Log In

Zakończyło się 18. posiedzenie Sejmu

Wprowadzenie tzw. klauzuli obejścia prawa, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego to tylko jedna z decyzji podjętych przez posłów w ostatnim dniu 18. posiedzenia Sejmu. Izba zdecydowała też, że warunki umowy o pracę będzie trzeba potwierdzać przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Sejm przyjął również nowelizację Prawa zamówień publicznych, która upraszcza i uelastycznia procedury przetargowe, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Posłowie uchwalili także przepisy mające ułatwić realizację „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – tzw. planu Morawieckiego. Sejm zakończył też parlamentarne prace nad kilkoma ustawami, m.in. wprowadzającą ułatwienia dla posiadaczy Karty Polaka.

Dzisiejsze obrady Sejm rozpoczął od podjęcia przez aklamację uchwały w sprawie uczczenia 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę – jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Regulacja ta ma ograniczyć zatrudnianie pracowników w szarej strefie oraz zwiększyć ochronę ich praw, czyli ułatwić im dochodzenie przysługujących świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także umożliwić korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych. Chodzi np. o możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia i płatnego urlopu wypoczynkowego. Nowe przepisy będą także korzystne dla uczciwych pracodawców, którzy zatrudniając legalnie ponoszą wyższe koszty pracy, przez co stają się mniej konkurencyjni niż nieuczciwi przedsiębiorcy. Zgodnie z obecnymi regulacjami, umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli jednak umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, to pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Oznacza to, że takie potwierdzenie powinno być dostarczone pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy. Po zmianach – każdy pracownik będzie musiał mieć pisemną umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, jeśli nie została ona zawarta w formie pisemnej – jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Nowe przepisy ułatwią inspektorom pracy stwierdzanie przypadków nielegalnego zatrudniania pracowników. Praca nad ustawą będą kontynuowane w Senacie.

RZ__6260.view

Celem drugiej z nowelizacji Kodeksu pracy, którą przyjął dziś Sejm, jest prawidłowe wykonanie dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Nowelizacja ma także zapewnić zgodność nowelizowanego przepisu z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Zmiana polega na doprecyzowaniu artykułu art. 176 Kodeksu pracy. Zgodnie z nowelizacją, prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia nie mogą być wykonywane przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią. W nowelizacji doprecyzowano także upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, przy których nie wolno zatrudniać kobiet. Zawarte w nowelizacji upoważnienie przewiduje określenie wykazu prac, których kobiety w ciąży i karmiące piersią nie będą mogły wykonywać ze względu na to, że mogłyby one niekorzystnie wpływać na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie piersią. Chodzi o prace związane m.in. z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, czy warunkami w jakich praca jest wykonywana. Nowe przepisy powodują też konieczność zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. W ustawach tych zostały uwzględnione zakazy wykonywania przez kobiety (żołnierzy) obowiązków służbowych, funkcji lub zadań służbowych, które są niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia w okresie ciąży lub karmienia piersią. Teraz nowelizacja będzie przedmiotem prac senatorów.

W głosowaniach posłowie uchwalili również ustawę o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba. Koniec budowy powstającego na rzece Skawie zaporowego zbiornika retencyjnego ma nastąpić w 2017 r. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 1986 r. Inwestycja została podzielona na zadania: I – Zbiornik, II – Przebudowa dróg, III – Przebudowa linii kolejowej i IV – Ochrona zlewni zbiornika. W przypadku zadania IV inwestycje zostały zakończone w 2008 r. Program jest realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród działań niezbędnych do wykonania przed napełnieniem zbiornika znajdują się m.in.: wycinka drzew i krzewów oraz rozbiórka dróg asfaltowych w czaszy zbiornika przed rozpoczęciem rozruchu; rozruch zapory, czaszy zbiornika wodnego Świnna Poręba oraz elektrowni; budowa drogi gminnej Brankówka – Wodniakówka – Gołębiówka (konieczna ze względu na zaburzony budową zbiornika układ komunikacyjny w gminach), a także ustabilizowanie osuwisk. Zadania te znajdowały się w programie inwestycji – nie są dodatkowe, a co za tym idzie nie powodują wzrostu kosztów przedsięwzięcia. Zgodnie z ustawą koszt dokończenia budowy nie przekroczy 53.230 tys. zł, z czego 46.530 tys. zł w roku bieżącym oraz 6.700 tys. zł w roku 2017. W 2013 r. zbiorcze zestawienie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego zostało zaktualizowane, w wyniku czego kosztorys obniżono o około 200 mln. zł. Ustawa będzie teraz rozpatrywana w Senacie.

