Log In

TGE przyjęła plan wspólnego pełnienia funkcji operatora łączenia rynków

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził pod koniec czerwca dokument dotyczący wspólnego pełnienia funkcji operatora łączenia rynków przez operatorów NEMO tzw. plan MCO (Market Coupling Operator) – poinformowała Towarowa Giełda Energii, które posiada status NEMO od grudnia 2015 r.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Towarowej Giełdy Energii zatwierdził w dniu 24 czerwca br. dokument dotyczący wspólnego pełnienia funkcji operatora łączenia rynków przez operatorów NEMO tzw. plan MCO (Market Coupling Operator). Plan MCO jest efektem prac 16 giełd posiadających status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO). Okres implementacji planu nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Formalna akceptacja planu MCO odbyła się na poziomie krajowych organów regulacyjnych, które osiągnęły porozumienie odnośnie ostatecznego kształtu dokumentu. Zatwierdzony plan MCO spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu CACM. Towarowa Giełda Energii posiada status NEMO od 2 grudnia 2015 r.

Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 w sprawie alokacji zdolności przesyłowych oraz zarządzania ograniczeniami („Rozporządzenie CACM”) nałożyło na wszystkich Nominowanych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) obowiązek przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia przez wszystkie krajowe organy regulacyjne energetyki planu określającego sposób ustanowienia i pełnienia przez NEMO funkcji operatora łączenia rynków – czyli tzw. planu MCO (Market Coupling Operator).

Plan MCO określa szczegółowo zasady zarządzania i współpracy pomiędzy NEMO oraz dokładnie definiuje relacje z innymi podmiotami. Omawia również przechodzenie od aktualnych inicjatyw market coupling dla rynków dnia następnego i bieżącego do jednolitego mechanizmu market coupling dla tych rynków, co stanowi fundament docelowego europejskiego modelu dla energii elektrycznej.

– Przed nami jest jednak ogromne wyzwanie – spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej tylko Polska przyjęła tzw. konkurencyjny model NEMO, chociaż możliwe było zachowanie monopolu krajowej giełdy na rynku spot do grudnia 2019 roku -z wraca uwagę Paweł Ostrowski, prezes zarządu TGE.

– TGE jest przygotowana do rynkowej gry konkurencyjnej, ale oczekuje, że nastąpi dostosowanie polskich regulacji do nowych warunków, aby zapewnić równe traktowanie operatorów NEMO, zarówno w zakresie uprawnień, obowiązków, jak i nadzoru regulacyjnego, co zapewni uczciwe zasady konkurencji” – podkreśla prezes TGE.

Jak informuje TGE w zakresie rynku spot znajduje się ona na etapie wejścia operacyjnego w model Price Coupling of Regions, co postawi spółkę na równi z pozostałymi Nominowanymi Operatorami Rynku Energii Elektrycznej (NEMO), współwłaścicielami Projektu PCR. TGE zapowiada, że w ciągu najbliższych tygodni rozpocznie działalność, jako pełnoprawna giełda koordynator na europejskim rynku Multi-Regional Coupling (MRC).

Podstawowe zadanie TGE jako NEMO to zapewnienie niezakłóconej budowy i skutecznego działania wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej. NEMO to podmiot, który będzie przyjmował, kojarzył i realizował oferty sprzedaży/zakupu energii elektrycznej, zawierane na rynkach dnia następnego i bieżącego w obrocie międzynarodowym, realizowanym w modelu market coupling. Wiąże się to z przekazywaniem do operatorów przesyłowych informacji o zawartych transakcjach, w związku z udostępnianymi mocami przesyłowymi. Operator NEMO jest zobowiązany do świadczenia funkcji Market Coupling Operator – MCO, w transgranicznym obrocie energią elektryczną.

Plan MCO stanowi ramy prawne do przygotowania przez operatorów NEMO dalszych dokumentów rynku spot energii elektrycznej, w tym zasad współpracy wielu operatorów NEMO na jednym rynku (tzw. Multi-NEMO Arrangements), wielostronnych umów operacyjnych, regulaminów itp.
Zatwierdzony plan MCO został opracowany przez: BSP Reglonal Energy Exchange LLC, Croatian Power Exchange Ltd., EirGrid pic, EPEX SPOT SE, EPEX SPOT Belgium SA, EXAA Abwicklungsstelle fi.ir Energieprodukte AG, Gestore del Mercati Energetici S.p.A., HUPX Hungarian Power Exchange Company Limited by Shares, Independent Bulgarian Energy Exchange EAD, Operator of Electricity Market S.A., Nord Pool AS, OKTE a.s., OMI – Polo Espaiiol S.A. (OMIE), Operatorul Pletel de Energie Electrica si de Gaze Naturale „OPCOM” SA, OTE A.S., SONI Limited oraz Towarową Giełdę Energii S.A.

W czerwcu br. Prezes URE zatwierdził także dokument tzw. Multi-NEMO Arrangements (MNA), autorstwa PSE, który precyzuje założenia modelu działania wielu NEMO (giełd) na polskim rynku energii elektrycznej. W tym zakresie wszyscy trzej NEMO i PSE, wkrótce rozpoczną negocjacje
w zakresie umów operacyjnych, zapisów IRiESP i innych regulacji, pozwalających na bezpieczne prowadzenie rynku. Według wspólnej oceny zainteresowanych ten proces potrwa ok. 12 miesięcy, czyli model multi-NEMO – zacznie działać na polskim rynku spot w połowie 2018 r.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px