Log In

Zakończyło się 6. posiedzenie Sejmu

Bezpośrednio przed dzisiejszym posiedzeniem Sejmu zebrało się Zgromadzenie Posłów i Senatorów, by uczcić 10. rocznicę złożenia ślubowania przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Natomiast obrady rozpoczęły się ślubowaniem poselskim nowego posła – Waldemara Olejniczaka, który objął mandat po Wojciechu Jasińskim. Ponadto w głosowaniach Izba uchwaliła m.in. nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Sejm uprościł też procedury w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE oraz wprowadził nowe rozwiązania dotyczące kwalifikacji nadawanych poza szkolnictwem wyższym i oświatą. Posłowie zdecydowali ponadto, że w 2016 r. będziemy obchodzić rok Henryka Sienkiewicza, Feliksa Nowowiejskiego, Cichociemnych oraz jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski.

Zmiany w przepisach o kierujących pojazdami
Izba uchwaliła regulacje, które dostosowują ustawę o kierujących pojazdami do dyrektywy 2006/126/WE z 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy. Nowelizacja usuwa przepis umożliwiający uzyskanie prawa jazdy kategorii A w wieku 18 lat przez strażaków, wykonujących motocyklem czynności służbowe. Funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej będą mogli uzyskać prawo jazdy kategorii A po ukończeniu 18 lat. Prawo jazdy kategorii C funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu będą mogli uzyskać po ukończeniu 19 lat. Natomiast otrzymanie prawa jazdy kategorii D przez funkcjonariuszy Policji, PSP, SG i BOR będzie wymagało skończonych 21 lat. Ponadto w ustawie uzupełniono przepis określający zasady ustalania miejsca zamieszkania przy wydawaniu prawa jazdy o szczegółowe zapisy dyrektywy. Chodzi o osoby, których miejsce zamieszkania (z którym łączą je więzi osobiste) i miejsce pracy mieszczą się w różnych krajach. Następnie nowelizacja będzie rozpatrywana w Senacie.

Rejestry państwowe trafią z MSWiA do resortu cyfryzacji
To jedna ze zmian zawartych w uchwalonej dziś nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja m.in. porządkuje kompetencje ministra właściwego do spraw informatyzacji, określając na nowo zakres działu informatyzacja. Do resortu cyfryzacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (z działu sprawy wewnętrzne) przeniesione będą sprawy związane z rejestrem PESEL, Rejestrem Dowodów Osobistych, Rejestrem Stanu Cywilnego, Centralną Ewidencją Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz ewidencjami: pojazdów, kierowców i posiadaczy kart parkingowych. Nowe przepisy mają umożliwić sprawne rozpoczęcie funkcjonowania Ministerstwa Cyfryzacji i uruchomienie nowoczesnych e-usług. Przenoszone rejestry, oprócz funkcji ewidencyjnych i porządkowych, są podstawą dla usług z obszaru administracji. Dalsza informatyzacja usług w oparciu o te rejestry wymaga koordynacji tego procesu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Merytoryczny zwierzchni nadzór nad sprawami ewidencji ludności, dowodów osobistych, paszportów i rejestracji stanu cywilnego ma pozostać w resorcie spraw wewnętrznych i administracji,  niezależnie od przeniesienia kwestii prowadzenia centralnych rejestrów obsługujących te zadania do Ministerstwa Cyfryzacji. W kompetencji MSWiA pozostaną też zadania związane z wydawaniem paszportów i dowodów osobistych. Ponadto, z uwagi na wzrost zagrożeń dla systemów teleinformatycznych, do działu informatyzacja zostały włączone sprawy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych. Nowelizacja dostosowuje również obowiązujące przepisy (np. Prawo telekomunikacyjne, ustawę o Policji)  do zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej z 19 listopada 2015 r., zgodnie z którą sprawy telekomunikacji zostały przeniesione z działu łączność do działu informatyzacja. Prace nad nowymi przepisami będą kontynuowane w Izbie drugiej.

