Log In

Rynek mocy: dyskusja podczas trzeciego czytania w Sejmie

53. posiedzenie Sejmu (Obrady w dniu 6 grudnia 2017 r.)

Marszałek:

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o rynku mocy (druki nr 1722, 2017 i 2017-A) – trzecie czytanie.

Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Wojciecha Zubowskiego.

Poseł Sprawozdawca Wojciech Zubowski:

Dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa w druku nr 2017-A przedstawia dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o rynku mocy.

Sejm na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada skierował ponownie projekt ustawy do komisji celem rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja rekomenduje odrzucić wniosek o odrzucenie projektu ustawy i przyjąć wszystkie zgłoszone poprawki. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję.

W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości.

Przypominam, że komisja wnosi o odrzucenie tego wniosku.

Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji.

Pytania zgłaszają…
Czas na zadanie pytania ustalam na 1 minutę. Pytania zgłaszają państwo posłowie.
Poseł Andrzej Czerwiński, klub Platforma Obywatelska.

Poseł Andrzej Czerwiński:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeśli pan marszałek pozwoli, to zadam pytanie panu premierowi Gowinowi nie ma pani premier. Chciałem zacząć od tego, iż po 2 latach rządów w sferze elektroenergetyki mamy systematyczne podnoszenie podatków. Wzrosła tzw. opłata OZE, wzrosła tzw. opłata przejściowa, i to nie o kilka procent. To są znaczące podwyżki. W tej chwili mamy trzecią podwyżkę, która dotknie 17 mln odbiorców, w tym 14 mln indywidualnych, ludzi.

Moje pytanie kieruję do pana premiera Gowina. Pan ciągle mówił o swoim sumieniu: liberalnym, prorynkowym. Jak pan zagłosuje przy tej ustawie? Ona z rynku i z ludzi ściągnie (Dzwonek) do 2030 r. 80 mld zł. (Oklaski)

(Głosy z sali: Brawo!)

Marszałek:

Dziękuję.

Głos ma poseł Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe.

Poseł Mieczysław Kasprzak:

Panie Marszałku! Panowie Premierzy! Wysoka Izbo! Ja też miałem pytanie do pani premier, ale może ktoś z panów premierów mi odpowie. To jest bardzo drastyczna ustawa. To jest ustawa, która w sposób sformalizowany – poprzez podniesienie waszych rąk – podniesie cenę energii. Eksperci mówią, że to będzie od 10% do 20%. W pierwszej kolejności dotknie to gospodarstwa domowe, rolników, w przypadku których zużycie energii jest bardzo duże, ale również przemysł energochłonny. Przedstawiciele tych branż byli na posiedzeniu komisji, apelowali, mówili, że ta ustawa może przyczynić się do upadku naszego przemysłu energochłonnego.

Moje pytanie: Czy ta kolejna podwyżka, którą dzisiaj chcemy zagwarantować, jest poważnie traktowana przez rząd? Czy zamierzacie wprowadzić jakieś instrumenty ochronne (Dzwonek), szczególnie dla gospodarstw domowych, które zostaną w sposób dotkliwy dotknięte tą ustawą? (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję.

Głos ma, pytanie zadaje pani poseł Monika Rosa, klub Nowoczesna.

Poseł Monika Rosa:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Trzy pytania.

Po pierwsze, ile ten projekt ustawy ma kosztować? Ile zapłacą rodziny, odbiorcy indywidualni, małe i średnie przedsiębiorstwa, przemysł energochłonny i rolnicy? To są miliardy złotych, które wyciągniecie z kieszeni podatników, firm i przemysłu.

Po drugie, jaki cel strategiczny ta ustawa ma realizować? Tworzycie bardzo drogie narzędzie, ale jaki cel chcecie realizować? Jak ma wyglądać polska polityka energetyczna? Z czego mamy mieć energię w przyszłości, za 5, 10, 15 i 20 lat?

I po trzecie, czy ten projekt ustawy będzie wspierał innowacyjność, transformację sektora? Nie, szanowni państwo. Ten projekt zabetonuje obecną sytuację: stare, wielkie elektrownie, oparcie polskiej energetyki tylko i wyłącznie na węglu. Czy tak drogie narzędzie, czy opodatkowanie podatników, opodatkowanie małych i średnich firm po to, żeby Polska nie ruszyła do przodu w energetyce, to jest cel tej ustawy? (Oklaski)

Marszałek:

Były pytania skierowane… Tylko przypominam, że jest to rządowy projekt. Posłem sprawozdawcą – sprawozdawcą komisji – jest poseł Wojciech Zubowski i jest wyznaczony przedstawiciel rządu, przedstawiciel Ministerstwa Energii.

Z odpowiedzią na te pytania zgłosił się sprawoz- dawca komisji poseł Wojciech Zubowski.

Proszę bardzo.

Poseł Wojciech Zubowski:

Dziękuję.

Panie Marszałku! Panowie Premierzy! Wysoka Izbo! Tylko krótka informacja. Przypomnę to, o czym wielokrotnie mówiliśmy tutaj, w tej Izbie: jeżeli nie wprowadzimy rozwiązań, które są zawarte w tej ustawie, to za 2 lata i kilka miesięcy zabraknie nam prądu w gniazdkach. To jest raz.

