Log In

Zakończył się pierwszy dzień 20. posiedzenia Sejmu

Pierwszego dnia 20. posiedzenia Sejmu posłowie pracowali w drugim czytaniu m.in. nad projektem tzw. ustawy antyterrorystycznej. Posłowie zajęli się też projektem, który znosi sprawdzian szóstoklasistów i umożliwia odwoływanie się od wyników pisemnych matur.
Obrady rozpoczęły się od ślubowania poselskiego nowego posła – Grzegorza Raczaka, który objął mandat po Andrzeju Jaworskim.

W głosowaniach otwierających posiedzenie Sejm podjął decyzję o włączeniu do porządku obrad 20. posiedzenia pierwszego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 562). W wyniku głosowań pod obrady włączono też pierwsze czytania: obywatelskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 550), poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 558) oraz poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 569).

W drodze głosowania posłowie odrzucili wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o punkty: Informacja rządu w sprawie przebiegu oraz wyników negocjacji polsko-rosyjskich dotyczących  zezwoleń na przewozy w transporcie samochodowym na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie audytów przeprowadzanych w Policji, stosowania podsłuchów, informacji z działań związanych z powołaniem i odwołaniem Komendanta Głównego Policji, a także roli Ministra Spraw Wewnętrznych w wymienionych działaniach.

Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (pierwotny druk nr 515). Wprowadza ona zakaz uczestnictwa w zgromadzeniach spontanicznych na czas szczytu NATO w Warszawie. Ponadto funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu będą mogli rejestrować obraz i dźwięk w trakcie wydarzeń związanych ze Szczytem. Zarejestrowany materiał, który nie będzie zawierał dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia będzie niszczony maksymalnie 30 dni od daty zarejestrowania. Z procedury zniszczenia sporządzony będzie protokół. W celu zapewnienia uczestnikom wydarzenia najwyższego poziomu bezpieczeństwa nowelizacja przewiduje również możliwość przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz żołnierzy zawodowych. Za nadgodziny zostanie im wypłacony zryczałtowany ekwiwalent pieniężny. Ponadto, zgodnie z nowelizacją, zamówienia związane z organizacją Szczytu NATO w Warszawie kontrolować będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Pisemne sprawozdanie z tej kontroli CBA przedstawi sejmowej i senackiej Komisji Obrony Narodowej do 30 września 2016 r. Teraz nad nowelizacją będzie pracował Senat.

