Log In

22. posiedzenie Sejmu – pierwszy dzień obrad

Podczas pierwszego dnia 22. posiedzenia Sejmu posłowie zajmowali się m.in.  propozycjami rozwiązań służących wspieraniu przemysłu stoczniowego. Kontynuowali też prace nad projektem ograniczającym dostęp do e-papierosów.

Sejm zajął się, złożonym przez grupę posłów KP Platforma Obywatelska, wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza (druk nr 662). Komisja Obrony Narodowej wydała wobec wniosku opinię negatywną. W drodze głosowania Sejm odrzucił wniosek.

Posłowie omówili w drugim czytaniu sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 667), który powstał na podstawie wspólnie rozpatrzonych projektów: grupy posłów KP Kukiz’15 (druk nr 129), obywatelskiego (druk nr 550), grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość (druk nr 558) oraz grupy posłów KP Polskiego Stronnictwa Ludowego (druk nr 569). Projekt w sposób całościowy reguluje organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed tym organem. Projekt przewiduje, że Trybunał będzie mógł orzekać w pełnym składzie, w składzie pięciu sędziów i w składzie trzech sędziów. W przypadku narad w pełnym składzie co najmniej czterech sędziów będzie mogło zgłosić sprzeciw wobec proponowanego rozstrzygnięcia. Orzeczenia mają co do zasady zapadać zwykłą większością głosów. W przypadku spraw, w których był uprzednio zgłoszony sprzeciw, dotyczących stwierdzenia niezgodności ustawy z Konstytucją lub umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, wymagana ma być większość 2/3 głosów. Terminy rozpraw mają być wyznaczane według kolejności wpływu spraw do Trybunału. Zasada ta ma nie dotyczyć m.in. wniosków w sprawie zgodności ustaw przed ich podpisaniem i umów międzynarodowych przed ich ratyfikacją z konstytucją. Nie obejmie także wniosków o zbadanie konstytucyjności ustawy budżetowej oraz ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Bartłomiej Wróblewski. W związku ze zgłoszonymi na tym etapie poprawkami projekt trafił do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu ich zaopiniowania.

W drugim czytaniu Sejm pracował nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (pierwotny druk nr 571). Zakłada on, że Szef Służby Cywilnej będzie mógł zlecać KSAP realizację szkoleń centralnych w służbie cywilnej. Warunkiem zlecenia KSAP takich szkoleń ma być wcześniejsze zawarcie porozumienia między dyrektorem KSAP a szefem Służby Cywilnej, w którym określone zostaną zakres, warunki i tryb realizacji szkoleń. Szkolenia powierzane KSAP mają być finansowane w formie dotacji celowej lub ze środków pochodzących z części budżetowej państwa będącej w dyspozycji właściwego dysponenta. Pierwsze czytanie projektu przeprowadzono w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która przyjęła go bez poprawek. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Józefa Hrynkiewicz. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania w bloku głosowań.

Sejm rozpatrzył w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (pierwotny druk nr 545), który ma na celu usprawnienie pracy urzędów stanu cywilnego i poprawę obsługi obywateli. Zgodnie z projektem kierownik urzędu stanu cywilnego mógłby upoważnić pracownika urzędu do przenoszenia do centralnego rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach stanu cywilnego. Chodzi o przyspieszenie procesu przenoszenia aktów i wydawania odpisów z nich. W celu usunięcia zaległości w rozpatrywaniu wniosków o wydanie odpisów aktów w największych urzędach, przez 5 lat od wejścia w życie projektowanych przepisów, możliwe byłoby wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego z wykorzystaniem aplikacji wspierających rejestrację stanu cywilnego, używanych w urzędach jeszcze przed wdrożeniem centralnego rejestru. Odpis z aplikacji wspierających byłby wydawany przez kierownika urzędu przechowującego księgę stanu cywilnego, w której sporządzono akt – tylko on miałby dostęp do aktu, z którego wydawany byłby odpis. Projekt zakłada też, że kierownik urzędu stanu cywilnego będzie miał prawo do administracyjnego trybu unieważniania błędnych aktów stanu cywilnego oraz wzmianek dodatkowych, błędnie sporządzonych z przyczyn technicznych lub z powodu niewłaściwego zastosowania centralnego rejestru. Umożliwi to szybkie wycofywanie z obrotu błędnych aktów stanu cywilnego. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła projekt z poprawkami o charakterze redakcyjno-legislacyjnym oraz poprawkę zmieniającą termin wejścia ustawy w życie. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Piotr Polak. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania w bloku głosowań.

