Log In

Energa: wyższy zysk netto i wzrost sprzedaży energii

W trzecim kwartale 2016 r. Grupa Energa zanotowała wyższy zysk netto, stabilne wyniki w kluczowym segmencie dystrybucji oraz wzrost sprzedaży energii elektrycznej – poinformowało portal górniczy nettg.pl biuro prasowe spółki. Na niższe przychody i poziom EBITDA wpływ miały głównie historycznie niskie ceny zielonych certyfikatów oraz utrata wsparcia dla elektrowni wodnej we Włocławku. W środę (16 listopada) Energa ma przedstawić nową strategię rozwoju.

Zysk z działalności operacyjnej Grupy Energa w III kwartale 2016 r. wzrósł w stosunku do III kwartału ub. r. o 41 mln zł i wyniósł 313 mln zł, a wynik netto zwiększył się do 190 mln zł, ze 168 mln zł rok wcześniej. Na zwiększenie wyniku operacyjnego i netto wpłynęło rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie w wysokości 110 mln zł w spółce zależnej Elektrownia Ostrołęka. Miało to związek z odmrożeniem projektu budowy nowego bloku energetycznego w Ostrołęce.

Przychody Grupy Energa ze sprzedaży wyniosły 2 436 mln zł i były niższe w stosunku do III kwartału 2015 roku o 96 mln zł (spadek rok do roku o 4 proc.).

Spadek przychodów wystąpił w segmencie wytwarzania (o 17 proc.) i dystrybucji (o 4 proc.). W pierwszym z nich to przede wszystkim skutek najniższych w historii cen praw majątkowych oraz utrata wsparcia w postaci zielonych certyfikatów dla energii wyprodukowanej w elektrowni wodnej we Włocławku. Natomiast na Segment Dystrybucji wpłynął głównie  mniejszy wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej (o blisko 2 proc.) oraz spadek przychodów z przyłączy o prawie 11 mln zł, wobec analogicznego kwartału 2015 r. (tj. o 46 proc.).

Wzrost przychodów (o 2 proc.) odnotował Segment Sprzedaży, co było głównie efektem wyższego o 3 proc. łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej.

EBITDA Grupy w III kwartale wyniosła 439 mln zł i spadła o 12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

– Sektor energetyczny przechodzi transformację, a wraz z nim i nasza Grupa. Odpowiedzią na te zmiany i wymagające warunki rynkowe będzie nasza strategia rozwoju na najbliższe lata, która wprowadzi nas na nową ścieżkę rozwoju, a tym samym wzrostu wartości Grupy, w tym dla akcjonariuszy – powiedział Dariusz Kaśków, prezes Zarządu Energa SA.

– Równolegle rozpoczęliśmy optymalizację naszej struktury organizacyjnej, aby skutecznej zarządzać liniami biznesowymi, uprościć procedury i zapewnić większą elastyczność w działaniu, co ułatwi realizację strategii – dodał.

Dystrybucja
Segment ten, który pozostaje wiodącą działalnością Grupy, w III kwartale 2016 r. wypracował 89 proc.  EBITDA całej Grupy (81 proc. w III kw. 2015 r). Przychody były niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 4 proc.  Na spadek poziomu przychodów wpłynął przede wszystkim spadek wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej (o blisko 2 proc.). EBITDA utrzymała się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego i wyniosła 390 mln zł (spadek o około 3 proc.). Istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku operacyjnego miał także niższy poziom wolumenu strat sieciowych, przekładający się na wzrosty marży oraz wzrost odpisu  na należnościach handlowych.

W III kwartale nastąpiła wyraźna poprawa wskaźników ciągłości zasilania, które okazały się istotnie lepsze niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Średni czas awarii (wskaźnik SAIDI) spadł w ujęciu rok do roku do poziomu 57 minut na odbiorcę, ze 114 w III kwartale 2015 r. Natomiast średnia częstotliwość przerw w dostawach prądu na odbiorcę (wskaźnik SAIFI) obniżyła się do poziomu 0,8, z 1,1 rok wcześniej.

Wytwarzanie
EBITDA segmentu wytwarzanie wyniosła w trzecim kwartale 27 mln zł i była o 40 mln zł niższa niż rok wcześniej. To w głównej mierze efekt spadku przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych, które zostały częściowo skompensowane niższym kosztem zużycia paliw. Spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej był spowodowany dwoma głównymi czynnikami. Po pierwsze, nastąpił spadek ceny sprzedaży energii elektrycznej w linii biznesowej Elektrownia w Ostrołęce, na skutek niższych cen na rynku SPOT oraz bilansującym. Po drugie, nastąpił spadek produkcji r/r energii z farm wiatrowych (o 17 proc.) i elektrowni (o 2 proc.). Powyższe spadki przychodów zostały częściowo skompensowane wyższą produkcją ze źródeł wodnych (o 39 proc.).

Sprzedaż
Segment wypracował w III kwartale 36 mln zł EBITDA wobec 49 mln zł rok wcześniej. Przychody wyniosły 1 353 mln zł, co oznacza, że ich poziom zwiększył się o 32 mln zł (o 2 proc.), w porównaniu z III kwartałem 2015 roku. Jest to głównie efekt wyższego o 21 proc. wolumenu sprzedaży energii elektrycznej na rynku detalicznym.  Pomimo wzrostu wolumenu, marża na sprzedaży energii elektrycznej – kluczowy element budujący wynik Segmentu – spadła kwartał do kwartału o 11 mln zł. Jest to efekt uzyskania niższej marży jednostkowej oraz mniej korzystnej struktury sprzedaży według grup taryfowych.

Segment konsekwentnie rozwija działalność związaną ze sprzedażą gazu. Nastąpił ponad dwukrotny wzrost wolumenu – z 207 GWh w III kw. 2015 r. do 447 GWh w tym roku.

Inwestycje
Od stycznia do końca września 2016 r. Energa wydała na inwestycje 1,1 mld zł (z zaplanowanych na ten rok 1,6 mld zł), wobec 996 mln zł wydanych w analogicznym okresie rok wcześniej (przy 1,58 mld wydanych w całym 2015 r.).

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Energa w samym III kwartale 2016 r. wyniosły 329 mln zł wobec 377 mln zł w III kwartale 2015.

Kluczowe inwestycje w Segmencie Dystrybucji to rozbudowa sieci w związku z przyłączaniem nowych odbiorców i modernizacja sieci dystrybucyjnej w celu poprawy niezawodności dostaw oraz nakłady na innowacyjne technologie i rozwiązania sieciowe (Smart Grid, SID). Dzięki realizacji tych projektów: przyłączono 8,3 tys. nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 985 km linii (wysokiego, średniego i niskiego napięcia), przyłączono do sieci 10 MW nowych źródeł OZE.

Natomiast w segmencie wytwarzanie istotną inwestycją – o wartości 35 mln zł – jest remont kapitalny oraz nakłady środowiskowe w elektrowni w Ostrołęce.

(nettg.pl)

Warsaw

Banner 468 x 60 px