Log In

Informacje dotyczące zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii

W związku z wejściem w życie z dniem 31.12.2015 r. ustawy z dnia 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2015 r., poz.. 2365) informujemy, że w związku z art.3 tejże ustawy, zapisy Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2016, zatwierdzone decyzją Prezesa URE znak DRE-4211-65(11)/2015/19029/VI/JCz z dnia 17.12.2015 r., w części dotyczącej opłaty związanej z zapewnieniem przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym, obowiązują od dnia wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
Zgodnie z ustawą z dnia 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2015 r., poz.. 2365) zapisy rozdziału 4 wchodzą w życie z dniem 01 lipca 2016 r.

Treść przytoczonego Art. 3 Ustawy z dnia 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne: „Zatwierdzone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej albo zmiany tych taryf, ustalone przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, w części dotyczącej opłaty związanej z zapewnieniem przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym, obowiązują od dnia wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy dotyczących sposobu obliczania i pobierania powołanej opłaty.”

źródło: PGE Dystrybucja

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px