Dwa. Mówicie państwo o kosztach. Owszem, one są. Przeciętnie będzie to ok. 2, poniżej 2 zł dla gospo- darstwa domowego.

Trzecia rzecz, o której warto powiedzieć i którą warto kolejny raz przypomnieć. Niewprowadzenie tego projektu to są straty dla naszej gospodarki – co najmniej 10 mld zł rocznie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 425 posłów. Za głosowało 167, przeciw – 252, wstrzymało się 6.
Sejm wniosek odrzucił.
W 1. poprawce do art. 14 ust. 1 wnioskodawcy proponują skreślić pkt 5.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 418 posłów. Za głosowało 254, przeciw 162, wstrzymało się 2.
Sejm poprawkę przyjął.
(Poseł Zbigniew Ajchler: Panie marszałku, w kwestii formalnej.)
Pan poseł Zbigniew Ajchler z wnioskiem formalnym.
Proszę bardzo.

Poseł Zbigniew Ajchler:

Panie Marszałku! Sejm to jest płaszczyzna debaty i odpowiedzi na pytania posłów. Mamy w ławach ministrów, którzy zamienili te ławy na piknik i rozmowy telefoniczne.

Marszałek:

Ale jaki to wniosek formalny, panie pośle?

Poseł Zbigniew Ajchler:

Jak można rozmowę w sprawie energii elektrycznej, na najważniejszy temat, sprowadzić, z całym szacunkiem, tylko do odpowiedzi pana posła sprawozdawcy?

Panowie Ministrowie! Panie Ministrze Gowin! To nie przystoi. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Poseł Ewa Kopacz: Brawo!)

Marszałek:

Panie pośle, bardzo pana przepraszam, ale to nie jest…

(Poseł Rafał Grupiński: Śniadanie się je w domu.)

Proszę państwa, panie pośle, gorąco pana namawiam, żeby pan -chociaż jest pan już od wielu lat posłem – ponownie zapoznał się z regulaminem Sej- mu. Pytania są kierowane do posła sprawozdawcy komisji bądź przedstawiciela rządu.

(Poseł Ewa Kopacz: No właśnie.)

Przedstawicielem rządu, przypominam, w tym przypadku jest przedstawiciel ministra energii wiceminister Tadeusz Skobel.

(Poseł Ewa Kopacz: To dlaczego nie wyszedł?)

A więc prosiłbym o kierowanie konkretnych pytań do konkretnych osób, które są wskazane w regulaminie.

W 2. poprawce do art. 19 ust. 2 pkt 2 i 6 oraz ust. 3 pkt 4 i 8 wnioskodawcy proponują zmiany dotyczą- ce zawartości wniosku o certyfikację jednostki rynku mocy wytwórczej, o której mowa w przepisie.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

Pytanie zadaje pani poseł Gabriela Lenartowicz, klub Platforma Obywatelska.

Poseł Gabriela Lenartowicz:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panowie Premierzy! Panowie Ministrowie! Cały cywilizowany świat odchodzi od węgla jako źródła energii pierwotnej. My natomiast za pieniądze Polaków konserwujemy ten anachroniczny stan. Zamiast przygotować się do transformacji, budujemy rezerwat, i to rękami i za pieniądze zwykłych Polaków, nie tych najbogat- szych, tylko tych zwykłych, bo każdy jest płatnikiem i każdy ponosi koszty energii elektrycznej.

Ważą się losy dyrektywy ETS. Jakich argumen- tów w Unii Europejskiej chcecie użyć, żeby bronić interesów Polski? Czy macie „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”? Nie. Wy jedyne, co potraficie, to drenować kieszenie i konserwować, budować (Dzwonek) rezerwat dla Polaków. To jest wasz cel. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję, pani poseł.
Nie było konkretnego adresata pytania. Zwracam państwu uwagę, że należy konkretnie wskazać adresata pytania.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 428 posłów. Za głosowało 258, przeciw 168, 2 posłów wstrzymało się.
Sejm poprawkę przyjął.
W 3. poprawce do art. 24 ust. 1 pkt 9 wnioskodawcy proponują zmianę odesłania.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 428 posłów. Za głosowało 395, przeciw 31, 2 wstrzymało się.
Sejm poprawkę przyjął.
W 4. poprawce do art. 25 ust. 4 pkt 3 i 4, ust. 5, ust. 6 pkt 1 oraz ust. 7 pkt 1 wnioskodawcy proponują zmiany dotyczące m.in. uprawnień dostawcy mocy wynikających z posiadania certyfikatu.

Pytanie zadaje poseł Sławomir Nitras, klub Platforma Obywatelska.

Poseł Sławomir Nitras:

Dziękuję, panie marszałku.

