Log In

Zakończyło się 30. posiedzenie Sejmu

Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn to jedna z głównych decyzji podjętych przez Sejm w ostatnim dniu 30. posiedzenia. Posłowie poparli także utworzenie wojsk obrony terytorialnej. Izba przyjęła również rozwiązania mające ograniczyć nadużycia i uszczelnić system poboru VAT. Sejm skierował też do podpisu prezydenta kilka ustaw, m.in. powołującą Krajową Administrację Skarbową oraz wprowadzającą bezpłatny rachunek płatniczy. Dziś też posłowie rozpoczęli prace nad ułatwieniami dla przedsiębiorców w ramach pakietu „100 zmian dla firm”.

Zostały one zaproponowane w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Celem projektu jest uproszczenie i poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki. Proponowane zmiany w 18 ustawach zmniejszają obowiązki administracyjne przedsiębiorców, wspierają rozwój przedsiębiorczości i zwiększają efektywność pracy. Usprawniają ponadto proces inwestycyjny oraz zmniejszają uciążliwość prowadzonych kontroli. Rząd szacuje, że wejście w życie proponowanych rozwiązań pozwoli zaoszczędzić firmom i obywatelom około 230 mln zł rocznie. Rząd proponuje m.in. wprowadzenie możliwości złożenia skargi do sądu na przewlekłość kontroli oraz zakazu przeprowadzania ponownej kontroli w tej samej sprawie przez ten sam organ. Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów nie będą narażeni na kary, jeżeli stosowali się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników będą zwolnione z ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy i tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – obecnie z obowiązków tych są zwolnione firmy zatrudniające do 19 osób. Projekt wydłuża i ujednolica terminy odwołań do sądu pracy. Pracownik będzie miał 21 dni na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – dotychczas było to odpowiednio 7 i 14 dni. Rząd proponuje podniesienie – z 1,2 do 2 mln euro – rocznego limitu przychodów netto, do którego będzie możliwe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Wzrosnąć ma także – ze 150 do 250 tys. euro – maksymalny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Projekt zawiera też szereg zmian w prawie budowlanym – m.in. zwalniających niektóre roboty z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. W dokumencie znalazły się też zmiany liberalizujące niektóre przepisy dotyczące ochrony środowiska. Rząd proponuje, by nowe regulacje weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Projekt uzasadnił wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj. Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

Izba rozpatrzyła także w pierwszym czytaniu rządowy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, który przewiduje, że strony będą miały 10 lat na wniesienie skargi o wznowienie postępowania cywilnego. Obecny termin – pięcioletni – został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za zbyt krótki w niektórych przypadkach. Rząd zaproponował, by nie były różnicowane okresy uprawniające do żądania wznowienia postępowania i zaproponował ich jednolite wydłużenie do 10 lat. Uzasadnienie projektu przedstawił wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Teraz nad projektem będą pracować posłowie zasiadający w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Sejm przeprowadził też pierwsze czytanie wniesionego przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projektu nowelizacji ustawy o instytutach badawczych, która ma wzmocnić nadzór ministra nad instytutami. Zgodnie z projektem, minister nadzorujący dany instytut ma powoływać i odwoływać dyrektora oraz jego zastępcę na czas nieoznaczony, bez zasięgania opinii rady naukowej oraz przeprowadzania konkursu. W projekcie przewidziano zmianę przepisów dotyczących m.in.: wyznaczania osoby pełniącej obowiązki dyrektora instytutu oraz skrócenie terminu (z 3 do 2 miesięcy) przedstawienia przez zespół roboczy opinii w postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym utworzenie, połączenie, podział, reorganizację, przekształcenie lub likwidację instytutu. Projekt przewiduje też zmiany w zakresie zadań i składu rady naukowej instytutu oraz wyboru przewodniczącego rady naukowej. W projekcie nowelizacji skrócono też termin (z 90 do 30 dni) uchylenia przez ministra nadzorującego uchwały rady naukowej w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa lub statutem instytutu. Na forum Sejmu projekt uzasadniła posłanka Lidia Burzyńska. W związku ze zgłoszonym w dyskusji wnioskiem o odrzucenie Sejm podejmie decyzję w tej sprawie w głosowaniu.

