Log In

Interpelacja nr 27784 w sprawie działalności spółki ElectroMobility Poland S.A.

W październiku 2016 roku cztery polskie koncerny energetyczne powołały spółkę ElectroMobility Poland SA. PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA oraz Tauron Polska Energia SA posiadają po 25 proc. jej kapitału akcyjnego. Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie Electromobility Poland, głównym celem tej spółki jest „opracowanie [elektrycznego] pojazdu, odpowiadającego potrzebom i oczekiwaniom kierowców, uwzględniającego trendy rynkowe, a także – stworzonego przy maksymalnym zaangażowaniu myśli technologicznej polskich inżynierów”.

Należy jednak dodać, że opracowanie pojazdu jest tylko jedną stroną planu rozwoju elektromobilności. Bez odpowiedniej infrastruktury, której budowa powinna iść równoległe z pracami nad projektem pojazdu, a nawet je wyprzedzać, nie można oczekiwać sukcesu rynkowego polskiego samochodu elektrycznego. Do dzisiaj nie wiadomo, czy spółka planuje wesprzeć przygotowanie odpowiedniej infrastruktury, co wydaje się konieczne, biorąc pod uwagę zastój w tej kwestii.

W ramach swojej misji ElectroMobility Poland przeprowadziło konkurs na wizualizację nadwozia przyszłego samochodu elektrycznego w połowie 2017 roku. Od tego czasu, mimo szeregu zapowiedzi, spółka nie przedstawiła żadnych konkretnych wyników badań, bądź kolejnych konkursów. Wydaje się oczywistym, że deklaracje sprzed dwóch lat dotyczące opracowania pełnego projektu i uruchomienia produkcji pierwszego samochodu przez ElectroMobility Poland do roku 2020 są obecnie nierealne.

Mimo że Ministerstwo Energii nie zarządza bezpośrednio spółką ElectroMobility Poland, to zgodnie ze statutem pełni funkcję nadzorczą nad tym projektem. Jednocześnie właścicielami spółki są cztery największe koncerny energetyczne, które są kontrolowane przez Skarb Państwa. Wobec tego zasadnym jest zwrócenie się do Ministerstwa Energii o informacje na temat działalności spółki Electromobility Poland.

W związku z powyższym zwracam się z do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Czy spółka Electromobility Poland wypracowała już własną strategię działania na rzecz rozwoju elektromobilności, tzn. czy zamierza zaangażować się w projektowanie i budowę infrastruktury, czy skupia się jedynie na projekcie auta?

2. Czy wybrana w drodze konkursu w 2017 r. wizualizacja nadwozia jest zgodna z obecnymi planami i zostanie wykorzystana w ostatecznym projekcie pojazdu?

3. Czy Electromobility Poland zmierzyło przewidywaną odpowiedź rynku na komercjalizacje pojazdu? Jakie są wyniki tej oceny? Jakimi narzędziami mierzono spodziewany efekt i jakie kryteria zostały przyjęte?

4. W jaki sposób monitorowane są postępy działań spółki i na jakiej podstawie mierzone są sukcesy jej przedsięwzięcia?

5. Kto odpowiada za monitoring i ewaluacje postępów projektów prowadzonych przez Electromobility Poland? Czy są dostępne raporty z dotychczasowych działań?

6. Jakie działania prowadzi obecnie spółka Electromobility Poland?
7. Na jakim poziomie zaawansowania są projekty prowadzone przez spółkę ElectroMobility Poland?

8. Czy wybrano już kontrahentów do współpracy nad projektem polskiego samochodu elektrycznego? Jeśli nie, to na jakim etapie znajdują się rozmowy w tym celu?

9. Jaka jest sytuacja finansowa spółki Electromobility Poland?

10. Jakie koszty zostały do tej pory poniesione w ramach funkcjonowania spółki Electromobility Poland i na co zostały przeznaczone?

11. Na jakim etapie są prace nad strategią biznesową dotyczącą wprowadzenia polskiego e-auta na rynek?

Zgłaszający: Piotr Cieśliński, Piotr Liroy-Marzec, Maciej Masłowski

Odpowiadający: Tadeusz Skobel – podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii

W odpowiedzi na interpelację Panów Piotra Cieślińskiego, Piotra Liroya-Marca, Macieja Masłowskiego, Posłów na Sejm RP, z dnia 23 listopada 2018 r. nr K8INT27784, w sprawie działalności spółki ElectroMobility Poland S.A., uprzejmie informuję, co następuje.

Elektromobilność zakłada korzystanie z pojazdów posiadających elektryczne jednostki napędowe. Do takich możemy zaliczyć m.in.: samochód, skuter, motocykl, rower, tramwaj, pociąg czy autobus.

