Log In

1. dzień 35. posiedzenia Sejmu – podsumowanie

Od ślubowania na posła Małgorzaty Janowskiej Sejm rozpoczął dziś pierwszy dzień obrad. Izba pracowała dziś m.in. nad zmianą przepisów dotyczących skutecznego egzekwowania świadczeń alimentacyjnych oraz zaostrzeniem kar dla kierowców powodujących poważne wypadki pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Posłowie zajęli się także projektem regulującym prawo do nieruchomości warszawskich oraz roszczenia byłych właścicieli, którym odebrano własność tzw. Dekretem Bieruta.

Do ponownego rozpatrzenia w Komisji Finansów Publicznych Sejm skierował po drugim czytaniu projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 991). Przewiduje on przeniesienie kompetencji do wydawania zezwoleń na prowadzenie giełd papierów wartościowych z szefa resortu finansów na Komisję Nadzoru Finansowego. Zdaniem rządu wejście w życie projektowanego rozwiązania skróci okres oczekiwania na zezwolenie na prowadzenie giełdy oraz pomoże skupić całość spraw związanych z nadzorem nad rynkiem kapitałowym w jednym organie. Ponadto projekt określa zasady funkcjonowania rachunków tzw. derywatów, czyli instrumentów pochodnych (do najpopularniejszych należą np. kontrakty terminowe). Zmiana ta umożliwi KNF dostęp do informacji o wszystkich dopuszczonych do obrotu zorganizowanego derywatach oraz o aktywności poszczególnych inwestorów w zakresie obrotu tymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z projektem rząd proponuje też zniesienie podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy. W ocenie projektodawcy różnice między tymi rynkami nie są wystarczająco istotne, by uzasadniało to ich dalsze rozróżnianie. Pracująca nad projektem Komisja Finansów Publicznych zaproponowała poprawki do projektu, dotyczące m.in. uzupełnienia projektowanej nowelizacji o zmiany w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zmierzające do pełnego wykonania tzw. unijnej dyrektywy BRRD w sprawie naprawy, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Jan Szewczak.

W związku ze zgłoszonymi poprawkami Sejm skierował, po drugim czytaniu, do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1097. Jego celem jest wzmocnienie ochrony uczestników polskiego rynku kapitałowego, w tym inwestorów indywidualnych w spółkach publicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa obrotu na rynku kapitałowym. Projekt wdraża m.in.  dyrektywę 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa MAD) i dyrektywę 2015/2392 w sprawie rozporządzenia europejskiego nr 596/2014 w odniesieniu do zgłaszania właściwym organom rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń tego rozporządzenia. Nowe regulacje umożliwią też stosowanie rozporządzenia unijnego nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR). Nowe przepisy mają też zapewnić stosowanie rozporządzenia europejskiego nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz umożliwią stosowanie rozporządzenia 236/2012 (rozporządzenie CSDR). Nad projektem pracowała Komisja Finansów Publicznych. Sprawozdanie z prac komisji przedstawił poseł Jan Szewczak.

Unormowanie zasad i trybu wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązków instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontroli ich wykonywania to założenia rządowego projektu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (pierwotny druk nr 1091). Sejm przeprowadził dziś drugie czytanie tego projektu. Jego istotą jest ograniczenie narastającej liczby oszustw podatkowych oraz trudności w określaniu wysokości zobowiązań podatkowych, wynikających z wzrastającej liczby przeprowadzanych transakcji transgranicznych. Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt wraz z poprawkami, w tym m.in. dostosowanie proponowanych zmian do nowych struktur administracji skarbowej oraz zmieniła datę wejścia ustawy w życie na 1 maja 2017 r. Sprawozdanie z prac przedstawił poseł Andrzej Szlachta.