W porządku obrad pierwszego dnia 20. posiedzenia Sejmu znalazła się też przedstawiona przez premier Beatę Szydło informacja na temat sytuacji w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. W związku ze zgłoszonym sprzeciwem wobec przyjęcia informacji posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzył poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 451). Wnioskodawcy proponują zmiany w zakresie wyłączania jawności rozpraw, udziału organizacji społecznych w postępowaniu sądowym oraz obecności przedstawicieli środków masowego przekazu na posiedzeniach sądu. Ponadto w projekcie są m.in. propozycje zmian w zakresie i zasadach dotyczących tajemnicy lekarskiej. Zawarte w projekcie rozwiązania mają zwiększyć transparentność procesu karnego. Wzmocniona oraz powiązana z możliwością utrwalania i transmisji przebiegu procesów ma zostać konstytucyjna zasada jawności rozpraw. Zgodnie z projektem wyłączenie jawności ze względu na ważny interes pokrzywdzonego lub świadka ma następować na wniosek tej osoby, a ze względu na interes oskarżonego – tylko za zgodą oskarżyciela. W razie zakłócania porządku rozprawy przez dziennikarzy sąd będzie uprawniony do zarządzenia opuszczenia przez niektórych z nich sali. Ponadto projekt zakłada rozszerzenie możliwości udziału w procesie przedstawicieli organizacji społecznych. W ocenie wnioskodawców umożliwi to społeczną kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości oraz prezentowanie sądom stanowisk organizacji społecznych, co stworzy lepsze warunki do wydawania trafnych orzeczeń. Zgodnie z projektem udział przedstawiciela organizacji społecznej ma być obligatoryjny, jeżeli przynajmniej jedna ze stron wyrazi na to zgodę. Ponadto sąd, niezależnie od stanowiska stron, będzie mógł ze względu na interes wymiaru sprawiedliwości zawsze dopuścić przedstawiciela organizacji społecznej. Wnioskodawcy proponują ponadto, by przed wydaniem wyroku przedstawicielowi organizacji społecznej był udzielany głos obligatoryjnie, a nie tylko w razie potrzeby. W projekcie znalazła się też zmiana, która umożliwia odbieranie pism adresowanych do profesjonalnych uczestników postępowań karnych (czyli obrońców albo pełnomocników będących adwokatami lub radcami prawnymi) przez osoby upoważnione na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. Ma to ułatwić adwokatom i radcom prawnym prowadzenie postępowań karnych. Wnioskodawcy proponują też zmianę zakresu tajemnicy lekarskiej. Zgodnie z projektem jej dysponentem po śmierci pacjenta mają być osoby bliskie, do których ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zalicza małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta. Osoby bliskie mają też mieć prawo sprzeciwu wobec zwolnienia z tajemnicy w sytuacji, gdy uznają, że ujawnienie informacji objętych tajemnicą w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony naruszy dobra osobiste. Zmiany te mają uniemożliwić wykorzystywanie tajemnicy lekarskiej do ukrywania błędów w leczeniu. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Jego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która zaproponowała do projektu poprawki o charakterze redakcyjnym, legislacyjnym i doprecyzowującym. Zmieniony został m.in. tytuł projektowanej ustawy na ustawę „o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”. Sprawozdawcą komisji był poseł Andrzej Matusiewicz. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt został ponownie skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzył prezydencki projekt nowelizacji ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 448). Zgodnie z projektem w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ma znaleźć się przepis wyraźnie wskazujący, że świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus, wprowadzone ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nie będzie wpływało na wysokość alimentów. Ponadto prezydent proponuje, by także dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, przysługujący na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, nie był uwzględniany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych. W projekcie znalazła się też propozycja, by kwoty świadczenia z programu Rodzina 500 plus oraz innych wskazanych w nowelizacji świadczeń były wyłączone z egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego. W tym celu projekt zakłada odpowiednie zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz Prawie bankowym. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu plenarnym. Prace były kontynuowane w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która zaproponowała, by ochrona przed egzekucją komorniczą objęła także środki pochodzące ze wskazanych nowelizacją świadczeń przechowywane na rachunkach prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Pozostałe poprawki maja charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Sprawozdawcą komisji była posłanka Barbara Bartuś. Podczas drugiego czytania do projektu zostały zgłoszone poprawki. W związku z tym został on ponownie skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Posłowie przeprowadzili drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 323). Projekt ma usunąć bariery administracyjne i prawne w procesie inżynieryjno-budowlanym, które blokują rozwój sieci szerokopasmowych. Ponadto ma przyspieszyć i obniżyć koszty realizacji szybkich sieci telekomunikacyjnych. Projekt wdraża dyrektywę nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Ma też przybliżyć Polskę do osiągnięcia celów przyjętych w Narodowym Planie Szerokopasmowym i Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Zlikwidowanie barier inwestycyjnych i obniżenie kosztów budowy sieci szerokopasmowych będzie możliwe przez intensywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej, lepszą współpracę w zakresie planowania prac inżynieryjno-budowlanych oraz usunięcie przeszkód w dostępie przedsiębiorców telekomunikacyjnych do budynków i infrastruktury w budynkach. Projekt ułatwi budowę sieci szerokopasmowych, w tym realizowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (do wykorzystania jest ponad 1 mld euro). W projekcie rozszerzono m.in. krąg podmiotów dysponujących infrastrukturą techniczną, zobowiązanych do jej udostępniania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, którzy wykorzystają ją do budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych. Projekt wprowadza także obowiązkową jawność części danych zbieranych w ramach inwentaryzacji przeprowadzanej corocznie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dotyczy to m.in. danych podmiocie posiadającym infrastrukturę lub świadczącym usługi dostępu do szerokopasmowego internetu w danej lokalizacji oraz informacji o tej lokalizacji. Zaproponowano też wprowadzenie obowiązku wyposażania m.in. budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej w instalację telekomunikacyjną, jeżeli nie jest on w nią wyposażony, a jest poddawany przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie. Zgodnie z projektem, prezes UKE będzie mógł określić w decyzji tzw. ramowe warunki dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji oraz umieszczenia na niej obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. W projekcie  przewidziano m.in. również obowiązek koordynacji robót budowlanych W projekcie zawarto też nowe zasady ponoszenia kosztów przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli droga poddawana jest przebudowie lub remontowi, a nie upłynęły 4 lata od wydania decyzji o lokalizacji. Pierwsze czytanie odbyło się w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury. Komisje przyjęły projekt z poprawkami m.in. umożliwiającymi stronie społecznej (np. organizacjom branżowym) udział w procedurze wydawania decyzji o zmianie umowy o dostępie do infrastruktury technicznej w postaci wyrażania opinii. Na etapie prac komisyjnych wprowadzono też np. przepis upoważniający rząd do określenia w rozporządzeniu rodzajów infrastruktury krytycznej, w tym infrastruktury technicznej, wyłączonych z obowiązku udzielania informacji m.in. w sprawie warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej. Sprawozdawcą komisji była posłanka Barbara Bubula. W związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt został ponownie skierowany do Komisji: Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Infrastruktury.