Impulsem do powstania tego typu jednostek było postępujące wyczerpywanie się zapasów surowców naturalnych, takich jak gaz ziemny czy ropa naftowa. Tego typu pojazdy mają wiele zalet, począwszy od znacznie niższych kosztów eksploatacji, a skończywszy na znacznie wyższym komforcie podróżowania dzięki temu, że auto elektryczne jest dużo cichsze od spalinowego. Elektryfikacja transportu będzie miała również bardzo pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Rozwój elektromobilności jest uwarunkowany dokonaniem przeobrażeń w wielu sferach. Powodzenie w tej dziedzinie wiąże się z koniecznością stworzenia dynamicznego ekosystemu, w którym zaangażowane podmioty będą wzajemnie wspierać swoje działania, co w efekcie pozwoli na wykreowanie nowej gałęzi gospodarki.

Zgodnie z Planem Rozwoju Elektromobilności Polska jest w końcowej fazie pierwszego, przygotowawczego etapu rozwoju elektromobilności. Działalność spółki ElectroMobility Poland jest jednym z istotnych obszarów aktywności w tym zakresie. Nie ulega wątpliwości, że opracowanie koncepcji polskiego samochodu elektrycznego i wdrożenie go do masowej produkcji będzie czynnikiem popularyzującym i przyspieszającym elektryfikację transportu. Prognozy przewidują, że powstanie polskiego samochodu elektrycznego przyczyni się do utworzenia około 50 tysięcy nowych miejsc pracy w szerokiej skali do 2030 r. i to również poza łańcuchem dostaw oraz produkcją pojazdu, w tym w branżach niezwiązanych z sektorem motoryzacyjnym, tj. np. w chemicznej czy bankowej. Budowa samochodu elektrycznego w Polsce stanowić będzie także szansę na wykreowanie środowiska sprzyjającego aktywizacji oraz rozwój polskiej kadry inżynierskiej.

Prowadzone są również działania na szeroką skalę w zakresie projektowania i budowy infrastruktury, realizowane przez liczne podmioty, zarówno publiczne, jak też prywatne, które przewidują szybki wzrost zapotrzebowania na nowe usługi związane z elektromobilnością. Należy wśród tych działań wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak lokalizacja i liczba punktów ładowania, ich moc i możliwość elastycznego zarządzania czasem ładowania, dostęp do nowych usług za pośrednictwem aplikacji mobilnych w ramach rozwiązań smart.

Resort energii, w celu ułatwienia kierowcom poruszania się po Polsce samochodami elektrycznymi, wyodrębnił 32 aglomeracje, w których w pierwszej kolejności powinna być zlokalizowana infrastruktura zapewniająca możliwość naładowania elektrycznych pojazdów. Ministerstwo Energii planuje, że do 2020 r. powstanie 400 szybkich punktów ładowania samochodów elektrycznych i 6000 publicznie dostępnych punktów o normalnej mocy. Powyższym celom służą zapisy ustawy o elektromobilności, która ma uporządkować rynek punktów ładowania i zapewnić szereg ułatwień dla podmiotów inwestujących w stacje ładowania. Przełoży się to na widoczne ożywienie na rynku infrastruktury, obserwowane już dziś. Dla przykładu w ostatnich dniach został zapewniony płynny przejazd dla samochodów elektrycznych na trasie Warszawa-Gdańsk, dzięki nowo zbudowanej sieci punktów ładowania.

Warunkiem powiązania rozwoju elektromobilności z rozwojem przemysłu i integracją pojazdów elektrycznych z istniejącą infrastrukturą energetyczną jest takie zaplanowanie procesu w czasie, aby zapewnić odpowiednią synchronizację jego wszystkich elementów.

Decyzja o powołaniu spółki ElectroMobility Poland S.A. przez inwestorów (PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Energa SA, Tauron Polska Energia S.A. oraz Enea S.A.) oraz o rozpoczęciu prac nad polskim samochodem elektrycznym została podyktowana przyszłym interesem tych podmiotów oraz założeniami ich strategii biznesowych, uwzględniających budowanie pozycji (na bazie nowych produktów i usług) na rozwijającym się rynku elektromobilności. Inwestycja w Spółkę znalazła uzasadnienie w przygotowanych kalkulacjach, wskazujących wynikające z niej korzyści biznesowe, zarówno w wymiarze finansowym, jak i rozwojowym. Wczesne wejście na rynek pozwoli akcjonariuszom Spółki na uzyskanie istotnej pozycji rynkowej oraz uzyskanie nowych perspektyw rozwoju biznesu, łączących tradycyjną sprzedaż energii elektrycznej z nowymi, wysokomarżowymi produktami i usługami. Spółki energetyczne, tradycyjnie uczestniczące w łańcuchu energetycznym, począwszy od wytworzenia, przez dystrybucję, aż po sprzedaż energii elektrycznej, są naturalnym uczestnikiem powstającego nurtu elektromobilności, oczywistym partnerem jego moderowania i rozwoju, a także katalizatorem trendów biznesowych. Podejście akcjonariuszy do inwestycji w obszarze transportu zelektryfikowanego jest kluczowe ze względu na zaostrzającą się walkę o dominację na nowym rynku mobilności, wykraczającą poza zaangażowanie podmiotów tradycyjnie kojarzonych z motoryzacją.

