Log In

URE ostrzega przed podpisywaniem nieuzupełnionych umów sprzedaży energii elektrycznej

Odbiorcy skarżą się w Urzędzie Regulacji Energetyki , że niektórzy sprzedawcy energii samodzielnie i niezgodnie z ich wolą wypełniają pola przeznaczone do odręcznego uzupełnienia w formularzach umów. URE radzi jak postępować w tego typu przypadkach
Urząd zaleca odbiorcom, aby przed złożeniem podpisu na egzemplarzach umowy dokładnie sprawdzili, czy wszystkie puste pola zostały przez nich uzupełnione odręcznie w dwóch egzemplarzach. Jak podkreśla URE, zostawienie pustego pola na podpisanym egzemplarzu umowy przeznaczonym dla sprzedawcy, może wiązać się z ryzykiem jego wypełnienia w sposób sprzeczny z wolą podpisującego.

Analiza skarg kierowanych do URE wskazuje, że klienci polegający jedynie na zapewnieniach przedstawicieli odnośnie ostatecznej treści umowy, stają się niekiedy ofiarami nieuczciwych praktyk rynkowych.

Jak tłumaczy Urząd, przed złożeniem podpisu na umowie odbiorca powinien mieć pewność, co do wybranej grupy taryfowej, cen za energię, planowanego wolumenu jej sprzedaży oraz czasu trwania umowy. URE zaleca również, aby odbiorca zwrócić uwagę na sposób i warunki rozwiązania umowy, jak również skutki tego zobowiązania, np. opłaty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy tzw. kary umowne.

URE podkreśla jednocześnie, że szczególną ostrożność wykazać powinny osoby zawierające umowę sprzedaży energii elektrycznej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponieważ uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny przysługuje tylko konsumentom, a z godnie z prawem z takich się uważa osoby fizyczne dokonującą czynności prawnych, niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

Jednocześnie URE rekomenduje przedsiębiorstwom obrotu energią, dokonanie oceny formularzy stosowanych przy sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa pod kątem możliwych nadużyć, zwłaszcza w przypadkach, gdy zasady wynagradzania przedstawicieli handlowych uzależnione są od np. ustalenia takich elementów jak np.: cena, okres obowiązywania umowy, czy wolumen sprzedaży. URE rekomenduje też, aby przedsiębiorstwa obrotu posługiwały się dedykowanymi do różnych typów umów formularzami, tak aby ww. elementy były znane odbiorcy w momencie otrzymania formularza dzięki czemu ryzyko ewentualnych nadużyć zostanie ograniczone.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px