Log In

Propozycja ME: do 36 tys. zł dopłaty do samochodu elektrycznego

projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu zakłada do 36 tys. zł dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego, 150 tys. zł do instalacji stacji ładowania dużej mocy i ponad 1 mln zł na zakup autobusu elektrycznego. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych.
Projektowane rozporządzenie ma na celu określenie zasad udzielania oraz rozliczania wsparcia dla instrumentów określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Jak informuje Ministerstwo Energii, właściwe określenie warunków wsparcia projektów pozwoli zagospodarować większość płaszczyzn wdrażania elektromobilności w Polsce. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu został powołany z dniem 28 lipca 2018 r. Ze względu na szeroki zakres działań finansowanych z FNT (jedenaście obszarów) w ustawie go ustanawiającej nie określono warunków udzielania wsparcia.

Ustawa przewiduje m.in. wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), wodoru oraz infrastruktury ładowania EV. Jak wskazują autorzy projektu rozporządzenia, konieczne jest zaproponowanie inwestorom takich dopłat do budowy punktów ładowania, które pozwolą im rozwinąć ten obszar do poziomu, który da konsumentom pewność, że pojazd elektryczny jest tak samo funkcjonalny jak pojazd spalinowy.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy wykonujący działalność koncesjonowaną w zakresie dystrybucji paliw gazowych, obrotu gazem, obrotu paliwami ciekłymi, obrotu energią elektryczną, dystrybucji energii elektrycznej, będący operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania lub operatorem stacji gazu ziemnego, jak również będący dostawcą usługi ładowania, o których mowa w ustawie o elektromobilności. Dodatkowo, w projekcie określono wymagania dotyczące dotychczasowego okresu prowadzenia działalności, poziomu zatrudnienia oraz lokalizacji siedziby wnioskodawców w Polsce.

Maksymalny poziom wsparcia, niezależenie od rodzaju infrastruktury, ma wynosić nawet 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W zależności od rodzaju infrastruktury, określono progi kwotowe, które wynikają z aktualnych kosztów związanych z utworzeniem konkretnego rodzaju stacji ładowania lub tankowania paliw alternatywnych. Co do zasady, formą w jakiej będzie udzielana pomoc jest dotacja.

Z uwagi na przewidywany rozwój rynku w zakresie stacji ładowania energia elektryczną wprowadzono zasadę, iż od 2023 r. wsparcie na ta infrastrukturę w postaci dotacji zostanie ograniczone do 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Pozostała część pomocy będzie mogła zostać udzielona w postaci pożyczki. Nie ulegnie zmianie poziom dofinansowania i przez cały okres ma on wynosić 50%.

Zgodnie z projektem, łączna kwota wsparcia na inwestycję związaną z budową lub rozbudową jednej stacji ładowania normalnej mocy nie może przekraczać 25 500 zł, dużej mocy 150 000 zł, stacji tankowania CNG 750 000 zł, stacji tankowania LNG 1 200 000 zł, a w przypadku punktu tankowania wodoru – 3 000 000 zł.

Rozporządzenie dookreśla także m.in. wsparcie publicznego transportu zbiorowego wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, CNG, LNG, wodór lub energię elektryczną. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na zakup pojazdów służących do transportu zbiorowego oraz budowę lub rozbudowę infrastruktury ładowania, tankowania lub zasilania środków drogowego publicznego transportu zbiorowego. Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji.Projekt określa poziom wsparcia i maksymalne kwoty jakie mogą zostać przeznaczone w ramach środków FNT na jeden pojazd. Przewidywane kwoty mają zrównoważyć obecne ceny pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi do poziomu pojazdów obecnie wykorzystywanych tj. pojazdów silnikowych. W zakresie wsparcia infrastruktury ładowania lub tankowania paliwami alternatywnymi wskazano maksymalne poziomy dofinansowania odrębnie dla każdego z rodzajów paliw, wraz z określeniem kwotowym maksymalnego dofinansowania dla jednej stacji ładowania lub tankowania.

Na podstawie projektu, maksymalna wysokość wsparcia w przypadku autobusu elektrycznego wynosi 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 1 045 000 zł na jeden pojazd. W przypadku trolejbusu jest to 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie więcej niż 720 000 zł na jeden pojazd. W przypadku autobusu na CNG lub LNG nie więcej niż 15% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem i nie więcej niż 150 000 zł na jeden pojazd. Natomiast w przypadku autobusu wodorowego przyjęto nie więcej niż 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem i jednocześnie nie więcej niż 2 000 000 zł na jeden pojazd.

Również i w tym obszarze w celu racjonalnego wydatkowania środków publicznych określono zasady
trwałości projektów wspartych środkami FNT. Na beneficjentów nałożono obowiązek utrzymania zakupionych pojazdów przez 5 lat dnia ich oddania do eksploatacji, a także wykorzystania majątku wspartego środkami FNT zgodnie z przeznaczeniem przez 5 lat od dnia oddania go do użytkowania. Wsparcie w ramach tego instrumentu udzielane będzie zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 i stanowić będzie formę rekompensaty za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym. W związku z tym, przy spełnieniu tych warunków, pomoc taka nie wymaga notyfikacja w Komisji Europejskiej

Kolejnym sektorem wsparcia przewidzianym w ustawie jest zakup nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, CNG, LNG, wodorem lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną. Zgodnie z projektem rozporządzenia, wsparcie określone w tym rozdziale może być przeznaczone na nabycie pojazdu w celu innym niż w świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Również i w tym przypadku wsparcie udzielane będzie w formie dotacji. W przypadku gdy podmiotem ubiegającym się o wsparcie jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej lub detalicznej pojazdów, obejmie go obowiązek zawarcia w umowie sprzedaży warunku dla klienta detalicznego lub hurtowego, że klient ten zapewni trwałość i użytkowanie pojazdu objętego wsparciem przez 2 lata od dnia zakupu.

Dodatkowo w celu ograniczenia przypadków skorzystania ze wsparcia i zbycia pojazdu po cenie nie uwzględniającej jego uzyskanie, wprowadzono obowiązek sprzedaży po cenie stanowiącej różnicę pomiędzy cena rynkową a kwotą wsparcia otrzymaną na pojazd. Wsparcie w ramach tego instrumentu będzie mogło zostać udzielone po wydaniu przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o jego zgodności ze wspólnym rynkiem.

Maksymalna wysokość wsparcia w przypadku pojazdu elektrycznego wynosi 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 36 000 zł na jeden pojazd. Jeżeli taki EV ma służyć do wykonywania usług komunalnych wartość ta wzrasta do 150 000 zł. W przypadku pojazdu zasilanego gazem ziemnym jest to 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie więcej niż 150 000 zł na jeden pojazd. W przypadku pojazdu wodorowego ma przysługiwać dotacja w wysokości 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie więcej niż 75 000 zł na jeden pojazd.

Wejście w życie projektu rozporządzenia Ministra Energii spowoduje możliwość rozpoczęcia wydatkowania środków Funduszu. Jak informuje Ministerstwo, określone warunki oraz poziom dofinansowania będzie odpowiadać z jednej strony celom Funduszu, zaś z drugiej wspierać cele w tym obszarze (wskazane m.in. w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Planie Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości” oraz Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych).