W porządku obrad pierwszego dnia 20. posiedzenia Sejmu znalazło się też drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (pierwotny druk nr 514). Celem projektu jest zmiana zasad wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa i samorządów. Mają być one jawne i uzależnione od kryteriów obiektywnych, czyli wielkości firm i osiąganych przez nie wyników. Projektowana ustawa ma zmienić zasady wynagradzania członków organów zarządzających nadzorczych spółek handlowych, w których udziały ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a także państwowe i komunalne osoby prawne. Nowe zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających mają być przejrzyste i jednolite. Będą one określane uchwałą walnego zgromadzenia danej spółki. Zdaniem rządu wejście w życie projektowanych rozwiązań skończy z fikcją ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, czyli tzw. ustawy kominowej. Ustawa ta z jednej strony określała maksymalną wysokość wynagrodzeń prezesów spółek, a z drugiej strony dopuszczała „dorabianie” przez nich m.in. w radach nadzorczych spółek zależnych oraz pozwalała na zawieranie kontraktów menedżerskich, w których nie obowiązywały limity wynagrodzeń. Co do zasady, wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego będzie składało się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Część stała wynagrodzenia miesięcznego członka organu zarządzającego ma być uzależniona od spełnienia w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych co najmniej dwóch przesłanek dotyczących działalności spółki: wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia. Rząd proponuje, by podstawą jego wymiaru było przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez prezesa GUS. W projekcie jest też uregulowana zasada wypłacania odpraw: nie będą mogły być wyższe niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia i to pod warunkiem pełnienia funkcji przez co najmniej dwanaście miesięcy. Z kolei odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji będą mogły być wypłacane maksymalnie przez pół roku i tylko w przypadku pełnienia funkcji przez członka zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy. Nie będzie możliwe zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy stanowiącej podstawę pełnienia funkcji członka zarządu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zakazie konkurencji, członek zarządu będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. Projekt określa też wysokość wynagrodzenia likwidatorów spółek – wyniesie ono połowę wynagrodzenia zasadniczego członka zarządu. Za zakończenie procesu likwidacji spółki zgodnie z harmonogramem osobom tym ma przysługiwać premia. Projekt przewiduje, że zasady dotyczące wynagrodzeń obejmą podmioty wymienione w ustawie kominowej, które zostaną wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ich publikacji w Dzienniku Ustaw. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, w której były kontynuowane prace, m.in. doprecyzowała kryteria, na podstawie których premier będzie określał w rozporządzeniu, które podmioty obejmą zasady wynagrodzeń ustalane projektowaną nowelizacją. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Krzysztof Kubów. W związku z poprawką zgłoszoną podczas drugiego czytania projekt trafił ponownie do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

