Log In

Zakończyło się 21. posiedzenie Sejmu

Odbiurokratyzowanie uczelni wyższych, zniesienie egzaminu szóstoklasistów oraz wprowadzenie możliwości odwoływania się od wyników pisemnej części matur to tylko niektóre decyzje podjęte przez posłów w głosowaniach ostatniego dnia 21. posiedzenia Sejmu. Ponadto Izba dokonała wyboru pięciu członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Ostatni dzień 21. posiedzenia Sejmu Izba rozpoczęła od przyjęcia przez aklamację dwóch uchwał okolicznościowych w sprawie uczczenia 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 (więcej w osobnym komunikacie) oraz 40. rocznicy protestów robotników przeciwko władzy komunistycznej w czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku (komunikat).

Sejm znowelizował ustawę o systemie oświaty oraz niektóre inne ustawy. Nowelizacja m.in. znosi od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkowy egzamin przeprowadzany w VI klasie szkoły podstawowej. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom testy diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła skorzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających gimnazjum. Zgodnie z ustawą, od 2017 r. zdający przystępujący do części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą mieli możliwość odwołania się od wyników do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ustawa umożliwia zdającym wykonywanie fotografii swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu (dotyczy egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie). W przypadku gimnazjalistów przepis ten wejdzie w życie w roku szkolnym 2016/2017, a w przypadku maturzystów i osób zdających egzaminy zawodowe już w obecnym roku szkolnym 2015/2016. Ponadto ustawa m.in. nakłada na dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych obowiązek wyznaczania do weryfikacji prac innych egzaminatorów niż tych, którzy pracę sprawdzali i oceniali. Kolejna zmiana, która znalazła się w ustawie dotyczy zasad zakupu przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów podręczników i materiałów edukacyjnych do nauki nowożytnych języków obcych. W przypadku, gdy w kolejnym roku lub latach zostanie stwierdzone niedopasowanie zakupionych już podręczników lub materiałów do stopnia zaawansowania znajomości tego języka przez uczniów, koszt zakupu nowych podręczników i materiałów będzie refundowany do wysokości 25 zł na ucznia. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw to kolejna decyzja podjęta przez posłów w głosowaniach. Ustawa ma odciążyć uczelnie publiczne i niepubliczne od obowiązków biurokratycznych, zwłaszcza sprawozdawczych oraz informacyjnych dotyczących składania oświadczeń i stosowania skomplikowanych procedur odnoszących się do działalności uczelni. Nowe rozwiązania mają także zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie uczelni i podniesienie jakości kształcenia doktorantów. W materii funkcjonowania uczelni i jednostek naukowych ustawa m.in. uproszcza rozwiązania dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) dla szkolnictwa wyższego, przy równoczesnym zapewnieniu ich spójności z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. KRK zawierają opis kwalifikacji zdobytych w procesie kształcenia w danym kraju, który jest tak skonstruowany, że umożliwia ich porównanie z systemem kwalifikacji w innych państwach europejskich. Nowelizacja modyfikuje kryteria stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną w procesie oceny jakości kształcenia i oceny działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Komisja nie będzie musiała weryfikować licznych warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Ma się koncentrować na kwestiach merytorycznych związanych z oceną jakości kształcenia. W celu podniesienia jakości studiów doktoranckich nowelizacja rozstrzyga, że liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich nie będzie mogła być mniejsza niż liczba uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w jednostce prowadzącej te studia. Z kolei liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie, ma nie być mniejsza niż 50 proc. liczby uczestników tych studiów ogółem w danej jednostce. Ułatwiona będzie też procedura uzyskania stypendium socjalnego przez studenta, który bezpośrednio przed uzyskaniem pełnoletniości pozostawał w pieczy zastępczej i nie utrzymywał kontaktów z rodzicami. Nowelizacja wprowadza też możliwość przyznawania stypendium rektora studentom pierwszego roku – laureatom lub finalistom olimpiad o zasięgu ogólnopolskim, nawet jeśli nie były one związane z kierunkiem studiów przez nich wybranym. Ustawą zajmą się teraz senatorowie.

Decyzją posłów do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych trafił rządowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt wprowadza podatek od sprzedaży detalicznej, który dla branży handlowej zapowiedziała w exposé premier Beata Szydło. Zgodnie z projektem przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów. W myśl projektu podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym. Będą dwie stawki i dwa progi podatkowe: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie.

Sejm dokonał też wyboru członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Decyzją posłów zostali nimi: Sławomir Cenckiewicz, Jan Draus, Piotr Franaszek, Józef Marecki i Krzysztof Wyszkowski. Kolegium jest organem opiniodawczo-doradczym prezesa IPN. Liczy 9 członków, w tym 2 powoływanych przez Prezydenta RP, 5 przez Sejm, a 2 przez Senat.

Warsaw

Banner 468 x 60 px