Log In

33. posiedzenie Sejmu

Trzecie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2017 r. to główny punkt 33. posiedzenia Sejmu. Posłowie rozpoczną dziś też prace nad przepisami wprowadzającymi zmiany w ustawie o samorządzie terytorialnym i w ustawie o pracownikach samorządowych i będą kontynuować procedowanie projektu tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Izba rozpatrzy też senackie poprawki m.in. do ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

Trzecie czytanie projektu budżetu państwa na 2017 r. (pierwotny druk nr 881)
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, głównym celem polityki budżetowej pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego. Szacowane dochody wyniosą 325,4 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 384,8 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 59,3 mld zł. Dochody budżetu środków europejskich wyniosą 60,2 mld zł, a wydatki – 69,8 mld zł. Ujemny wynik będzie na poziomie 9,6 mld zł. Podstawowe dane makroekonomiczne: wzrost gospodarczy wyniesie 3,6 proc., średnioroczna inflacja 1,3 proc., nominalny wzrost wynagrodzeń 5,0 proc., zatrudnienie wzrośnie o 0,7 proc. a spożycie prywatne (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) o 5,5 proc. Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie ok. 2,9 proc. PKB. W czasie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu oraz 109 poprawek do części tabelarycznej i jedną poprawkę od części tekstowej. Komisja Finansów Publicznych wnosi o odrzucenie wniosku oraz o przyjęcie 12 poprawek. Spośród poprawek, które zyskały pozytywną rekomendację komisji, jest zmniejszenie o 2 mln zł wydatków Kancelarii Sejmu oraz o 1,5 mln zł Kancelarii Senatu – środki te mają zwiększyć rezerwę ogólną. Sprawozdanie przedstawi poseł Jacek Sasin.

 „Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015 – 2019” za okres od 18 listopada 2015 r. do 17 listopada 2016 r. – informacja szefa resortu
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel przedstawi na forum Sejmu informację z realizacji przez swój resort „Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015 – 2019” za okres od 18 listopada 2015 r. do 17 listopada 2016 r (druk 1077). W dokumencie znalazły się informacje z dotychczasowych działań resortu oraz planów na jego dalsze funkcjonowanie. Duży nacisk położono na Program Działań MRiRW na lata 2015-2019, który obejmuje: wspólną politykę rolną w ramach Unii Europejskiej i współpracę międzynarodową, poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Odrębne miejsce zajmują w programie: rozwój obszarów wiejskich, polityka społeczna, funkcjonowanie instytucji i administracji rolniczej, a ponadto edukacja i gospodarka ziemią oraz nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wśród informacji znalazły się dane dotyczące rozwoju różnych rynków i wpływ na gospodarkę Polski. Zaznaczono, że resort rolnictwa przygotował ustawy, które mają na celu wzmocnić pozycje rolnika i producenta rolnego od 1 stycznia 2017 r. Dokument zawiera również kluczowe informacje dotyczące stanu infrastruktury technicznej i społecznej oraz plany jej rozwoju w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2020 r.

Zmiany dotyczące przejmowania mienia państwowego i prawatnego przez podmioty komunalne
Rządowy projekt nowelizacji ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (druk 1050) ma na celu dostosowanie art. 18 ustawy do przepisów Konstytucji oraz uproszczenie procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Dotychczas powoływanie jej członków odbywało się na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, nowelizacja projektu zakłada uregulowanie tej czynności ustawowo. Projektodawca określił sposób rozstrzygania odwołań od decyzji dotyczących przejmowania mienia prywatnego i państwowego przez podmioty komunalne oraz tryb i zasady pracy Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Organizacje społeczne uczestnikiem w postępowaniu administracyjnym tylko w określonych przypadkach
Zaproponowana przez rząd nowelizacja ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (druk 984) jest reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP na petycję skierowaną do Sejmu RP przez Stowarzyszenie Interesu Społecznego „WIECZYSTE”. Sejmowa Komisja uznała za niezasadny, niejasny i martwy w świetle praktyki administracyjnej przepis dot. udziału organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym, jeśli mogłoby mieć ono związek z jej celami statutowymi lub wpływać na interes społeczny. Komisja do Spraw Petycji uznała, że istnienie tego przepisu stwarza potencjalnie podstawę do kwestionowania rozstrzygnięć administracyjnych z powodów formalnych. Sprawozdanie z prac komisji na forum Sejmu przedstawi Magdalena Kochan.

Ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach pakietu „100 zmian dla firm”
Izba rozpatrzy senackie poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (pierwotny druk nr 994). Ma ona uprościć i poprawić warunki prawne wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększyć konkurencyjność gospodarki. Zmiany zmniejszają obowiązki administracyjne przedsiębiorców, wspierają rozwój przedsiębiorczości i zwiększają efektywność pracy. Usprawniają ponadto proces inwestycyjny oraz zmniejszają uciążliwość prowadzonych kontroli. Rząd szacuje, że wejście w życie uchwalonych przez Sejm rozwiązań pozwoli zaoszczędzić firmom i obywatelom około 230 mln zł rocznie. Ustawa wprowadza możliwość złożenia skargi do sądu na przewlekłość kontroli oraz zakaz przeprowadzania ponownej kontroli w tej samej sprawie przez ten sam organ. Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów nie będą narażeni na kary, jeżeli stosowali się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników będą zwolnione z ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy i tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – obecnie z obowiązków tych są zwolnione firmy zatrudniające do 19 osób. Ustawa wydłuża i ujednolica terminy odwołań do sądu pracy. Pracownik będzie miał 21 dni na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – dotychczas było to odpowiednio 7 i 14 dni. Ustawa podnosi – z 1,2 do 2 mln euro – roczny limit przychodów netto, do którego będzie możliwe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Ze 150 do 250 tys. euro rośnie maksymalny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ustawa zawiera też szereg zmian w prawie budowlanym – m.in. zwalniających niektóre roboty z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. W dokumencie znalazły się też zmiany liberalizujące niektóre przepisy dotyczące ochrony środowiska. Senat zaproponował wprowadzenie do ustawy 14 poprawek nie zmieniających istoty przyjętych przez Sejm rozwiązań – w większości mają one charakter redakcyjny, legislacyjny i doprecyzowujący. Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji rekomenduje ich przyjęcie – sprawozdanie przedstawi posłanka Anna Kwiecień.

Sejm rozpatrzy stanowisko Senatu w sprawie zmian w ustawach: o nasiennictwie oraz o ochronie roślin
Posłowie rozpatrzą także senackie poprawki do nowelizacji ustawy o nasiennictwie oraz o ochronie roślin (pierwotny druk nr 1043), dostosowującej polskie przepisy do dyrektyw unijnych związanych z nasiennictwem i roślinami sadowniczymi. Ustawa umożliwia też wpisywanie do krajowego rejestru odmian gatunków, które nie są objęte przepisami unijnymi, a są tradycyjnie uprawiane w Polsce, a przez to ważne pod względem gospodarczym lub z uwagi na konieczność zachowania bioróżnorodności roślin.

Obniżenie emerytur i rent funkcjonariuszom pełniącym służbę w latach 1944-1990 m.in. w MBP i SB
Sejm przeprowadzi też drugie czytanie bis rządowego projektu tzw. ustawy dezubekizacyjnej (projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (pierwotny druk nr 1061)). Jak podkreśla wnioskodawca, projekt nie karze byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, a jedynie odbiera im niesłusznie przyznane przywileje – wysokie świadczenia emerytalne i rentowe. W projekcie zaproponowano obniżenie współczynnika procentowego podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa (z 0,7 proc. na 0,5 proc.) oraz obniżenie współczynnika procentowego podstawy wymiaru renty inwalidzkiej o 2 proc. za każdy rok takiej służby. Renty rodzinne, będące pochodną emerytur i rent inwalidzkich, mają również zostać obniżone. Obniżone świadczenia emerytalne i rentowe nie będą mogły przekraczać średniej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłacanej przez ZUS w czasie tworzenia projektowanej ustawy (według wstępnych danych w czerwcu 2016 r. przeciętna emerytura wynosiła ok. 2.053 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy – ok. 1.543 zł, a renta rodzinna – ok. 1.725 zł). Świadczenia w nowej wysokości mają być wypłacane od 1 października 2017 r. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu projekt trafił do dalszych prac w Komisjach: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Drugie czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu, a następnie projekt ponownie dwa razy trafił do prac w komisji.

Warsaw

Banner 468 x 60 px