W drugim czytaniu posłowie zajmowali się propozycjami zmian w Regulaminie Sejmu. Dokument z druku 538 powstał w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich na podstawie poselskiej propozycji zawartej w druku nr 333 oraz przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu z druku nr 445. Ustawa o IPN, w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2016 r. rozstrzyga, że Prezesa IPN powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium Instytutu, które zgłasza kandydata spoza swego grona. Projekt zmian w Regulaminie Sejmu, w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich doprecyzowuje, że Sejm będzie to czynił zwykłą większością głosów. Taką samą większością ma być powoływanych 5 członków Kolegium IPN. Wniosek w sprawie ich wyboru będzie mógł zgłosić Marszałek Sejmu lub grupa co najmniej 35 posłów. W zakresie procedur immunitetowych projekt zakłada przekształcenie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Projekt przesądza, że do zadań tego organu ma należeć m.in. rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie albo aresztowanie bądź zatrzymanie osób pełniących funkcję Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W stosunku do zapisów  pierwotnych – na etapie prac komisyjnych skorygowany został sposób powoływania prezesa IPN, a procedury uchylania immunitetu uzupełniono o informację, że doręczanie pism osobom objętym wnioskami będzie następowało w trybie Kodeksu postępowania karnego. Ponadto Komisja wskazała, że w procedurze będzie mógł brać udział pełnomocnik ustanowiony przez osobę objętą wnioskiem. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Andrzej Matusiewicz. Posłowie zagłosują nad projektem w bloku głosowań.

Sejm przeprowadził drugie czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia dnia 21 czerwca Ogólnopolskim Dniem Przedsiębiorcy (pierwotny druk nr 386). W uzasadnieniu projektu czytamy, że ustanowienie tego dnia ma być docenieniem pracy przedsiębiorcy. Podkreślono też, że rozwój przedsiębiorczości jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego i dobrobytu naszego społeczeństwa. Ponadto zdaniem wnioskodawców poszerzenie wiedzy w tym zakresie przyczyni się do promowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w otoczeniu społecznym. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Dokument został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Komisja wniosła o przyjęcie projektu z poprawkami o charakterze redakcyjnym. Mają one na celu m.in. zmianę tytułu uchwały poprzez wykreślenie słowa „Ogólnopolskim”. Sprawozdawcą komisji był poseł Marek Matuszewski. Posłowie zagłosują nad projektem uchwały w bloku głosowań.

Izba przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (druk nr 557). Projekt ma zapewnić wzrost produkcji stoczniowej i dalszy rozwój polskich stoczni produkcyjnych, w których nadal będą budowane skomplikowane technicznie statki i obiekty pływające, konkurencyjne na globalnym rynku. Według rządu polskie budownictwo okrętowe ma solidne podstawy do dalszego rozwoju, konieczna jest jedynie jego aktywizacja. Jak podkreśla wnioskodawca, projekt umożliwi też rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych związanych z budownictwem okrętowym oraz zapewni wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników. Zgodnie z szacunkami, dzięki stworzeniu warunków do dynamicznego rozwoju przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych powstanie w nich ok. 3 tys. miejsc pracy. Projekt przewiduje przede wszystkim korzystne rozwiązania dotyczące podatku VAT oraz specjalnych stref ekonomicznych, które powinny zachęcić przedsiębiorców do odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego. Zaproponowano stosowanie zerowej stawki VAT na produkcję, import, części i wyposażenie dla jak najszerszego katalogu jednostek pływających (zgodnie z dyrektywą VAT). Rozszerzenie preferencji podatkowej dotyczyć będzie takich statków jak np. holowniki i lodołamacze pełnomorskie. Przewidziano też zwiększenie katalogu nowych statków objętych zerową stawką podatku VAT. Zaoszczędzone w ten sposób środki przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać na inne cele. Projekt zakłada też możliwość wyboru między obecnym 19 proc. CIT lub PIT a nowym zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1 proc. Wybór formy opodatkowania będzie wymagał złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia. Zmiana formy opodatkowania możliwa będzie nie wcześniej niż po upływie 3 lat. Podobny mechanizm jest w ustawie o podatku tonażowym. W projekcie przewidziano także ułatwienia w objęciu specjalną strefą ekonomiczną gruntów, na których prowadzona jest produkcja okrętowa i komplementarna. Zaproponowano też dopuszczenie branży okrętowej do możliwości korzystania ze środków UE, tj. kredytu technologicznego i premii technologicznej (po decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym). Projekt uzasadnił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisjach: Finansów Publicznych oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W pierwszym czytaniu posłowie zaczęli też prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 554). Zawarte w nim propozycje realizują zapowiedzi walki z oszustwami podatkowymi zawarte w  exposé premier. Projekt ma na celu zapobieganie wyłudzeniom podatkowym z tytułu VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi oraz ograniczenie negatywnego wpływu tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych. Jak podkreśla rząd – szara strefa w obrocie paliwami płynnymi szacowana jest na kilkanaście procent, a straty budżetu państwa na co najmniej 2,5 mld zł rocznie. W 2015 r. nieprawidłowości w podatku VAT w obrocie paliwami, stwierdzone przez kontrolę skarbową, wyniosły 5,8 mld zł. Zdaniem rządu nowe rozwiązania zdecydowanie ograniczą możliwość dokonywania oszustw podatkowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym i przyczynią się do zwiększenia legalnej sprzedaży paliw oraz bezpieczeństwa ich nabywców. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