Sejm wprowadził zmiany w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustawach. Nowelizacja ma ułatwić realizację „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, który został przyjęty uchwałą nr 14/2016 Rady Ministrów z 16 lutego 2016 r. W uchwale wskazano m.in. główne przedsięwzięcia, które będą realizowane przez ministra rozwoju we współpracy z właściwymi ministrami w ramach Planu. Przewidziana w „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” integracja istniejących instytucji wspierania rozwoju wymaga zmian prawnych dotyczących ich funkcjonowania. Na bazie zintegrowanych instytucji ma powstać Grupa Polski Fundusz Rozwoju SA. Zgodnie z nowelizacją, minister właściwy do spraw gospodarki, którym jest obecnie minister rozwoju, ma sprawować nadzór m.in. nad: Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, niektórymi spółkami Skarbu Państwa zajmującymi się wspieraniem rozwoju gospodarki (m.in. nad Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A) oraz Urzędem Zamówień Publicznych. Nadzór nad Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostanie także przekazany ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej BGK będzie powoływał i odwoływał prezes Rady Ministrów na wniosek ministra rozwoju, a członków poszczególnych ministrów na wniosek szefów resortów, których przedstawiciele wchodzą w skład rady. Przewidziane w nowelizacji zmiany kompetencyjne w administracji publicznej mają przyczynić się do rozwoju procesów gospodarczych kraju oraz usprawnienia sfery działania zamówień publicznych. W dalszej kolejności nad nowelizacją będzie pracować Izba druga.

Posłowie uchwalili też nowelizację Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego prawa podatkowego. Celem tego rozwiązania jest uszczelnienie i uporządkowanie systemu podatkowego poprzez wyznaczenie granic dopuszczalnej optymalizacji podatkowej. Analogiczne rozwiązania prawne znajdują się w systemach prawnych wielu krajów, m.in. w Australii, Austrii, Belgii, Kanadzie, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Nowej Zelandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. Ordynacja podatkowa została uzupełniona o nowy dział – Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, w ramach którego m.in. zdefiniowano klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania oraz określono postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania. Nowelizacja definiuje unikanie opodatkowania jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzeczną z celem przepisu ustawy. W takiej sytuacji, jeśli sposób działania był sztuczny, czynność taka nie będzie skutkowała osiągnięciem korzyści podatkowej. Nowelizacja uznaje za sztuczny taki sposób działania, który nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Skutki podatkowe czynności mają być określone w porównaniu do tzw. czynności odpowiedniej, czyli dokonanej przez podatnika, który nie działa w sposób sztuczny. Klauzula ma nie mieć zastosowania m.in. w sytuacji, jeśli korzyść podatkowa nie przekroczy w okresie rozliczeniowym 100 tys. zł. W myśl nowych przepisów klauzula będzie stosowana do korzyści podatkowej uzyskanej po wejściu w życie nowelizacji. Nowe regulacje przewidują też utworzenie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Ma ona być niezależnym organem powoływanym przez Ministra Finansów na czteroletnią kadencję. Jej zadaniem ma być opiniowanie zasadności zastosowania klauzuli w indywidualnych sprawach. W skład rady mają wchodzić m.in. osoby wskazane przez Ministra Finansów, prezesa NSA, naukowcy, przedstawiciel samorządu terytorialnego, doradca podatkowy wskazany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, przedstawiciel resortu sprawiedliwości oraz Rady Dialogu Społecznego. Zgodnie z nowelizacją, zainteresowane podmioty będą mogły zwrócić się do Ministra Finansów o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej. Opłata za złożenie wniosku o wydanie opinii ma wynosić 20 tys. zł. Opinia będzie mogła zostać wydana, jeżeli szef resortu finansów publicznych uzna, że przedstawione we wniosku czynności nie stanowią unikania opodatkowania. Ponadto nowelizacja zobowiązuje podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych do przekazywania bez wezwania do resortu finansów informacji o ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku VAT. Ma się to odbywać elektronicznie, za okresy miesięczne, do 25. dnia kolejnego miesiąca, poczynając od danych za lipiec 2016 r. Z obowiązku tego przez pewien czas mają być zwolnieni mikroprzedsiębiorcy (do końca 2017 r.) oraz mali i średni przedsiębiorcy (do końca 2016 r.). Teraz nad nowelizacją będzie pracować Senat.

