Log In

SKUTECZNY TRAKTAT MA JUZ PONAD 20 LAT

Traktat Karty Energetycznej (Energy Charter Treaty) ma już przeszło 20 lat. Dokument podpisany w grudniu 1994 r. jest międzynarodowym porozumieniem służącym zbudowaniu podstawy prawnej dla energetycznego ładu. Sygnatariuszami Traktatu są 54 państwa – w tym Polska – i ponad 30 obserwatorów. TKE obejmuje wszelkie nośniki energii – ropę naftową, gaz ziemny, energię elektryczną, jądrową i węglową oraz odnawialne źródła energii. TKE reguluje każdy etap magazynowania, eksploatacji i dostawy energii – gromadzenia, produkcji, handlu, transportu, zużycia i wydajności.

Celem istnienia TKE jest zachowanie i wzmacnianie praworządności sektora energetycznego. Traktat zapewnia także zrównoważoną współpracę na szczeblu krajowym i zagranicznym w obrocie energią.

TKE zezwala państwom członkowskim na międzypaństwowy system rozstrzygania sporów. Arbitraż jest też wykorzystywany między państwami a inwestorami. Arbitraż podejmuje się w zgodzie z regułami Traktatu i poszanowania zasad prawa międzynarodowego.

Fundamentem TKE jest zabezpieczenie wolnego tranzytu i dywersyfikacji źródeł energii oraz liberalizacji rynku energetycznego.
TKE wspiera modernizację infrastruktury energetycznej i rozwój regionalnych rynków energetycznych. Rynkowa integracja wpływa na transgraniczną współpracę.

Działania TKE odbywają się w oparciu o wdrażanie odnawialnych źródeł energii, minimalizowanie ocieplenia klimatu, promowaniu inwestycji niskoemisyjnych.

Od początku swego istnienia Traktat propaguje wartości europejskie w państwach członkowskich regionu euroazjatyckiego, w szczególności w państwach byłego Związku Radzieckiego i Europy Wschodniej.
TKE nie tylko monitoruje skuteczne osiąganie celów polityki energetycznej państw członkowskich, ale także partneruje programom energetycznym państw, w których Traktat nie obowiązuje.

– Wspólnie z innymi organizacjami międzynarodowymi i zainteresowanymi stronami, możemy wspomóc kraje w poszukiwaniu sposobów dającej efekt synergii polityki w celu poprawy dostępu do energii i efektywności energetycznej, jako narzędzia do podniesienia poziomu usług energetycznych, które mogą być świadczone przez istniejące infrastruktury, zmniejszenie kosztów energii oraz unikanie stosowania nieefektywnych technologii i praktyk – stwierdził dr. Urban Rusnák, sekretarz generalny Sekretariatu Karty Energetycznej.

Warsaw

Banner 468 x 60 px