W pierwszym czytaniu Sejm pracował też nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 523). Projekt zakłada opodatkowanie diety parlamentarnej. Miałoby ono być zgodne z ogólnymi zasadami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z obowiązującą ustawą o PIT diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich są zwolnione z podatku do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł. Zdaniem projektodawców nie ma uzasadnienia dla utrzymania nierównego opodatkowania uposażeń polityków i pozostałych obywateli. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Kukiz’15. Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Jakub Kulesza. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich.

W drugim czytaniu posłowie zajęli się rządowym projektem ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 516). Projekt powstał w odpowiedzi na wzrost zagrożenia terrorystycznego na świecie. Jego podstawowym celem jest podniesienie efektywności działania polskiego systemu antyterrorystycznego, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. Cel ten ma zostać osiągnięty przez lepszą koordynację działań służb i doprecyzowanie zasad współpracy między nimi, a także zapewnienie skutecznych działań w przypadku podejrzenia przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz odpowiedniego reagowania na nie. Proponowane rozwiązania mają też sprzyjać poprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Ponadto nowe procedury oraz obowiązki informacyjne i rejestracyjne przyspieszą proces decyzyjny w przypadku zamachu terrorystycznego.

Zgodnie z projektem, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie odpowiedzialny za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym. Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji będzie odpowiadał m.in. za przygotowanie do przejmowania kontroli nad takimi zdarzeniami oraz za reagowanie w przypadku ich wystąpienia. Szef ABW będzie głównym koordynatorem polityki antyterrorystycznej. W celu zapobiegania aktom terrorystycznym będzie on koordynował czynności analityczno-informacyjne służb specjalnych oraz wymianę informacji przekazywanych przez: Policję, Staż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Projekt zakłada też, że szef ABW będzie prowadził wykaz osób, które mogą mieć związek ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym. Ma on także oceniać bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych oraz prowadzić centralny rejestr ataków hakerskich. Aby skutecznie uniemożliwić finansowanie terroryzmu, szef ABW uzyska dostęp do informacji i danych objętych tajemnicą bankową. Będzie otrzymywał je od: banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich i SKOK-ów.

Projekt przewiduje również, że karty telefoniczne pre-paid będą rejestrowane. Ich dotychczasowi posiadacze będą musieli przekazać operatorowi swoje dane do 2 stycznia 2017 r., inaczej ich karty zostaną wyłączone. Natomiast nowi nabywcy tych kart będą zobowiązani do podawania swoich danych od 1 lipca 2016 r. Chodzi o to, aby osoby korzystające z kart pre-paid nie były anonimowe, co ułatwi ich identyfikację w sytuacji podejrzenia o  terroryzm.
Projekt określa nowe typy przestępstw, co stanowi odpowiedź na działania terrorystów przybywających do Europy z Syrii i Iraku. Przewidziano odpowiedzialność karną za udział w szkoleniach terrorystycznych, a także kary za wyjazdy za granicę w celu uczestniczenia w działalności terrorystycznej. W celu zapobiegania lub zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym, szef ABW będzie mógł zarządzić wobec cudzoziemca podejrzanego o działalność terrorystyczną – na okres nie dłuższy niż 3 miesiące – niejawne prowadzenie czynności polegających np. na rejestrowaniu jego rozmów telefonicznych, dostępie do jego przesyłek oraz korespondencji, w tym elektronicznej. W przypadkach wskazanych w ustawie ABW, Policja i Straż Graniczna będzie miała prawo pobierania obrazu linii papilarnych lub utrwalania wizerunku twarzy cudzoziemca. Będzie to możliwe np. w przypadku podejrzenia nielegalnego przekroczenia granicy Polski lub nielegalnego pobytu w naszym kraju oraz podejrzenia związku ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym bądź uczestnictwa w szkoleniu terrorystycznym.

