Log In

UOKiK: Drugi etap postępowania w sprawie przejęcia aktywów EDF przez PGE

UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Polską Grupą Energetyczną (PGE) kontroli nad EDF Polska. Jak poinformował Urząd niezbędne jest przeprowadzenie analiz rynkowych.
Wniosek o zgodę na przejęcie przez PGE kontroli nad EDF wpłynął do UOKiK w czerwcu 2017 r.. We worek urząd poinformował, że skierowała postępowanie do drugiego etapu, bo jak uzasadnił niezbędne jest przeprowadzenie analiz rynkowych.

UOKiK zapowiada, że w ramach prowadzonego postępowania przeanalizuje i zweryfikuje dane przedstawione PGE. W tym celu przeprowadzi badanie rynku obejmujące głównych uczestników sektora energetycznego. Urząd wystąpi również do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie opinii w tej sprawie.

Jak podkreśla Urząd rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes UOKiK może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na dokonanie koncentracji albo zakazać jej przeprowadzenia.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do miesiąca. Natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagających badania rynku, postępowanie może trwać dłużej.

Przypominamy, że 19 maja 2017 r. PGE podpisała warunkową umowę przejęcia EDF Polska, o łącznej wartości 4,5 mld zł. Po finalizacji transakcji PGE przejmie osiem elektrociepłowni, między innymi w Trójmieście, Wrocławiu i Kraków, a także Elektrownię Rybnik oraz blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach. Wartość transakcji wynosi 4,51 mld zł, a jej sfinalizowanie ma nastąpić do 2 stycznia 2018 r.

Podpisana w maju umowa ma charakter warunkowy, bo do zamknięcie transakcji wymagane są zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Energii, a także uzyskanie przez PGE odstąpienia od prawa pierwokupu od Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz uzyskaniem przez EDF zgody na transakcję od odpowiednich władz rządowych we Francji.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px