Log In

Ruszył ogólnopolski system doradztwa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że dnia
28 kwietnia 2016 r. została podpisana Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn.: Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Umowę podpisano w trakcie spotkania Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt realizowany jest w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach – poddziałanie 1.3.3. w formie projektu partnerskiego, w którym NFOŚiGW pełni rolę Partnera Wiodącego a określone Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwo Lubelskie pełnią rolę Partnerów.

Partnerami umowy są następujące instytucje:
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Białymstoku,
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Gdańsku ,
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach,
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Kielcach,
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Krakowie,
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Łodzi,
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Olsztynie,
8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Opolu,
9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Poznaniu,
10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Rzeszowie,
11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Szczecinie,
12. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Toruniu,
13. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej we Wrocławiu,
14. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Zielonej Górze,
15. Województwo Lubelskie.

Podpisanie Umowy o partnerstwie umożliwi wejście w życie zapisów Umowy o dofinansowanie projektu zawartej dnia 3 marca 2016 r. Umowa o dofinansowanie projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” podpisana pomiędzy Ministerstwem Energii (Instytucja Pośrednicząca) a NFOŚiGW (Beneficjent dofinansowania) określa zasady dofinansowania Projektu oraz prawa i obowiązki Stron Umowy związanych z realizacją Projektu.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ok. 129 mln zł. Projekt jest w 100 % dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ (2014-2020). Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się w dniu 1 lutego 2015 r. i kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.

Projekt wdrażany po raz pierwszy w Polsce ma charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali Europy. Projekt polega m.in. na budowie ogólnokrajowej sieci Doradców. Aktualnie w ramach projektu pracuje 70 doradców w 16 regionach kraju, którzy udzielają nieodpłatnych usług doradczych celem wsparcia głównie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz wspierania realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego UE 3×20 przez Polskę. Odbiorcami działań są instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Zadaniem Projektu jest także zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej tj. działania informacyjno-edukacyjne, promocja, wymiana doświadczeń, tworzenie bazy wiedzy. W ramach Projektu realizowane jest wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrożeniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)/SEAP/SECAP, przeprowadzanie szkoleń mających na celu przygotowanie energetyków gminnych oraz wsparcie odbiorców działań w przygotowaniu i wdrożeniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, OZE i poprawy jakości powietrza.

 

Kontakt do doradców

Warsaw

Banner 468 x 60 px