Projekt wprowadza także powszechnie obowiązujący i dostosowany do wymogów NATO czterostopniowy system stopni alarmowych na wypadek zagrożeń terrorystycznych oraz stopni alarmowych w cyberprzestrzeni. Stopnie te miałyby być wprowadzane na czas niezbędny do minimalizacji zagrożenia lub skutków zdarzenia. Jeśli zostanie wprowadzony jeden z dwóch najwyższych stopni zagrożenia terrorystycznego (III lub IV), to będzie można wprowadzić zakaz odbywania zgromadzeń publicznych lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie objętym stopniem alarmowym. W przypadku wprowadzenia III lub IV stopnia alarmowego – jeżeli użycie Policji okaże się niewystarczające – będzie można szybciej niż obecnie uzyskać wsparcie Sił Zbrojnych RP. Decyzję o użyciu wojska będzie wydawał minister obrony narodowej, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Określono również szczególne zasady użycia broni palnej w ramach prowadzenia działań kontrterrorystycznych. Chodzi o możliwość specjalnego użycia broni (tzw. strzału snajperskiego), mogącego prowadzić do śmierci zamachowca. Rozwiązanie to zwiększy skuteczność działań Policji w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, ale będzie traktowane jako środek wyjątkowy i ostateczny, wykorzystywany jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ofiary. Wynika to z założenia, że ważniejsza jest ochrona życia ofiary niż sprawcy zamachu. Projekt zakłada też, że bezzałogowy statek powietrzny (dron) będzie mógł zostać zestrzelony albo nad jego lotem zostanie przejęta kontrola w sytuacji gdy przebieg lotu m.in. zagraża życiu lub zdrowiu ludzi oraz chronionym obiektom, urządzeniom lub obszarom.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Rozpatrująca projekt Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zaproponowała szereg zmian do pierwotnego przedłożenia. Wśród nich np. poprawkę, zgodnie z którą ABW, Policja i Straż Graniczna będą mogły w przypadkach określonych w ustawie pobierać od osób niebędących obywatelami Polski, oprócz m.in. obrazu linii papilarnych, także materiał biologiczny w celu oznaczenia DNA. Komisja wprowadziła również zmianę w zakresie specjalnego użycia broni. Tzw. strzał snajperski mógłby zostać oddany nie tylko aby przeciwdziałać zamachowi na życie lub zdrowie człowieka, ale także w celu uwolnienia zakładnika. Na etapie komisyjnym przesunięto także na 1 lutego 2017 r. termin na przekazanie danych użytkowników kart pre-paid. Podczas prac w komisji wprowadzono również poprawkę doprecyzowującą, że stopnie alarmowe byłyby odwoływane niezwłocznie po minimalizacji zagrożenia lub skutków zdarzenia. Komisja zaproponowała też zmiany dotyczące trybu odwoławczego w przypadku wprowadzenia zakazu zgromadzeń publicznych lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie objętym stopniem alarmowym. Zaproponowano również poprawkę przewidującą obowiązek powiadomienia o wprowadzeniu najwyższych stopni alarmu terrorystycznego marszałków obu izb parlamentu, a za ich pośrednictwem posłów i senatorów. Komisja dodała także zmianę dającą kierującemu akcją antyterrorystyczną prawo wystąpienia o wstrzymanie ruchu kolejowego, wodnego lub lotniczego na obszarze objętym zagrożeniem. Sprawozdawcą komisji był poseł Jarosław Krajewski. W związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt został ponownie skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 561) to kolejny punkt harmonogramu pierwszego dnia obrad 20. posiedzenia Sejmu. Zakłada on m.in. wydłużenie z 6 na 18 miesięcy terminu dla Prezesa NFZ na dostosowanie systemu monitorowania programów lekowych do programów lekowych. Ma to umożliwić odpowiednie wdrożenie systemu oraz uzyskanie jego pełnej funkcjonalności. Wnioskodawcy zwracają uwagę na złożoność i szeroki zakres danych gromadzonych i przetwarzanych w systemie monitorowania programów lekowych. Podkreślają także, że przepis ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym jednym z warunków rozliczenia kosztów programu lekowego jest prawidłowe i terminowe przekazanie NFZ danych za pośrednictwem wspomnianego systemu monitorowania programów lekowych, wchodzi w życie 1 lipca 2017 r., w związku z czym wydłużenie terminu na dostosowanie systemu ma umożliwić skorelowanie przepisów w tym zakresie. Projekt umożliwia także wprowadzenie zmian w obowiązującym do 1 stycznia 2018 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne. Ma to zapewnić właściwe wykonywanie przepisów dotyczących uprawnień pielęgniarek i położnych do czasu przygotowania docelowego rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne. Autorzy projektu proponują, by nowelizacja weszła w życie 12 czerwca 2016 r. w związku z tym, że 13 czerwca 2016 r. upływa wspomniany wyżej termin 6 miesięcy. Projekt wpłynął do Sejmu jako inicjatywa grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Komisji Zdrowia, która proponuje do projektu poprawkę redakcyjną. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Joanna Kopcińska. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

