Log In

Zakończyło się 31. posiedzenie Sejmu

Ostatni dzień obrad rozpoczął się od uczczenia minutą ciszy pamięci górników, którzy odeszli na wieczną szychtę.

Sejm rozpoczął prace parlamentarne nad kilkoma projektami, w tym tzw. ustawą dezubekizacyjną, przewidującą obniżenie emerytur i rent byłym funkcjonariuszom służb PRL oraz projektem powołania Komisji weryfikacyjnej, która ma zająć się decyzjami reprywatyzacyjnymi dotyczącymi nieruchomości warszawskich. W bloku głosowań posłowie wprowadzili do Prawa o zgromadzeniach możliwość zgłaszania tzw. zgromadzeń cyklicznych. Izba uchwaliła też pakiet zmian ułatwiających prowadzenie firm oraz podwyższyła – od 1 marca 2017 r. – kwotę najniższej emerytury i renty do 1 tys. zł. Sejm podjął też kilka uchwał, dotyczących m.in. potępienia masowej eksterminacji mniejszości religijnych przez tzw. Państwo Islamskie oraz sprzeciwu wobec propozycji ustanowienia korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców.

Pierwsze czytania czterech projektów ustaw: dwóch poselskich oraz dwóch rządowych

Sejm przeprowadził pierwsze czytanie rządowego projektu tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Projekt przewiduje obniżenie emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszom, określonych stanowisk, formacji i instytucji (np. Służby Bezpieczeństwa), którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., a także rent rodzinnych pobieranych po takich funkcjonariuszach. Ponadto, obniżone świadczenie nie będzie mogło przekraczać średniej emerytury lub renty wypłacanej przez ZUS w czasie tworzenia projektowanej ustawy. Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r., a nowe kwoty świadczeń dla osób nią objętych będą wypłacane od 1 października przyszłego roku. Projekt uzasadnił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Złożonymi w dyskusji wnioskami o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu posłowie zajmą się na kolejnym posiedzeniu Izby.

Rządowa propozycja zmian dotyczących reprywatyzacji w Warszawie przewiduje powołanie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Celem projektu jest ostateczne uregulowanie praw do nieruchomości położonych w Warszawie oraz roszczeń byłych właścicieli, którym prawo własności odebrano na podstawie tzw. dekretu Bieruta, a następnie zwrócono z naruszeniem prawa. Projektowana ustawa, w ocenie rządu, pozwoli także ujawnić nadużycia związane z wydawaniem decyzji reprywatyzacyjnych. Umożliwi też usunięcie skutków decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, powodujących uszczerbek majątkowy w zasobie mienia komunalnego lub krzywdzenie lokatorów przez właścicieli kamienic. W myśl projektu nowo utworzona Komisja, jako organ administracji publicznej stojący na straży interesu publicznego w zakresie wydawania decyzji reprywatyzacyjnych, zajmie się oceną i badaniem decyzji dotyczących nieruchomości warszawskich. Organem opiniodawczo-doradczym ma być Społeczna Rada. W imieniu rządu projekt uzasadnił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu posłowie rozpatrzą na następnym posiedzeniu Sejmu.

kkb_1554-view

Celem przedstawionego przez grupę posłów KP Platforma Obywatelska projektu ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy jest kompleksowe uregulowanie praw do nieruchomości na terenie stolicy, zasad i zakresu ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości, wypłaty odszkodowań i rekompensat oraz uporządkowanie wszelkich innych roszczeń byłych właścicieli nieruchomości warszawskich, którzy na mocy dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów zostali pozbawieni prawa własności nieruchomości. Projekt uzasadnił poseł Mariusz Kierwiński. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji Ustawodawczej.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zawiera propozycję zwiększenia kwoty wolnej od podatku z 3091 zł do 8000 zł. W imieniu wnioskodawców – grupy posłów KP Polskiego Stronnictwa Ludowego – uzasadniła go posłanka Genowefa Tokarska. W dyskusji padł wniosek o zakończenie prac nad projektem na etapie pierwszego czytania. Posłowie rozpatrzą go w głosowaniach na kolejnym posiedzeniu Izby.

Sejm podjął decyzje o skierowaniu pięciu projektów do prac w komisjach sejmowych

Rządowy projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wraz z przepisami wprowadzającymi trafił do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Przedłożoną przez Radę Ministrów propozycją ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zajmą się Komisje: do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Poselska propozycja przepisów wprowadzających ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego trafiła do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Z kolei rządowa propozycja zmian w Prawie łowieckim będzie przedmiotem prac Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

kkb_1521-view

Sejm uchwalił jedenaście ustaw

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje podniesienie, od 1 marca 2017 r., kwoty najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 1 tys. zł. Ustawa podwyższa też kwoty rent socjalnych oraz rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców ma na celu uproszczenie i poprawę warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki – jest ona elementem pakietu tzw. „100 zmian dla firm”. Uchwalone zmiany zmniejszają obowiązki administracyjne przedsiębiorców, wspierają rozwój przedsiębiorczości i zwiększają efektywność pracy. Usprawniają ponadto proces inwestycyjny oraz zmniejszają uciążliwość prowadzonych kontroli. Wejście w życie przyjętych przez Sejm rozwiązań pozwoli zaoszczędzić firmom i obywatelom około 230 mln zł rocznie. Ustawa umożliwia złożenie skargi do sądu na przewlekłość kontroli oraz zakaz przeprowadzania ponownej kontroli w tej samej sprawie przez ten sam organ. Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów nie będą narażeni na kary, jeżeli stosowali się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników będą zwolnione z ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy i tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – obecnie z obowiązków tych są zwolnione firmy zatrudniające do 19 osób. Ustawa wydłuża i ujednolica terminy odwołań do sądu pracy. Podnosi – z 1,2 do 2 mln euro – roczny limit przychodów netto, do którego będzie możliwe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Wzrośnie też– ze 150 do 250 tys. euro – maksymalny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ustawa zawiera też szereg zmian w prawie budowlanym – m.in. zwalniających niektóre roboty z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Możliwość zwrócenia się z wnioskiem do wojewody o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń – takie rozwiązanie wprowadza nowelizacja Prawa o zgromadzeniach. Zgromadzeniami cyklicznymi w myśl nowelizacji będą te organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych. Ponadto ustawa wymaga tego, by odbywały się one przez ostatnie trzy lata i miały na celu, w szczególności, uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń. Zgodnie z nowelizacją organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne.