Panie Marszałku! Przypomnę, że w debacie o wiatrakach najbardziej aktywna była pani minister Zalewska, tak że my nie wiemy, do kogo czasami kierować pytania. Poza tym jesteśmy przed rekonstrukcją i nie wiemy, kto czym się dzisiaj zajmuje. (Oklaski)

Ale do rzeczy. Szanowni państwo, na to trzeba spojrzeć naprawdę poważnie i bardzo szeroko. Panie Brudziński, tradycyjnie mówię do pana. W Szczecinie nasza sąsiadka z Pogodna wysłała mi rachunek: 300 zł za energię elektryczną 2 lata temu. 450 dzisiaj, panie Joachimie. 450. Pokażę panu to potem. (Gwar na sali) Gaz – 7%, woda – 37, śmieci – wyżej, ubezpieczenia komunikacyjne – 150%. Opłaty sądowe wzrosły. Opłaty bankowe – cud Morawieckiego – wzrosły.

(Głos z sali: Masło!)

Leki kilkanaście procent, a przeszczepy 800%. 800% przeszczepy. Żywność. I jeszcze inflacja. To jest podwyżka+. Podwyżka+. Wasz prezent dla Polaków na Mikołaja. (Dzwonek) Panie Brudziński, dziękujemy. (Oklaski)

(Poseł Krystyna Pawłowicz: 8 lat.)

(Głos z sali: Przez 8 lat nie było tylu podwyżek.) (Wesołość na sali)

Marszałek:

Ale proszę państwa, jesteśmy nie w punkcie „podziękowania”, tylko w punkcie „pytania”, więc proszę przestrzegać regulaminu. (Oklaski)

(Poseł Sławomir Nitras: Panie marszałku, podziękowania będą za 2 lata.)

Przypominam, komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. po- prawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 431 posłów. Za głosowało 259, przeciw 171, 1 poseł wstrzymał się.
Sejm poprawkę przyjął.
W 5. poprawce do art. 29 ust. 3 wnioskodawcy proponują ustalenie harmonogramu przeprowadzania aukcji głównych na rynku mocy.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

Pytanie zadaje poseł Tomasz Piotr Nowak, klub Platforma Obywatelska.

Poseł Tomasz Piotr Nowak:

Panie Marszałku! Panowie Premierzy! Poprawka określa terminy aukcji mocowych, oznacza moment startu z dodatkowym podatkiem+ w rachunku za energię. Dzieje się to bez strategii energetycznej kraju, bez rządowej mocy na zachowanie tej zainstalowanej w Polsce energii. To marnotrawstwo. Widać to na przykładzie ZE PAK. Rząd bowiem trwa w klinczu decyzyjnym, nie podejmując politycznej decyzji co do powstania nowej odkrywki Ościsłowo. Rząd przez swój 2-letni imposybilizm decyzyjny spowoduje, że stracimy 7% energii kraju produkowanej przez ZE PAK, i skazuje region koniński na gospodarczo-społeczną zapaść.

Panowie Premierzy! Pani nieobecna Premier! Pytam: Czy podejmiecie decyzję polityczną, tak aby także ZE PAK (Dzwonek) z koncesją na odkrywkę Ościsłowo mógł wystąpić w aukcji mocowej w grudniu 2018 r.? Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Rozumiem pana posła. Pan poseł… To był pan minister Tadeusz Skobel. Ale niemoc decyzyjna to w gruncie rzeczy jest bardzo szerokie pojęcie.

(Poseł Cezary Grabarczyk: Imposybilizm.)
W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 425 posłów. Za głosowało 251, przeciw 169, wstrzymało się 5.
Sejm poprawkę przyjął.
W 6. poprawce do art. 32 ust. 3 wnioskodawcy proponują zmianę odesłania.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Pytanie zadaje poseł Sławomir Nitras, klub Platforma Obywatelska.

Poseł Sławomir Nitras:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Marszałku! Pan marszałek jest łaskaw nam za każdym razem przypominać, żebyśmy odpowiednio kierowali pytania. Czy mógłby pan raz poprosić, żeby te pytania znalazły jakąkolwiek odpowiedź? Przecież my pytamy, a pan w ogóle…

(Głos z sali: Właśnie!)

…nie reaguje. Po co my mamy mówić, kogo pytamy, jak wy w ogóle nie odpowiadacie? Pan premier Gliński – aż się prosi o to, żeby odpowiedzieć, do pana premiera Gowina było wiele, wiele pytań, pan minister (Oklaski) zdrowia mógłby w sprawie podwyżki leków coś powiedzieć, pan minister Ziobro w sprawie opłat sądowych mógłby coś powiedzieć, pan Morawiecki o opłatach bankowych, o których wspomniałem. Gaz, woda…

Marszałek:

Panie pośle…

Poseł Sławomir Nitras:

…energia elektryczna… (Głos z sali: Do rzeczy!)

Marszałek:

Panie pośle…

Poseł Sławomir Nitras:

Panie marszałku, ale…

Marszałek:

Ale proszę do rzeczy.

Poseł Sławomir Nitras:

…są możliwości, każdy ma możliwości co do podwyżek, które można znieść.

Marszałek:

Panie pośle…

Poseł Sławomir Nitras:

Nie wolno Polakom fundować naraz tego wszystkiego. A jeżeli się funduje, to trzeba mieć odwagę wyjść…

Marszałek:

Panie pośle…

Poseł Sławomir Nitras:

…i powiedzieć…

Marszałek:

…mówimy o 6. poprawce.

Poseł Sławomir Nitras:

…dlaczego. I co do 6. poprawki to właśnie o tym… (Dzwonek)

Marszałek:

Proszę do rzeczy.

