Log In

Informacja o posiedzeniu Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa

7 czerwca 2016 r. Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa kontynuowała rozpatrywanie poselskiego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476).

Komisja przyjęła poprawki mające na celu m.in. rozliczenie rzeczywistej ilości energii elektrycznej wprowadzanej i pobieranej przez prosumenta z sieci dla trójfazowych mikroinstalacji, umożliwienie sprzedaży energii oraz biopaliw przez rolników prowadzących gospodarstwa rolne bez konieczności rejestracji odrębnej działalności gospodarczej, poprawę przejrzystości zakresu obowiązków wytwórców energii w stosunku do poszczególnych operatorów dystrybucyjnych, ujednolicenie zasad wytwarzania energii w mikroinstalacjach przez zwolnienie z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej wykonywanej przez wytwórców mikroinstalacji biogazu rolniczego, doprecyzowanie zasad zgłaszania Prezesowi Agencji Rynku Rolnego zmiany danych zawartych w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego, dostosowanie brzmienia przepisów do definicji klastra energii, wprowadzenie definicji spółdzielni energetycznej, wprowadzenie tzw. abolicji dla wytwórców w mikroinstalacjach oraz zmianę daty wejścia w życie niektórych przepisów ustawy.

Zgłoszono 1 wniosek mniejszości dotyczący pozostawienia obowiązku zakupu energii przez sprzedawcę zobowiązanego w odniesieniu do podmiotów wytwarzających energię elektryczną w instalacji OZE o łącznej mocy elektrycznej do 10 MW.

Komisja przyjęła sprawozdanie.

Sprawozdawca – poseł Maciej Małecki (PiS).

W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii – Andrzej Piotrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Andrzej Konieczny oraz prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Maciej Bando.

Warsaw

Banner 468 x 60 px