Log In

Minister Kowalczyk na posiedzeniu Rady EU ds. Środowiska

Henryk Kowalczyk, minister środowiska, oraz Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, wzięli udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska (ENVI). Spotkanie odbyło się 5 marca 2018 r. w Brukseli.

W agendzie rozmów znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak: gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), zazielenianie Semestru europejskiego oraz szczyt ONZ COP24.

GOZ

Jednym z tematów rozmów ENVI była opublikowana 16 stycznia 2018 r. Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Określa ona fundamenty nowej gospodarki tworzywami sztucznymi. Zgodnie z tą polityką produkcja tworzyw sztucznych i produkty z nich wykonane mają być bardziej ekologiczne, a więc w pełni dostosowane do potrzeb w zakresie ponownego użycia, naprawy i recyklingu.

W trakcie dyskusji nad tym punktem Rady ENVI minister Henryk Kowalczyk zaznaczył.

„W gospodarce o obiegu zamkniętym konieczne jest coraz lepsze wykorzystanie odpadów jako surowców. Wymagają tego także unijne zobowiązania w zakresie osiągnięcia wysokiego – na poziomie 55% –  recyklingu tworzyw,  określone w pakiecie odpadowym”.

Minister Kowalczyk dodał, że działania producentów w tym obszarze powinny skoncentrować się na projektowaniu wyrobów w sposób umożliwiający ich recykling. Z kolei promowanie wykorzystywania odpadów jako surowców wtórnych wśród kupujących może odbywać się m.in. poprzez odpowiednie kampanie informacyjne.

Zazielenianie Semestru europejskiego

Zazielenianie Semestru europejskiego to kolejne zagadnienie dyskusji ministrów ds. środowiska podczas Rady ENVI. Jest to element unijnego zarządzania, które ma sprzyjać, aby polityki gospodarcze były bardziej zrównoważone i łączyły aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Zazielenienie ma kluczowe znaczenia dla realizacji idei zrównoważonego rozwoju zarówno całej UE, jak i poszczególnych krajów członkowskich.

Podczas Rady ENVI minister Henryk Kowalczyk zaznaczył, że inicjatywa zazieleniania Semestru europejskiego powinna mieć wyznaczone cele długookresowe, np. w dokumencie, który zastąpi obowiązującą w UE strategię Europa 2020.

„Inwestycje w środowisko powinny być traktowane jako czynniki wpływające na polepszenie warunków i jakości życia społeczeństwa, a także pozytywnie oddziaływujące na rozwój gospodarczy i rynek pracy. W opinii Polski obszar ochrony środowiska posiada niewykorzystany potencjał w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, a w szczególności  rozwoju innowacyjnych technologii”.

„Skuteczna realizacja  zazieleniania wymaga jednak odpowiednich nakładów finansowych. Dlatego  niezbędna jest kontynuacji wsparcia finansowego tego obszaru z funduszy europejskich w przyszłej perspektywie finansowej” – dodał minister Kowalczyk.

Szczyt ONZ COP24

Podczas Rady ENVI minister Henryk Kowalczyk oraz wiceminister Paweł Sałek poruszyli także kwestię przygotowań Polski do szczytu ONZ COP24. Ta 24. sesja Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) odbędzie się w Polsce, w Katowicach, w dniach 3-14 grudnia 2018 r.

W trakcie spotkania minister Henryk Kowalczyk zaznaczył.

„Od lat dyskutujemy nad potrzebą przeciwdziałania zmianom klimatu. Narastająca powaga sytuacji wymaga przejścia od debat i analiz do stanowczego działania. Porozumienie paryskie, które wyznaczyło ramy współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony klimatu po 2020 r., będzie nieskuteczne bez przepisów wykonawczych. Dlatego najważniejszym celem COP24 pozostaje przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego to porozumienie”.

Z kolei wiceminister Paweł Sałek podkreślił, że Polska liczy na aktywne zaangażowanie  w proces negocjacyjny wszystkich stron Porozumienia paryskiego, a w szczególności państw członkowskich Unii Europejskiej.

„Popieramy wszelkie inicjatywy nieformalne, w tym spotkania, warsztaty i konsultacje, które będą służyć konstruktywnemu dialogowi i budowie zaufania pomiędzy stronami. Konieczne jest również zachowanie równowagi w wysiłkach państw bogatych i biednych. Strony muszą kontynuować negocjacje klimatyczne w duchu przyjętego Porozumienia paryskiego, czyli przede wszystkim zapewnieniu powszechnego udziału wszystkich państw oraz dobrowolności i wyboru sposobu ograniczania emisji i wykorzystania zasobów naturalnych” – powiedział wiceminister Sałek.

Rada ENVI odbyła się w Brukseli 5 marca 2018 r. W trakcie spotkania dyskutowano także o innych zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska,  m.in. o handlu kością słoniową, działaniach na rzecz zwalczania wylesiania na świecie, czy też zarządzaniu inwazyjnymi gatunkami obcymi.

Na marginesie Rady minister Henryk Kowalczyk rozmawiał również na temat bieżących zagadnień polityki środowiskowej i klimatycznej z komisarzem ds. energii i klimatu Komisji Europejskiej Miguelem Ariasem Canete, a także z szefami delegacji państw członkowskich UE, m.in. Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px