Kolejnym aktem prawnym przyjętym przez posłów w ostatnim dniu 18. posiedzenia Sejmu była nowelizacja Prawa zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe rozwiązania stanowią pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Będą sprzyjać realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. W dokumencie tym, w odniesieniu do tworzenia systemu inteligentnych zamówień publicznych, zapowiedziano: odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach, uwzględnianie kosztów eksploatacji, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględnienie punktów za innowacyjność i klauzul społecznych, promocję stabilnych miejsc pracy, preferowanie rzetelnych dostawców. Nowelizacja zawiera przepisy wdrażające dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz regulacje, które nie są związane z wykonaniem przepisów unijnych. Przewidziano uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, korzystne dla zamawiających i wykonawców, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Zostanie to zrealizowane m.in. przez lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi najlepiej odpowiadającej potrzebom zamawiającego oraz zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia. W nowelizacji położono nacisk na promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak: ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. Ustanowiono także nowy instrument – partnerstwo innowacyjne, które będzie wykorzystywane do nabywania produktów i usług, niedostępnych jeszcze na rynku. Nowelizacja ma też służyć promowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i zatrudnienia osób defaworyzowanych przez wprowadzenie szerokiej klauzuli społecznej dotyczącej np. niepełnosprawnych. Ponadto nowe rozwiązania mają zapewnić lepszy dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorcom przez np. łatwiejsze udzielanie zamówień w częściach. W nowelizacji zwrócono uwagę na uproszczenie procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług, np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych przez m.in. podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek stosowania pełnego reżimu udzielania zamówień publicznych, a także możliwość zastosowania kryteriów jakościowych takich jak: dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług. Nowelizacja wprowadza także obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą a zamawiającym. Ma ona dotyczyć najważniejszych dokumentów w postępowaniu. Przewidziano też sytuacje, kiedy zamawiający będzie mógł odstąpić od tego wymogu przy składaniu ofert. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia – z pewnymi wyjątkami. Chodzi np. o regulacje dotyczące zamówień in-house, czyli udzielanych wykonawcom, nad którymi kontrolę sprawuje zamawiający. Te przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Następnie nowelizacją zajmie się Senat.

