Log In

Sejm wydłużył wytwórcom OZE termin na przesłanie energii do sieci do 16 VII 2024 r.

Sejm znowelizował prawo ochrony środowiska, dostosowując polskie prawo do dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących określania metod oceny hałasu oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku. Jednocześnie przyjął poprawkę zakładająca wydłużenie terminu na wprowadzenie energii z OZE do sieci energetycznej z 30 czerwca 2022r. na 16 lipca 2024r.

Za nowelą wraz z poprawkami opowiedziało się 446 posłów, nikt nie był przeciwny, 11 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z dotychczasową regulacją termin wprowadzenia energii do sieci przez wytwórców OZE ustalony był na 30 czerwca 2022r.

Nowelizacja prawa energetycznego dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ustalenia zaktualizowanych metod oceny hałasu oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku. Chodzi m.in. o obowiązek stosowania zaktualizowanych metod oceny hałasu, uwzględniających najnowszą wiedzę w tym zakresie. Rozwiązania powinny korzystnie wpłynąć na zdrowie ludzi.

Najistotniejsze rozwiązania nowelizacji:  

– Podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu (tj. zarządzający głównymi drogami, liniami kolejowymi oraz lotniskami, a także prezydenci miast powyżej 100 tys. mieszkańców) będą musiały stosować zaktualizowane metody oceny hałasu, określone w przepisach unijnych. 

– Organy ochrony środowiska (tj. marszałkowie województw) i podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu zostaną wyposażone w narzędzie umożliwiające dokonanie w jednorodny sposób oceny szkodliwych skutków hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego.

– Marszałek województwa będzie mógł nakładać – na zarządzającego drogami innymi niż autostrady i drogi ekspresowe, które usytuowane są w miastach na prawach powiatu – obowiązek sporządzenia i przedkładania marszałkowi województwa przeglądu ekologicznego. 

– Przegląd ekologiczny ma dostarczać informacji na temat faktycznego oddziaływania konkretnego obiektu na środowisko, a w przypadku gdy obiekt nie spełnia przepisów o ochronie środowiska – proponuje działania naprawcze, które marszałek województwa analizuje w postępowaniu mającym ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko.  

–  Nowela zawiera delegację do wydania rozporządzenia ws. sposobu ustalania bezpiecznej odległości w przypadku lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dotyczy to także nowych inwestycji w sąsiedztwie takich zakładów, określenia rodzajów poważnych awarii przemysłowych i parametrów granicznych oddziaływania potencjalnych skutków takich awarii.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px