Poseł Sławomir Nitras:

…trzeba, panie marszałku, powiedzieć. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.

Panie pośle, zwracam panu uwagę – zwracam panu po raz kolejny uwagę – i przypominam…

(Poseł Ewa Kopacz: Ale co? Prawdy się boisz?)

…że jest wyznaczony przedstawiciel rządu i jest poseł sprawozdawca.

(Poseł Sławomir Nitras: To proszę o odpowiedź.)

(Poseł Grzegorz Schetyna: Niech odpowiada przedstawiciel rządu.)

Ale pańskie pytania nie dotyczyły 6. poprawki. No bardzo przepraszam.

(Poseł Sławomir Nitras: Pan dyscyplinuje posłów, ale tylko jednej opcji.)

(Poseł Krystyna Pawłowicz: Jak było w poprzedniej kadencji?)

Proszę zadawać pytania odnoszące się do konkretnych poprawek, a nie ogólne.

(Poseł Sławomir Nitras: Nie było mnie, ale słyszałem, że pani krzyczała tak samo.)

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 425 posłów. Za głosowało 264, przeciw 155, wstrzymało się 6.
Sejm poprawkę przyjął.
W 7. poprawce do art. 46 wnioskodawcy proponują dodać przepis określający inny przypadek skrócenia czasu trwania umowy mocowej.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 432 posłów. Za głosowało 257, przeciw 168, 7 się wstrzymało.
Sejm poprawkę przyjął.
W 8. poprawce do art. 52 ust. 2 pkt 3 wnioskodawcy proponują zmianę dotyczącą obowiązków dostawcy mocy w zakresie przedstawienia operatorowi niezależnych ekspertyz potwierdzających spełnienie parametru, o którym mowa w przepisie.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 423 posłów. Za głosowało 246, przeciw 168, wstrzymało się 9.
Sejm poprawkę przyjął.
W 9. poprawce do art. 55 ust. 4 wnioskodawcy proponują zmiany odnoszące się do okresu ważności wpisu do rejestru dotyczącego certyfikacji ogólnej.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. po prawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?
(Poseł Sławomir Nitras: Panie marszałku, ale z pytaniem się zgłaszaliśmy.)
Kto się wstrzymał?
Głosowało 431 posłów. Za głosowało 250, przeciw 169, wstrzymało się 12. Sejm poprawkę przyjął.

Marszałek

W 10. poprawce do art. 58 ust. 4 wnioskodawcy proponują zmiany dotyczące zasad rozliczania wykonania obowiązku dostarczenia mocy w okresie zagrożenia.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

Z pytaniem co do tej poprawki zgłasza się poseł Sławomir Nitras, klub Platforma Obywatelska.

Proszę.

Poseł Sławomir Nitras:

Panie marszałku, zgodnie z pana apelem chciałbym poprosić o to, żeby wyznaczony przez rząd przedstawiciel rządu odpowiedział, kto za te certyfikaty zapłaci i ile. Według wyliczeń to 80 mld, w ciągu roku to co najmniej 5 mld, ale może być znacznie więcej. Panie marszałku, chciałbym uprzejmie prosić rządzących, by upoważniony przez panią premier minister powiedział, kto zapłaci te co najmniej 5 mld zł w skali roku. I będę zobowiązany, panie marszałku, jeśli taki sam trud, jaki sobie pan zadaje, żeby nas pilnować, pan sobie zada i przypilnuje – żeby na to pytanie padła odpowiedź, bo jeżeli ktoś robi podwyżki, i to takie podwyżki, na rzecz firm, które finansują fundację narodową, która robi wasze kłamliwe kampanie… Na fundację narodową pieniądze mają, ale po 2 zł, jak pan mówi, od każdego Polaka co miesiąc to nie mają, bo trzeba sieci… (Dzwonek)

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.

Poseł Sławomir Nitras:

Panie marszałku, czy doczekamy się odpowiedzi? (Głos z sali: Siadaj.)

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.
(Poseł Grzegorz Schetyna: Ale odpowiedź?)

(Poseł Sławomir Nitras: Ale odpowiedź, panie marszałku. Kto za to zapłaci?)
Panie pośle, pytanie nie dotyczy poprawki 10.

(Poseł Sławomir Nitras: Dotyczy.)

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 431 posłów. Za głosowało 251, przeciw 169, 11 posłów wstrzymało się. Sejm poprawkę przyjął.

W 11. poprawce do art. 59 ust. 1 wnioskodawcy proponują zmianę odesłania.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 429 posłów. Za głosowało 260, przeciw 159, 10 wstrzymało się.
Sejm poprawkę przyjął.
W 12. poprawce do art. 69 ust. 6 wnioskodawcy proponują zmianę przepisu określającego warunki uznania przedsiębiorstwa energetycznego za odbiorcę końcowego.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

Pytanie zadaje poseł Krzysztof Gadowski, klub Platforma Obywatelska.

