Log In

Pierwszy roku planu „Push to Pass” – rekordowe zyski i sukces ostatnio wprowadzonych modeli.

Już trzeci rok z rzędu Grupa osiągnęła wzrost w trzech kategoriach:
– wzrost marży operacyjnej w sektorze motoryzacyjnym o 6%1 w porównaniu do 5% w 2015 r.
– wzrost sprzedaży: 3,15 miliona sprzedanych samochodów2, +5,8%
– wzrost pozycji finansowej netto dzięki dodatniemu Free Cash Flow3 w wysokości 2,7 miliarda euro w 2016 r.
Grupa zrealizowała swoje średnioterminowe cele operacyjne.
Po raz pierwszy od 2011 r.4, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zostanie zaproponowana wypłata dywidendy w wysokości 0,48 euro na akcję.

Carlos Tavares, prezes zarządu Grupy PSA, oświadczył: „Te osiągnięcia najlepiej świadczą o naszej zdolności uzyskiwania doskonałych wyników i to przez kolejne lata, pomimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej. To efekt wysiłków włożonych w poprawę efektywności działania grupy i mobilizacji naszych pracowników, reprezentujących wysokie kompetencje podczas realizacji planu Push to Pass. Grupa pracuje na co dzień nad stworzeniem warunków sprzyjających trwałemu wzrostowi i rentowności, do czego przyczynia się również sukces pierwszych modeli wprowadzonych w ramach naszej ofensywy produktowej.”

Obroty Grupy wyniosły w 2016 r. 54,030 mld euro, w porównaniu do 54,676 mld euro w 2015 r. Obroty sektora motoryzacyjnego wyniosły 37,066 mld euro wobec 37,514 mld euro w 2015 r. Przy przyjęciu stałego referencyjnego kursu wymiany oznacza to wzrost odpowiednio o 2,1% i 2,7%, głównie dzięki sukcesowi wprowadzonych ostatnio modeli i strategii pricing power. Po uwzględnieniu niekorzystnych różnic kursowych oznacza to spadek o 1,2%.

Wynik bieżący na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 3,235 mld euro, o 18% więcej niż w roku 2015. Wynik bieżący na działalności operacyjnej sektora motoryzacyjnego wyniósł 2,225 mld euro, o 19% więcej niż w roku 2015. W warunkach niesprzyjających zmian kursów walut wzrost ten zawdzięczamy przede wszystkim zwiększeniu sprzedaży, korzystnemu efektowi mixu i ceny oraz redukcji kosztów stałych i kosztów produkcji.

Przychody i koszty operacyjne jednorazowe Grupy wyniosły -624 mln euro w porównaniu z kwotą 757 mln euro w 2015 r.
Koszty finansowe netto Grupy wyniosły -268 mln euro w porównaniu z kwotą -642 mln euro w 2015 r.

Skonsolidowany wynik netto Grupy wyniósł 2,149 mld euro, co oznacza wzrost o 947 mln euro. Wynik finansowy netto spółek objętych konsolidacją w części przypadającej na Grupę wyniósł 1,73 mld euro, w porównaniu do 899 mln euro w roku 2015.

Wynik bieżący na działalności operacyjnej Banku PSA Finance wyniósł 571 mln euro5, o 11% więcej w stosunku do 2015 r.
Wynik bieżący na działalności operacyjnej spółki Faurecia wyniósł 970 mln euro, o 17% więcej niż w roku 2015.

Free Cash Flow na działalności produkcyjnej i handlowej wyniósł 2,698 mld euro.

Na koniec grudnia 2016, łączny stan zapasów wyniósł 406 tys. samochodów (w tym w sieci niezależnych partnerów) i był o 56 tys. samochodów wyższy niż na koniec grudnia 2015.

Pozycja finansowa netto w działalności produkcyjnej i handlowej na dzień 31 grudnia 2016 wyniosła 6,813 mld euro. Dla porównania na koniec grudnia 2015 r. było to 4,56 mld euro.

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zostanie zaproponowana wypłata dywidendy w wysokości 0,48 euro na akcję. Dzień dywidendy (tzw. dzień odcięcia dywidendy) wypada 15 maja 2017. Wypłata dywidendy nastąpi 17 maja 2017.

Perspektywy rynkowe:
Zgodnie z przewidywaniami Grupy, w 2017 roku rynek samochodowy w Europie, a także w Ameryce Łacińskiej i Rosji powinien utrzymać się na stabilnym poziomie. Natomiast w Chinach spodziewany jest 5-procentowy wzrost.

Przyjęte cele operacyjne:
Najnowsze cele planu Push to Pass:
– uzyskanie bieżącej marży operacyjnej6 o średniej wysokości powyżej 4,5% w przypadku sektora motoryzacyjnego w latach 2016-2018 oraz docelowo 6% w 2021 roku;
– wzrost obrotów Grupy o 10% w latach 2015-20187, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskania docelowego wzrostu o 15% w roku 20217.

Kalendarz finansowy:
26 kwietnia 2017: obroty za pierwszy kwartał 2017
10 maja 2017: Walne Zgromadzenie akcjonariuszy dotyczące roku rozliczeniowego 2016
26 lipca 2017: wyniki za I półrocze 2017
25 października 2017: obroty za trzeci kwartał 2017

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PSA na dzień 31 grudnia 2016  r. zostało przyjęte w dniu 16 lutego 2017 r. przez Zarząd, a następnie zatwierdzone dniu 22 lutego 2017 r. przez Radę Nadzorczą. Biegli rewidenci Grupy ukończyli badanie sprawozdań finansowych i obecnie przygotowują raport z badania skonsolidowanych sprawozdań Grupy.
Ze sprawozdaniem finansowym oraz prezentacją wyników za rok 2016 można się zapoznać na stronie internetowej Grupy (www.groupe-psa.com) w zakładce „Finance”.

Warsaw

Banner 468 x 60 px