Projekt z dnia 7 lutego 2019 r.

Wersja 1.1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII[1

z dnia ……………………2019 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Na podstawie art. 28zf ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania oraz sposób rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, zwanego dalej „Funduszem”, przeznaczonego na działania określone w art. 28ze ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zwanej dalej „ustawą”. 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają:

1)     infrastruktura dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu – stacje gazu ziemnego, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317, 1356 i 2348), zwanej dalej „ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych”;

2)     infrastruktura dla dystrybucji lub sprzedaży wodoru – punkty tankowania wodoru wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą, przeznaczone do tankowania pojazdów napędzanych wodorem, o których mowa w art. 2 pkt 15 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych;

3)     infrastruktura do ładowania pojazdów energią elektryczną – stacje ładowania, o których mowa w art. 2 pkt 27 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych;

4)     infrastruktura do ładowania pojazdów energią elektryczną dla drogowego transportu publicznego – infrastrukturę ładowania drogowego transportu publicznego, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych;

5)     infrastruktura do ładowania pojazdów energią elektryczną o dużej mocy wykorzystywaną w transporcie – stacje ładowania, o których mowa w art. 2 pkt 27 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, składające się z punktów ładowania o dużej mocy, o których mowa w art. 2 pkt 19 tej ustawy;

6)     infrastruktura o normalnej mocy do ładowania pojazdów energią elektryczną wykorzystywaną w transporcie – stacje ładowania, o których mowa w art. 2 pkt 27 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, składające się z punktów ładowania o normalnej mocy, o których mowa w art. 2 pkt 18  tej ustawy;

7)     operator publicznego transportu zbiorowego – operatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435);

8)     organizator publicznego transportu zbiorowego – organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;

9)     pomoc publiczna – pomoc publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C  202 z 07.06.2016, str. 1) oraz pomoc de minimis;

10)   produkcja podstawowa produktów rolnych – produkcję podstawową produktów rolnych w rozumieniu pkt 2.4 ppkt 10 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 (Dz. Urz. UE C 204 z 1.07.2014, str. 1);

11)   refundacja – wypłatę wsparcia na rzecz podmiotu wnioskującego o wsparcie na pokrycie  poniesionych przez niego kosztów związanych z projektem;

12)   rekompensata –  rekompensatę, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;

13)   rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 – rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);

14)   rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013  – rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9);

15)   rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 – rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.[2]));

16)   rozporządzenie w sprawie mapy pomocy regionalnej – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 878);

17)   trwałość – utrzymanie efektu rzeczowego oraz efektu ekologicznego, określonych w umowie o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu, które podmiot wnioskujący o wsparcie jest zobowiązany osiągnąć w ramach realizacji projektu, przez wskazany okres po zakończeniu realizacji projektu;

18)   ustawa o podatku od towarów i usług – ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433);

19)   zaliczka – wypłatę wsparcia na rzecz podmiotu wnioskującego o wsparcie przed poniesieniem przez niego kosztów związanych z projektem.

20)   Zarządzający – Zarządzający Funduszem Niskoemisyjnego Transportu, o którym mowa w art. 28z ust. 3 ustawy.

 3. 1. Podstawą udzielenia wsparcia projektu jest umowa o udzielenie wsparcia, która może zostać zawierta w formie pisemnej lub elektronicznej. 

2. Wsparcie jest udzielane w formie:

1)     dotacji;

2)     pożyczki.

3. Dotacja może być wypłacona w formie zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów, przy czym wysokość zaliczki nie może być wyższa niż 50% udzielonego wsparcia na projekt.

4. Wsparcie jest wypłacane zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie wsparcia.

§ 4. 1. Umowa o udzielenie wsparcia określa szczegółowy opis projektu, w tym efekt jaki ma być osiągnięty, termin realizacji projektu oraz termin i tryb kontroli realizacji projektu.

2. W przypadku udzielenia wsparcia w formie pożyczki, umowa o udzielenie wsparcia określa co najmniej elementy wskazane w tytule XIX Kodeksu cywilnego, a także termin i sposób rozliczenia udzielonej pożyczki.

§ 5. 1. Wysokość oprocentowania pożyczki wynosi WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku.

2. Wysokość oprocentowania pożyczki na dany kwartał roku kalendarzowego ustala się na podstawie wysokości tej stawki z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału.

3. Karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki udziela się na wniosek podmiotu ubiegającego się o wsparcie i wynosi ona 6 miesięcy licząc od daty zakończenia i rozliczenia finansowego projektu.

4. Pożyczkę udziela się na okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od dnia pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do dnia spłaty ostatniej raty kapitałowej pożyczki.

5. Odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki są spłacane na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata jest dokonywana na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę pożyczki.

§ 6. 1. Pożyczka może być częściowo umorzona po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 28ze ust.  5 ustawy.

2. Umorzenie jest możliwe, gdy w informacji o postępowaniu prowadzonym w trybie konkursowym albo w informacji o zastosowaniu trybu pozakonkursowego przewidziano możliwość umarzania udzielanych pożyczek w danym postępowaniu w zakresie wyboru projektów.

3. Pożyczka może być umorzona w wysokości do 70% wypłaconej kwoty pożyczki.

4. Umorzeniu podlegają ostatnie, niespłacone na dzień rozpatrzenia wniosku o umorzenie, raty spłaty pożyczki.

§ 7. W przypadku gdy dotacja jest udzielana ze środków Funduszu pochodzących z dotacji celowej to udzielana jest ona na podstawie umowy, która określa co najmniej elementy wskazane w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.[3])). 

§ 8. 1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia wymagane jest ustanowienie zabezpieczenia.

2. Podstawową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

3. Zarządzający może żądać złożenia weksla in blanco z poręczeniem wekslowym (awalem) lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, w szczególności w formie cesji wierzytelności, hipoteki, zastawu, gwarancji bankowej, poręczenia w zależności od wyników analizy sytuacji finansowej wnioskodawcy, zidentyfikowanych ryzyk realizacji projektu, a także stwierdzonego zagrożenia dla bezpieczeństwa przekazanych środków wsparcia.

4. Zarządzający może odstąpić od ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy wysokość wsparcia jest niższa niż 100 tys. zł.

9. 1. Pomoc publiczna, o której mowa w rozdziale 2, 4, 7, 9, 11 i 12,  jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, z zastrzeżeniem 10.

2. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:

1)     przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013;

2)     sektora transportu drogowego towarów.

3. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej prowadzi działalność w sektorach, o których mowa art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, w sektorze transportu drogowego towarów lub działalność w innych sektorach, pomoc publiczna, o której mowa  w ust. 1, może zostać udzielona, jeżeli podmiot ten zapewni rozdzielność rachunkową zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

4. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, łącznie z inną pomocą publiczną przyznaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013, otrzymaną w danym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających lat, przez podmiot objęty pomocą publiczna oraz podmioty z nim powiązane w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, nie może przekroczyć kwoty 200 000 euro.

