Log In

URE o zasadach przystąpienia do aukcji

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, Urząd Regulacji Energetyki przedstawił informację dotyczącą zasad składania deklaracji o przystąpieniu do udziału w aukcjach dla odnawialnych źródeł energii.
URE zaznacza, że mimo zmiany definicji instalacji OZE, a także oznaczeń jednostek redakcyjnych niektórych przepisów ustawy o OZE wersji z 20 lutego 2015 r. aktualność zachowują zasady wskazane we wcześniejszej informacji URE z 21 grudnia 2015 r., w tym wymóg posiadania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w „instalacji odnawialnego źródła energii” w ramach systemu aukcyjnego.

Zgodnie z tą informacją, wytwórcy, którzy wyprodukowali energię elektryczną po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii (przed 1 lipca 2016 r.), zamierzający przystąpić do udziału w aukcji, powinni posiadać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE, ewentualnie wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, lub wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Jednocześnie URE informuje, że koncesje uzyskane przez wytwórców przed dniem wejścia w życie art. 179 pkt 22 ustawy o odnawianych źródłach energii, czyli przed dniem 4 maja 2015 r., które swym przedmiotem i zakresem obejmują wyłącznie „odnawialne źródła energii”, zamiast „instalacji odnawialnego źródła energii”, w rozumieniu zgodnym z art. 2 pkt 13 ustawy o OZE, nie uprawniają wytwórcy do skutecznego złożenia deklaracji o przystąpieniu do aukcji.

W takim przypadku URE sugeruje właścicielom takich instalacji, którzy będą chcieli zgłosić się do aukcji, dokonanie stosownej zmiany.

Ministerstwo Energii ostatnio zaktualizowało projekt rozporządzenia na temat planowanych na ten rok aukcji dla OZE. W przypadku działających już instalacji, które mają zyskać możliwość przejścia z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcji, obok uwzględnionych wcześniej biogazowni rolniczych teraz ME proponuje również taką opcję właścicielom małych elektrowni wodnych o mocy do 1 MW.

Ta możliwość ma wynikać z dopisania w projekcie rozporządzenia zapisu o organizacji aukcji dla wytwórców energii w instalacjach o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok. W tej grupie przewiduje się zakup na podstawie tegorocznej aukcji w sumie 1306,87 GWh energii elektrycznej.

Z kolei w przypadku nowych projektów Ministerstwo Energii planuje jeszcze na ten rok przeprowadzenie aukcji, w której chce przyznać wsparcie inwestorom planującym budowę farm fotowoltaicznych o jednostkowej mocy do 1 MW, których łączny potencjał wyniesie 100 MW.

Warsaw

Banner 468 x 60 px