Log In

26. posiedzenie Sejmu – podsumowanie pierwszego dnia obrad

Obrady plenarne rozpoczęły się od rozstrzygnięcia punktu spornego. Decyzją posłów w porządku dziennym posiedzenia znalazło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

Następnie posłowie rozpoczęli prace nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, wniesionym przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. KAS ma zajmować się też ochroną interesów Skarbu Państwa oraz ochroną obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniać obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Projekt określa m.in. zadania KAS, jej organy, kompetencje, sposób powoływania oraz jednostki organizacyjne. Według wnioskodawców, obecnie administracja zajmująca się gromadzeniem dochodów budżetowych jest rozproszona między administrację podatkową, Służbę Celną i kontrolę skarbową. Autorzy projektu podkreślają, że rozproszenie zadań uniemożliwia ich jednolitą realizację, co wywiera negatywny wpływ na ściągalność podatków i kształtowanie budżetu państwa. W związku z tym projekt zakłada konsolidację urzędów i izb skarbowych, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej. Projekt w imieniu wnioskodawców przedstawił poseł Łukasz Schreiber.
Proponowana ustawa dotycząca utworzenia KAS miałaby wejść w życie na zasadach i w terminie określonym w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z projektem zawartym w druku nr 827 termin wejścia w życie ustawy o KAS to 1 stycznia 2017 r., z pewnymi wyjątkami. Projekt przepisów wprowadzających na forum Sejmu uzasadnił poseł Wojciech Murdzek.
Podczas debaty wnioskowano o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu. Posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.

W pierwszym czytaniu Izba rozpatrzyła także rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych. Projekt m.in. wprowadza nowe obowiązki dla posiadaczy zwierząt oraz umożliwia Inspekcji Weterynaryjnej nakładanie dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Inspekcja będzie mogła lepiej identyfikować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną (np. gospodarstwa, targowiska, punkty skupu zwierząt) – do rejestru takich podmiotów włączony zostanie numer ewidencyjny PESEL albo numer identyfikacyjny REGON. Do  systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt wejdą wszystkie podmioty, które prowadzą działalność nadzorowaną (organizacja targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt), a także obrót zwierzętami (z wyjątkiem obrotu w ramach działalności rolniczej). Dzięki temu zwiększy się możliwość śledzenia przemieszczania się zwierząt od gospodarstwa ich urodzenia do miejsca ich śmierci, co ma szczególne znaczenie w walce z ASF. Projekt umożliwia też m.in. nakazanie posiadaczowi zwierząt podjęcie określonych działań, aby zabezpieczyć gospodarstwo przed przenikaniem chorób zakaźnych. Pozwoli to powiatowemu lekarzowi weterynarii na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w gospodarstwie, takich jak np. nakaz budowy ogrodzenia. W pracach nad projektem rząd reprezentowała podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Ewa Lech. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja proponuje przyjęcie projektu z poprawkami. Doprecyzowują one m.in. przepisy o zwrocie kosztów odstrzału sanitarnego wykonanego z nakazu powiatowego lekarza weterynarii. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Krzysztof Szulowski. W związku ze zgłoszonymi w drugim czytaniu poprawkami Sejm skierował ponownie projekt do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posłowie rozpoczęli też prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt wykonuje przepisy UE służące dalszemu otwarciu rynku i liberalizacji norm w zakresie transportu kolejowego, w szczególności dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Jak podkreśla rząd, projekt stwarza warunki dla poprawy funkcjonowania przewoźników kolejowych. Proponowane zmiany przewidują m.in. poprawki i uzupełnienia do obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, w tym np. umożliwiają szerszej grupie podmiotów zamawianie tras pociągów. Projekt wprowadza też definicję stacji kolejowej oraz dworca kolejowego. Projekt przewiduje również wzmocnienie niezależności i kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W pracach parlamentarnych rząd reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel. Dalsze prace nad projektem będą toczyć się w Komisji Infrastruktury.