5. Pomoc publiczna , o której mowa w ust. 1, podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

6. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona do końca okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 w związku z art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

10. 1. Wsparcie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, udzielane rolnikowi na potrzeby prowadzonej przez niego działalności w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych, stanowi pomoc publiczną, do której stosuje się  przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

2. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o pomocą publiczną, o której mowa w ust. 1, prowadzi działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych oraz działalność w innych sektorach, pomoc może zostać udzielona, jeżeli podmiot ten zapewi rozdzielność rachunkową zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

3. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, łącznie z inną pomocą publiczną przyznaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013, otrzymaną w danym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających lat, przez podmiot objęty pomocą publiczną oraz podmioty z nim powiązane w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013, nie może przekroczyć kwoty 15 000 euro.

4. Pomoc publiczna, o której mowa  w ust. 1, nie może powodować przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

5. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

6. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona do końca okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 w związku z art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

11. 1. Wsparcie badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, lub wykorzystaniem sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych, stanowi pomoc publiczną, do której stosuje się art. 25 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z uwzględnieniem warunków określonych  39 ust. 1,  40 ust. 1 i  41 ust. 1. 

2.Wsparcie dla producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, lub wodór oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów do takich środków transportu oraz wsparcie wdrożeń eksploatacyjnych wyników badań, o których mowa w ust. 1, stanowi pomoc publiczną, do której stosuje się art 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z uwzględnieniem warunków określonych w  39 ust. 2,  40 ust. 2 i 41 ust. 2.

3. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1 i 2:

1)  nie może zostać udzielona podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2)  może zostać udzielona pod warunkiem, że wniosek o wsparcie został złożony przed rozpoczęciem prac nad projektem

4. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 2, nie może zostać udzielona w przypadkach, o których w mowa w art. 1 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

5. Przez rozpoczęcie prac, o których mowa w ust. 3, należy  rozumieć rozpoczęcie budowy w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.[4])), lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że projekt staje się nieodwracalny, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie projektu.

6. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1 i 2, podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną udzielaną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

7. Z zastrzeżeniem ust. 9 w przypadku pomocy, o której mowa w ust. 1, całkowita wartość pomocy zsumowanej zgodnie z ust. 7 nie może przekroczyć wielkości określonej zgodnie z art. 25 ust. 5 lit. b i c oraz ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

8. Z zastrzeżeniem ust. 10 w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w ust. 2, całkowita wartość pomocy zsumowanej zgodnie z ust. 7 nie może przekroczyć wielkości wynikającej z rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020.

9. W przypadku gdy pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, po zsumowaniu, zgodnie z ust. 6, z inną pomocą publiczną ze wszystkich źródeł przekracza próg określony w art. 4 ust. 1 lit. i ppkt ii lub iii rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

10. W odniesieniu do dużych projektów inwestycyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 52 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w przypadku których pomoc, o której mowa w ust. 2 zsumowana z inną pomocą publiczną ze wszystkich źródeł przekracza wartość pomocy publicznej, obliczoną zgodnie ze wzorem:

wartość pomocy = R × 75 mln euro,

gdzie  R  oznacza  maksymalną  intensywność  pomocy określoną  w § 3 rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 – pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

11. Przez duży projekt inwestycyjny, o którym mowa w ust. 10 należy rozumieć grupę inwestycji, objętych pomocą, rozpoczynanych w okresie trzech następujących po sobie lat, a realizowanych przez przedsiębiorców w ramach tej samej grupy kapitałowej, w tym samym regionie na poziomie 3 w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów  Statystycznych  (NTS)  (Dz. Urz.  UE L 154  z 21.06.2003,  str. 1, z późn. zm.), w przypadku  których zsumowany koszt kwalifikujący się do objęcia pomocą przekracza 50 mln euro.

12. W przypadkach, o których mowa w ust. 9-10, wsparcie może zostać udzielone po wydaniu decyzji Komisji Europejskiej.

13. W przypadku pomocy publicznej, o której mowa w ust. 2, podmiot objęty pomocą publiczną pokrywa co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem ze środków własnych, nie pochodzących ze wsparcia udzielonego ze środków publicznych.

14. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może zostać udzielona ani wypłacona podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

15. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1 i 2, może zostać udzielona do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz w art. 58 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

12. 1. Wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie stanowi pomoc publiczną.

2. Wsparcie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną może stanowić pomoc publiczną.

3. Pomoc publiczna, której mowa w ust. 1 i 2, może zostać udzielona pod warunkiem, że wniosek o wsparcie został złożony przed rozpoczęciem inwestycji.

4. Przez rozpoczęcie inwestycji, o których mowa w ust. 3, należy  rozumieć rozpoczęcie budowy w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowalne (t.j. Dz. U. z 20181202 z późn. zm.) lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie inwestycji.

5. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może zostać udzielona ani wypłacona podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

6. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1 i 2, może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności ze wspólnym rynkiem.

7. Pomoc publiczna , o której mowa  w ust. 1 i 2, nie podlega kumulacji z pomocą z innych źródeł.

13. 1. W przypadku gdy o wsparcie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione zostały formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, wodór lub energię elektryczną ubiega się operator publicznego transportu zbiorowego i stanowi ono pomoc publiczną, wówczas:

1)     wsparcie stanowi element rekompensaty, jaką operator publicznego transportu zbiorowego otrzymuje od organizatora publicznego transportu zbiorowego;

2)     warunki udzielania pomocy określa rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, z późn. zm.).

o wsparcie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione zostały formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, wodór lub energię elektryczną ubiega się organizator publicznego transportu zbiorowego i stanowi ono pomoc publiczną, wsparcie to może zostać  udzielone pod warunkiem, że organizator ten zobowiąże się zaliczyć otrzymane wsparcie jako element rekompensaty, jaką przekazuje operatorowi publicznego transportu zbiorowego, obliczonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, z późn. zm.).

Rozdział 2

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych

 14 1. Wsparcie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawailnych może zostać przeznaczone na działania w zakresie:

1)     nabycia i transportu surowca do miejsca, w którym prowadzona jest działalność polegająca na wytwarzaniu biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych;

2)     poddania surowca odpowiednim procesom technologicznym, chemicznym lub fizycznym, których celem jest dostosowanie jego parametrów do wymagań procesu wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych wynikających ze stosowanej technologii;

3)     poddania przygotowanego surowca procesom technologicznym, chemicznym lub fizycznym, w wyniku których następuje wytworzenie biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych o wymaganych parametrach jakościowych oraz powiązanych z nimi produktów ubocznych;

4)     prowadzenia badań i analiz potwierdzających jakość surowca do wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych;

5)     transportu biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych z miejsca wytwarzania do miejsca magazynowania;

6)     magazynowania surowca przeznaczonego wyłącznie na potrzeby wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie magazynowania (usługa);

7)     wykorzystania oprogramowania służącego do sterowania procesem wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych.

