Log In

NIK skontrolował nadzór na budową mostu energetycznego

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała działania ministra właściwego do spraw energii w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją inwestycji budowy mostu energetycznego Polska-Litwa – poinformował resort energii.
Z informacji ME wynika, ze NIK ocenił pozytywnie skuteczność działań ministra właściwego do spraw energii w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych pierwszego etapu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa oraz podejmowania działań wspomagających inwestora w sytuacji występowania zagrożeń.

Jak zaznacza Izba w wystąpieniu pokontrolnym, w wyniku realizacji inwestycji został zrealizowany między innymi cel polegający na wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego Krajowego Systemu Energetycznego oraz poprawie jakości i niezawodności zasilania w centralnych i północno-wschodnich obszarach Polski. Jednocześnie NIK przyznaje, że stosunkowo krótki okres funkcjonowania połączenia jest niewystarczający do wiarygodnego wnioskowania na temat wpływu inwestycji na krajowy rynek energii.

NIK ocenił, że Ministerstwo Gospodarki, a później Ministerstwo Energii prawidłowo realizowało funkcję Instytucji Pośredniczącej, w szczególności rozliczając dofinansowanie z funduszy europejskich w oparciu o posiadane dokumenty oraz dokonując oceny wykonania zadań inwestycyjnych.

Jak podaje Izba, zaprojektowaną wielkość współfinansowania ze środków europejskich (898,4 mln zł, przy planowanych kosztach realizacji projektu 2 141,9 mln zł), wykorzystano w 99,8 proc.(896,8 mln zł, faktyczne koszty wyniosły 2 139,8 mln zł).

Jednocześnie w wystąpieniu pokontrolnym NIK wskazał, że rozbudowa połączeń międzysystemowych zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii odbiorcom, a możliwość importu tańszej energii może pozytywnie wpływać na cenę zakupu energii przez końcowego odbiorcę energii elektrycznej. Dlatego też w ocenie Izby, przy podejmowaniu dalszych decyzji odnośnie realizacji drugiego etapu analizowanego projektu, Minister powinien rozważyć możliwie szeroki zakres okoliczności, uwzględniający pogodzenie racji wszystkich zainteresowanych stron.

Warsaw

Banner 468 x 60 px