Poseł Krzysztof Gadowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie do przedstawiciela rządu wyznaczonego do tej ustawy. Na odbiorcę końcowego, o którym mowa w tej poprawce, zostaje nałożony dodatkowy podatek plus, podatek za możliwość spalania rosyjskiego węgla w Polsce. Nowe bloki węglowe mają być budowane na węgiel rosyjski. Proszę państwa, przez ostatnie 2 lata importujemy węgiel z Rosji. W ostatnim roku ten import z Rosji wyniósł ponad 54%, we wrześniu 121% węgla zaimportowaliśmy z Rosji.

Panie ministrze, chciałem zapytać: Czy Rosja sta- nie się głównym krajem, z którego Polska kupować będzie węgiel na budowę nowych bloków przez podatników w Polsce? (Oklaski)

(Poseł Grzegorz Janik: Sam w to nie wierzysz.)

(Poseł Sławomir Nitras: Odpowiedź.)

Marszałek:

Panie pośle, ale poprawka dotyczy warunków uznania przedsiębiorstwa energetycznego za odbiorcę końcowego. Nie jest to pytanie o Rosję, no bardzo przepraszam. (Gwar na sali)

Czy pan minister Tadeusz Skobel…

(Poseł Sławomir Nitras: Może minister do spraw służb odpowiedzieć.)

…zgadza się, że pytanie dotyczy tej poprawki? Tak? Nie. Nie dotyczy.

A więc zwracam uwagę panu posłowi Gadowskiemu, żeby mówił do rzeczy.

(Poseł Sławomir Nitras: Czy ta ustawa nie jest pisana cyrylicą albo czy nie powinna być przetłumaczona na język rosyjski?)

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Marszałek

Kto się wstrzymał?

Głosowało 432 posłów. Za głosowało 253, przeciw – 169, wstrzymało się 10.

Sejm poprawkę przyjął.

W 13. poprawce do art. 75 wnioskodawcy proponują…

(Poseł Sławomir Nitras: Nie ma prezesa, nie ma komu odpowiedzieć.)

…dodać przepis określający m.in. obowiązki informacyjne przedsiębiorstwa energetycznego niebędącego płatnikiem opłaty mocowej.

Z tą poprawką łączy się poprawka 14. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem po- prawek 13. i 14., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 431 posłów. Za głosowało 263, przeciw 166, 2 posłów wstrzymało się.
Sejm poprawki przyjął.
W 15. poprawce do art. 86 wnioskodawcy proponują nowelizację art. 49a ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.

Z tą poprawką łączy się poprawka 16.
Nad nimi głosować będziemy łącznie.
Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Pytania zgłasza poseł Tomasz Piotr Nowak, klub Platforma Obywatelska.

Poseł Tomasz Piotr Nowak:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie odpowiadając na pytanie, nie obraża pan posła, który zadaje to pytanie, tylko obraża pan określony region, określonych wyborców.

Marszałek:

Panie pośle, proszę do rzeczy.

Poseł Tomasz Piotr Nowak:

Ja zadałem konkretne pytanie.

Marszałek:

Proszę zadawać pytania.

(Poseł Sławomir Nitras: Jeszcze będzie nam pan mówił, co mamy czytać.)

Poseł Tomasz Piotr Nowak:

Zadałem konkretne pytanie przy konkretnej poprawce i było ono adekwatne. Nie dopuścił pan dwóch ministrów, którzy chcieli wyjść i udzielić odpowiedzi.

Marszałek:

Panie pośle, zwracam panu uwagę, żeby pan zadawał pytania.

(Poseł Ewa Kopacz: Ale nie zwracaj uwagi.)

Poseł Tomasz Piotr Nowak:

Teraz, panie marszałku, zadaję pytanie odnoszące się…

(Poseł Elżbieta Radziszewska: Pan marszałek nie jest cenzorem.)

…do tych obecnych poprawek: 15. i 16. Chodzi o to, że Platforma Obywatelska przygotowała projekt ustawy, proszę bardzo, która umożliwiła handel energią w skali 50% przez giełdę towarową. Państwo zrobi- liście poprawką dotyczącą rynku mocy – nie wiadomo dlaczego właśnie poprawką dotyczącą rynku mocy – wzrost do 30%.

Pytanie do pana marszałka również: Dlaczego lekceważy się projekty, które…

(Poseł Andrzej Czerwiński: 80 w sumie.)

…powinny być poddane debacie? Dlaczego mówicie: 30%, a my mówimy: 50%? (Dzwonek) Dlaczego nie mogliśmy się spotkać…

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.

Poseł Tomasz Piotr Nowak:

…i o tym porozmawiać w Sejmie? (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi. Zwracam panu posłowi uwagę, że pytania należy kierować nie do marszałka Sejmu, tylko do osób wska- zanych zgodnie z regulaminem Sejmu. Będę musiał traktować takie wystąpienia jako naruszenia regu- laminu Sejmu, proszę państwa. (Gwar na sali)

(Poseł Ewa Kopacz: Kompromitacja, naprawdę.)

Przypominam: komisja wnosi o przyjęcie tych po- prawek.

Przystępujemy do głosowania.

(Poseł Sławomir Nitras: Może pan nam napisze, o co mamy pytać.

Marszałek

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem popra- wek 15. i 16, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 430 posłów. Za głosowało 256, przeciw 168, wstrzymało się 6.
Sejm poprawki przyjął.
W 17. poprawce wnioskodawcy proponują dodanie przepisu przejściowego.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Pytanie zadaje poseł Krzysztof Gadowski, klub Platforma Obywatelska.