2. Wsparcie jest udzielane w formie dotacji.

 15. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych, lub innych paliw odnawialnych  zalicza się:

1)     koszty nabycia lub dzierżawy gruntów i budynków;

2)     koszty nabycia środków trwałych lub wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie;

3)     koszty przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej lub ciepłowniczej, terenu, na którym jest realizowana inwestycja;

4)     koszty ogrodzenia, oświetlenia i zagospodarowania terenu, na którym jest realizowana inwestycja;

5)     koszty usługi dostarczenia gazu, energii elektrycznej, ciepła i wody oraz odprowadzenia ścieków, niezbędne dla realizacji prac inwestycyjnych i poniesione w okresie ich trwania;

6)     koszty systemów magazynowania wytworzonych biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych;

7)     koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych;

8)     koszty nabycia oprogramowania oraz technologii IT;

9)     podatki i opłaty niezbędne dla realizacji prac inwestycyjnych, poniesione w okresie ich trwania, inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług;

10)   podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 16. Maksymalna wartość wsparcia inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych, lub innych paliw odnawialnych wynosi 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  15.

 17. Wsparcie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych, lub innych paliw odnawialnych jest udzielane podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, który zobowiązał się do:

1)     zachowania trwałości inwestycji objętej wsparciem przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji i jej rozliczenia finansowego;

2)     prowadzenia, z wykorzystaniem majątku wytworzonego w ramach wspartej inwestycji, działalności w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie

 18. 1. Wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie może zostać udzielone  przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, 1479, 1629 i 1633):

1)     wykonującemu działalność koncesjonowaną w zakresie:

a)     dystrybucji paliw gazowych,

b)    obrotu paliwami gazowymi,

c)     obrotu paliwami ciekłymi,

d)    obrotu energią elektryczną, lub

e)     dystrybucji energii elektrycznej;

2)     będącemu operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

3)     będącemu operatorem stacji gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

4)     będącemu dostawcą usługi ładowania, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

5) świadczący na podstawie umowy usługi w zakresie zadań publicznych, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, lub

6) świadczący usługi transportu drogowego, o którym mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 58).

2. O wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie może ubiegać się przedsiębiorcaktóry spełnia łącznie następujące warunki:

1)     posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1;

2)     posiada zatrudnienie na poziomie co najmniej 10 osób w przeliczeniu na pełne etaty;

3)     posiada siedzibę lub oddział w terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 19. Wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie może zostać przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie:

1)     budowy lub rozbudowy infrastruktury do dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu;

2)     budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną:

a)     o normalnej mocy wykorzystywanej w transporcie,

b)    o dużej mocy wykorzystywanej w transporcie;

3)     budowy lub rozbudowy infrastruktury do dystrybucji lub sprzedaży wodoru.

 20. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie zalicza się:

1)     koszty nabycia lub dzierżawy gruntów,

2)     koszty nabycia środków trwałych lub wytworzenia środków trwałych,

3)     koszty montażu i robót budowlanych,

4)     koszty instalacji przyłączeniowej,

5)     koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych,

6)     koszty nabycia oprogramowania oraz technologii IT,

7)     podatki i opłaty niezbędne dla realizacji prac inwestycyjnych, poniesione w okresie ich trwania, inne niż akcyza oraz podatek od towarów i usług,

8)     podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

– dotyczące infrastruktury wykorzystywanej wyłącznie na potrzeby dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie.

 21. Wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie:

1)     w przypadku budowy lub rozbudowy infrastruktury do dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG):

a)     jest udzielane w formie dotacji,

b)    wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 20, przy czym wsparcie na inwestycję związaną z budową lub rozbudową jednej stacji sprężonego gazu ziemnego (CNG) nie może przekroczyć 750 000 zł;

2)     w przypadku budowy lub rozbudowy infrastruktury do dystrybucji lub sprzedaży skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu:

a)     jest udzielane w formie dotacji,

b)    wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 20, przy czym wsparcie na inwestycję związaną z budową lub rozbudową jednej stacji tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) nie może przekroczyć 1 200 000 zł;

3)     w przypadku budowy lub rozbudowy infrastruktury o normalnej mocy do ładowania pojazdów energią elektryczną wykorzystywaną w transporcie:

a)     jest udzielane w formie dotacji lub pożyczki

b)    wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 20, przy czym:

– dotacja wynosi nie więcej niż 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

– pożyczka wynosi nie więcej niż 20% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

– łączna kwota wsparcia na inwestycję związaną z budową lub rozbudową jednej stacji ładowania o normalnej mocy nie może przekroczyć 25 500 zł;

4)     w przypadku budowy lub rozbudowy infrastruktury o dużej mocy do ładowania pojazdów energią elektryczną wykorzystywaną w transporcie:

a)     jest udzielane w formie dotacji lub pożyczki,

b)    wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 20, przy czym:

– dotacja wynosi nie więcej niż 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

– pożyczka wynosi nie więcej niż 20% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

– łączna kwota wsparcia na inwestycję związaną z budową lub rozbudową jednej stacji ładowania o dużej mocy nie może przekroczyć 150 000 zł;

5)     w przypadku budowy lub rozbudowy infrastruktury do dystrybucji lub sprzedaży wodoru:

a)     jest udzielane w formie dotacji,

b)    wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 20,  przy czym wsparcie na inwestycję związaną z budową lub rozbudową jednego punktu tankowania wodoru i nie może przekroczyć 3 000 000 zł.

 22. Wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie jest udzielane podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, który zobowiązał się do:

1)     zachowania trwałości infrastruktury objętej wsparciem przez co najmniej 3 lata od dnia jej oddania do użytkowania;

2)     świadczenia ogólnodostępnych usług ładowania pojazdów elektrycznych bądź świadczenia usługi tankowania sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) bądź wodorem przez co najmniej 3 lata od dnia oddania infrastruktury objętej wsparciem do użytkowania;

3)     zapewnienia zgodności infrastruktury objętej wsparciem z wymaganiami technicznymi określonymi w art. 13 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 17 tej ustawy, z wyłączeniem infrastruktury, o której mowa w  19 pkt 3.

Rozdział 4

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia dla wytwórców biokomponentów lub producentów biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, wykorzystywanych w transporcie

 23. 1. Wsparcie dla wytwórców biokomponentów lub producentów biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, wykorzystywanych w transporcie może zostać przeznaczone na  realizację inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy zakładu lub instalacji służącej do wytwarzania biokomponentów lub produkcji biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, wykorzystywanych w transporcie.

2. Wsparcie jest udzielane w formie dotacji.

 24. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla wytwórców biokomponentów lub producentów biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, wykorzystywanych w transporcie zalicza się:

1)     koszty nabycia lub dzierżawy gruntów i budynków;

2)     koszty nabycia środków trwałych lub wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie;

3)     koszty montażu i robót budowlanych;

4)     koszty uruchomienia instalacji i rozruchu;

5)     koszty przyłączenia terenu, na którym jest realizowana inwestycja do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej lub ciepłowniczej;

6)     koszty nabycia ogrodzenia, oświetlenia i zagospodarowania terenu, na którym jest realizowana inwestycja;

7)     koszty dostarczenia gazu, energii elektrycznej, ciepła i wody oraz odprowadzenia ścieków – niezbędne dla realizacji prac inwestycyjnych i poniesione w okresie ich trwania;

8)     koszy utworzenia systemów magazynowania wytworzonych biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu;

9)     koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych;

10)   koszty nabycia oprogramowania oraz technologii IT;

11)   podatki i opłaty niezbędne dla realizacji prac inwestycyjnych i poniesionych w okresie ich trwania, inne niż akcyza oraz podatek od towarów i usług;

12)   podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 25. Maksymalna wartość wsparcia dla wytwórców biokomponentów lub producentów biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, wykorzystywanych w transporcie wynosi 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  24.

