Log In

Zakończyło się 12. posiedzenie Sejmu

Minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego ostatnio prof. Ryszarda Bendera – historyka, nauczyciela akademickiego, parlamentarzysty, polityka i publicysty – rozpoczęli posłowie dzisiejsze obrady. W ostatnim dniu 12. posiedzenia Sejmu Izba m.in. podjęła przez aklamację uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej – więcej informacji na ten temat w oddzielnym komunikacie.

W głosowaniach Sejm uchwalił nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Celem nowych przepisów jest m.in. usprawnienie nadzoru nad zarządzającymi alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Nowelizacja wdraża dyrektywę z 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (nr 2011/61/UE, tzw. dyrektywa ZAFI), która tworzy na poziomie europejskim ramy prawne regulujące nadzór wewnętrzny i zewnętrzny oraz funkcjonowanie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI). Dyrektywa stwarza możliwość monitorowania wpływu ich działalności na stabilność finansową oraz sytuację inwestorów, kontrahentów i innych uczestników rynku finansowego. Dodatkowo umożliwia ona ZAFI, po spełnieniu określonych wymogów, świadczenie niektórych usług inwestycyjnych i oferowanie tytułów uczestnictwa alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI) na obszarze całej Unii Europejskiej. W celu zapewnienia zgodności przepisów krajowych z normami unijnymi do ustawy wprowadzono m.in. definicję alternatywnego funduszu inwestycyjnego – specjalistycznego funduszu, lokującego środki w inne kategorie aktywów niż papiery wartościowe – np. w nieruchomości. Zgodnie z nowelizacją działalność taka będzie mogła być prowadzona w formie funduszu inwestycyjnego, spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, a także spółek kapitałowych, w tym europejskich. Krajowi zarządzający AFI będą mogli prowadzić działalność po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku funduszy o wartości aktywów niższej niż równowartość 100 mln euro, wystarczający będzie wpis do rejestru funduszy wykonujących działalność bez zezwolenia. ZAFI działające na podstawie zezwolenia będą musiały m.in. opracować plan działalności, w którym znajdzie się przede wszystkim polityka wynagrodzeń, zasady zapobiegania konfliktom interesów, zarządzania ryzykiem oraz płynnością, a także metody wyceny aktywów.

Nowelizacja wdraża też m.in. dyrektywę z 2014 r., zmieniającą dyrektywę z 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCTIS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (nr 2014/91/UE, tzw. dyrektywę UCITS V). Jej celem jest zwiększenie zaufania inwestorów do funduszy UCTIS – dokument zwiększa obowiązki i odpowiedzialność depozytariuszy, wzmacnia wymagania dotyczące polityki wynagrodzeń spółek zarządzających i spółek inwestycyjnych oraz wprowadza unijne standardy dotyczące sankcji. Bezpośrednią przyczyną jej uchwalenia była tzw. afera Madoffa oraz upadek banku Lehman Brothers. W celu wdrożenia tego dokumentu do polskiego systemu prawa nowelizacja m.in. dookreśla zadania oraz obowiązki depozytariuszy, w tym w zakresie przechowywania aktywów UCITS i nadzoru oraz zwiększa odpowiedzialność depozytariusza w przypadku utraty instrumentów finansowych.

Ponadto nowelizacja wzmacnia bezpieczeństwo obrotu na rynku kapitałowym. W tym celu doprecyzowuje zasady ujawniania informacji na temat własności przedsiębiorstwa oraz wzmacnia system kar i środków administracyjnych za naruszenie przepisów unijnych. Ustawa wdraża przepisy unijne, w tym tzw. dyrektywę Transparency II z 22 października 2013 r. Wśród rozwiązań szczegółowych, nowelizacja m.in. doprecyzowuje definicję „państwa macierzystego” oraz procedurę wyboru przez emitenta tego państwa i zawiadamiania o tym wyborze. W ustawie zostały ponadto uregulowane procedury zawiadamiania o znacznych pakietach praw głosu w spółkach publicznych. W dokumencie znalazły się ponadto przepisy dotyczące nakładania kar i stosowania środków administracyjnych. Teraz nad nowelizacją będzie pracować Senat.

Dziś także Sejm zapoznał się z przedstawionym przez wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Jacka Boguckiego rządowym sprawozdaniem o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w 2014 r.(druk nr 168). Stanowisko Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie dokumentu przedstawił poseł Andrzej Kobylarz. Po przeprowadzonej dyskusji nad raportem Izba dokument przyjęła. Raport podsumowuje formy, kategorie oraz wysokość pomocy publicznej we wspomnianych branżach w 2014 r. W okresie sprawozdawczym pomoc ta była udzielana m.in. w postaci dotacji, ulg i zwolnień podatkowych, pożyczek i kredytów udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku oraz dopłat do oprocentowania kredytów bankowych czy częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego. Zgodnie z dokumentem w 2014 r. w sektorze rolnictwa została udzielona pomoc de minimis w wysokości 79.008.702,61 euro, czyli 35,01 proc. limitu łącznej kwoty pomocy de minimis określonej dla Polski na trzy lata podatkowe, który wynosił 225.700.000 euro. Łącznie pomoc w rolnictwie została wykorzystana w kwocie 145.417.547,58 euro, co stanowiło 64,43 proc. limitu. Natomiast w sektorze rybołówstwa w okresie sprawozdawczym została udzielona pomoc de minimis w wysokości 665.796,58 euro, czyli 1,61 proc. limitu łącznej kwoty tej pomocy, która wynosiła 41.330.000 euro. Łącznie pomoc w rybołówstwie została wykorzystana w kwocie 929.284,72 euro, czyli 2,25 proc. limitu.

Posłowie wprowadzili także zmiany w składach osobowych kilku komisji sejmowych (druk nr 273).

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px