Log In

Zmiany w Zarządzie Spółki Exalo Drilling

26 stycznia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exalo Drilling S.A. z siedzibą w Pile podjęło uchwały o zmianach w Zarządzie Spółki. Do Zarządu Spółki powołani zostali: Pani Longina Ruszczyk-Czajor na Członka Zarządu oraz Pan Piotr Gliniak na Członka Zarządu.

Longina Ruszczyk – Czajor  – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Ekonomiki Produkcji, kierunek: Organizacja i Zarządzanie. Ukończyła również  studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej – Kolegium Finansów i Zarządzania oraz Studia Menedżerskie MBA  w Gdańskiej Funkcji Kształcenia Menedżerów w Gdańsku, przy współpracy Erasmus University w Rotterdamie. Od 2011r.  świadczy usługi Interim Managera na stanowiskach Prezesa Zarządu lub Dyrektora Finansowego oraz usług doradczych z zakresu restrukturyzacji, finansów i logistyki na terenie całej Polski. Wcześniej pełniła funkcję Głównej Księgowej i Dyrektora Finansowo – Księgowego w spółkach prawa handlowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarach: planowanie strategiczne i operacyjne, zarzadzanie płynnością, budżetowanie, controling procesów i projektów, tworzenie polityk i aktów normatywnych, rachunkowość i sprawozdawczość.

Piotr Gliniak  – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, specjalność: geologia stratygraficzno-poszukiwawcza, gdzie uzyskał tytuł magistra. Ukończył również  studia podyplomowe na Akademii Górniczo – Hutniczej z zakresu wiertnictwa oraz w Szkole Głównej Handlowej –  studium menedżerskie – zarzadzanie spółkami kapitałowymi. Do 2015 r. był Prezesem Zarządu Spółki EFIR Energy Sp. z o .o. Wcześniej związany z PGNiG S.A, gdzie pełnił funkcje kierownicze w obszarze geologii i  poszukiwania złóż. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia monitoringu wiertniczo – geologicznego, wierceń z wysokimi gradientami ciśnień, projektowania i dokumentowania prac geologicznych i geofizycznych, analiz ekonomicznych dla potrzeb prowadzenia prac poszukiwawczych i rozpoznawczych, wykonywania analiz geologiczno – złożowych dla potrzeb działalności zagranicznej PGNiG SA.

Warsaw

Banner 468 x 60 px