Log In

Rusza testowa wersja Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA) sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 maja 2016 r. do dnia 14 czerwca 2016 r. za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Regulacji Energetyki – www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/aukcje-oze/6496,Aukcje-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-zrodel-energii.html udostępniona zostanie wersja testowa Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA),  narzędzia informatycznego za pośrednictwem którego Prezes URE, zgodnie z art. 78 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 i 2365), przeprowadzać będzie aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Udostępnienie IPA ma na celu zapoznanie wytwórców zainteresowanych uczestnictwem w tzw. systemie aukcyjnym z zasadami działania oraz poszczególnymi funkcjonalnościami i modułami aplikacji.

Udostępnienie wersji testowej IPA w dniach 24 maja – 14 czerwca 2016 r. stanowi I etap testów zewnętrznych aplikacji, w ramach których Użytkownicy będą mogli:

  1. zarejestrować konto Użytkownika (utworzyć profil Użytkownika),
  2. wysłać wniosek o dopuszczenie instalacji do udziału w aukcji, lub
  3. wysłać deklarację o przystąpieniu danej instalacji do aukcji.

Prawidłowe wykonanie wyżej wskazanych czynności umożliwi udział Użytkowników w drugim etapie testów aplikacji. Warunkiem aktywacji konta Użytkownika jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wysłanie co najmniej jednego wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji lub co najmniej jednej deklaracji o przystąpieniu do aukcji.

Szczegóły oraz wskazówki dotyczące kolejności podejmowania poszczególnych czynności znajdą Państwo w Instrukcji użytkowania IPA. Przed przystąpieniem do testowania IPA, prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią Instrukcji.

Informujemy, że dane przedstawiane przez Użytkowników w fazie testów, dotyczące m.in. oznaczenia nazwy wytwórcy, jego siedziby, numeru wpisu do właściwego rejestru czy też nazwy instalacji nie będą weryfikowane pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym. Jednakże w zakresie danych wpisywanych do niektórych pól, powinny spełniać obowiązujące w tym względzie wymagania. System przyjmuje jedynie standardową długość znaków w numerach NIP, REGON, Numer konta bankowego czyli poprawną ilość znaków i sumę kontrolną numerów, uniemożliwiając wpisanie dowolnych danych.

Prosimy również o wpisywanie istniejących adresów e-mail oraz numerów telefonów, które w fazie testów posłużą Administratorom do kontaktów z Państwem,  oraz pozwolą wysłać na wskazane przez Państwa adresy stosowne powiadomienia generowane przez system.

W kolejnym etapie testów zewnętrznych, zaplanowanym na koniec czerwca 2016 r., przewiduje się udostępnienie pozostałych funkcjonalności IPA, w tym zorganizowanie aukcji symulacyjnej. W drugim etapie testów będą mogli wziąć udział wyłącznie Użytkownicy poprawnie zarejestrowani podczas I-ego etapu testów.

Uwaga: aby Użytkownik mógł wziąć udział w aukcji symulacyjnej, musi „dysponować” instalacją odnawialnego źródła energii, dla której Administrator systemu zaakceptował wniosek lub deklarację, złożone podczas I-ego etapu testów.

Prosimy zatem o wysyłanie wniosków i deklaracji dla instalacji OZE, przewidzianych aktualnym brzmieniem ustawy o odnawialnych źródłach energii (np. nowe, niezmodernizowane o mocy do 1 MW; istniejące, niezmodernizowane o mocy pow. 1 MW).

Do danych zgromadzonych w IPA podczas testów wgląd będą mieli wyłącznie Administratorzy systemu, a po zakończeniu obu etapów testów dane te zostaną trwale usunięte.

Czynności podejmowane przez Użytkowników za pośrednictwem IPA w fazie testów, mają wyłącznie symulacyjny charakter, nie rodzą żadnych skutków prawnych i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Prezesa URE.

Warsaw

Banner 468 x 60 px