Poseł Krzysztof Gadowski:

Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Czy te przepisy przejściowe, o których w tej chwili mówimy, przyspieszą wprowadzenie rynku mocy? Czy prawdą jest, panie ministrze, że do Polski wpływa węgiel z Rosji? Proszę powiedzieć, w jakiej ilości. Czy prawdą jest, że sześć elektrowni węglowych zgłosiło prezesowi URE brak ustawowych zapasów strategicznych węgla? Czy to jest prawda? (Oklaski)

Marszałek:

Tutaj upoważniony do…
(Poseł Ewa Kopacz: Odpowiedź.)
(Głos z sali: Odpowiedź.)
…odpowiedzi na pytanie jest wiceminister energii

Tadeusz Skobel.
Czy pan by chciał zabrać głos? (Poruszenie na sali) (Głos z sali: Co to znaczy: chciał?)
(Poseł Ewa Kopacz: Odpowiedź.)
Proszę państwa, proszę o spokój.
(Głos z sali: W Izbie proszą.)
(Marszałek rozmawia z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Energii Tadeuszem Skoblem) (Poseł Grzegorz Schetyna: Ale tu trzeba mówić, tu jest mikrofon, a nie tam.)
(Poseł Sławomir Nitras: Marszałek zaakceptował odpowiedź? Jeszcze nie, na razie się wczytuje.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Energii Tadeusz Skobel:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odnosząc się do punktu 17., muszę powiedzieć, że ten punkt nie zmienia żadnych uregulowań, które były, do tej pory sankcjonuje ten zapis i w tej materii ani nie przyspiesza, ani nie opóźnia tego działania, które było.

Natomiast nie odnoszę się…

(Poseł Bartosz Arłukowicz: Do podwyżek się odnieś.)

Do podwyżek chętnie mogę się odnieść, jeżeli jest taka potrzeba… (Gwar na sali)

(Poseł Ewa Kopacz: I do węgla z Rosji.)

…tylko nie wiem, czy jest odpowiednia ilość czasu na to.

Marszałek:

Dziękuję panu ministrowi. (Wesołość na sali, oklaski) Przystępujemy do głosowania.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Energii Tadeusz Skobel:

Drodzy państwo, mogę odpowiedzieć, chwilę.

Marszałek:

Panie ministrze, dziękuję bardzo.

(Poseł Sławomir Nitras: Ale minister ma nielimitowany czas.)

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 17. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?
(Poseł Grzegorz Schetyna: Ale nie róbcie tego. To jest wstyd.) (Dzwonek)
Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Głosowało 406 posłów. Za głosowało 238, przeciw – 163, 5 wstrzymało się.
(Poseł Grzegorz Schetyna: Marszałek nie może pana wykluczyć. Niech pan zostanie, panie ministrze.) Sejm poprawkę przyjął.
Przed głosowaniem nad całością ustawy są pytania. Pytanie zadaje poseł Andrzej Czerwiński, klub Platforma Obywatelska.
(Poseł Sławomir Nitras: Rząd sparaliżowany.)

Poseł Andrzej Czerwiński:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Szanowni Państwo Posłowie! Chciałbym zadać pytanie, ale też poprosić o sprawdzenie swojego rachunku domowego za energię elektryczną. Czy państwo, gdybyście wyłączyli wszystkie odbiorniki w domu i w ogóle nie używali energii elektrycznej, zapłacilibyście za coś, czy nie? Zapłacicie 60% tego, co wynika z rachunku. Ta ustawa zwiększa te dysproporcje. Czy ktoś będzie oszczędzał energię, czy nie będzie oszczędzał, wpłaci 4–5 mld zł do państwowej instytucji.

Poseł Andrzej Czerwiński

Krótko mówiąc, polska gospodarka będzie niekonkurencyjna, ceny energii netto w Niemczech i na zewnątrz są niższe niż w Polsce, a my drogą najłatwiejszą z możliwych pakujemy pieniądze…

(Poseł Sławomir Nitras: Skubać Polaków.)

…do spółek energetycznych bez nadzoru państwa posłów jako (Dzwonek) pilnujących rachunków domo- wych. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję.

Głos ma poseł Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe.

Poseł Mieczysław Kasprzak:

Panie Marszałku! Szanowny Panie Premierze! Chciałbym zapytać…

(Poseł Grzegorz Schetyna: Gowin chce odpowiedzieć.)

…przed tą drastyczną podwyżką ceny energii: Czy posłowie PiS-u wiedzą, nad czym będą głosować? Śmiem twierdzić, że nie wiecie nad czym, bo dzisiaj nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Nie było żadnej odpowiedzi…

(Poseł Iwona Arent: Wiemy.)

…na posiedzeniu komisji. Nikt nie potrafi nam wytłumaczyć, ile będą wynosić podwyżki: 10 czy 20%, w jakim czasie to będzie rozłożone, kto za to zapłaci. Nie usłyszeliśmy tego.