Sejm zajął się też senackim i rządowym projektami zmian w ustawie o finansach publicznych (pierwotne druki nr 368 i 1014), które w wyniku prac Komisji Finansów Publicznych zostały uwzględnione w jednym projekcie zawartym w druku nr 1229. Podstawowym celem  finalnego projektu jest uzupełnienie, doprecyzowanie i zwiększenie przejrzystości przepisów określających udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych (np. opłat z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, kosztów postępowań sądowych) oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym (np. grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, kar pieniężnych, opłat administracyjnych). Sprawozdanie z prac Komisji Finansów Publicznych przedstawiła poseł Ewa Szymańska. Do trzeciego czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Ułatwienia proceduralne w pozyskiwaniu 1 proc. podatku przez Organizacje Pożytku Publicznego zawiera rządowa propozycja nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Sejm przeprowadził dziś drugie czytanie. Zmiany racjonalizują zasady tworzenia przez ministra właściwego ds. społecznych wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.  Zapisy nowelizacji doprecyzowują również obecne zasady składania sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego, które utraciły ten status w okresie sprawozdawczym. Nad projektem pracowała Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, która wnosi o przyjęcie projektu bez poprawek. Sprawozdanie komisji w tej sprawie przedstawiła poseł Urszula Rusecka.  W dyskusji nad projektem zgłoszone zostały poprawki, został on ponownie skierowany do rozpatrzenia w komisji.

Uregulowanie zasad weryfikacji prawomocnych decyzji emerytalno-rentowych, to główny cel senackiego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (pierwotny druk nr 778). Dziś odbyło się jego drugie czytanie. Zmiany dotyczą emerytur i rent przyznawanych w systemie powszechnym, z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także ubezpieczenia społecznego rolników. Zgodnie z projektem uchylenie lub zmiana prawomocnej decyzji organu rentowego nie będą – co do zasady – możliwe po upływie określonego w przepisach okresu, który liczony jest od dnia wydania decyzji. Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji będzie wszczynane na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. O wszczęciu postępowania z urzędu organ rentowy będzie zawiadamiał niezwłocznie osobę zainteresowaną. Nad projektem pracowała Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przestawił poseł Jan Mosiński. Sejm skierował projekt do bloku głosowań.

Propozycja modyfikacji tzw. pakietu onkologicznego, to zasadniczy cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pierwotny druk nr 1098), którym Izba zajęła się w drugim czytaniu. Chodzi w szczególności o uproszczenie sprawozdawczości w zakresie prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DILO). Projektowane przepisy zakładają też uproszczenie samej karty DILO z jednoczesnym uelastycznieniem możliwości jej wystawiania. Nad projektem pracowała Komisja Zdrowia. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Zbigniew Pawłowicz. Projekt został skierowany do ponownych prac w komisji.
W drugim czytaniu Sejm pracował dziś też nad rządowym projektem tworzącym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (druk nr 1216) wraz z przepisami wprowadzającymi (druk nr 1217). Projekt ma na celu poprawę sytuacji w obszarze agencji rolnych, prowadząc do racjonalizacji podziału zadań i optymalizacji ponoszonych na nie wydatków. Ośrodek będzie instytucją przygotowaną strukturalnie i posiadającą kompetencje do przejęcia zadań związanych z doradztwem rolniczym i programami pomocowymi dla rolnictwa. Docelowo zarządzać ma także nowymi instrumentami wsparcia i stabilizowania sytuacji w rolnictwie, np. ochroną dochodów rolniczych, marketingiem rolnym oraz scalaniem i wymianą gruntów. Prace nad projektem zostały zapoczątkowane w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdanie z jej prac przedstawił poseł Jerzy Małecki. Sejm skierował projekt ponownie do komisji.

Uproszczenie procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej jest głównym celem rządowego projektu nowelizacji ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (druk 1050). Dotychczas powoływanie jej członków odbywało się na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Nowelizacja projektu zakłada uregulowanie tej czynności ustawowo. Projektodawca określił sposób rozstrzygania odwołań od decyzji dotyczących przejmowania mienia prywatnego i państwowego przez podmioty komunalne oraz tryb i zasady pracy Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Projekt ustawy po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu trafił do prac w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Społecznej. Komisja przedstawiła 4 wnioski mniejszości do rozpatrzenia podczas drugiego czytania. Sprawozdanie z przebiegu prac w Komisji przedstawił na forum Sejmu poseł Piotr Uściński. Trzecie czytanie odbędzie się w głosowaniach.
Sejm rozpatrzył w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Systemem rejestracji i monitorowania objęte zostaną m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy. Monitorowanie przewozu towarów umożliwi rejestr zgłoszeń, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego. Projekt był przedmiotem prac połączonych Komisji: Infrastruktury i Finansów Publicznych. Sprawozdanie komisji przedstawiła poseł Maria Zuba. Projekt został ponownie skierowany do prac w komisjach.