 26. Wsparcie dla wytwórców biokomponentów lub producentów biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, wykorzystywanych w transporcie jest udzielane podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, który zobowiązał się do:

1)     zapewnienia trwałości inwestycji, na którą otrzymał wsparcie, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji i jej rozliczenia finansowego;

2)     prowadzenia, z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wspieranej inwestycji, działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biokomponentów lub produkcji biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji. 

Rozdział 5

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia dla producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, lub wodór oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów do takich środków transportu

27. 1. Wsparcie dla producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, lub wodór oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów do takich środków transportu może zostać  przeznaczone na realizacje inwestycji w zakresie:

1)     budowy lub rozbudowy zakładu lub instalacji służącej do produkcji środków transportu wykorzystujących energię elektryczną, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, lub wodór,

2)     budowy lub rozbudowy zakładu lub instalacji służącej do produkcji podzespołów wykorzystywanych wyłącznie w środkach transportu zasilanych energią elektryczną, sprężonym gazem ziemny (CNG) lub skroplonym gazem ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, lub wodorem

– stanowiących inwestycję początkową, o której mowa w art. 2 pkt. 49 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Wsparcie jest udzielane w formie dotacji.

 28. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się koszty określone i spełniające warunki zawarte w art. 14 ust. 4 lit. a oraz ust. 6-8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

 29. Maksymalną wielkość wsparcia dla producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, lub wodór oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów do takich środków transportu określa się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020.

 30. Wsparcie dla producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, lub wodór oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów do takich środków transportu jest udzielane podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, który zobowiązał się do:

1)     zapewnienia trwałości inwestycji objętej wsparciem przez okres co najmniej 5 lat   zakończenia jej realizacji i jej rozliczenia finansowego;

2)     prowadzenia, z wykorzystaniem majątku wytworzonego w ramach wspieranej inwestycji, działalności gospodarczej w zakresie produkcji środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, lub wodór lub w zakresie produkcji podzespołów do takich środków transportu przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji i jej rozliczenia finansowego;

3)     zapewnienia trwałości miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji inwestycji przez co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia. 

Rozdział 6

Szczegółowe warunki udzielania wsparcie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione zostały formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, wodór lub energię elektryczną

 31. 1. Wsparcie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione zostały formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, wodór lub energię elektryczną może zostać przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

1)     nabycia autobusów elektrycznych;

2)     nabycia trolejbusów;

3)     nabycia autobusów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG);

4)     nabycia autobusów napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG);

5)     nabycia autobusów napędzanych wodorem;

6)     budowy lub rozbudowy infrastruktury ładowania oraz tankowania środków drogowego transportu publicznego.

2. Wsparcie jest udzielane w formie dotacji.

 32. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione zostały formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, wodór lub energię elektryczną zalicza się cenę nabycia, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.[5])):

1)     w przypadku pojazdów cenę nabycia:

a)     autobusów elektrycznych,

b)    trolejbusów,

c)     autobusów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG),

d)    autobusów napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG),

e)     autobusów napędzanych wodorem;

2)     w przypadku infrastruktury do ładowania, tankowania środków transportu cenę:

a)     nabycia lub dzierżawy gruntów,

b)    nabycia środków trwałych lub wytworzenia środków trwałych,

c)     koszty montażu i robót budowlanych,

d)    nabycia wartości niematerialnych i prawnych,

e)     nabycia oprogramowania oraz technologii IT;

3)     podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 33. Maksymalna wartość wsparcia publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione zostały formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, wodór lub energię elektryczną wynosi:

1)     w przypadku nabycia autobusu elektrycznego – 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  32, przy czym nie więcej niż 1 045 000 zł na jeden autobus;

2)     w przypadku nabycia trolejbusu – 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  32, przy czym nie więcej niż 720 000 zł na jeden trolejbus;

3)     w przypadku nabycia autobusu napędzanego sprężonym gazem ziemnym (CNG) – 15% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  32, przy czym nie więcej niż 150 000 zł na jeden autobus;

4)     w przypadku nabycia autobusu napędzanego skroplonym gazem ziemnym (LNG) – 15% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  32, przy czym nie więcej niż 150 000 zł na jeden autobus;

5)     w przypadku nabycia autobusu napędzanego wodorem – 55% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem o których mowa w  32, przy czym nie więcej niż 2 000 000 zł na jeden autobus;

6)     w przypadku budowy lub rozbudowy infrastruktury ładowania środków publicznego transportu zbiorowego – 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  32, przy czym nie więcej niż 240 000 zł na inwestycję polegającą na budowie lub rozbudowie jednej stacji ładowania;

7)     w przypadku budowy lub rozbudowy infrastruktury tankowania środków publicznego transportu zbiorowego sprężonym gazem ziemnym (CNG) – 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  32, przy czym nie więcej niż 750 000 zł na inwestycję związaną z budową lub rozbudową jednej stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG);

8)     w przypadku budowy lub rozbudowy infrastruktury tankowania środków publicznego transportu zbiorowego skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu – 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  32, przy czym  nie więcej niż 1 200 000 zł na inwestycję związaną z budową lub rozbudową jednej stacji tankowania skroplonym gazem ziemnym (LNG);

9)     w przypadku budowy lub rozbudowy infrastruktury tankowania środków publicznego transportu zbiorowego wodorem – 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  32, przy czym nie więcej niż 3 000 000 zł na inwestycję związaną z budową lub rozbudową jednej stacji tankowania wodorem.

 34. Wsparcie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione zostały formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, wodór lub energię elektryczną jest udzielane podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, który zobowiązał się do:

1)     zapewnienia trwałość zakupionych pojazdów przez co najmniej 5 lat od dnia przekazania ich do eksploatacji;

2)     wykorzystania pojazdów oraz majątku wytworzonego w ramach projektu zgodnie z przeznaczeniem, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji i jej rozliczenie finansowego.

Rozdział 7

Szczegółowe warunki udzialnia wsparcia na dofinansowanie opłat portowych pobieranych za cumowanie przy nabrzeżu lub przystani jednostek pływających zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną

 35. 1. Wsparcie na dofinansowanie opłat portowych pobieranych za cumowanie przy nabrzeżu lub przystani jednostek pływających zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną ustawy przeznaczone może być na dofinansowanie niepobranych opłat portowych od jednostek pływających zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną.

2. Wsparcie jest udzielane w formie dotacji.

 36. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się  opłatę portową pobieraną przez podmioty zarządzające portem od jednostek pływających określonych w 35.

 37. Maksymalna wartość wsparcia na na dofinansowanie opłat portowych pobieranych za cumowanie przy nabrzeżu lub przystani jednostek pływających zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną wynosi 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  36, przy czym nie więcej niż 240 000 zł na jedną jednostkę pływającą, o której mowa w  35.