W głosowaniach Izba uchwaliła nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja obniża wiek emerytalny do tego sprzed reformy, która wydłużyła i zrównała do 67. roku życia wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosić 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Zmiany obejmą zarówno osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym (ZUS), jak i rolników (KRUS). Nowelizacja likwiduje emerytury częściowe, które miały łagodzić podwyższenie wieku emerytalnego. Aktualnie przysługują one kobietom mającym 62 lata i 35 lat stażu pracy oraz mężczyznom w wieku 65 lat z 40-letnim stażem pracy. Osoby korzystające z tej możliwości otrzymują połowę świadczenia emerytalnego, które pobierałyby przechodząc na emeryturę w wieku 67 lat. Nowelizacja zawiera przepis przejściowy związany z likwidacją emerytur częściowych. Przywraca też rozwiązanie, zgodnie z którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego będzie uzależnione od osiągnięcia 20 lat okresu składkowego dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Nowelizacja m.in. przywraca także zasadę przechodzenia sędziego (prokuratora) w stan spoczynku wraz z osiągnięciem 65 lat – zachowana zostanie możliwość wcześniejszego zakończenia pracy (przy 55 latach u kobiety i 60 latach u mężczyzny), ale pod warunkiem 25-letniego okresu pracy w przypadku kobiet i 30-letniego u mężczyzn. Warunek ten musi być spełniony do 31 grudnia 2017 r. Nowelizacja trafi teraz do rozpatrzenia w Senacie.

Posłowie przyjęli również nowelizację ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem nowych przepisów jest utworzenie od 1 stycznia 2017 r. nowego, samodzielnego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – wojsk obrony terytorialnej (WOT) oraz zbudowanie w jego ramach nowego rodzaju czynnej służby wojskowej jaką będzie Terytorialna Służba Wojskowa (TOW). Oddziały WOT mają powstać w każdym powiecie i składać się z kilkuset odpowiednio wyposażonych i wyszkolonych żołnierzy-ochotników. Nowelizacja nakłada na szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i podległych im WKU obowiązek koordynacji czynności związanych z zapewnieniem zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego WOT. Nowelizacja przewiduje możliwość dopuszczenia do służby w wojskach OT ochotników z wojskową kat. D, co pozwoliłoby na rekrutowanie ochotników z wiedzą specjalistyczną, przydatną dla tego rodzaju wojsk. Ustawa wprowadza pojęcie żołnierza OT, który może pełnić swoją służbę wojskową stale, w tym rotacyjnie, stawiając się w jednostce w ściśle określonych dniach bądź też dyspozycyjnie – pozostając w dyspozycji swojego dowódcy. Czas pełnienia służby żołnierza wynosić ma od roku do 6 lat z możliwością przedłużenia. Żołnierzowi OT będzie przysługiwało świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy. MON gwarantuje dodatkowo uposażenie w związku z trybem pełnienia służby. Nowelizacją zajmie się teraz Senat.

Ponadto Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona rozwiązania ograniczające wyłudzenia VAT poprzez uszczelnienie systemu poboru tego podatku. Zmiany mają w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT. Od 2008 r. rośnie tzw. luka w VAT, czyli różnica między kwotą, która powinna wpłynąć do budżetu, a tą faktycznie wpływającą. Wśród najważniejszych zmian jest np. rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia na transakcje obejmujące m.in. określone usługi budowlane i procesory, których łączna wartość w ramach transakcji przekroczy 20 tys. zł, bez kwoty podatku. Nowelizacja zmienia też warunki skorzystania ze zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ponadto ogranicza stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT – będą mogły z nich korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro. Nowelizacja przewiduje także elektroniczne składanie deklaracji VAT: od 1 stycznia 2017 r. m.in. dla podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, a od 2018 r. dla pozostałych podatników VAT. Nowelizacja wprowadza też odpowiedzialność solidarną pełnomocników wraz z zarejestrowanymi przez nich podatników. Ma to ograniczyć rejestrowanie tzw. słupów przez pełnomocników. W celu zwalczania tzw. karuzeli podatkowych w nowelizacji określono także przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru. Przewidziano również sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. Nowelizacja przewiduje też podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100 proc. wobec podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, np. odliczających podatek z tzw. pustych faktur. Teraz nowe przepisy trafią pod obrady Senatu.

W dzisiejszych głosowaniach Sejm uchwalił też ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Nowe przepisy dają rolnikom rzeczywiste możliwości sprzedaży konsumentom (np. turystom, placówkom zbiorowego żywienia, stołówkom szkolnym) żywności uzyskanej z własnej uprawy, chowu lub hodowli. Chodzi m.in. o mięso od hodowanych w gospodarstwie zwierząt poddanych ubojowi w zatwierdzonej rzeźni, produkty: mięsne (np. szynki, pasztety, kiełbasy), mleczne (np. ser, masło), złożone (np. pierogi z mięsem), a także przetwory z owoców (np. soki owocowe, dżemy) oraz warzywa (np. marynaty, kiszonki i soki warzywne), pieczywo, wyroby cukiernicze i niemięsne wyroby garmażeryjne (np. pierogi z serem). Przychody uzyskane z takiej sprzedaży do wysokości 20 tys. zł rocznie będą zwolnione z podatku. Ustawa definiuje pojęcie „rolniczy handel detaliczny” oraz wskazuje Inspekcję Weterynaryjną jako odpowiedzialną za  nadzór  nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej), produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego. Nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego pozostanie natomiast w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa daje także Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kompetencje do sprawowania nadzoru nad jakością handlową żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym. Następnie ustawa będzie przedmiotem prac Senatu.

