Log In

Zmiany w składzie Zarządu Enea S.A.

Zarząd Enea S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące odwołania z dniem 7 stycznia 2016 roku, ze składu Zarządu Emitenta:

– Pani Dalidy Gepfert pełniącej funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych oraz

– Pana Grzegorza Kinelskiego pełniącego funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych.

Rada Nadzorcza Spółki nie podała przyczyn odwołania ww. osób.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 30 grudnia 2015 roku podjęła uchwały w przedmiocie powołania ze skutkiem na dzień 7 stycznia 2016 roku:

– Pana Mirosława Kowalika na stanowisko Prezesa Zarządu Enea S.A. oraz

– Pana Wiesława Piosika na stanowisko Członka Zarządu ds. Korporacyjnych.

Równocześnie Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 grudnia 2015 roku podjęła uchwały w sprawie:

– cofnięcia z dniem 7 stycznia 2016 roku delegacji do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Enea S.A. Panu Wiesławowi Piosikowi oraz

– delegowania z dniem 7 stycznia 2016 roku Pana Sławomira Brzezińskiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Handlowych do czasu powołania nowego Członka Zarządu ds. Handlowych, jednakże nie dłużej niż na okres trzech miesięcy, liczony od dnia 7 stycznia 2016 roku.

Dodatkowo, Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwały w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych oraz Członka Zarządu ds. Handlowych bez wyłaniania kandydatów.

Informacje nt. Pana Wiesława Piosika oraz Pana Sławomira Brzezińskiego zostały przekazane do publicznej wiadomości w raportach bieżących odpowiednio nr 58/2015 oraz 20/2015 i pozostają aktualne na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Informacje nt. Pana Mirosława Kowalika powołanego na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Emitenta stosownych informacji oraz oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px