Dlatego też, szanowni państwo, myślę, że nad tym nie powinniśmy w tej chwili głosować do momentu, w którym usłyszymy rzetelną odpowiedź, uczciwą odpowiedź (Oklaski), bo państwo jesteście wprowadzani w błąd. Nie wiecie, nad czym głosujecie. Chce- cie Polakom zgotować 20-procentową podwyżkę cen prądu. To jest nie do przyjęcia. (Dzwonek) Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję.

Pytanie zadaje poseł Monika Rosa, klub Nowo- czesna.

Poseł Monika Rosa:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rozumiem, że pan odebrał głos panu ministrowi, żeby go uchronić przed kompromitacją… (Oklaski)

(Głos z sali: Tak.)
(Poseł Sławomir Nitras: Tak jest.)

…bo nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, o ile wzrosną ceny prądu dla domostw, dla przedsię- biorców, dla przemysłu energochłonnego, dla rolników. Taki prezent szykujecie Polakom na święta: podwyżki cen prądu. I po co? Po to, żeby za parę lat wydać jeszcze większe pieniądze na transformację systemu, bo w tym systemie nie ma mowy o trans- formacji, o innowacyjności, o zmianie w taki sposób, w jaki funkcjonuje teraz polska energetyka. Nie ma o tym ani słowa. Mówi się o tym, że trzeba utrzymać stare bloki węglowe i wydobycie węgla w kopalniach. To nie jest przyszłość, szanowni państwo. Tym betonowaniem systemu obciążycie kieszenie Polaków, obciążycie jeszcze raz.

(Poseł Wojciech Skurkiewicz: Nowoczesna chce zamknąć wszystkie kopalnie. Pięknie.)

Pytanie, panie ministrze. Proszę o podanie do- kładnych kwot podwyżek. Ile pieniędzy wyciągnięcie Polakom z kieszeni…

(Poseł Wojciech Skurkiewicz: Czy to jest program Nowoczesnej: zlikwidować górnictwo węglowe?)

…chociaż obiecywaliście, że nigdy tego nie zrobicie? (Oklaski)

(Poseł Sławomir Nitras: Brawo!) Marszałek:

Dziękuję.

Głos ma poseł Ireneusz Zyska, koło Wolni i Solidarni.

Poseł Ireneusz Zyska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rynek mocy jest ważnym instrumentem polskiej energetyki, który będzie służył zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski…

(Głos z sali: Nikt tego nie kwestionuje.)

…wychodząc naprzeciw coraz większemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. W wymiarze praktycznym będzie…

(Poseł Sławomir Nitras: I tak pana nie przyjmą.)

…zapobiegał groźnym dla gospodarki blekautom. Jednakże istnieje niebezpieczeństwo monopolizacji rynku przez państwowy sektor energetyczny. Naszym zdaniem niezbędne jest szybkie opracowanie nowej strategii energetycznej Polski, która jasno w wyznaczonych celach będzie wskazywała na budowę systemu rozproszonego, będzie stymulowała rozwój przemysłu i industrializację kraju.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czy prawdą jest, że ustawa o rynku mocy nie spowoduje znacznych podwyżek prądu dla odbiorców indywidualnych i dla przemysłu…

(Poseł Sławomir Nitras: W ogóle, proszę pana.)

…ale będzie stanowić znaczącą podstawę do rozwoju polskiej gospodarki? Chcę powiedzieć, że (Dzwonek) Koło Poselskie Wolni i Solidarni będzie głosować za przyjęciem ustawy o rynku mocy. (Oklaski)

(Poseł Sławomir Nitras: Kłamie pan. Za korzyść polityczną pan kłamie.)

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.
Teraz kto odpowiada? Pan Tobiszowski…
(Poseł Jerzy Meysztowicz: Wniosek formalny, panie marszałku.)
Panie pośle…
(Poseł Jerzy Meysztowicz: Zgłosiłem wniosek formalny, panie marszałku.)
Panie pośle, pańskie zachowanie będę traktował jako próbę obstrukcji prac Sejmu.
(Poseł Jerzy Meysztowicz: Bardzo proszę. A ja taktraktuję pana zachowanie, że zachowuje się pan w sposób niedopuszczalny.)

(Głos z sali: Bezprawie.)

Zgłosił się sprawozdawca komisji poseł Wojciech Zubowski.

Poseł Wojciech Zubowski:

Dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z ust jednej z pań padło słowo: kompromitacja. Kompromitacja, proszę państwa, to są wystąpienia osób, które nie wiedzą, o co pytać i o co pytają. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)
(Głos z sali: No jasne.)
Ale to wynika, proszę państwa, z jednej rzeczy.

Otóż posłowie opozycji nie brali udziału w pracach podkomisji. Można sprawdzić listę obecności.

(Poseł Dominik Tarczyński: Brawo!)

Więcej czasu spędzacie na sali plenarnej, zadając pytania, które nie mają sensu (Oklaski), niż poświęciliście na pracę w podkomisji nad tym projektem. Jak możecie mówić, że wprowadzamy teraz jakiekolwiek podwyżki, skoro ustawa będzie obowiązywała zwykłych odbiorców od 2020 r.? Jeden poseł Platformy mówi o kosztach rzędu 4 mld rocznie, drugi – 80.