 38. 1. Warunkiem ubiegania się o wsparcie na na dofinansowanie opłat portowych pobieranych za cumowanie przy nabrzeżu lub przystani jednostek pływających zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną jest obniżenie o 80% opłat portowych dla jednostek pływających określonych w  35.

2. Wartość podstawowa opłat portowych (przed obniżką) wynika z taryfy opłat portowych obowiązującej na dzień złożenia wniosku o wsparcie.

Rozdział 8

Szczegłówe warunki udzialania wsparcia badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, lub wykorzystaniem sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz wdrożeń eksploatacyjnych wyników tych badań

 39 1. Wsparcie na badania związane z opracowywaniem nowych rodzajów biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, lub wykorzystaniem sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozw iązań konstrukcyjnych może zostać  przeznaczone na realizacje zadań w zakresie prowadzenia badań, o których mowa w art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,.

2. Wsparcie na wdrożenia eksploatacyjne może zostać  przeznaczone na realizacje zadań w zakresie wdrożeń wyników badań, o których mowa w ust. 1, polegających na realizacji inwestycji początkowej, o której mowa w art. 2 pkt 49 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w formie dotacji.

 40. 1 Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, lub wykorzystaniem sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych zalicza się koszty wskazane w art. 25 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Do kosztów  kwalifikujących się do objęcia wsparciem wdrożeń eksploatayjnych zalicza się koszty określone i spełniające warunki zawarte w art. 14 ust. 4 lit. a, ust. 6- – 8  rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

 41. 1. Maksymalna wartość wsparcia badańa związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, lub wykorzystaniem sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych wynosi:

1)     w przypadku prowadzenia badań, o których mowa w art. 2 pkt 85 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 – 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  40 ust. 1;

2)     w przypadku prowadzenia badań, o których mowa w art. 2 pkt 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 – 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  40 ust. 1

 – przy czym nie więcej niż 5 000 000 zł na jeden projekt badawczy.

2. Maksymalna wartość wsparcia wdrożeń eksploatacyjnych nie może przekroczyć wartości wskazanych w rozporządzeniu w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020.  

Rozdział 9

Szczegółowe warunki udzialania wsparcia programów edukacyjnych promujących wykorzystanie biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie

 42. Wsparcie programów edukacyjnych promujących wykorzystanie biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie może zostać  przeznaczone na realizację zadań w zakresie organizacji programów edukacyjnych, w szczególności konferencji, warsztatów i szkoleń mających na celu promocję wykorzystania tych paliw.

2. Wsparcie jest udzielane w formie dotacji. 

 43. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem programów edukacyjnych promujących wykorzystanie biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie zalicza się:

1)     koszty nabycia materiałów, sprzętu i pomocy edukacyjnych, w tym dydaktycznych i multimedialnych niezbędnych do realizacji programu edukacyjnego;

2)     wynagrodzenia osób zaangażowanych w program edukacyjny;

3)     koszt wynajmu i obsługi technicznej pomieszczeń przy realizacji programu edukacyjnego;

4)     koszty zakupu nagród na potrzeby konkursów;

5)     koszty informacji i promocji projektu;

6)     koszty promocji paliw alternatywnych.

 44. 1. Maksymalna wartość wsparcia na programy edukacyjne promujące wykorzystanie biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie wynosi 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  43. 

2. Koszty projektu kwalifikujące się do objęcia wsparciem, o których mowa w  43, nie mogą być niższe niż 50 000 zł.

Rozdział 10

Szczegółwe warunki udzialnia wsparcia zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną

 45. 1. Wsparcie  na zakup nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną  może zostać przeznaczone na realizację zadań w zakresie nabycia:

1)     nowego pojazdu elektrycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności,

2)     nowego pojazdu napędzanego gazem ziemnym, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o elektromobilności,

3)     nowego pojazdu napędzanego wodorem, o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy o elektromobilności

– służących innym celom niż w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

4)     jednostki pływającej zasilanej biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub energią elektryczną.

2. Wsparcie jest udzielane w formie dotacji.

 46. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną zalicza się:

1)     cenę nabycia, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości:

a)     nowego pojazdu elektrycznego,

b)    nowego pojazdu napędzanego gazem ziemnym LNG,

c)     nowego pojazdu napędzanego gazem ziemnym CNG,

d)    nowego pojazdu napędzanego wodorem,

e)     nowej jednostki pływającej zasilanej biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub energią elektryczną;

2)     koszty podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 47. 1. Maksymalna wartość wsparcia zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną wynosi:

1)     w przypadku nabycia nowego pojazdu elektrycznego, z zastrzeżeniem pkt 2 – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  46, przy czym nie więcej niż 36 000 zł na jeden pojazd;

2)     w przypadku nabycia nowego pojazdu elektrycznego służącego do wykonywania usług komunalnych – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  46, przy czym nie więcej niż 150 000 zł na jeden pojazd;

3)     w przypadku nabycia nowego pojazdu napędzanego gazem ziemnym – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  46, przy czym nie więcej niż 75 000 zł na jeden pojazd;

4)     w przypadku nabycia nowego pojazdu napędzanego wodorem 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  46, przy czym nie więcej niż 75 000 zł na jeden pojazd;

5)     w przypadku nabycia nowej jednostki pływającej zasilanej biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub energią elektryczną – 30% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  46, przy czym nie więcej niż 1 000 000 zł na jedną jednostkę pływającą.

 48. Wsparcie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną nie może zostać udzielone, jeżeli na nabycie tego samego pojazdu zostało wcześniej udzielone wsparcie ze środków Funduszu.

 49. Wsparcie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektrycznąjest jest udzielane pod warunkiem, że podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązał się do:

1)     w przypadku gdy podmiotem ubiegającym się o wsparcie jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej lub detalicznej pojazdów – zawarcia w umowie sprzedaży warunku dla klienta detalicznego lub hurtowego, że klient ten zapewni trwałość i użytkowanie pojazdu objętego wsparciem przez 2 lata od dnia zakupu; 

2)     w przypadku gdy podmiotem ubiegającym się o wsparcie jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej lub detalicznej pojazdów lub w zakresie wynajmu długoterminowego pojazdów – sprzedaży lub objęcie leasingiem pojazdu objętego wsparciem za kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną rynkową a kwotą wsparcia otrzymaną na pojazd;

3)     zapewnienia trwałości i użytkowania pojazdu objętego wsparciem zgodne z przeznaczeniem przez co najmniej 2 lata od dnia jego nabycia, w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2.

Rozdział 11

Szczegółwe warunki udzialania wsparcia działań związanych z analizą i badaniem rynku biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie

 50. 1. Wsparcie działań związanych z analizą i badaniem rynku biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie może zostać przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

1)     wykonania analiz i raportów dotyczących monitorowania prawidłowości funkcjonowania rynku biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), wodoru lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie;

2)     wypracowania mechanizmów i zastosowania rozwiązań technologicznych służących polepszaniu jakości monitorowania prawidłowości funkcjonowania rynku biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), wodoru lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie.