W pierwszym czytaniu posłowie zajęli się rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 559). Rząd proponuje, by od roku szkolnego 2016/2017 został zniesiony obowiązkowy egzamin przeprowadzany w VI klasie szkoły podstawowej. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom testy diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła skorzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających gimnazjum. Zgodnie z projektem, od 2017 r. zdający przystępujący do części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mieli możliwość odwołania się od wyników do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Projekt umożliwia zdającym wykonywania fotografii swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu (dotyczy egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie). W przypadku gimnazjalistów przepis ten wejdzie w życie w roku szkolnym 2016/2017, a w przypadku maturzystów i osób zdających egzaminy zawodowe już w obecnym roku szkolnym 2015/2016. Rząd proponuje jednoznaczne wskazanie, że dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych będą wyznaczali do weryfikacji prac innych egzaminatorów niż ci, którzy pracę sprawdzali i oceniali. Kolejna zmiana, która znalazła się w projekcie dotyczy zasad zakupu przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów podręczników i materiałów edukacyjnych do nauki nowożytnych języków obcych. Rada Ministrów proponuje, by w przypadku, gdy w kolejnym roku lub latach, zostanie stwierdzone niedopasowanie zakupionych już podręczników lub materiałów do stopnia zaawansowania znajomości tego języka przez uczniów, koszt zakupu nowych podręczników i materiałów będzie refundowany do wysokości 25 zł na ucznia z dotacji celowych. Zgodnie z projektem terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 i lata następne, a także terminy składania dokumentów do szkół i przedszkoli, będą ustalane przez organy prowadzące lub kuratora oświaty. W propozycji rządu znalazły się też rozwiązania doprecyzowujące oraz ujednolicające zasady udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych z budżetu samorządu przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym (wskazano m.in. sposób obliczania wysokości dotacji). Projekt uzasadniła sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka. Projekt został skierowany do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Sejm przeprowadził drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 476). Projekt wprowadza liczne zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak podkreślają wnioskodawcy jego celem jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych w przepisach dotyczących OZE, które nie weszły jeszcze w życie na mocy ostatniej nowelizacji. Projekt zmienia m.in. przepisy dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, mikroinstalacji i prosumentów oraz biomasy. Zgodnie z założeniami projektu na wsparcie w systemie aukcji będą mogły liczyć technologie, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Zmiany dotyczą też wprowadzenia tzw. koszyków technologicznych w tym systemie. Wnioskodawcy podkreślają też, że projekt ma wprowadzić przejrzyste zasady w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z OZE przy pomocy mikroinstalacji. Chodzi tu o tzw. prosumentów, czyli takie osoby, które energię jednocześnie wytwarzają i wykorzystują. Jak podkreślają autorzy projektu, ich działania mają być nakierowane jedynie na zaspokajanie własnych potrzeb energetycznych. Stąd też projektodawcy proponują m.in., aby system taryf gwarantowanych dla prosumentów został zastąpiony nowym systemem wsparcia tzw. opustowym. Zgodnie z tą propozycją prosument będzie mógł rozliczyć różnicę między energią wytworzoną (np. w panelu fotowoltanicznym) i pobraną (np. kiedy panel nie wytwarza prądu).