Działania naprawcze i osłonowe w górnictwie
Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Przewiduje ona m.in. przedłużenie do końca 2018 r. obowiązywania regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich części. Nowelizacja zawiera też regulacje dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia oraz zmian sposobu realizacji uprawnień byłych pracowników kopalń postawionych w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 r. Zmiany obejmą także zasady naliczania wysokości jednorazowych odpraw pieniężnych wobec osób, które skorzystają z tego instrumentu od 1 stycznia 2016 r. Nowelizacja zostanie teraz przekazana do Senatu.

Uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE
To cel nowych przepisów przyjętych przez Sejm w dzisiejszych głosowaniach. Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ma poprawić mobilność specjalistów w ramach wewnętrznego rynku UE. Uchwalone dziś regulacje wdrażają dyrektywę 2013/55/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i zapewniają stosowanie rozporządzenia unijnego 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (rozporządzenie w sprawie systemu IMI). Wśród najważniejszych rozwiązań zawartych w ustawie jest wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej i zwiększenie dostępu do informacji o zawodach regulowanych. Europejska legitymacja zawodowa będzie dokumentem elektronicznym wydawanym osobie, która zamierza wykonywać zawód regulowany lub świadczyć usługi transgraniczne. Chodzi m.in. o zawody lekarza, pielęgniarki i farmaceuty. Legitymacja będzie wydawana za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (system IMI), co ułatwi i przyspieszy wymianę danych między instytucjami. W przypadku wprowadzenia wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów kształcenia, nie będzie potrzebne przeprowadzanie procedury uznawania kwalifikacji. W praktyce oznacza to automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych w naszym kraju. Ustawa przewiduje też uznawanie w Polsce praktyki zawodowej, odbytej w innym państwie członkowskim lub poza UE w zawodach, w których jest ona wymagana do uznania pełnych kwalifikacji. Wprowadzono także prawo częściowego dostępu do zawodu w Polsce, gdy możliwe będzie wyodrębnienie w nim pewnych czynności zawodowych. Np. jeśli w Polsce dany zawód wymaga większej liczby umiejętności, a osoba z innego państwa – w ramach tego samego zawodu – ma kwalifikacje do wykonywania mniejszej liczby czynności, będzie mogła je wykonywać w naszym państwie. Aby szczególnie chronić bezpieczeństwo pacjentów, a także dzieci i młodzieży ustawa wprowadza „mechanizm ostrzegania” w obszarze zdrowia i edukacji za pomocą systemu IMI. Oznacza to obowiązek wzajemnego informowania się państw np. o lekarzach lub nauczycielach, którzy utracili prawo wykonywania zawodu. Ustawa ma wejść w życie 18 stycznia 2016 r. Zastąpi regulację z 18 marca 2008 r. Teraz nad ustawą będzie pracować Senat.

Doprecyzowanie przepisu dotyczącego opodatkowania odpraw dla kierujących spółkami Skarbu Państwa
To zmiana zawarta w przyjętej dziś ustawie, która zmienia nowelizację ustawy o PIT z 25 listopada 2015 r. Ustawa uściśla, że 70 proc. podatkiem PIT obłożone będą odprawy z tytułu umów o pracę, których przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem oraz umowy o świadczenie usług zarządzania. Uchwalona w dzisiejszych głosowaniach zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Teraz trafi do rozpatrzenia w Senacie.

Nowe zasady powoływania i odwoływania szefów KRUS, agencji rolnych i inspekcji
Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, która ma uelastycznić proces powoływania i odwoływania osób kierujących tymi podmiotami. Chodzi o prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcę, prezesa i wiceprezesa Agencji Nieruchomości Rolnych i dyrektorów oddziałów oraz ich zastępców, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i jego zastępców, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i jego zastępców. Zmiany dotyczą również Głównego Lekarza Weterynarii i jego zastępców, prezesa Agencji Rynku Rolnego, jego zastępcy, dyrektorów oddziałów terenowych i ich zastępców, dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jego zastępcy, dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców. Zgodnie z nowelizacją, w przypadku tych stanowisk, w zależności od szczebla, decyzję w sprawie obsady będzie podejmować premier, minister rolnictwa bądź prezes danej agencji. Celem nowelizacji jest też wzmocnienie nadzoru nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych. Nowe przepisy przewidują także m.in. ujednolicenie zasad zatrudniania we wszystkich agencjach i inspekcjach rolnych. Nowelizacja będzie następnie przedmiotem prac Senatu.