Izba wyraziła ponadto parlamentarną zgodę na wypowiedzenie przez Prezydenta Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. Będzie to oznaczało wystąpienie Polski z Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii. Polska ratyfikowała statut IGGEB w 1996 r. Po wstąpieniu Polski do Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii przestało mieć wpływ na badania w Polsce i znaczenie dla polskich naukowców. Teraz ustawa będzie rozpatrywana w Senacie.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji to kolejny akt prawny, który został przyjęty dziś przez Sejm. Przewiduje on uaktualnienie nazw jednostek podległych wcześniej Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a obecnie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji: Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nowelizacja ma ponadto służyć m.in. wyodrębnieniu ze spraw geodezji i kartografii spraw związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej oraz przyporządkowaniu tych spraw ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Następnie nad ustawą będą pracować senatorowie.

Dziś także Sejm uchwalił w ostatecznym brzmieniu i skierował do podpisu prezydenta ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz przepisy ją wprowadzające. KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniająca obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Ustawa określa m.in. zadania Krajowej Administracji Skarbowej, jej organy, kompetencje, sposób powoływania oraz jednostki organizacyjne. Przewiduje konsolidację urzędów i izb skarbowych, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej. Ustawa wejdzie w życie na zasadach i w terminie określonych w Przepisach wprowadzających ustawę o KAS – 1 marca 2017 r. (z wyjątkami).

Kolejna ustawa, która trafi do podpisu prezydenta, to nowelizacja ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Dostosowuje ona krajowe regulacje dotyczące transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu kart płatniczych do przepisów unijnych (tzw. rozporządzenia MIF). Ma to zmniejszyć koszty prowadzenia działalności przez przedsiębiorców akceptujących płatności elektroniczne. Z kolei klienci będą mogli korzystać z kilku systemów płatniczych przy pomocy jednej karty. Nowelizacja wdraża też dyrektywę  w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (tzw. dyrektywa PAD). Nowelizacja daje m.in. możliwość zakładania darmowych rachunków płatniczych osobom, które do tej pory nie miały innego konta. Umożliwia też łatwiejsze przenoszenie się z banku do banku oraz między poszczególnymi kategoriami dostawców usług, np. z banku do SKOK-u.

Przekazana dziś do podpisu prezydenta nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej stwarza ministrom właściwym do spraw gospodarki morskiej, rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej instrumenty prawne niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań. Chodzi o prowadzenie spójnej polityki w zakresie gospodarki morskiej, rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej. Nowelizacja przewiduje redystrybucję kompetencji organów administracji publicznej pomiędzy działami administracji rządowej poprzez zmianę ponad 20 ustaw. Nowe przepisy zmierzają w szczególności do rozszerzenia uprawnień ministra właściwego ds. żeglugi śródlądowej.

Sejm zakończył też parlamentarne prace nad nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustawach, która wykonuje przepisy UE, m.in. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Celem nowelizacji jest otwarcie rynku i liberalizację norm w zakresie transportu kolejowego. Ustawa stwarza warunki dla poprawy funkcjonowania przewoźników kolejowych. Nowelizacja przewiduje m.in. poprawki i uzupełnienia do obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, w tym np. umożliwiają szerszej grupie podmiotów zamawianie tras pociągów.

Podczas dzisiejszych obrad Sejm wysłuchał również przedstawionej przez wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita informacji w sprawie programu budowy dróg i autostrad oraz przetargów na budowę dróg i autostrad. O jej przedstawienie wnioskował KP Nowoczesna. Przedstawiciele rządu odpowiadali też na pytania poselskie w sprawie m.in. realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – programu „Rodzina 500+”. Posłowie pytali także o takie kwestie jak np. gwałtowny wzrost cen ubezpieczeń OC komunikacyjnego oraz AC. Pełna lista pytań w sprawach bieżących jest dostępna tutaj.

Informacje o przebiegu obrad w pierwszym dniu 30. posiedzenia Sejmu można odnaleźć tutaj.

Retransmisje obrad: pierwszy dzieńdrugi dzień.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px