Log In

Energia z odpadów

Wprowadzenie.
Ludzkość od momentu wynalezienia ognia eksploatowała zasoby naturalne jedynie dla
swoich potrzeb. Proces ten znacznie przyspieszył po rewolucji przemysłowej, która rozbudziła konieczność wykorzystania paliw o większej niż drewno gęstości energetycznej.
Prawdopodobnie byłby on kontynuowany, aż do wyczerpania zapasów, gdyby nie podejrzenie, że powstające podczas takiej eksploatacji gazy cieplarniane, negatywnie wpływają na klimat na Ziemi.Równolegle z dyskusją na temat negatywnego wpływu człowieka na zmiany klimatu, pojawiło się zagadnienie zrównoważonego rozwoju, czyli szansy na drastyczne zmniejszenie eksploatacji przez ludzi zasobów naturalnych Ziemi, przy utrzymaniu dotychczasowego standardu życia. Wdrażanie w życie idei zrównoważonego rozwoju prowadzi do zmian zachowań społeczeństw, w imię zasady, że władztwo nad Ziemią otrzymaliśmy od naszych rodziców, ale tylko dzierżawimy je od naszych dzieci. To w najmniejszych komórkach społecznych – rodzinach – rozpoczyna się zmiana postaw społecznych. Do budowy świadomości powinny włączyć się również organy administracyjne. Gminy muszą zapewnić na swym terenie zrozumiały
dla ludności system zrównoważonej gospodarki, który z kolei musi mieć odbicie w planach wojewódzkich i ogólnopaństwowych. Organy Unii Europejskiej, która jest prekursorem
idei zrównoważonego rozwoju na świecie, sterują polityką państw członkowskich, poprzez wprowadzane dyrektywy. To one obligują państwa do wprowadzenia w parlamentach narodowych regulacji prawnych, ułatwiających zachowanie zrównoważenia.
Niekiedy jednak państwa, zasłaniając się interesem narodowym, opóźniają wprowadzenie takich regulacji przez swoje parlamenty. Aby lepiej zrozumieć ideę zrównoważonego rozwoju, warto prześledzić zachowania ludzkie na przykładzie wytwarzania dwóch rodzajów odpadów: stałych i ciekłych jako pozostałości po podstawowych potrzebach
człowieka: spożywaniu żywności i nabywaniu towarów.

Screen shot 2015-12-26 at 2.54.15 PM

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px