Obecne przepisy dotyczące efektywności energetycznej będą funkcjonować do końca 2017 r.
Sejm znowelizował ustawę o efektywności energetycznej. Nowelizacja m.in. przesuwa z 31 grudnia 2016 r. na 31 grudnia 2017 r. termin, do którego ma obowiązywać ustawa o efektywności energetycznej. 21 października br. Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnego wdrożenia do prawa krajowego przepisów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Dyrektywa ta miała zostać wdrożona do 5 czerwca 2014 r. Zgodnie z jej założeniami państwa członkowskie są zobowiązane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć określony poziom oszczędności energii. Mają to zrobić poprzez wykorzystanie systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych działań mających na celu poprawę tej efektywności w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie. Przyjęta dziś nowelizacja ma zapewnić funkcjonowanie systemu wsparcia inwestycji proefektywnościowych i zasobooszczędnych w 2016 r., w którym konieczne będzie przyjęcie nowego modelu finansowania działań proefektywnościowych, dostosowanego do unijnych wymagań. Teraz nowelizacją zajmą się senatorowie.

Odroczenie wejścia w życie regulacji dotyczących wsparcia OZE
Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii. Przyjęte dziś przepisy przesuwają z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. termin wejścia w życie części przepisów ustawy o OZE, dotyczących m.in. uruchomienia systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji OZE oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach do 10 kW. Zmiany umożliwią przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenia mechanizmów umożliwiających uniknięcie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych i ich dalszy rozwój. Nowelizacja pozwoli też na przygotowanie niezbędnych regulacji w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych na lądzie. Nowe regulacje mają również umożliwić dokończenie procesów inwestycyjnych, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone do końca bieżącego roku. Dodatkowe 6 miesięcy pozwoli oddać te inwestycje do użytkowania i umożliwi wytwórcom energii elektrycznej skorzystanie z prawa do otrzymywania świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów) wydawanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla instalacji OZE. Przyjęta dziś ustawa uwzględnia również nowelizację ustawy o działach administracji rządowej z 19 listopada 2015 r. W tym celu zmienia podmiot wydający przepisy wykonawcze do ustawy o OZE – ma nim być minister właściwy do spraw energii, a nie gospodarki. Teraz nowelizacja trafi do rozpatrzenia w Senacie.

Sejm przyjął ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Ustawa porządkuje system kwalifikacji zawodowych w Polsce. Wprowadza systemowe rozwiązania dotyczące kwalifikacji nadawanych poza szkolnictwem wyższym i oświatą (np. przez firmy szkoleniowe). Nowe przepisy przewidują utworzenie dwóch instrumentów integrujących polski system kwalifikacji: Polską Ramę Kwalifikacji (PRK) oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK). ZRK będzie prowadzić Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Kwalifikacje będą wpisywane do rejestru na wniosek ministrów odpowiadających za określone gałęzie gospodarki oraz zainteresowanego podmiotu publicznego lub prywatnego. Ustawa wprowadza definicję kwalifikacji. Będzie to zestaw efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych) zgodnych z ustalonymi wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone oraz formalnie potwierdzone (przez wydanie dyplomu, świadectwa, certyfikatu). W ustawie rozróżniono następujące kwalifikacje włączone do ZSK: pełne – nadawane wyłącznie w ramach systemów oświaty i szkolnictwa wyższego (np. świadectwo maturalne) i cząstkowe nadawane m.in. przez firmy szkoleniowe (np. prawo jazdy). Do klasyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK ma służyć Polska Rama Kwalifikacji. Obejmuje ona 8 poziomów (określonych przez ogólne charakterystyki efektów uczenia się) co umożliwi porównywanie kwalifikacji z różnych dziedzin w kraju i w wymiarze międzynarodowym. Poziomy kwalifikacji będą umieszczane na świadectwach, dyplomach i certyfikatach dlatego niezbędna będzie korekta wzorów świadectw i dyplomów polegająca na dodaniu oznaczenia odpowiedniego poziomu PRK. Nowe rozwiązania pozwolą m.in. porównywać możliwe do zdobycia certyfikaty i dyplomy, a tym samym lepiej planować podnoszenie kwalifikacji oraz ułatwią właściwy dobór wykwalifikowanych kadr. Ustawa ma też zwiększyć efektywność inwestycji w kapitał ludzki oraz dopasować popyt i podaż na rynku pracy. Prace nad ustawą będą kontynuowane w Izbie drugiej.