Mając na uwadze treść interpelacji, dotyczącą działalności spółki ElectroMobility Poland S.A. należy podkreślić, że jej działania prowadzone są w oparciu o Biznes Plan przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, w której skład wchodzą m.in. przedstawiciele wszystkich jej akcjonariuszy. Trwają również prace nad strategią Spółki, która obejmie w sposób szczegółowy zaplanowane w Biznes Planie kroki oraz związane z tym mierniki sukcesu, służące do oceny postępów prac. Biznes Plan Spółki został przygotowany w oparciu o wnikliwą analizę kluczowych trendów rynku motoryzacyjnego, badania polskiego rynku i potrzeb polskich konsumentów, wywiady z ekspertami zewnętrznymi z branży oraz analizę benchmarkową podobnych przedsięwzięć biznesowych. Spółka wypracowała nową propozycję wartości dla klientów, która pozwoli stworzyć produkt atrakcyjny zarówno finansowo, jak również pod kątem parametrów funkcjonalnych. Nadrzędnym celem Spółki jest wprowadzenie na rynek polskiego samochodu elektrycznego, który spotka się z dużym zainteresowaniem i akceptacją odbiorców, stanowiąc realną alternatywę dla pojazdów spalinowych. Biorąc pod uwagę dynamicznie rosnący krajowy rynek motoryzacyjny, zakładający wzrost sprzedaży samochodów nawet o 40% w ciągu najbliższych siedmiu lat oraz stopniowe wycofywanie z rynku wyeksploatowanych pojazdów spalinowych konieczne jest, z punktu widzenia powodzenia biznesowego Spółki i wykorzystania pełnego potencjału sprzedażowego, stworzenie silnej organizacji, czerpiącej z doświadczenia i wiedzy najlepszych specjalistów na świecie i w Polsce.

Należy jednocześnie podkreślić, że proces budowy polskiego samochodu elektrycznego jest przedsięwzięciem o znacznym poziomie skomplikowania i został poprzedzony wieloaspektową analizą. Przedmiotem analiz prowadzonych przez Spółkę od początku istnienia było wiele obszarów, np. dynamika i potencjał rozwojowy rynku motoryzacyjnego w Polsce i Europie, trendy w sektorze, infrastruktura ładowania, preferencje zakupowe przyszłych klientów, a także nowe modele biznesowe np. e-car sharing. Działania te zostały skorelowane z pracami nad koncepcją techniczną i biznesową samochodu, odpowiadającą na oczekiwania konsumentów i dopasowaną do potencjału polskiej gospodarki i działających na naszym rynku firm. Ponadto Spółka dokonała oceny potencjału inżynierskiego, produkcyjnego i biznesowego podmiotów krajowych oraz opracowała analizę łańcucha wartości samochodu elektrycznego. Etap przeglądu rynku stanowił uzupełnienie strategii biznesowej Spółki na najbliższe lata działalności. Trwają też prace nad finalizacją długofalowego Biznes Planu uruchomienia produkcji polskiego samochodu elektrycznego.

Na obecnym etapie realizacji Biznes Planu w prace są zaangażowane zarówno osoby i podmioty, które brały udział we wcześniejszym postępowaniu organizowanym przez Spółkę, jak i nowe. Współpraca z partnerami prezentującymi światowy standard w poszczególnych elementach, składających się na samochód elektryczny, pozwoli zbudować w pełni nowoczesny pojazd oraz przyczyni się do osiągnięcia wymiernych korzyści związanych z gwarancją jakości i bezpieczeństwa, spełnieniem globalnych standardów i procedur, wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań, a także ograniczeniem ryzyk: technicznego i finansowego całego przedsięwzięcia.

Należy również zwrócić uwagę, że projekt prowadzony przez spółkę ElectroMobility Poland S.A. wpisuje się w globalny trend zmian w branży „automotive”. Liczne analizy uznanych ośrodków badawczych, a także ogólnodostępne raporty biznesowe wskazują bowiem, że w najbliższych latach popyt na samochody elektryczne zbliży się do poziomu popytu na auta wyposażone w silniki spalinowe. W tym czasie podmioty gospodarcze, które w swojej ofercie posiadają samochody wyposażone w wysokorozwinięte jednostki spalinowe, zmuszone będą równolegle rozwijać gamę pojazdów elektrycznych, opartych o zupełnie nową technologię. Stan ten kreuje unikalną możliwość opracowania, a następnie wdrożenia do produkcji i ulokowania na rynku polskiego samochodu elektrycznego przez podmiot nieprowadzący dotychczas działalności w obszarze produkcji pojazdów. W tej sytuacji strategiczne znaczenie ma zachowanie poufności informacji dotyczących szczegółów projektów realizowanych przez EMP, których Spółka oraz akcjonariusze nie ujawniają publicznie.

Po zrealizowaniu kolejnych etapów projektu, ElectroMobility Poland S.A. przekaże istotne informacje do wiadomości publicznej, w zakresie nieobjętym tajemnicą przedsiębiorstwa. Obecnie informacje te, w ocenie Spółki i akcjonariuszy, stanowią jej przewagę konkurencyjną, a ich upublicznienie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić skuteczną realizację ambitnych planów ElectroMobility Poland S.A.

 

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px