(Poseł Sławomir Nitras: 5 mld.) 5 mld.
(Poseł Sławomir Nitras: Bo nie wiadomo.)
Niech pan da więcej.
(Poseł Sławomir Nitras: To niech pan da więcej.)

(Głos z sali: Przecież to są aukcje.) (Dzwonek)
A więc jeżeli pan mówi, panie pośle, że to są aukcje, a drugi o tym nie wie, to o czym to świadczy? (Poseł Andrzej Czerwiński: Skąd możesz wiedzieć?) Proszę państwa, ta ustawa jest potrzebna… (Poseł Andrzej Czerwiński: Waszym działaczom jest potrzebna, żeby w Enei Brudziński mógł obsadzać.)

…a głosowanie chociażby przeciwko poprawkom 13. i 14. jest jednocześnie zaprzeczeniem słów, które padły ze strony PSL-u, że to będzie ze szkodą dla przemysłu. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję.

O głos prosi wiceminister Grzegorz Tobiszowski. (Oklaski)

Proszę bardzo.
(Poseł Sławomir Nitras: O, rząd się obudził.)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Szanowni Parlamentarzyści z Opozycji! No, panowie, chyba nie wiecie, o czym wy mówicie.

(Poseł Sławomir Nitras: Do obywateli pan powie.)

O jakich podwyżkach państwo mówicie, galaktyczne kwoty?

(Poseł Sławomir Nitras: 5 mld rocznie.)

Przecież to jest jakaś niepoważna dyskusja na temat poważnej ustawy.

(Poseł Sławomir Nitras: Ale podatki, podwyżki są poważne.)

Nie krzycz pan, panie pośle. Panie, nie krzycz pan, panie pośle. (Gwar na sali)

Proszę państwa, dla wszystkich, jeśli chodzi o rynek mocy, budujemy system wsparcia…

(Poseł Sławomir Nitras: Jasne. Pajęczynę.) …dotyczący tego…

Marszałek:

Panie pośle Nitras, proszę nie pokrzykiwać.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski:

…aby było zabezpieczenie, jeżeli chodzi o elektrownie konwencjonalne. I w rachunku, który dzisiaj jest płacony, będzie wydzielona wielkość.

(Poseł Andrzej Czerwiński: Kto zapłaci za tę wielkość?)

I nikt dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, że w 2021 r. będą podwyżki. I proszę nie kłamać, i nie wprowadzać w błąd obywateli. (Oklaski)

(Poseł Grzegorz Schetyna: Kto zapłaci za to?)

A dlatego że nastąpiło głębokie zaniechanie, to dzisiaj minister Tchórzewski negocjuje i wczoraj negocjował w sprawie tej ustawy w Brukseli. I na nią jest zgoda, bo bez tej ustawy za 2 lata nie będzie prądu w gniazdkach, i taka jest prawda. (Oklaski)

(Poseł Sławomir Nitras: Jasne. Ale fundacja narodowa będzie miała kasę.)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski

I proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, dlatego że budowany jest system racjonalnego wsparcia budowy elektrowni.

(Poseł Sławomir Nitras: Pajęczyna.)

I to pozwali na to, że będziemy mieć realne wyliczenie, jakie środki pójdą na konwencjonalną elektrownię, na elektrownię związaną z odnawialnym źródłem…

(Poseł Sławomir Nitras: 5 mld rocznie.)

Panie drogi, będzie wydzielona w rachunku wielkość.

(Poseł Sławomir Nitras: To pan jest pan drogi, ja jestem tanie państwo.)

Marszałek:

Panie pośle Nitras, proszę nie pokrzykiwać, bo zakłóca pan obrady.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski:

I jeżeli panowie nie rozumiecie tego, to jest mi przykro.

(Poseł Sławomir Nitras: W imieniu obywateli się upominam.)

I jeszcze raz bardzo proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd.

Co do rosyjskiego węgla to jest to nieprawda, że wprowadzamy…

(Poseł Sławomir Nitras: 5 mld.)

…miliony, jeżeli chodzi o węgiel, od 2 lat, bo poziom wpływu tego na polski rynek jest taki sam, jaki…

(Poseł Sławomir Nitras: Dziesiątki milionów.)

…był za państwa czasów. (Oklaski) I w elektrowni nie jest spalany węgiel, tylko jest on spalany w indywidualnych piecach, a nie w elektrowniach. I to jest nieprawda. (Oklaski)

(Poseł Dominik Tarczyński: Dokładnie!)

Co do spadku rezerw, panie Gadowski, nie wiem, skąd pan ma te informacje. Wprowadza pan opinię publiczną w błąd. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Poseł Sławomir Nitras: A pan robi podwyżki – 5 mld.)

(Poseł Dominik Tarczyński: Brawo, Grzegorz!)

(Poseł Krzysztof Gadowski: Rodzino na swoim – cicho.)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy.

(Poseł Krzysztof Gadowski: Panie marszałku…)

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2017, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Poseł Sławomir Nitras: 5 mld.)
Głosowało 431 posłów. Za głosowało 243, przeciw 181, 7 posłów wstrzymało się.
Sejm uchwalił ustawę o rynku mocy. (Oklaski)

źródło: Sejm RP

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px