Zmiany dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zgodnie z nowymi przepisami, zasadą ma być rozstrzyganie spraw przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie, czyli co najmniej 13 sędziów. W myśl nowelizacji orzeczenia Trybunału wydawane w pełnym składzie mają zapadać większością 2/3 głosów, co ma zwiększyć ich powagę i znaczenie. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK ma podejmować uchwały również większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 13 sędziów Trybunału, w tym prezesa lub wiceprezesa TK. W ściśle określonych przypadkach nowelizacja dopuszcza orzekanie przez TK w mniejszym składzie. W składzie 7 sędziów będą rozpatrywane sprawy wszczęte skargą konstytucyjną albo pytaniem prawnym oraz oceniana będzie zgodność ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała zgody ustawowej. Z kolei w składzie 3 sędziów będą zapadały decyzje o nadawaniu biegu skargom konstytucyjnym oraz wnioskom o stwierdzenie konstytucyjności, z którymi wystąpił organ samorządu terytorialnego, związek zawodowy, organizacja pracodawców, kościół lub inny związek wyznaniowy. Skład trzyosobowy będzie podejmował też decyzje w sprawach wyłączenia sędziego. Ponadto nowelizacja przewiduje, że na wniosek uczestnika postępowania Trybunał będzie rozpoznawał sprawy na rozprawie, co powinno wzmocnić realizację zasady jawności postępowania. W nowych przepisach zapisano też, że terminy rozpraw będą wyznaczane według kolejności wpływu spraw do Trybunału. Ponadto nowelizacja przewiduje, że rozprawy przed TK będą się odbywać nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o ich terminie, a w przypadku spraw orzekanych w pełnym składzie  – nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy. Nowelizacja doprecyzowuje również, że kandydatów na prezesa Trybunału może zgłosić co najmniej 3 sędziów Trybunału, a każda osoba może zgłosić tylko jednego kandydata. Nowelizacja usuwa także z ustawy o TK regulacje dotyczące postępowania w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta. W nowych przepisach uregulowano również zasady prowadzenia postępowań wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji. W dalszej kolejności nad nowelizacją będzie pracować Senat.

Ustanowienie roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza
W przypadającą w przyszłym roku 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza Sejm w uchwale czci jego pamięć i ustanawia go patronem 2016 r. Sienkiewicz, autor m.in. osławionego cyklu powieści historycznych „Trylogia”, był jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX w. Wśród jego dzieł znajdują się też znane powieści takie jak m.in. „Quo Vadis”, „Krzyżacy” i „W pustyni i w puszczy”, nowele (m.in. „Janko Muzykant”, „Latarnik”), a także m.in. reportaże. – Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, doceniony za całokształt twórczości i – jak wówczas stwierdzono – rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha Narodu – czytamy w uchwale. Twórczość autora oraz jego działalność społeczna i orędownictwo za polską niepodległością odegrały istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę wolności.