Sejm rozpoczął też prace nad nowelizacją Kodeksu karnego (druk nr 1193), mającą na celu zwiększenie efektywności egzekwowania świadczeń alimentacyjnych oraz wyeliminowanie zjawiska celowego uchylania się od realizacji tych obowiązków. Rząd proponuje, by osobom, które uchylają się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego w takim rozmiarze, że zaległości z tego tytułu stanowią równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo opóźnienia zaległych świadczeń innych niż okresowe (wypłacanych jednorazowo) wynoszą co najmniej 3 miesiące groziła kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Jeżeli w wyniku uchylania się od płacenia alimentów osoba uprawniona będzie narażona na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, czyn taki będzie zagrożony karą do 2 lat więzienia. Ściganie tych przestępstw będzie możliwe na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. W sytuacjach, gdy pokrzywdzony otrzymuje świadczenia rodzinne lub pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie będzie odbywało się z urzędu. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  Marcin Warchoł. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw Zmian w Kodyfikacjach.

Posłowie zajęli się też w pierwszym czytaniu rządowymi propozycjami zmian w przepisach karnych (druk nr 1231), których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Rząd proponuje m.in. zaostrzenie kar dla kierowców powodujących poważne wypadki pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Wydłużone też mają być m.in. okresy przedawnienia wykroczeń. Projekt przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik. Projekt będzie dalej procedowany w Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach.

Sejm rozpoczął też prace nad poselskim projektem zmian w Kodeksie postępowania karnego (druk nr 1166). Zakłada on stworzenie możliwości prokuratorowi odstąpienia od przeprowadzenia otwarcia zwłok w przypadku, w którym w toku śledztwa uzna on, że przeprowadzenie takiego dowodu przestało być uzasadnione, a także przewiduje możliwość wniesienia zażalenia na wydane postanowienie w sprawie ekshumacji. Projekt uzasadnił poseł Michał Kierwiński. W dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie. Sejm zdecyduje w tej sprawie w głosowaniach.

Posłowie pracowali również nad zmianami w przepisach dotyczących podatku od osób fizycznych (druk nr 1258 ). Zgodnie z projektem urząd skarbowy dokona rozliczenia podatku PIT za dany rok – na podstawie złożonego wniosku oraz informacji od płatnika lub organu rentowego o dochodach podatnika. Przedłożony przez ministra rozwoju i finansów projekt ma przede wszystkim ograniczyć koszty związane z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) m.in. poprzez: zmniejszenie kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych papierowo i kosztów przechowywania i archiwizowania dokumentów papierowych oraz uwolnienie podatników uzyskujących dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) od samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w resorcie finansów Leszek Skiba. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Izba zajęła się dziś również projektem o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Projekt powołuje specjalną komisję weryfikacyjną. Celem ustawy jest ostateczne uregulowanie praw do nieruchomości położonych w Warszawie oraz roszczeń byłych właścicieli, którym prawo własności odebrano na podstawie tzw. Dekretu Bieruta, a następnie zwrócono z naruszeniem prawa. Ustawa, w ocenie rządu, pozwoli także ujawnić nadużycia związane z wydawaniem decyzji reprywatyzacyjnych. Umożliwi też usunięcie skutków decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, powodujących uszczerbek majątkowy w zasobie mienia komunalnego lub krzywdzenie lokatorów przez właścicieli kamienic.  Nad projektem pracowała Komisja Ustawodawcza, która zaproponowała poprawki, w tym m.in. aby pokrzywdzonym nieprawidłowościami reprywatyzacyjnymi wypłacane były z budżetu m.st. Warszawy odszkodowania. Sprawozdanie z prac komisji przedstawił poseł Bartłomiej Wróblewski. Projekt trafił ponownie do prac w komisji.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px