Log In

Polska będzie kierowała pracami europejskiej grupy oceniającej bezpieczeństwo dostaw gazu

Ministerstwo Energii będzie koordynowało prace Regionalnej Grupy Ryzyka, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu do Unii Europejskiej – poinformował resort w komunikacie.
– Zgodną decyzją państw członkowskich Polska została wybrana na lidera Regionalnej Grupy Ryzyka, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu do Unii Europejskiej. Zadaniem stojącym przed Ministerstwem Energii będzie koordynacja prac 10 państw członkowskich UE będących jej członkami – czytamy w komunikacie ME.

Utworzenie ww. grupy wiąże się z wejściem w życie w dniu 1 listopada 2017 r. nowego unijnego rozporządzenia 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Jego przepisy przewidują, że państwa członkowskie UE utworzą cztery grup ryzyka, które mają być podstawą do współpracy na skalę całej UE.

Polska objęła funkcję Lidera Regionalnej Grupy Ryzyka zajmującej się zagadnieniami związanymi z dostawami gazu ze Wschodu m.in. z kierunku białoruskiego. Zadaniem naszego kraju będzie koordynacja prac łącznie 10 państw członkowskich będących członkami ww. grupy, tj.: Belgii, Estonii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Holandii, Niemiec, Polski, Czech i Słowacji. Dodatkowo Polska jest członkiem grupy analizującej ryzyka dotyczące kierunku ukraińskiego.

Celem grupy jest opracowanie regionalnej oceny ryzyka identyfikującej kluczowe zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw dla UE. Członkowie grupy mają również przygotować rozdziały krajowych planów na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych i planów działań zapobiegawczych, które odnoszą się do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie.

– Cieszymy się, że będziemy mogli współpracować i kierować pracami naszych partnerów na poziomie regionalnym. Pozwoli to na lepszą koordynację wzajemnych działań w sytuacjach kryzysowych – powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka.

Jak podkreśla ministerstwo przygotowanie tych dokumentów zwiększy pewność, że w przypadku wystąpienia trudnych warunków klimatycznych lub zakłóceń w przesyle gazu, zostaną zastosowane wszystkie niezbędne środki gwarantujące brak przerw w dostawach w całej Unii dla odbiorców najbardziej potrzebujących, czyli tzw. odbiorców chronionych.

– Uważamy, że w efekcie tych działań wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne w sektorze gazu tak poszczególnych państw jak i całej Unii. Taka współpraca stanowi doskonałe uzupełnienie prowadzonych przez Polskę działań inwestycyjnych związanych z dywersyfikacją dostaw gazu, wzmacniających odporność Europy Środkowo-Wschodniej na zakłócenia w dostawach gazu – ocenił wiceminister Kurtyka.

– Sukces naszych dotychczasowych działań i prawidłowość przyjętej strategii potwierdza przygotowana na podstawie nowego rozporządzenia przez stowarzyszenie europejskich operatorów ENTSOG symulacja odporności UE na zakłócenia w dostawach. Możemy czuć się dużo bardziej bezpieczni niż jeszcze kilka lat temu, co wpływa nie tylko na poziom komfortu np. w sezonie zimowym, ale stawia Polskę w zupełnie innej pozycji negocjacyjnej z partnerami handlowymi – uzupełnił – Kontrakt średnioterminowy na dostawy gazu z USA jest tego najlepszym przykładem – dodał wiceminister

ME , CIRE.PL
Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px