Log In

Stanowisko PKN ORLEN dotyczące liberalizacji rynku gazu w Polsce

PKN ORLEN, jako największy odbiorca paliwa gazowego w Polsce, pozytywnie ocenia kierunek zmian legislacyjnych w zakresie liberalizacji rynku gazu w Polsce i budowy wewnętrznego rynku gazu w ramach UE. Koncern zauważa jednak, że projekt ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne powinien brać bardziej pod uwagę skutki dotychczasowego procesu stopniowego uwalniania cen gazu w drodze decyzji Prezesa URE oraz stopień rozwoju tego rynku w Polsce.

PKN ORLEN stoi na stanowisku, że zaproponowany harmonogram zniesienia taryfikacji rynku gazu z dniem 1 kwietnia 2017 roku oraz ustawowy tryb przejścia w historycznych kontraktach z cen taryfowych na formuły wolnorynkowe powinien zostać zmodyfikowany. W ten sposób zabezpieczone zostaną interesy odbiorców końcowych gazu (odbiorców przemysłowych), którzy co do zasady powinni być głównymi beneficjentami procesu liberalizacji rynku gazu. Zdaniem Koncernu nie istnieją bowiem obiektywne przesłanki, które uniemożliwiałyby wejście w życie nowelizacji już z początkiem roku gazowego 2016/2017, tj. z dniem 1 października 2016 roku.

Jednocześnie wątpliwości PKN ORLEN budzi ustalanie kolejności zwolnienia z taryfowania odbiorców biznesowych gazu. Zgodnie z projektem będzie się to odbywać w oparciu o umowny podział na dwie grupy odbiorców końcowych niebędących gospodarstwami domowymi, którzy pobierali w 2015 roku w pojedynczym punkcie sieci odpowiednio:
a) 278 GWh lub więcej gazu; b) do 278 GWh gazu. Sprzedaż gazu do pierwszej grupy największych odbiorców przemysłowych ma być zwolniona z taryfowania już w dniu wejścia w życie ustawy, tj. z dniem 1 kwietnia 2017 roku, z kolei  do drugiej dopiero 1 października 2017 roku. Z punktu widzenia aktualnego stanu konkurencji na rynku to właśnie segment małych oraz średnich odbiorców biznesowych gazu należy uznać za najbardziej konkurencyjny. Potwierdzają to dane Prezesa URE w zakresie ilości i struktury zmian sprzedawcy paliwa gazowego. Dlatego PKN ORLEN uważa, że zwolnienie z taryfowania gazu kupowanego przez największych odbiorców przemysłowych już w dniu wejścia w życie ustawy i utrzymanie jeszcze przez okres kolejnych 6 miesięcy taryfowania pozostałych powinno zostać poddane ponownej analizie.

Podsumowując, PKN ORLEN postuluje wprowadzenie następujących zmian w projektowanej ustawie:
•           Wejście w życie ustawy w dniu 1 października 2016 roku.
•           Uwolnienie cen gazu oferowanego na: giełdzie, w punkcie wirtualnego OTC dla odbiorców końcowych, w postaci LNG i CNG, gazu kupowanego przez operatorów systemowych.

•           Rozważenie uwolnienia cen gazu dla wszystkich odbiorców biznesowych z dniem 1 kwietnia 2017 roku.
•           Uwolnienie cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych z dniem 1 stycznia 2024 roku.
•           Obowiązek przedstawienia oferty dla umów niezawierających ceny gazu lub sposobu jej ustalania od 1 października 2016 r. do 28 lutego 2017 r.
•           Prawo odbiorcy do wypowiedzenia umowy niezawierającej ceny lub sposobu jej ustalania w przypadku odrzucenia oferty lub braku przedstawienia takiej oferty w terminie, w okresie od 1 do 31 marca 2017 roku.
•           Umowa niezawierająca ceny lub sposobu jej ustalania wygasa wskutek wypowiedzenia z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbiorca mógł wypowiedzieć umowę, tj. z dniem 30 kwietnia 2017 roku, chyba że odbiorca w wypowiedzeniu wskaże dłuższy termin wypowiedzenia.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px