Log In

Zakończyło się 15. posiedzenie Sejmu

Minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego posła na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji Artura Górskiego Izba rozpoczęła dzisiejsze obrady. W głosowaniach posłowie zdecydowali m.in. o wprowadzeniu ułatwień w osiedlaniu się w Polsce dla posiadaczy Karty Polaka. Sejm przyjął też przepisy, dzięki którym z przestrzeni publicznej znikną nazwy propagujące komunizm. Izba podjęła także uchwałę w sprawie polityki imigracyjnej Polski.

W uchwale tej Sejm negatywnie ocenia decyzję Rady Unii Europejskiej z 22 września 2015 r. w sprawie relokacji 120 tys. uchodźców oraz jej poparcie na forum Rady UE przez ówczesny rząd. Jak napisali posłowie w dokumencie, Izba wzywa rząd do szczególnie dokładnego stosowania kryteriów polityki uchodźczej, która szczególną ochroną powinna obejmować samotne kobiety, dzieci, rodziny wielodzietne oraz mniejszości religijne. W uchwale Sejm wyraża też sprzeciw wobec jakichkolwiek prób ustanawiania unijnych stałych mechanizmów alokacji uchodźców i imigrantów. Dokument podkreśla również, że instrumenty polityki uchodźczej i imigracyjnej powinny pozostać w rękach państwa polskiego. W uchwale Sejm popiera też niesienie i finansowanie pomocy humanitarnej w miejscach objętych konfliktem zbrojnym i w krajach z nimi sąsiadujących.

Sejm posiedzenie 14, 2

Kolejnym aktem prawnym przyjętym dziś przez Sejm była nowelizacja ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona rozwiązania ułatwiające posiadaczom tego dokumentu osiedlanie się w Polsce, w tym poprzez pakiet adaptacyjny czy ułatwienia przy ubieganiu się o obywatelstwo polskie. Nowelizacja zawiera m.in. nowy rozdział dotyczący form i trybu przyznawania świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Osoba przyjeżdzająca do Polski w ramach procesu repatriacji będzie mogła w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobytu otrzymywać wypłacany co miesiąc zasiłek finansowy na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, a przez kolejne 6 miesięcy 60 proc. tej kwoty. Nowelizacja przewiduje także m.in. wprowadzenie możliwości ubiegania się o Kartę Polaka za pośrednictwem wojewody, który będzie drugim, obok konsula, organem upoważnionym do jej przyznawania. Rada Ministrów będzie mogła wskazywać tych wojewodów i urzędy wojewódzkie, które będą mogły wydawać Kartę Polaka. Będzie ona mogła też określić kraje, których obywatele będą mogli starać się o otrzymanie tej karty. Nowelizacja umożliwia przyznanie Karty Polaka dziecku, którego rodzic (rodzice) zmarli, nie otrzymawszy Karty, a byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Nowe przepisy zwalniają też posiadacza Karty Polaka z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wizę krajową oraz za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego. Nowelizacja przewiduje też m.in., że Rada do Spraw Polaków na Wschodzie usytuowana zostanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a właściwym do powoływania i odwoływania członków Rady, a także do określania zasad jej funkcjonowania będzie minister właściwy ds. zagranicznych. Prace nad nowelizacją będą kontynuowane w Senacie.

Ponadto Sejm znowelizował ustawę Prawo geologiczne i górnicze, nowelizację Prawa geologicznego i górniczego oraz niektóre inne ustawy. Nowe przepisy mają umożliwić prawidłowe prowadzenie postępowań w odniesieniu do działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów. Wprowadzona została samoistna podstawa prawna w przypadku zmiany koncesji udzielonych na podstawie przepisów przejściowych. Chodzi m.in. o prawa nabyte, takie jak prawo podmiotu, który odkrył i udokumentował złoże, do uzyskania koncesji na wydobywanie węglowodorów z tego złoża. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Izba uchwaliła ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. Decyzję o stwierdzeniu nieważności uchwały nadającej niezgodną z nowymi przepisami nazwę budowli, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej będzie podejmował wojewoda po obowiązkowym zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej. Zgodnie z nowymi przepisami, zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Posłowie rozpoczęli prace nad obywatelskim projektem ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Projektodawcy proponują powołanie Uniwersytetu w oparciu o istniejące struktury i zasoby Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (wchodzącego w skład Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), które ma zostać zlikwidowane  z dniem utworzenia Uniwersytetu. W uzasadnieniu projektu czytamy, że w 2004 r. Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy posiadała 115 naukowo-dydaktycznych jednostek organizacyjnych, 113 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, a na uczelni studiowało 3 720 studentów, więcej niż na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi czy Akademiach Medycznych w: Szczecinie, Białymstoku i Gdańsku. Pomimo tego w 2002 r. zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym Akademia Medyczna nie spełniała warunków istnienia samodzielnej uczelni wyższej. Dlatego 24 listopada 2004 r. na mocy ustawy z 8 października 2004 r. Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy została przekształcona w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzasadnienie projektu zaprezentował przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zbigniew Pawłowicz. Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu zaproponował, aby projekt został skierowany do rozpatrzenia w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W trakcie dyskusji zgłoszono wniosek o dodatkowe skierowanie go do Komisji Zdrowia. Sejm podejmie decyzję w tej sprawie w drodze głosowania.

W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzył także poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który przewiduje wprowadzenie możliwości zwolnienia z obowiązku zabezpieczenia akcyzowego niektórych pośredników obrotu tytoniowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami takie zabezpieczenie jest składane w celu pokrycia powstałych lub mogących powstać zobowiązań podatkowych. W myśl projektu, naczelnik urzędu celnego będzie mógł zwolnić przedsiębiorcę z tego obowiązku. Pośrednicy, aby skorzystać ze zwolnienia będą musieli spełnić określone warunki, w tym m.in. mieć siedzibę w Polsce. W imieniu wnioskodawców projekt przedstawił poseł Jarosław Sachajka. Propozycja Marszałka Sejmu przewiduje skierowanie projektu do Komisji Finansów Publicznych. Zgłoszony w dyskusji wniosek o dodatkowe skierowanie projektu do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostanie rozstrzygnięty przez Sejm w bloku głosowań.

W porządku obrad było też pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks karny. Zakłada on depenalizację takich czynów jak: publiczne znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz publiczne znieważenie lub poniżenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. Sejmu, Senatu, Rady Ministrów). Zgodnie z projektem, uchylone miałyby zostać przepisy Kodeksu Karnego, przewidujące za publiczne znieważenie: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej karę pozbawienia wolności do 3 lat oraz organu konstytucyjnego RP karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat – umożliwiających ściganie tych przestępstw z urzędu. W uzasadnieniu projektu czytamy m.in., że w obecnych realiach przepisy te prowadzą do niesymetrycznej ochrony dobrego imienia Prezydenta RP i organów konstytucyjnych w stosunku do pozostałych funkcjonariuszy publicznych. Ponadto zdaniem wnioskodawców istnieje uzasadniona obawa, że przepisy te mogą być wykorzystywane do ograniczania wolności wypowiedzi w zakresie krytyki władzy państwowej. Wnioskodawców reprezentowała posłanka Monika Rosa. Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px