Log In

Projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra energii.

Projekt nowelizacji ustawy zawiera rozwiązania mające na celu umożliwienie uruchomienia środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, świadczeń osłonowych w postaci urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pokrycia bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa. Projekt ustawy umożliwia finansowanie z dotacji budżetowej naprawiania szkód górniczych powstałych w trakcie likwidacji kopalń.

Zaproponowane przepisy przedłużają do 2020 r. okres finansowania dotacją zadań realizowanych przez Kopalnię Soli „Bochnia” sp. z o. o. Z powodu ograniczonych środków finansowych przewidzianych w ustawach budżetowych, w stosunku do kwot ujętych w zaakceptowanym programie likwidacji oraz konieczności likwidacji dodatkowych wyrobisk dołowych (ok. 8,5 tys. m sześc.), do końca 2017 r. nie uda się zrealizować wszystkich prac likwidacyjno-zabezpieczających. Ze względu na wyjątkową wartość techniczną, walory przyrodnicze i autentyczność kopalni soli jako obiektu górniczego (funkcjonującego nieprzerwanie od połowy XIII w., którego wyrobiska górniczej urządzenia techniczne w pełni obrazują rozwój sztuki górniczej na przestrzeni wieków), również po zakończeniu wszystkich zadań ujętych w programie likwidacji, tj. po roku 2020, niezbędne będzie dalsze wsparcie bieżącej działalności związanej z utrzymaniem zabytkowej części Kopalni Soli „Bochnia”.

Projektowana nowelizacja umożliwia także finansowanie od 2017 r. z dotacji budżetowej działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez Kopalnię Siarki „Machów” S.A. w likwidacji.

Ponadto projekt zakłada przeniesienie szczególnych uprawnień z ministra skarbu na ministra energii wobec spółek działających w sektorze energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

Celem zaproponowanych rozwiązań jest również zmiana przepisów ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, wynikająca z utworzenia działu „gospodarka złożami kopalin” oraz utworzenia części budżetowej – „gospodarka złożami kopalin”.

Warsaw

Banner 468 x 60 px