Log In

Zakończyło się 25. posiedzenie Sejmu

Wśród decyzji podjętych przez posłów w ostatnim dniu 25. posiedzenia Sejmu było m.in. nadanie Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Izba postanowiła też, że dotychczasowe zasady dotyczące tzw. janosikowego dla województw będą obowiązywać przez kolejne 3 lata. Posłowie wprowadzili również zmiany w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Dziś także Sejm powołał Marcina Cichego na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw. Zmiana polega na nadaniu KSAP imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wybór ten uzasadniono zaangażowaniem byłego prezydenta w propagowanie idei szkoły, czyli tworzenie nowoczesnej służby publicznej. Podkreślono też, że wybór ten zaakceptowały władze KSAP oraz środowiska naukowe i władze państwowe. Nadanie KSAP imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego ma być uhonorowaniem pamięci wybitnego męża stanu oraz wyrazem uznania dla jego dorobku intelektualnego. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej kształci profesjonalnych urzędników służby cywilnej, przygotowanych do pełnienia funkcji kierowniczych, eksperckich i menedżerskich w administracji publicznej. Nad nowelizacją będą następnie pracować senatorowie.

Decyzją Sejmu została uchwalona nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja m.in. podnosi do 7 mld zł limit wydatków budżetowych w latach 2015-2018 np. na realizację zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, restrukturyzację zatrudnienia i na pokrycie bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa. Nowelizacja ma umożliwić uruchomienie środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, świadczeń osłonowych w postaci urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pokrycia bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa. Pozwala też na finansowanie z dotacji budżetowej naprawiania szkód górniczych powstałych w trakcie likwidacji kopalń. Ponadto nowelizacja przedłuża do 2020 r. okres finansowania dotacją zadań realizowanych przez Kopalnię Soli „Bochnia” sp. z o.o. Umożliwia także m.in. finansowanie od 2017 r. z dotacji budżetowej działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez Kopalnię Siarki „Machów” S.A. w likwidacji. Nowelizacja przewiduje też np. przeniesienie szczególnych uprawnień z ministra skarbu na ministra energii wobec spółek działających w sektorze energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych. Teraz nowelizacją zajmie się Senat.

Izba przyjęła nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przedłużającą na lata 2017-2019 obowiązywanie dotychczasowych przepisów w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego dla samorządów województw, służącego wyrównaniu różnic w dochodach poprzez system subwencji. Chodzi o zasady obliczania tzw. janosikowego – środków przekazywanych przez bogatsze województwa na rzecz uboższych. Podkreślono konieczność przedłużenia terminu obowiązywania tych zasad – zgodnie z dotychczasowymi przepisami kończy się on 31 grudnia br. Bez tego działania województwa nie otrzymałyby subwencji regionalnej z wpłat do budżetu państwa. Większość województw straciłaby istotną część dochodów. Przedłużenie funkcjonowania obecnego systemu nie spowoduje w 2017 r. zmniejszenia dochodów żadnego z samorządów województw, w porównaniu z dochodami wyliczonymi według przepisów obowiązujących w 2014 r. Wprowadzenie nowych rozwiązań dla samorządów wszystkich szczebli ma być osadzone w docelowym systemie finansowo-gospodarczym, co pozwoli właściwie określić nowe zasady i kryteria, uwzględniając faktyczny (po reformach) potencjał dochodowy samorządów. W dalszej kolejności nowelizacja trafi pod obrady Senatu.

Posłowie uchwalili także nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zmiany mają charakter techniczny i porządkujący. Nowelizacja wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/254 z 11 lutego 2015 r. uchylającą dyrektywę Rady 93/5/EWG w sprawie pomocy Komisji i współpracy państw członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności. Ustawa służy także stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 579/2014 z 28 maja 2014 r. przyznającego odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów. Teraz nowelizacja będzie rozpatrywana w Senacie.

Izba zdecydowała również, że w Komisjach: Gospodarki i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą kontynuowane prace nad rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Proponowane przepisy mają wyeliminować nieuczciwe praktyki handlowe między nabywcami a producentami produktów rolno-spożywczych na każdym etapie łańcucha dostaw.  Chodzi o przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom takim jak m.in. wymuszanie przez supermarkety na dostawcach żywności obniżania cen za sprzedawane produkty i nakładanie dodatkowych opłat. Zgodnie z projektem, każdy przedsiębiorca, który podejrzewa, że wobec niego nieuczciwie stosowana jest przewaga kontraktowa, będzie mógł to zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK będzie wszczynał postępowanie z urzędu, co ochroni zgłaszającego przed identyfikacją. Projekt zakłada, że zakazane będzie nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy (np. nieuzasadnione rozwiązanie umowy). Proponowane przepisy byłyby stosowane, jeżeli łączna wartość obrotów – w roku wszczęcia postępowania lub w którymś z dwóch lat je poprzedzających – między nabywcami i dostawcami produktów przekracza 50 tys. zł oraz obrót dostawcy lub nabywcy (w roku poprzedzającym postępowanie), który stosował przewagę kontraktową  przekroczył 100 mln zł.

Do Komisji Finansów Publicznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Sejm skierował rządowy projekt nowelizacji ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest zmniejszenie „szarej strefy” w  obszarze gier hazardowych, zwłaszcza na automatach i w internecie. Nowe przepisy mają też przyczynić się do większej ochrony graczy, w tym nieletnich, przed negatywnymi skutkami hazardu i zwiększyć wpływy podatkowe z legalnego hazardu. Projekt m.in. rozszerza katalog gier, które mogą być oferowane w internecie – będą to praktycznie wszystkie gry hazardowe. Zgodnie z projektem podmiot wykonujący monopol państwa nad grami na automatach w salonach gier oraz w internecie będzie zobowiązany do wdrożenia polityki odpowiedzialnej gry, w ramach której m.in. sprawdzana będzie pełnoletność gracza. Obowiązkowe byłoby też przeprowadzanie transakcji wynikających z gier w internecie za pośrednictwem rachunków płatniczych. Podmioty urządzające gry hazardowe w internecie nie mogłyby umieszczać na stronach do tych gier reklam usług finansowych, a także samodzielnie ich oferować. Projekt zakłada również objęcie monopolem państwa gier na automatach organizowanych poza kasynami.

Ponadto Sejm w głosowaniu nie przyjął sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 r.

Izba wybrała także nowy skład Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 836) oraz wprowadziła zmiany w składach kilku innych komisji sejmowych (druk nr 837).

Podczas 25. posiedzenia Sejm wysłuchał ponadto informacji rządu w sprawie rolnictwa i obszarów wiejskich w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. O jej przedstawienie wnioskował KP Prawo i Sprawiedliwość. Przedstawiciele rządu odpowiadali też na pytania poselskie w sprawie m.in. planu przyszłorocznego finansowania bezpłatnych leków dla seniorów i wysokości składek obowiązkowej polisy OC. Posłowie pytali także o takie kwestie jak np. połączenie Muzeum II Wojny Światowej oraz Muzeum Wojny 1939 roku. Pełna lista pytań w sprawach bieżących jest dostępna tutaj.

Warsaw

Banner 468 x 60 px