Log In

Energa dostanie pieniądze z UE na modernizację elektrowni w Borowie

Grupa Energa unowocześnia swoje obiekty wytwórcze. Dzięki umowie, jaką Energa Wytwarzanie SA zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zmodernizowana zostanie elektrownia wodna w Borowie, która w tym roku obchodzi jubileusz swego 100-lecia. Dofinansowanie ze środków unijnych stanowić będzie 40 proc. szacowanych na ok. 7 mln zł kosztów planowanej modernizacji.

Energa Wytwarzanie SA uzyskała od WFOŚiGW dofinansowanie w wysokości 2 765 tys. zł na projekt „Modernizacji elektrowni wodnej w Borowie”. Szacunkowy całkowity koszt planowanej modernizacji wynosi 6 981 tys. zł.

Elektrownia Wodna w Borowie.jpg
Elektrownia wodna w Borowie; źródło: Grupa Energa

Elektrownia Borowo zlokalizowana jest w gminie Kalisz Pomorski (woj. zachodniopomorskie), należącej do tzw. Specjalnej Strefy Wyłączenia (SSW) – obszaru strategicznej interwencji. Projekt modernizacji zakłada wyposażenie elektrowni w dodatkowy, wysokosprawny hydrozespół o mocy 0,7 MWe i nowe urządzenia pomocnicze. Działania obejmą również poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury, w tym wymianę rozdzielni 15 kV wraz ze stacją napowietrzną na stację wnętrzową z transformatorami suchymi. Zminimalizuje to oddziaływanie na środowisko naturalne. Instalacja nowego hydrozespołu i zastąpienie wiekowych już urządzeń wydłuży oczekiwany „czas życia” elektrowni, oddanej do użytkowania ok. 1918-1919 r.

Dzięki modernizacji elektrownia będzie produkować jeszcze więcej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. W ten sposób Energa realizuje jeden z programów nowej strategii, jakim jest utrzymanie pozycji lidera w zakresie OZE. Obecnie ok. 41 proc. energii elektrycznej Grupa wytwarza ze źródeł odnawialnych. Po modernizacji elektrowni w Borowie, produkcja z OZE wzrośnie o prawie 760 MWh, co przełoży się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 615 ton w skali roku.

Od lewej: Marcin Lemański i Roman Pionkowski z Energa Wytwarzanie oraz Konstanty Oświęcimski z WFOŚ
Podpisanie umowy o dofinansowanie. Od lewej Marcin Lemański i Roman Pionkowski z Energa Wytwarzanie oraz Konstanty Oświęcimski z WFOŚ; źródło: Grupa Energa

Po stuletniej eksploatacji dostosujemy elektrownię w Borowie do współczesnych standardów środowiskowych i technologicznych. Planowane prace modernizacyjne będą miały znaczący wpływ nie tylko na poprawę efektywności produkcji, ale również poprawią bezpieczeństwo pracy elektrowni oraz usprawnią jej bieżącą eksploatację – mówi Roman Pionkowski, Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA. – Modernizacja elektrowni wodnej w Borowie stanowi dobry przykład skutecznie realizowanej strategii zarządzania majątkiem Spółki, mającej na celu zwiększenie efektywności naszych aktywów przy jednoczesnym ograniczeniu oddziaływania na środowisko. Bez otrzymanej dotacji z WFOŚiGW realizacja tego zadania nie byłaby możliwa w tak szerokim zakresie – dodaje Prezes Pionkowski.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne elektrowni w Borowie i jej dobry stan techniczny można zakładać, że modernizacja pozwoli na nieprzerwaną pracę obiektu przez następne dziesięciolecia. Elektrownia wodna w Borowie jest obiektem cennym także z uwagi na walory historii techniki. Zatem prace modernizacyjne będą prowadzone z uwzględnieniem zabytkowego charakteru budowli oraz specyfiki dotyczącej pracy źródeł wytwórczych jakim są elektrownie wodne.

Elektrownia wodna w Borowie - jaz.jpg
Elektrownia wodna w Borowie, elementy konstrukcyjne jazu; żródło: Grupa Energa

Realizacja projektu wpisuje się w Politykę klimatyczną UE, która przewiduje zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej w UE. Produkcja energii w oparciu o źródła odnawialne wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju Grupy ENERGA. Korzystanie ze źródeł odnawialnych przyczynia się do realizacji obecnych potrzeb społeczeństwa z poszanowaniem potrzeb przyszłych pokoleń oraz ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne i komfort  życia. Projekt będzie realizowany zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, a to oznacza, że zmodernizowana elektrownia wodna będzie  w możliwie największym stopniu użyteczna dla lokalnej społeczności. Realizacja projektów z funduszy unijnych wiąże się także ze  spełnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Elektrownia wodna w Borowie (2).jpg
Elektrownia wodna w Borowie; źródło: Grupa Energa

Zdjęcia ukazujące inne elektrownie wodne należące do Grupy Energa dostępne są w galerii biura prasowego.

Energa Wytwarzanie SA posiada doświadczenie w realizacji projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w tym projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. W ostatnich latach spółka zrealizowała takie projekty jak modernizacja elektrowni wodnej Rościno. Kompletna przebudowa elektrowni wodnej w Rościnie realizowana była w latach 2013-2014. Na budowę przepławki dla ryb uzyskano dotację ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warto też wspomnieć budowę farmy fotowoltaicznej Czernikowo o mocy zainstalowanej 3,77 MW, realizowaną w latach 2014-2015. Ten projekt współfinansowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Przedmiotem działalności Energa Wytwarzanie SA w obszarze źródeł energii odnawialnej jest wytwarzanie „zielonej” energii elektrycznej oraz rozbudowa potencjału wytwórczego OZE. Spółka zarządza największą w kraju przepływową Elektrownią Wodną we Włocławku, 44 małymi elektrowniami wodnymi zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce. Moc zainstalowana elektrowni wodnych wynosi ok. 202 MWe. Spółka posiada również Elektrownię Szczytowo-Pompową w Żydowie, świadczącą usługi systemowe na rzecz KSE. Grupa Energa dysponuje także potencjałem wytwórczym pięciu farm wiatrowych zlokalizowanych w północno-zachodniej Polsce o mocy 211 MWe oraz dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok 5,4 MWe. W ramach zarządzania majątkiem wytwórczym Energa Wytwarzanie SA prowadzi prace remontowe i modernizacyjne istniejących obiektów przy wykorzystaniu własnych pracowników, jak i podmiotów zewnętrznych.

Warsaw

Banner 468 x 60 px