Zmiany w przyznawaniu zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności to istota nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Przyjęte przez Sejm rozwiązania umożliwiają przyznanie osobom niepełnosprawnym zasiłków stałych także za okres sprzed uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności.

Nowelizacja ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zmienia zasady powoływania prezesa tej instytucji – będzie to kompetencja premiera, realizowana na wniosek ministra właściwego do spraw transportu.

Zmiany w ustawie o wyposażeniu morskim dostosowują polskie prawo do przepisów unijnych w zakresie jednolitego stosowania zasad związanych z nadzorem rynku nad wyposażeniem morskim, czyli wyrobami umieszczonymi na statkach UE, które zgodnie z przepisami międzynarodowymi wymagają zatwierdzenia przez administrację państwa, pod którego banderą pływają. Z przepisów będą wyłączone pływające jednostki Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji i Służby Celnej. Ustawa zobowiązuje Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do przeprowadzania co najmniej raz na dwa lata kontroli jednostek notyfikowanych przeprowadzających ocenę zgodności wyposażenia morskiego. Wejście w życie ustawy ułatwi polskim producentom wytwarzanie wyposażenia morskiego zgodnie z obowiązującymi standardami oraz umożliwi im prowadzenie konkurencyjnej działalności na rynku Unii Europejskiej.

Nowelizacja ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw umożliwi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji uzyskanie pełniejszych informacji o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Obejmie m.in. informacje o nabyciu lub objęciu przez cudzoziemców udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółkach, będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości położonych w Polsce. Dzięki nowym rozwiązaniom szef MSWiA będzie mógł też szybciej reagować na naruszenia ustawy, co pozytywnie wpłynie na pewność obrotu gospodarczego.

Nowelizacja ustaw o nasiennictwie oraz o ochronie roślin dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw unijnych związanych z nasiennictwem i roślinami sadowniczymi. Ustawa umożliwia też wpisywanie do krajowego rejestru odmian gatunków, które nie są objęte przepisami unijnymi, a są tradycyjnie uprawiane w Polsce, a przez to ważne pod względem gospodarczym lub z uwagi na konieczność zachowania bioróżnorodności roślin.

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania powszechnego systemu opieki zdrowotnej dla rolników i członków ich rodzin oraz domowników to istota nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym tworzą strumień finansowania projakościowego dla uczelni publicznych. Dofinansowanie miałoby być przeznaczone dla uczelni publicznych, które na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie przyjmą osoby, które najlepiej zdały egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym lub są finalistami oraz laureatami ogólnopolskich olimpiad międzynarodowych. Dotacja ma pozwolić na dofinansowanie uczelni, które ze względu na jakość kształcenia są preferowane przez najzdolniejszych abiturientów. W nowelizacji znalazły się też rozwiązania usprawniające rozpatrywanie wniosków o umorzenie kredytów i pożyczek studenckich.

Posłowie podjęli cztery uchwały

W uchwale w sprawie potępienia masowej eksterminacji mniejszości religijnych przez tzw. Państwo Islamskie Sejm wyraża głęboki hołd dla wszystkich ofiar oraz wzywa do poszanowania przez wszystkie strony konfliktu w Syrii i Iraku prawa mniejszości do dalszego przebywania na terenach zwyczajowo przez nie zamieszkałych, w warunkach godności, równości i bezpieczeństwa oraz pełnego i swobodnego praktykowania religii, bez żadnego przymusu, przemocy bądź dyskryminacji.

W uchwale w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej Sejm w pełni podtrzymuje stanowisko wyrażone w uchwale Izby z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie polityki imigracyjnej Polski, w której sprzeciwił się jakimkolwiek próbom ustanawiania stałych mechanizmów alokacji uchodźców czy migrantów. Sejm stanowczo sprzeciwia się tym samym propozycji ustanowienia korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców wskazując, że wprowadzenie takiego systemu redystrybucji migrantów mogłoby w efekcie doprowadzić do zwiększenia napływu nielegalnych imigrantów na teren Unii Europejskiej.

Nowelizacja Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej upoważnia Marszałka Sejmu do wyrażenia zgody na wystąpienie przez Komisję Kultury i Środków Przekazu z wnioskiem o przyjęcie dodatkowych, nie więcej niż dwóch, projektów uchwał w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia. Będzie to możliwe po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu. Marszałek Sejmu będzie miał także możliwość wydłużenia terminów na wniesienie takich projektów oraz przedstawienie przez komisję kultury stosownych sprawozdań (obecnie jest to odpowiednio 30 kwietnia oraz 31 maja każdego roku).

Posłowie podjęli też uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1090).

Izba rozpatrzyła poprawki Senatu do jednej ustawy

W dzisiejszych głosowaniach Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r. Tzw. ustawa okołobudżetowa uzupełnia projekt budżetu na przyszły rok i zapewnia jego prawidłową realizację. Dokument trafi teraz do podpisu prezydenta.

Warsaw

Banner 468 x 60 px