2. Wsparcie jest udzielane w formie dotacji.

 51. Do kosztów  kwalifikujących się do objęcia wsparciem działań związanych z analizą i badaniem rynku biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie zalicza się koszty:

1)     nabycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, sprzętu, dostaw niezbędnych do realizacji projektu;

2)     nabycia wartości niematerialnych i prawnych;

3)     usług doradczych i usług równorzędnych, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;

4)     wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt;

5)     wynajmu i obsługi technicznej pomieszczeń przy realizacji projektu.

 52. Maksymalna wartość wsparcia działań związanych z analizą i badaniem rynku biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie wynosi 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  51, przy czym nie więcej niż 850 000 zł na jeden wniosek o wsparcie. 

Rozdział 12

Szczegółwe warunki udzielania wsparcia na promocję wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych

 53. 1. Wsparcie na promocję wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych ustawy może zostać przeznaczone na realizację zadań w zakresie organizacji konferencji, seminariów, akcji promocyjnych, produkcji i emisji spotów telewizyjnych mających na celu promocję wytwarzania i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych, w tym wsparcia ekologicznego transportu publicznego w uzdrowiskach, jak również na obszarach chroniących środowisko naturalne oraz wykorzystania biopaliw ciekłych przez użytkowników pojazdów i maszyn rolniczych.

2. Wsparcie jest udzielane w formie dotacji.

 54. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na  promocję wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych zalicza się koszty:

1)     organizacji konferencji i seminariów, dotyczących wytwarzania i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych;

2)     bezpośrednio związane z realizacją działań promujących wytwarzanie i wykorzystywanie biokomponentów i biopaliw ciekłych, to jest koszty: produkcji i emisji filmów, spotów, programów telewizyjnych i radiowych; zakupu licencji i praw autorskich; opracowania, druku i dystrybucji publikacji drukowanych; opracowania, produkcji i dystrybucji publikacji multimedialnych; wydania i dystrybucji czasopism i wkładek prasowych o tematyce ekologicznej; założenia i obsługi strony internetowej, zakupu nagród w konkursach.

 55. Maksymalna wartość wsparcia na promocję wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych wynosi 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w  54, przy czym nie więcej niż 50 000 zł na jeden projekt.

Rozdział 13

Rozliczanie wsparcia

§. 56 1. Wsparcie jest rozliczane zgodnie z warunkami określonymi w umowie o udzielenie wsparcia.

2. Podmiot, który otrzymał wsparcie:

1) jest obowiązany do realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym określającym zakres rzeczowy projektu wraz z przypisanymi kosztami;

2) przekazuje zarządzającemu sprawozdania z realizacji projektu zgodnie z warunkami określonymi w umowie  o udzielenie wsparcia; w przypadkach, gdy realizacja projektu jest krótsza niż kwartał, zarządzający może odstąpić od wymogu żądania sprawozdań.

3. Rozliczenie wsparcia polega na wykazaniu przez podmiot, który otrzymał wsparcie  poniesienia kosztów kwalifikowalnych na realizację projektu, w szczególności przez przedstawienie dowodów księgowych potwierdzających poniesienie tych kosztów.

4. Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się z dniem złożenia przez podmiot ubiegający się o wsparcie wniosku o wsparcie w ramach postępowania w zakresie wyboru projektów. Dniem końcowym kwalifikowalności kosztów jest dzień zakończenia realizacji projektu, nie później jednak niż dzień wskazany w art. 28zf ust. 3 ustawy.

5. Za koszty kwalifikowalne w ramach projektów uznane będą koszty faktycznie poniesione przez podmiot ubiegający się o wsparcie spełniające poniższe kryteria:

1)     zostały poniesione między pierwszym a ostatnim dniem kwalifikowalności, zgodnie z ramami czasowymi określonymi w informacji o postępowaniu prowadzonym w trybie konkursowym lub pozakonkursowym;

2)     mają związek z przedmiotem umowy o udzielenie wsparcia i są wskazane w szacunkowym ogólnym budżecie projektu;

3)     są niezbędne do wdrożenia projektu;

4)     muszą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów projektu i jego oczekiwanych rezultatów w sposób zgodny z zasadami gospodarności, skuteczności i efektywności;

5)     są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, w szczególności poprzez wprowadzenie do ewidencji księgowej projektu, oraz ustalone zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości kraju, w którym ma siedzibę podmiot ubiegający się o wsparcie i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości;

6)     są zgodne z wymogami obowiązującego prawodawstwa podatkowego i społecznego.

7)     nie są finansowane z innych środków pomocowych, unijnych lub krajowych;

8)     zostały nabyte z zachowaniem warunków konkurencyjności.

6. W przypadku gdy wypłata zaliczki wypłacana jest w  kilku transzach, wypłata drugiej i kolejnych transz zaliczki jest uzależniona od rozliczenia co najmniej 70% dotychczas otrzymanej zaliczki.

7. Kwoty zaliczek niewydatkowane w ramach projektu podlegają zwrotowi na warunkach określonych w umowie o udzielenie wsparcia, jednak nie później niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.

Rozdział 14

Wsparcie w formie obejmowania lub nabywania akcji lub udziałów spółek oraz obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego

 57. 1. Dysponent Funduszu może udzielać wsparcia w formie obejmowania lub nabywania, na rzecz Skarbu Państwa, akcji lub udziałów spółek oraz obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone podmiotom, które prowadzą działalność w zakresie wskazanym w art. 28ze ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy, na projekty inwestycyjne i badawcze realizowane przez te podmioty.

3. Wsparcie może być udzielone, pod warunkiem że:

1)     jest dokonywane na warunkach akceptowalnych dla inwestora prywatnego, który będąc w sytuacji podobnej jak Skarb Państwa, w szczególności pod względem wartości posiadanych udziałów lub akcji, a także biorąc pod uwagę proponowane zabezpieczenia, przewidywany zwrot z zaangażowanego kapitału oraz poziom ryzyka, zachowałby się tak samo jak dysponent Funduszu;

2)     oczekiwany zwrot ze wsparcia udzielonego przez dsponenta Funduszu w postaci dywidend, zysków z tytułu wzrostu wartości udziałów lub akcji następuje w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia nabycia akcji, udziałów lub obligacji, przy czym okres 5 lat może zostać wydłużony, jeżeli zwiększy to efektywność oczekiwanego zwrotu z udzielonego wsparcia;

3)     wsparcie stanowi uzupełnienie środków własnych podmiotu ubiegającego się o wsparcie lub — w sytuacji gdy jego akcjonariuszem lub wspólnikiem jest podmiot prywatny — jest połączone z wniesieniem przez ten podmiot wkładu lub udzieleniem podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie pożyczki lub nabyciem obligacji, przeznaczonych na sfinansowanie realizacjiprojektów, ; o których mowa w ust. 2,

4)     środki własne podmiotu ubiegającego się o wsparcie stanowią rzeczywisty wkład w realizację projektów, o których mowa w ust. 2, przy czym  nie mogą one obejmować amortyzacji i przyszłych planowanych zysków,

5)     środki własne, o których mowa w pkt 4, muszą wynosić co najmniej  30% całkowitego kosztu zadania objętego wsparciem, przy czym udział ten jest podwyższany w przypadku zwiększonego poziomu ryzyka wykazanego w biznesplanie lub w teście prywatnego inwestora.

