Log In

Tchórzewski: biogazownie rolnicze szansą na restrukturyzację obszarów wiejskich

– Dzisiejsza uroczystość to kolejny milowy krok w kierunku rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, w szczególności sektora biogazu rolniczego. Dzięki powstaniu tej biogazowni moc zainstalowana elektryczna wszystkich wytwórców biogazu rolniczego przekroczyła 100 MW – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas otwarcia biogazowni rolniczej w miejscowości Tończa, 3 października 2016 r.

Minister Tchórzewski zwrócił uwagę, że w 2015 r. sektor biogazu rolniczego wytworzył ponad 400 tys. m3 biogazu. – Liczymy, że w 2016 r., dzięki korzystnej dla wytwórców biogazu rolniczego zmianie regulacji ustawowych, nastąpi istotny wzrost ilości wytworzonego biogazu – dodał. Zauważył również, że zapisy nowej ustawy o OZE dają równe szanse na funkcjonowanie i konkurencję sektora biogazu rolniczego z innymi źródłami OZE, które funkcjonują w Polsce.

Zdaniem ministra Tchórzewskiego rozwój OZE przygotuje naszą gospodarkę i społeczeństwo do wyzwań nowej ery. – Energetyka w przyszłości będzie się w znaczącej mierze opierać na rozproszonej i lokalnej generacji wykorzystującej m.in. stabilne i sprawdzone źródła odnawialne. Zaliczają się do nich biogazownie rolnicze – powiedział. Zdaniem ministra umożliwi to efektywne gospodarowanie złożami paliw kopalnych, które ulegają wyczerpaniu. – Najważniejszymi oraz stabilnymi rodzajami OZE w Polsce są: biomasa, biogaz rolniczy, a także w najbliższych latach energetyka rozproszona, bazująca na modelu prosumenckim oraz na systemie klastrów energii – podkreślił szef resortu energii.

Minister Tchórzewski wspomniał o roli jaką mają do odegrania powstające klastry energii. – Klastry i funkcjonujące w ich ramach biogazownie rolnicze w przyszłości stanowić mogą dodatkową formułę prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich – podkreślił. Jego zdaniem biogazowanie rolnicze przyczyniają się do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.

Szef resortu energii zwrócił również uwagę, że funkcjonowanie i rozwój sektora wytwarzania biogazu rolniczego w najbliższych latach pozwoli m.in.: na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz tworzenia tzw. lokalnych łańcuchów wartości dodanej m.in. przez aktywizację gospodarczą wsi oraz zwiększenie zatrudnienia wśród społeczności lokalnej oraz jednostek gospodarczych branży rolniczej i związanej z energetyką odnawialną.

W chwili obecnej realnie dostępny potencjał surowcowy produkcji biogazu, zawarty w produktach ubocznych rolnictwa i pozostałościach przemysłu rolno-spożywczego, wynosi około 1,7 mld m3 biogazu rocznie. – W Polsce zużywa się rocznie ok. 14 mld m3 gazu ziemnego. Szacowana ilość biogazu po oczyszczeniu mogłaby pokryć około 10 proc. zapotrzebowania kraju na gaz lub w całości zaspokoić potrzeby odbiorców z terenów wiejskich – podkreślił na zakończenie.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px