Sejm rozpatrzył poprawki Komisji: Finansów Publicznych oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do rządowego projektu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, który proponuje działania ekonomiczne służące wspieraniu przemysłu stoczniowego. Projekt przewiduje korzystne rozwiązania dotyczące podatku VAT oraz specjalnych stref ekonomicznych, mające zachęcić przedsiębiorców do odbudowy polskiego przemysłu okrętowego. Zaproponowano stosowanie zerowej stawki VAT na produkcję, import, części i wyposażenie dla jak najszerszego katalogu jednostek pływających (zgodnie z dyrektywą VAT). Rozszerzenie preferencji podatkowej dotyczyć będzie takich statków jak np. holowniki i lodołamacze pełnomorskie. Przewidziano też zwiększenie katalogu nowych statków objętych zerową stawką podatku VAT. Projekt zakłada też możliwość wyboru między obecnym 19 proc. CIT lub PIT a nowym zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1 proc. Wybór formy opodatkowania będzie wymagał złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia. Zmiana formy opodatkowania możliwa będzie nie wcześniej niż po upływie 3 lat. Podobny mechanizm jest w ustawie o podatku tonażowym. W projekcie przewidziano także ułatwienia w objęciu specjalną strefą ekonomiczną gruntów, na których prowadzona jest produkcja okrętowa i komplementarna. Zaproponowano też dopuszczenie branży okrętowej do możliwości korzystania ze środków UE, tj. kredytu technologicznego i premii technologicznej (po decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym). Projekt ma też umożliwić rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych związanych z budownictwem okrętowym oraz zapewnić wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników. Komisje, które rozpatrywały projekt po pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym, przyjęły go z poprawkami doprecyzowującymi i legislacyjnymi. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Krzysztof Zaremba. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt został ponownie skierowany do Komisji: Finansów Publicznych oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W porządku obrad pierwszego dnia posiedzenia znalazło się też drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Prawo atomowe (pierwotny druk nr 570), który ma na celu uporządkowanie przepisów dotyczących powoływania i odwoływania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki oraz Rady do Spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Zgodnie z projektem odwoływanie wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki byłoby samodzielną kompetencją Ministra Środowiska. Obecnie podejmuje on taką decyzję na wniosek prezesa Agencji. Ponadto projekt przewiduje, że minister środowiska będzie powoływał i odwoływał, w pierwszym przypadku po zasięgnięciu opinii prezesa Agencji, członków – działającej przy prezesie jako organ opiniodawczy i doradczy – Rady do Spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Rada mogłaby liczyć nie więcej niż 10 członków (obecnie nie więcej niż 7), spośród których minister środowiska wskazywałby przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. Projekt rozpatrywała w pierwszym czytaniu Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która przyjęła go z poprawkami. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Wojciech Skurkiewicz. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