Posłowie zajęli się także w ramach pierwszego czytania projektem nowelizacji ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw. Projekt zakłada wprowadzenie instytucji opiekuna prawnego i medycznego. Tworzy zatem nowe formy ochrony osób niesprawnych intelektualnie w miejsce obecnie obowiązującego ubezwłasnowolnienia. Zgodnie z projektem opiekun medyczny będzie mógł być ustanowiony dla osoby powyżej 16. roku życia. Opiekun wyznaczany będzie przez sąd na wniosek osoby niepełnosprawnej intelektualnie lub jej krewnych. Taka osoba w imieniu chorego będzie współdecydowała w zakresie badań lub innych świadczeń medycznych. W myśl projektu opiekun prawny będzie mógł być ustanowiony dla pełnoletniej osoby niesprawnej intelektualnie. Wskazanie opiekuna prawnego i zakresu wykonywania jego czynności prawnych za chorego ustanawiane będzie przez sąd. Projekt przewiduje dwie formy opieki prawnej: z reprezentacją (upoważnienie do reprezentowania chorego w określonym zakresie) i z kompetencją do współdecydowania. Uzasadnienie projektu przedstawiła posłanka Agnieszka Ścigaj. W dyskusji został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu. Do głosowania nad nim posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Następnie posłowie pracowali w pierwszym czytaniu nad senackim projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego. Celem projektu jest ograniczenie zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za wynagrodzenie za roboty budowlane przysługujące podwykonawcy do sytuacji, w której inwestor wyrazi zgodę na piśmie na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą. Jednocześnie, zgoda inwestora na zlecenie przez wykonawcę prac budowlanych podwykonawcy będzie mogła być, tak jak dotychczas, wyrażona w formie ustnej, a nawet w sposób dorozumiany (po upływie 14 dni na wniesienie sprzeciwu lub zastrzeżeń), ale w takim przypadku nie będzie odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy. Projekt realizuje postulat zawarty w petycji P IX-02/15, skierowanej do Marszałka Senatu. Autorzy petycji zwrócili uwagę na zbyt szeroką, ich zdaniem, odpowiedzialność inwestora. Projekt uzasadnił senator Robert Mamątow. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu zostanie rozstrzygnięty w bloku głosowań.

Sejm przeprowadził dziś również drugie czytanie rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Wynika on z konieczności wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. dyrektywy ADR, ang. Alternative Dispute Resolution) i rozporządzenia w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. rozporządzenia ODR, ang. Online Dispute Resolution). Celem pakietu ADR/ODR jest umożliwienie konsumentom składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne oraz szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania. Dyrektywa ADR zakłada stworzenie w państwach UE jednolitego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów obejmującego zaistniałe na rynku unijnym spory między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikające z umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług, w tym umów zawartych przez internet i umów transgranicznych. Model systemu ADR zawarty w projekcie obejmuje: podmioty ADR utworzone przez przedsiębiorców danej branży oraz podmioty publiczne ADR działające przy lub w strukturach Urzędów: Komunikacji Elektronicznej, Regulacji Energetyki, Lotnictwa Cywilnego, Transportu Kolejowego, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego. W systemie ADR będzie też Inspekcja Handlowa –  w jej zakres działania wejdą sprawy, dla których nie został utworzony właściwy ADR sektorowy. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisjach: Gospodarki i Rozwoju oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które przyjęły go z poprawkami. Komisja zaproponowała m.in. usunięcie z listy podmiotów publicznych ADR ten, który miałby działać przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Antoni Mężydło. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Następnie Izba rozpatrzyła rządowy projekt nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Propozycje przewidują m.in. zmiany w zasadach zatrudniania na kierownicze stanowiska w Agencji Mienia Wojskowego. Wnioskodawca proponuje, aby prezesa AMW powoływał premier – na wniosek szefa MON, a zastępców prezesa AMW – Minister Obrony Narodowej. Z kolei prezes agencji miałby powoływać i odwoływać dyrektorów oddziałów regionalnych agencji i ich zastępców oraz osoby na stanowiska kierownicze w biurze prezesa agencji. W projekcie określono też zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym agencji na podstawie decyzji właściwego ministra. Agencja na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych mogłaby nieodpłatnie przekazać lub zbyć sprzęt wojskowy lub produkty podwójnego zastosowania. Ponadto, zgodnie z projektem szef MON miałby możliwość zawierania umów z AMW na świadczenie usług nie tylko na rzecz ministra, ale także na rzecz jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych. W projekcie doprecyzowano także procedury umarzania należności wobec agencji. W pracach nad projektem rząd reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartłomiej Grabski. W trakcie debaty zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Jego rozpatrzenie nastąpi w bloku głosowań.

Warsaw

Banner 468 x 60 px