Projekt odnosi się także do kwestii związanych z biomasą lokalną. Zdaniem projektodawców istotą rozwoju OZE jest efektywne wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców. Zgodnie z projektem Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej zostanie zastąpiony przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Wnioskodawcy podkreślają, że wprowadzane zmiany mają na celu stworzenie konkurencyjnego, bezpiecznego i zrównoważonego rynku energii odnawialnej. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Na poprzednim posiedzeniu Sejmu przeprowadzone zostało jego pierwsze czytanie. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Na etapie prac komisyjnych wprowadzonych zostało kilkadziesiąt poprawek. Komisja wprowadziła zmiany dotyczące m.in. tzw. opłat przejściowych – podwyższyła opłatę związaną z likwidacją kontraktów długoterminowych elektrowni (KTD). Komisja zaproponowała też m.in. wprowadzenie jednego opustu dla wszystkich instalacji prosumenckich, który będzie obowiązywał przez 15 lat. Doprecyzowaniu uległy także niektóre definicje np. drewna energetycznego do spalania. W wyniku prac Komisji zmienione zostały także przepisy dotyczące biomasy m.in. określono jej ilość w tzw. instalacji spalania wielopaliwowego. Sprawozdanie Komisji w tej sprawie przedstawił poseł Maciej Małecki. W związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt ponownie trafił do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Ostaniem punktem pierwszego dnia obrad 20. posiedzenia Sejmu było pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku nr 562. Projekt ma usprawnić funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zoptymalizować koszty ich działalności, a w konsekwencji zwiększyć dostępność obywateli do usług medycznych. W praktyce większy nacisk zostanie położony na poprawę funkcjonowania publicznej służby zdrowia i bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Projekt zakłada, że w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ma on pokryć stratę netto we własnym zakresie, tj. przez zmniejszenie funduszu zakładu, a jeśli ten fundusz nie wystarczy na pokrycie całej straty, to wtedy podmiot tworzący będzie zobowiązany do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. Gdy SP ZOZ nie będzie w stanie samodzielnie pokryć straty netto, to możliwa będzie jego likwidacja. Przewidziano zakaz zbywania podmiotom prywatnym akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (jst), jeśli miałyby one utracić pakiet większościowy, czyli kontrolę nad podmiotami leczniczymi. Umożliwi to zahamowanie niekontrolowanego przez państwo procesu zbywania udziałów i akcji w tych spółkach. Na kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nałożono obowiązek sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ. Będzie on przekazywany podmiotowi tworzącemu do końca maja każdego roku. Przewidziano też odejście od obowiązkowego posiadania przez podmiot medyczny umowy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, gdyż takie polisy są bardzo drogie, przez co obciążają budżety placówek medycznych. Jak podkreśla rząd, nie zwalnia to jednak podmiotu leczniczego od odpowiedzialności z tytułu zdarzenia medycznego, ponieważ podmiot medyczny zawsze wstępuje w rolę ubezpieczyciela w przypadku braku takiego ubezpieczenia (ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta). Zaproponowano też możliwość kupowania świadczeń opieki zdrowotnej przez samorząd terytorialny u podmiotów, dla których jest on organem tworzącym. W praktyce oznacza to, że samorząd będzie mógł kupować dodatkowe świadczenia dla swoich mieszkańców, na takich samych zasadach jak NFZ kontraktuje je dla wszystkich ubezpieczonych. Aby nie doszło do podwójnego finansowania tych samych świadczeń – przez NFZ i samorząd – dopuszczono finansowanie przez jst jedynie tzw. nadlimitów. Sfinansowanie świadczeń ponad kwotę gwarantowaną przez NFZ nie naruszy zasady równego dostępu do usług medycznych. Jednocześnie podmiot leczniczy, który zawarł umowę z samorządem będzie musiał informować o tym NFZ. Rozwiązanie to nie jest obowiązkowe – nie będzie nowym zadaniem dla samorządu, zatem nie wymaga dodatkowych środków finansowych. Zaproponowano, aby podmiot tworzący mógł przekazać prowadzony przez siebie SP ZOZ innemu samorządowi lub publicznej uczelni medycznej. Rozwiązanie to pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystywanie potencjału ochrony zdrowia, a także efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami kadrowymi i infrastrukturalnymi. Projekt dopuszcza tworzenie SP ZOZ-ów przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę, jst oraz publiczną uczelnię medyczną. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Warczyński. W dyskusji został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px