W drugim czytaniu Sejm pracował nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (pierwotny druk nr 432). Ma on na celu ograniczenie dostępu i zwiększenie nadzoru nad obrotem papierosami elektronicznymi. Projekt przewiduje m.in. zakaz sprzedaży e-papierosów lub pojemników zapasowych (z płynem zawierającym nikotynę) osobom, które nie ukończyły 18 lat. Papierosów elektronicznych, podobnie jak tradycyjnych, nie będzie można palić w miejscach publicznych, np. na przystankach autobusowych. Ponadto, zgodnie z projektem, e-papierosy zostaną objęte zakazem reklamy, tak jak obecnie wyroby tytoniowe. Projekt zakłada, że za palenie w miejscach publicznych groziłby mandat w wysokości 500 zł, a za złamanie zakazu reklamy kara wynosząca 200 tys. zł. Ponadto projekt zobowiązuje importerów i producentów nowych papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych, aby co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym wprowadzeniem ich do obrotu, zgłaszali taki zamiar Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych. Produkty te będą musiały ponadto spełniać odpowiednie wymagania techniczne. Zakazane było używanie substancji stwarzających wrażenie, że wyrób tytoniowy jest korzystny dla zdrowia (witaminy) lub sugerujących witalność (tauryna i kofeina), a także dodatków barwiących oraz ułatwiających inhalacje lub absorpcję nikotyny. Zgodnie z projektowanymi przepisami, to Inspektor do spraw Substancji Chemicznych będzie kontrolował, czy wyrób tytoniowy ma np. aromat charakterystyczny (np. owocowy, ziołowy, mentolowy, waniliowy), zawiera środek aromatyzujący (dodatek nadający zapach lub smak), a także dodatki w ilościach uzależniających, toksycznych lub rakotwórczych. Projekt był rozpatrywany w pierwszym czytaniu w Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które przyjęły go z poprawkami o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Tomasz Latos. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt trafił ponownie do Komisji: Zdrowia oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W drugim czytaniu Izba pracowała również nad projektem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, który jest inicjatywą grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Celem tej propozycji jest uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem oraz realizacją kolejowych inwestycji infrastrukturalnych. Projekt m.in. przewiduje zawieszenie postępowań w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji planowanych na obszarze objętym wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji. Rozwiązana zaproponowane w projekcie obejmują także np. wprowadzenie możliwości wydania przez nadzór budowlany, w określonych sytuacjach, pozwolenia na użytkowanie linii kolejowej mimo niespełnienia wymogów ochrony środowiska. Jak podkreślają wnioskodawcy, przyspieszenie rozwoju sieci kolejowej jest warunkiem nadrobienia zaległości w tym zakresie, występujących między Polską a większością krajów Unii Europejskiej oraz podstawą do długotrwałego rozwoju kraju. Według autorów projektu, konieczność dalszego uproszczenia przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym wynika również m.in. z potrzeby pełnego wykonania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Za zmianami przemawiają też dotychczasowe doświadczenia największego inwestora w sektorze kolejowym, będącego narodowym zarządcą infrastruktury – PKP Polskich Linii Kolejowych SA (PKP PLK SA) – w stosowaniu obecnych przepisów. Ponadto, wnioskodawcy uzasadniają zmiany corocznymi zaleceniami Komisji Europejskiej dotyczącymi realizacji przez państwa członkowskie strategii „Europa 2020”. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Infrastruktury, która przyjęła go z poprawkami o charakterze ujednolicającym, legislacyjnym i redakcyjnym. Stanowisko komisji zaprezentował poseł Grzegorz Schreiber. Podczas drugiego czytania do projektu zostały zgłoszone poprawki. W związku z tym został on ponownie skierowany do Komisji Infrastruktury w celu ich rozpatrzenia.

W drugim czytaniu Sejm pracował nad zmianami w strukturze działu administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Zgodnie z założeniem projektu dział ten miałby obejmować sprawy rewitalizacji (nie tylko rewitalizacji budownictwa, jak ma to miejsce obecnie), z wyłączeniem spraw wynikających z realizacji polityki regionalnej w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo. Projekt przewiduje też zmianę dotyczącą Urzędu Dozoru Technicznego. Zgodnie z projektem UDT podlegać będzie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Procedowane zmiany wynikają z powołania nowych resortów (Infrastruktury i Budownictwa, Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji) i konieczności przeniesienia niektórych uprawnień. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu, po czym trafił on do Komisji Infrastruktury. Sprawozdawcą komisji był poseł Bogdan Rzońca. W związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt został ponownie skierowany do Komisji Infrastruktury.

Sejm kontynuował w drugim czytaniu prace nad projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (pierwotny druk nr 670). Projekt zakłada m.in.: rozszerzenie kompetencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o wykonywanie zadań w zakresie wspierania wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej oraz w zakresie tzw. pomocy technicznej czy określeniu limitu środków, które mogą być przyznane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaproponowała przyjęcie projektu z poprawkami o charakterze legislacyjnym. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Do trzeciego czytania posłowie przystąpią w bloku głosowań.