W ostatecznym brzmieniu Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, która wprowadza nowe rozwiązania umożliwiające realną kontrolę sprawców przestępstw na tle seksualnym, w tym przede wszystkim pedofilów, tak by zapobiec recydywie. Ustawa przewiduje m.in. utworzenie Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Pracodawcy oraz organizatorzy działalności związanej z wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci będą mieli obowiązek sprawdzenia w rejestrze osoby, którą zamierzają zatrudnić. Rejestr będzie się składał z dwóch baz: Rejestru z dostępem ograniczonym i Rejestru publicznego, do którego dostęp będzie powszechny i bez ograniczeń. Wgląd do rejestru z dostępem ograniczonym będą miały m.in.: sądy, prokuratura, Policja, ABW, Służba Celna, CBA oraz organy administracji rządowej i samorządowej. W Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym będą gromadzone dane m.in. o: osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym, osobach, którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o takie przestępstwa oraz o osobach, wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające. Dane zamieszczane w rejestrze będą pochodziły z Krajowego Rejestru Karnego. Będą zamieszczane z urzędu jako następstwo prawomocnych orzeczeń. W rejestrze publicznym nie będzie informacji o wieku małoletniego pokrzywdzonego. Chodzi o ochronę jego i jego bliskich przed utratą anonimowości i stygmatyzacją. Dane te będzie zawierał rejestr z dostępem ograniczonym. Zgodnie z ustawą powstanie też m.in. policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym zawierająca aktualne informacje o miejscach szczególnie niebezpiecznych. Będzie ona dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Izba zakończyła parlamentarne prace nad nowelizacją ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza rozwiązania ułatwiające posiadaczom tego dokumentu osiedlanie się w Polsce, w tym poprzez pakiet adaptacyjny czy ułatwienia przy ubieganiu się o obywatelstwo polskie. Zawiera ona m.in. nowy rozdział dotyczący form i trybu przyznawania świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Osoba przyjeżdzająca do Polski w ramach procesu repatriacji będzie mogła w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobytu otrzymywać wypłacany co miesiąc zasiłek finansowy na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, a przez kolejne 6 miesięcy 60 proc. tej kwoty. Nowelizacja przewiduje także m.in. wprowadzenie możliwości ubiegania się o Kartę Polaka za pośrednictwem wojewody, który będzie drugim, obok konsula, organem upoważnionym do jej przyznawania. Rada Ministrów będzie mogła wskazywać tych wojewodów i urzędy wojewódzkie, które będą mogły wydawać Kartę Polaka. Będzie ona mogła też określić kraje, których obywatele będą mogli starać się o otrzymanie tej karty. Nowelizacja umożliwia przyznanie Karty Polaka dziecku, którego rodzic (rodzice) zmarli, nie otrzymawszy Karty, a byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Nowe przepisy zwalniają też posiadacza Karty Polaka z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wizę krajową oraz za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego. Nowelizacja przewiduje też m.in., że Rada do Spraw Polaków na Wschodzie usytuowana zostanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a właściwym do powoływania i odwoływania członków Rady, a także do określania zasad jej funkcjonowania będzie minister właściwy ds. zagranicznych. Następnie nowelizacja zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Ponadto posłowie uchwalili w końcowym brzmieniu nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Nowelizacja wykonuje decyzję Komisji Europejskiej 2009/750/WE w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej, czyli European Electronic Toll Service – EETS. Jest to usługa umożliwiająca użytkownikowi drogi elektroniczne uiszczenie opłaty na wszystkich obszarach EETS za pomocą jednego urządzenia pokładowego zamontowanego w pojeździe. W efekcie pobór opłat na drogach krajów UE, na których pobierane są opłaty w formie elektronicznej, w tym w Polsce, zostanie uproszczony, ale nie wpłynie na poziom obowiązujących cen za przejazd drogami w Polsce. Użytkownik drogi będzie mógł zdecydować, czy skorzysta z usług świadczonych przez dostawców EETS, a jeśli tak, to z którym z nich zawrze umowę. Dla kierowców wdrażane przepisy oznaczają fakultatywną możliwość skorzystania z usługi EETS, nie będzie to więc obowiązek. Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na obszarach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie w Polsce są to drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (system viaToll). Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi Generalna Dyrekcja jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy dotyczące świadczenia tej usługi, będą wpływać do Krajowego Funduszu Drogowego. Teraz nowelizacja trafi do podpisu głowy państwa.

Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim to kolejny akt prawny, nad którym Sejm zakończył dziś parlamentarne prace. Ustawa przewiduje powołanie Akademii w oparciu o istniejące struktury i zasoby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. PWSZ ma zostać zniesiona z dniem utworzenia Akademii. Powołanie nowej publicznej uczelni akademickiej w Gorzowie Wielkopolskim ma umożliwić stworzenie silnego ośrodka akademickiego, z zapleczem do badań profilowych, ukierunkowanym na rozwój dziedzin nauk technicznych, społecznych, humanistycznych, przyrodniczych oraz nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Ustawa zawiera też m.in. przepis regulujący sytuację osób przyjętych na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017. Następnie ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Decyzją Sejmu w Komisji Obrony Narodowej będą kontynuowane prace nad rządowym projektem ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej. Projekt ma na celu powołanie uczelni wojskowej – Akademii Sztuki Wojennej w celu zapewnienia polskiej armii nowoczesnych studiów strategicznych. Celem działalności Akademii będzie kształcenie, szkolenie i prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk społecznych związanych z bezpieczeństwem i obronnością oraz w zgodności ze sztuką wojenną. Zgodnie z projektem ustawy, minister obrony narodowej będzie mógł polecić akademii utworzenie i prowadzenie studiów podyplomowych odpowiadających potrzebom Sił Zbrojnych RP, a także kursów dokształcających i szkoleń. Projekt wprowadza też obowiązek uzgadniania z ministrem obrony narodowej tworzenia i prowadzenia kierunków studiów. Umożliwi to opracowywanie programu studiów zapewniających absolwentom kwalifikacje i kompetencje zawodowe odpowiadające potrzebom rynku pracy w obszarze obronności państwa. W myśl projektu siedzibą Akademii będzie Warszawa. Akademia ma doskonalić kwalifikacje kadry oficerskiej wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Ma spełniać też istotną rolę w systemie przygotowania oraz doskonalenia zawodowego kadr dowódczych, sztabowych i logistycznych Sił Zbrojnych RP na wszystkich poziomach dowodzenia: taktycznego, operacyjnego i strategicznego. Będzie też mogła kształcić osoby cywilne w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa, w szczególności na potrzeby administracji centralnej i samorządu terytorialnego. Projekt reguluje również kwestie związane z zachowaniem ciągłości pracy dydaktycznej i badawczej oraz działalności organizacyjnej, po rozwiązaniu Akademii Obrony Narodowej.

Dziś także Izba zapoznała się z przedstawioną przez wiceministra zdrowia Jarosława Pinkasa rządową informacją o realizacji działań wynikających z „Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego” w 2014 roku. Program wszedł w życie na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. Zgodnie z informacją Program jest najbardziej aktualnym aktem prawnym dotyczącym ochrony zdrowia psychicznego. Sprawozdanie za 2014 r. składa się z trzech części. W pierwszej zaprezentowano stan opieki psychiatrycznej w okresie sprawozdawczym. W drugiej znajdują się informacje o realizacji zadań wynikających z Programu przez m.in. Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Trzeci rozdział zawiera podsumowanie realizacji Programu oraz wnioski i rekomendacje. Komisja Zdrowia wniosła o przyjęcie dokumentu. Stanowisko komisji przedstawiła posłanka Beata Małecka-Libera.

W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzył poselski projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt dodaje do dni wolnych od pracy: Wielki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego oraz Wigilię – 24 grudnia. Jednocześnie projekt określa też niektóre zasady wykonywania pracy w te dni. Wnioskodawcy proponują m.in., aby czas pracy w Wielki Piątek i Wigilię nie przekraczał 4 godzin na dobę. Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Krzysztof Paszyk. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu zostanie rozstrzygnięty w drodze głosowania.

Izba przeprowadziła również pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa. Celem projektu jest usunięcie z porządku prawnego przepisu, którego zgodność z Konstytucją zakwestionował 8 października 2013 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt 40/12). Chodzi tu o uchylenie w ustawie – Ordynacja podatkowa art. 70 § 8. Zgodnie z  tym przepisem nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Zdaniem wnioskodawców istnienie jednostki redakcyjnej, której norma prawna jest niezgodna z Konstytucją oraz nie jest stosowana w praktyce jest bezcelowe. Na forum Sejmu projekt uzasadnił poseł Jakub Kulesza. Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Finansów Publicznych.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px