Log In

Posiedzenie ESK: informacja o pracy Komisji w dniu 24 listopada 2017r.

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa /ESK/ rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o rynku mocy (druki nr 1722 i 2017).

W czasie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy oraz 17 poprawek. Komisja wnosi o odrzucenie wniosku oraz przyjęcie wszystkich poprawek.
Poprawki dotyczyły m.in.:
– poprawy konkurencyjności oraz zwiększenia transparentności obrotu na rynku energii elektrycznej,
– zwiększenia obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdach towarowych lub na rynku regulowanym z 15% do 30%,
– doprecyzowania zakresu niezależnej ekspertyzy dołączanej do wniosku o certyfikację nowej jednostki rynku mocy wytwórczej ubiegającej się o zawarcie umowy mocowej na okres dłuższy niż 1 okres dostaw,
– doprecyzowania mechanizmu rynku mocy (będzie dotyczył 10 kolejnych okresów dostaw),
– określenia skutków braku spełnienia przez nową lub modernizowaną jednostkę rynku parametrów, które były warunkiem skorzystania z dodatkowego wydłużenia okresu obowiązywania umowy mocowej,
– parametrów aukcji,
– uwzględnienia możliwości wystąpienia ograniczeń w sieciach gazowych zasilających jednostki gazowe – wystąpienia tzw. siły wyższej,
– obowiązku dla operatora systemu przesyłowego i operatora systemu dystrybucyjnego niebędących płatnikami opłaty mocowej oraz wytwórców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej przekazywania informacji stanowiących podstawę do obliczenia opłaty mocowej,
– upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia w zakresie obowiązków informacyjnych,
– dostosowania zapisów dotyczących maksymalnych obowiązków mocowych w przypadku mocy zagranicznych oraz dostosowania statusów jednostek rynku mocy podczas aukcji dodatkowych.
Sprawozdawca – poseł Wojciech Zubowski (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli podsekretarze stanu w Ministerstwie Energii – Andrzej Piotrowski i Tadeusz Skobel.

Pełne sprawozdanie posiedzenia Komisji

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px