W drugim czytaniu posłowie pracowali też nad rządowym projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (pierwotny druk nr 615). Zgodnie z nim przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Autorzy projektu ustalili kwotę wolną od opodatkowania na poziomie 17 mln zł miesięcznie. Podatnicy, którzy przekroczą tę kwotę, będą płacili podatek i będą musieli złożyć deklarację podatkową. W myśl projektu podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym. Będą dwie stawki i dwa progi podatkowe: 0,8 proc. od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 do 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie. Podatnikami nowego podatku będą sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów. Zapłacony przez nich podatek będzie stanowił u nich koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym. Zgodnie z projektem ustawy, z nowego podatku wyłączona będzie sprzedaż detaliczna m.in.: węgla kamiennego, gazu ziemnego (gazu przeznaczonego do butli gazowych) i olejów napędowych używanych do celów opałowych. Nowy podatek nie będzie również dotyczył m.in. leków oraz wyrobów medycznych refundowanych ze środków publicznych. Pracująca nad projektem Komisja Finansów Publicznych zaproponowała m.in. dodane definicji działalności gospodarczej oraz wykreślenie z katalogu produktów – których nie będzie dotyczył nowy podatek – towarów sprzedawanych w ramach świadczenia usług gastronomicznych. Zaproponowano też zmianę vacatio legis. Ustawa ma wejść w życie 1 września 2016 r. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Maria Zuba. Projekt ponownie trafił do Komisji Finansów Publicznych w związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu.

Izba rozpatrzyła w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (pierwotny druk nr 659). Celem projektu jest optymalizacja korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Reprywatyzacji. Jest to państwowy fundusz celowy, na którego rachunek trafiają środki pochodzące ze sprzedaży 5 proc. akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków. Z funduszu tego są zaspokajane roszczenia byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Zgodnie z uzasadnieniem, pod koniec 2015 r. stan funduszu wynosił 4,9 mld zł, a wydatki w ciągu ostatnich pięciu lat wyniosły średnio 290 mln zł rocznie. Projekt przewiduje modyfikację źródeł pochodzenia środków gromadzonych na rachunku funduszu oraz celów, na których zaspokojenie są one przeznaczane. Projekt uchyla przepis umożliwiający w latach 2014-2016 udzielenie Warszawie dotacji celowej ze środków funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty odszkodowań dla byłych właścicieli. Projektodawcy proponują w zamian rozwiązanie systemowe, dzięki któremu każda jednostka samorządu terytorialnego, która zawrze porozumienie z Ministrem Skarbu Państwa, będzie dofinansowana środkami funduszu w celu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli. Dotacja będzie udzielana pod warunkiem wykazania przez jednostkę samorządu terytorialnego szczególnych okoliczności uzasadniających jej przyznanie, czyli m.in. jej sytuacji finansowej, która uniemożliwia samodzielne zaspokojenie tych roszczeń. Do ustawy ma być wprowadzone ograniczenie kwotowe dotacji w wysokości 200 mln zł. Projektowana ustawa umożliwi Ministrowi Skarbu Państwa wykorzystanie środków funduszu na działania inwestycyjne. Będzie można je przeznaczyć na sfinansowanie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych. W przypadku ich późniejszego zbycia całość przychodów z tego tytułu będzie gromadzona na rachunku funduszu. Ponadto w 2016 r. ze środków tego funduszu będzie mogło zostać przeznaczone 20 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. oraz spółek radiofonii regionalnej. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsze czytanie zostało przeprowadzone w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa która w przyjętym sprawozdaniu zaproponowała do niego poprawki, dotyczące m.in. podniesienia z 20 do 30 mln zł kwoty, jaka będzie mogła zostać przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego w publicznym radiu i telewizji. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Krzysztof Kubów. W związku ze zgłoszonymi na tym etapie poprawkami projekt trafił ponownie do komisji w celu ich zaopiniowania.

