Log In

TGE zamierza uruchomić rynek kontraktów terminowych na zielone certyfikaty

Od 12 stycznia 2016 roku TGE umożliwi obrót instrumentami terminowymi na prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii.
Kontrakty terminowe na OZE pozwolą na rynkowe określenie ceny praw majątkowych dla OZE w okresach przyszłych oraz pozwolą uczestnikom rynku na zabezpieczenie ceny i realizacji dostawy praw majątkowych w okresach przyszłych.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie działania Rynku Towarów Giełdowych dla tego instrumentu.

Towarowa Giełda Energii S.A., wprowadzi do obrotu giełdowego na Rynku Terminowym Towarowym kontrakty terminowe, których instrumentem bazowym są prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii.
W dniu 16 grudnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., dotyczące kontraktów terminowych na OZE, który wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.
„Plany uruchomienia notowań forwardów na zielone certyfikaty to efekt naszych konsultacji z uczestnikami rynku, którym zależy na zapewnieniu większej przewidywalności cen tych praw majątkowych. Angażując się we współpracę z nimi, ustawodawcą oraz organizacjami branżowymi, wspólnie szukamy rozwiązań, które przyczynią się do efektywnego rozwoju tego rynku” – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Korzyści dla uczestników
Kontrakty terminowe na OZE pozwolą na rynkowe określenie ceny praw majątkowych dla OZE w okresach przyszłych, oraz pozwolą uczestnikom rynku na zabezpieczenie ceny i realizacji przyszłych dostaw praw majątkowych. Obecnie na TGE można zawierać transakcje z dostawą praw majątkowych tylko na rynku spot. Kontrakty terminowe na OZE będą skierowane do wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej i będą doskonałą alternatywą dla transakcji bilateralnych. Będą to kontrakty rozliczane przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A., co niewątpliwie wpłynie na bezpieczeństwo rozliczenia zawartych transakcji.
„Nasza strategia zakłada rozwój i tworzenie jak najkorzystniejszych rozwiązań dla uczestników rynków odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy przekonani, że polityka energetyczna musi uwzględniać nasze krajowe zasoby i promować takie rozwiązania, które stopniowo, na zasadzie ewolucji, będą nas zbliżać do unijnych celów dotyczących optymalnego udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii” – dodaje Ireneusz Łazor.

Działalność na rynku terminowym OZE
Warunkiem rozpoczęcia działalności przez Członków Giełdy na rynku terminowym OZE jest aktualizacja wniosku o dopuszczenie do działania na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) w zakresie rozszerzenia działalności o instrumenty terminowe na prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii oraz posiadanie statusu Członka Rejestru Świadectw Pochodzenia. Dodatkowo należy spełnić wymogi w zakresie rozliczania transakcji na RTT dla tych kontraktów określone przez IRGiT.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px