Sejm zdecydował: Feliks Nowowiejski patronem roku 2016
W podjętej w dzisiejszych głosowaniach uchwale Sejm podkreśla szczególne znaczenie dorobku tego wybitnego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty wirtuoza, organizatora życia muzycznego i szambelana papieskiego.  W przyszłym roku przypada 70. rocznica śmierci, a rok później – w 2017 r. – 140. rocznica urodzin twórcy. – Artysta był autorem wielu pieśni patriotycznych, które umacniały tożsamość narodową Polaków. W niepodległej Polsce brał czynny udział w tworzeniu i organizowaniu życia artystycznego. (…) Jego dorobek wywarł wpływ na kulturę muzyczną całego świata, a w szczególności Polski. Artysta zawsze stał po stronie polskości i polskiej kultury – napisano w uchwale. Feliks Nowowiejski jest m.in. autorem muzyki do „Roty” Marii Konopnickiej. W 500. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem, 15 lipca 1910 r. utwór został po raz pierwszy wykonany przed pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie przez chór pod batutą kompozytora. W dokumencie podkreślono też, że do spuścizny Feliksa Nowowiejskiego wciąż odwołują się liczni twórcy. Artysta patronuje też koncertom, które przypominają o jego wybitnym talencie.

Rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
– Chrzest władcy Polan i jego dworu, a w konsekwencji Chrzest Polski, odbył się w Wigilię Paschalną, 14 kwietnia 966 roku. Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu – głosi uchwała, którą podjął dziś Sejm. W uchwale Sejm upamiętnia przełomowe w historii Polski wydarzenie, jakim było przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I. Izba wyraża też nadzieję, że obchody rocznicy będą okazją do pojednania i odbudowy polskiej wspólnoty narodowej. Podkreślając znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I, dokument przypomina słowa wypowiedziane 14 lutego 1998 r. do polskich biskupów przez św. Jana Pawła II: „Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie Ewangelii. Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Wespół z innymi narodami Europy jesteśmy współtwórcami, a zarazem dziedzicami bogatej historii i kultury”. W uchwale przypomniano też obchodzone 50 lat temu, w 1966 r. uroczystości „Sacrum Millennium Poloniae” i ich znaczenia na polskiej drodze do wolności – były one masową demonstracją wiary oraz wyrazem oporu wobec władz komunistycznych.

W 2016 r. będziemy obchodzić Rok Cichociemnych
Taką decyzję podjął Sejm w dzisiejszych głosowaniach. W nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. miał miejsce pierwszy zrzut do walki w okupowanej Polsce Cichociemnych – Spadochroniarzy Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. W 2016 r. przypada 75. rocznica tego wydarzenia. – Działania Cichociemnych umożliwiły nawiązanie łączności z Krajem drogą lotniczą oraz przeprowadzenie akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko okupantom. Do końca 1944 roku na obszar Polski zrzuconych zostało 316 Cichociemnych, z których 112 oddało życie za wolną Ojczyznę. Kilkudziesięciu kolejnych żołnierzy polskich – spadochroniarzy – skierowano do innych okupowanych krajów w Europie – napisano w uchwale. W dokumencie przypomniano też, że Cichociemni stanowili elitę Polskich Sił Zbrojnych i z uwagi na swoje zasługi w walce o niepodległość Polski powinni mieć stałe miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych. Podkreślono też konieczność upowszechniania wiedzy o osiągnięciach i poświęceniu Cichociemnych oraz instytucjonalnego i obywatelskiego wsparcia działań podejmowanych w tym zakresie m.in. przez ich rodziny oraz Fundację im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Podczas 6. posiedzenia posłowie zadawali również przedstawicielom rządu pytania m.in. o plany wdrażania polityki na rzecz rozwoju polskich innowacji w obszarze nauki, ochronę terenu Reduty Ordona, planowaną zmianę w ustawie o związkach metropolitalnych oraz Polską Grupę Zbrojeniową SA.

Ponadto na wniosek KP Kukiz’15 Sejm wysłuchał przedstawionej przez podsekretarzy stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotra Gryzę oraz Krzysztofa Łandę informacji rządu na temat zapowiadanej reformy systemu ochrony zdrowia z perspektywy przyszłości funkcjonowania NFZ.

źródło: SEJM RP

foto: Krzysztof Białoskórski

Warsaw

Banner 468 x 60 px