Sejm przeprowadził drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (pierwotny druk nr 673). Projekt usuwa z ustawy o księgach wieczystych i hipotece przepis, w myśl którego suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości. Przepis ten sprawia, że banki powstrzymują się od udzielania kredytów, których zabezpieczeniem miałyby być hipoteki ustanowione na nieruchomościach rolnych. Wejście w życie projektowanej zmiany umożliwi tym samym kształtowanie sumy hipoteki na nieruchomości rolnej przez strony umów, bez ingerencji państwa. Ponadto projekt zawiera propozycję wyłączenia spod stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nieruchomości rolnych będących drogami wewnętrznymi i stanowiącymi współwłasność. Wnioskodawcy proponują też ograniczenie możliwości stosowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych uprawnienia do nabycia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego m.in. w przypadku gdy nabywcami są osoby bliskie zbywcy, lub nabycie następuje w drodze dziedziczenia ustawowego. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Jan Duda. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projektem zajmie się ponownie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Izba rozpoczęła w pierwszym czytaniu parlamentarne prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 653). Projekt zmierza do uporządkowania i wprowadzenia większej przejrzystości rynku paliw i gazu ziemnego. Proponowane zmiany obejmują systemowe uporządkowanie rynku paliw ciekłych i gazu ziemnego oraz zwiększenie kontroli państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw. W odniesieniu do rynku paliw ciekłych wejście w życie projektowanych rozwiązań ma m.in. przeciwdziałać m.in. unikaniu opodatkowania lub wyłudzaniu podatku VAT, unikaniu podatku akcyzowego, niewnoszeniu opłaty paliwowej czy unikaniu realizacji obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy i paliw ciekłych a także prowadzenia działalności bez wymaganej koncesji. Dokument uzupełnia uchwalone na ostatnim posiedzeniu Sejmu zmiany w ustawie o VAT, zmierzające do zmniejszenia tzw. szarej strefy oraz zwiększenia wpływów z podatku VAT z tytułu obrotu paliwami ciekłymi. Dla zapewnienia realizacji założonych celów projekt m.in. wprowadza jednolitą definicję paliw ciekłych oraz uzupełnia i doprecyzowuje definicje ich wytwarzania, magazynowania i przeładunku. Wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót w tym obrót z zagranicą wymaga koncesji określi minister energii w rozporządzeniu. Dotychczas określanie, czy dany produkt jest paliwem ciekłym następowało w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W ocenie wnioskodawców nowe rozwiązanie wzmocni pewność prowadzenia legalnego biznesu w tym sektorze. Ponadto projekt przewiduje wzmocnienie Prezesa URE jako regulatora rynku m.in. poprzez wprowadzenie nowych kompetencji kontrolnych, dodanie nowych obowiązków sprawozdawczych realizowanych wobec tego regulatora przez podmioty działające na rynku paliw ciekłych. Ponadto wnioskodawcy proponują, by Prezes URE prowadził jednolitą bazę danych z publicznie dostępnymi informacjami o rodzajach i ilości infrastruktury paliw ciekłych w Polsce wykorzystywanych do działalności koncesjonowanej oraz przywozu paliw ciekłych z zagranicy. Do ustawy ma być wprowadzony katalog kar administracyjnych za naruszenia warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej w zakresie paliw ciekłych. W odniesieniu do rynku gazu ziemnego projekt m.in. znosi bariery prawne dostaw skroplonego LNG do Polski. Wynika to z oddania do użytkowania i rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Ponadto projekt rozszerza obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Zakłada ponadto wprowadzenie nowej formy prawnej jego realizacji – tzw. umowę biletową, która umożliwi podmiotom zobowiązanym do utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego, które nie posiadają własnych magazynów, wykonywanie tego obowiązku przez jego przeniesienie na innego przedsiębiorcę zobowiązanego do utrzymywania zapasów. Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje obecnie w odniesieniu do zapasów ropy naftowej i paliw. Wnioskodawcy chcą ponadto wyeliminować uchybienia legislacyjne dotychczasowych przepisów, które utrudniają ich stosowanie i jednakową interpretację. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. W imieniu wnioskodawców projekt uzasadnił poseł Maciej Małecki. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Warsaw

Banner 468 x 60 px