Log In

Tauron wstępnie raportuje za pierwszy kwartał

Tauron szacuje, że jego skonsolidowana EBITDA za I kw. 2017 r. wyniosła 1,185 mld zł wobec 908 mln zł konsensusu – podała grupa w komuniakcie. Przychody Tauronu wyniosły 4,590 mld zł, EBIT wyniósł 774 mln zł, a zysk netto 641 mln zł.

EBITDA segmentu Wydobycie wyniosła -29 mln zł, segmentu Wytwarzanie 191 mln zł, segmentu Dystrybucja 607 mln zł, a segmentu Sprzedaż 380 mln zł.

CAPEX grupy w I kw. wyniósł 636 mln zł, dług netto 8,436 mld zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA 2,31x.

Produkcja węgla handlowego wyniosła w I kw. 1,51 mln ton, a jego sprzedaż 1,79 mln ton.

Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 4,89 TWh, a produkcja ciepła 5,30 PJ,

Dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 13,31 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,57 TWh), a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 9,12 TWh.

„W wynikach I kwartału 2017 r. ujęto rozwiązanie rezerw na umowy rodzące obciążenia związane ze wspólnym przedsięwzięciem Elektrociepłownia Stalowa Wola SA Rozwiązanie rezerw jest skutkiem wejścia w życie porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz aneksów do umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy na dostawy paliwa gazowego” – napisano w komunikacie.

Jak wskazano, rozwiązanie rezerw wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto segmentu Sprzedaż o 190 mln zł.

„W wynikach I kwartału 2017 r. ujęto przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych związanych z wyceną zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych (obligacje) oraz pożyczek denominowanych w euro” – podał Tauron.

Wskazał, że ujęcie tych przychodów wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto grupy o 75 mln zł.

Jak podano, pozostałe istotne czynniki mające wpływ na wyniki I kwartału 2017 r. (w porównaniu do I kwartału 2016 r.) to wzrost wolumenu sprzedanego węgla o 0,57 mln ton, tj. o 46,5 proc. (segment Wydobycie), wzrost wolumenu dystrybuowanej energii o 0,57 TWh, tj. o 4,5 proc. (segment Dystrybucja), a także znaczący spadek kosztów umorzenia praw majątkowych w związku z niższą ceną nabycia zielonych certyfikatów przez segment Sprzedaż (będący konsekwencją spadku rynkowych cen zielonych certyfikatów).

Publikację skonsolidowanego raportu finansowego za I kwartał Tauron zaplanował na 10 maja 2017 r.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px