§ 58. Wsparcie, o którym mowa w § 57 ust. 1, nie może być udzielone, jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcie:

1)     ubiega się o udzielenie lub korzysta z pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację;

2)     prowadzi działalność gospodarczą na rynku, na którym występuje strukturalna nadwyżka  zdolności produkcyjnych;

3)     znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

4)     z powodu niewystarczającego poziomu przepływów pieniężnych nie uzyskałby na rynku środków finansowych niezbędnych do realizacji projektów, o których mowa w § 57 ust. 2;

6)     prowadzi działalność gospodarczą lub naukową krócej niż 3 pełne lata obrotowe

§ 59. 1. W celu stwierdzenia czy udzielając wsparcia, o którym mowa w § 57 ust. 1, dysponent Funduszu będzie działał jak prywatny inwestor w warunkach gospodarki rynkowej, niezależny podmiot zewnętrzny, o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług, sporządza test prywatnego inwestora.

2. Test prywatnego inwestora jest analizą działań, które będą podejmowane przez dysponenta Funduszu wobec podmiotu ubiegającego się o wsparcie, zawierającą w szczególności:

1)     ocenę rynkowego charakteru wsparcia;

2)     przewidywany zwykły zwrot z nabycia akcji, udziałów lub obligacji w postaci dywidend lub zysków z tytułu wzrostu wartości udziałów lub akcji;

3)     rynkową stopę zwrotu z nabycia akcji, udziałów lub obligacji dla danego projektu;

4)     opinię, czy podmiot ubiegający się o wsparcie byłby w stanie uzyskać finansowanie na rynku kapitałowym;

5)     opinię, czy podmiot ubiegający się o wsparcie przetrwałby na rynku bez udziału środków publicznych;

6)     opinię odnoszącą się do perspektyw gospodarczych podmiotu ubiegającego się o wsparcie, uwzględniającą w szczególności sytuację w sektorze rynku, w którym przedsiębiorca działa, strukturalną nadwyżkę zdolności produkcyjnej w tym sektorze, poziom konkurencji na tym rynku;

7)     ocenę, czy wsparcie uzyskane na podstawie rozpatrywanego wniosku o wsparcie będzie wystarczające do osiągnięcia zakładanych w biznesplanie celów, czy też konieczne będzie późniejsze, dodatkowe wsparcie finansowe;

8)     wnioski końcowe, w tym opinię co do możliwości udzielenia wsparcia.

3. Test prywatnego inwestora jest sporządzany w szczególności na podstawie biznesplanu oraz z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących realizacji celów projektu.

4. W przypadku gdy test prywatnego inwestora wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian do biznesplanu, zmiany te, przed udzieleniem wsparcia, należy potwierdzić nowym testem prywatnego inwestora.

§ 60. 1. Do wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w 57 ust. 1, należy dołączyć:

1)     umowę spółki, akt założycielski, statut lub inny dokument, na podstawie którego podmiot ubiegający się o wsparcie został utworzony;

2)     aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego podmiot ubiegający się o wsparcie jest wpisany;

3)     sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, o ile podmiot ubiegający się o wsparcie był zobowiązany do ich sporządzenia;

4)     opinie i raporty biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 3, o ile podlegały one badaniu;

5)     skonsolidowane sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile podmiot ubiegający się o wsparcie był zobowiązany do ich sporządzenia;

6)     opinie i raporty biegłego rewidenta z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 5;

7)     analizę i ocenę sytuacji finansowej podmiotu ubiegającego się o wsparcie za ostatnie 3 lata obrotowe;

8)     biznesplan dla projektu, na które wsparcie ma zostać udzielane:

a)     informacje ogólne dotyczące podmiotu ubiegającego się wsparcie,

b)    określenie celu, na który wsparcie ma być udzielone, i jego podstawowych założeń,

c)     analizę rynku i strategię marketingową, w tym dokładne określenie: produktu, konkurentów, obecnego udziału w rynku, docelowego udziału w rynku, podaży i popytu na rynku, planów sprzedaży, chłonności rynku, planowanych cen sprzedaży, cen rynkowych, sposobu dystrybucji i promocji, istniejących na rynku zdolności produkcyjnych, niezbędnych koncesji,

d)    prezentację kosztów projektu,

e)     opis miejsca realizacji projektu z uzasadnieniem wyboru lokalizacji,

f)     opis działań technicznych, w tym co najmniej opis technologii, niezbędnych atestów i licencji, wpływu na środowisko naturalne, sezonowości produkcji i sprzedaży, źródeł finansowania, zdolności produkcyjnych oraz planu produkcji i zapotrzebowania,

g) opis struktury oraz kosztów zatrudnienia w ramach wspieranego projektu inwestycyjnego lub badawczego,

h)    harmonogram realizacji projektu inwestycyjnego lub badawczego,

i)     plan finansowy przedsiębiorcy oraz plan finansowy inwestycji, w tym co najmniej plan przychodów, plan kosztów, plan rachunku wyników, plan nakładów inwestycyjnych, plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy, plan źródeł finansowania, plan przepływów pieniężnych, plan bilansu,

k)    ocenę ekonomiczno-finansową, w tym co najmniej ocenę finansową, ocenę efektywności i ocenę ryzyka finansowego opartą na kilku scenariuszach projektu inwestycyjnego lub badawczego,

l)     podsumowanie i wnioski końcowe, w tym ocenę opłacalności udzielanego wsparcia,

m)   dane kontaktowe autorów biznesplanu oraz datę jego sporządzenia;

9)     test prywatnego inwestora, o którym mowa w § 59,

10)   informacje o pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej przez podmiot ubiegający się o wsparcie w okresie ostatnich 10 lat oraz informacje o innej pomocy publicznej otrzymanej przez podmiot ubiegający się o wsparcie.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, sporządza podmiot ubiegający się o wsparcie. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 9, sporządza –  na koszt podmiotu ubiegającego się o wsparcie – niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług.

§ 61. Do udzielania wsparcia określonego w niniejszym rozdziale nie stosuje się § 14 – 56

Rozdział 15

Przepisy epizodyczne i końcowe

§ 62. 1. Do dnia 31 grudnia 2022 r. wsparcie, o którym mowa w  21 pkt 3, jest udzielane w formie dotacji i wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 20, przy czym wsparcie na inwestycję związaną z budową lub rozbudową jednej stacji ładowania o normalnej mocy nie może przekroczyć 25 500 zł.

2. Do dnia 31 grudnia 2022 r. wsparcie, o którym mowa w  21 pkt 4, jest udzielane w formie dotacji i wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 20, przy czym wsparcie na inwestycję związaną z budową lub rozbudową jednej stacji ładowania o normalnej mocy nie może przekroczyć 150 000 zł.

§ 63. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister energii

w porozumieniu z:

ministER finansów

Minister przedsiębiorczoŚci

i technologii

Minister środowiska

Minister gospodarki Morskiej

i żeglugi śródlądowej

    Dyrektor Biura Prawnego, Ministerstwo Energii   ,  

[1]) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

[2]) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500.

[4]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1276, 1496, 1669, 2245 oraz z 2019 r. poz. 51.

[5]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629, 2212 i 2244 oraz z 2019 r. poz 55.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px