Log In

Trwa 34. posiedzenie Sejmu – podsumowanie dzisiejszych obrad

Pozbawienie sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynu zabronionego oraz badanie projektów ustaw pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, nad którymi posłowie pracowali podczas dzisiejszych obrad.

Sejm w drugim czytaniu rozpatrzył poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana w 140. rocznicę urodzin i w 80. rocznicę śmierci (pierwotny druk 1001). Projekt wniesiony przez grupę posłów klubu parlamentarnego Nowoczesna zakłada uczczenie pamięci Bolesława Leśmiana – wybitnego polskiego poety, prozaika, dramaturga i krytyka literackiego w 140. rocznicę jego urodzin i 80. rocznicę śmierci. Jak podkreśla się w projekcie – jego twórczość stanowi jedno z najoryginalniejszych zjawisk artystycznych polskiej literatury XX wieku.  Posłowie pragną wyrazić tym samym uznanie wobec jego dorobku twórczego i niekwestionowanego wpływu na literaturę narodową. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawił poseł Krzysztof Mieszkowski. Posłowie zagłosują nad projektem uchwały w bloku głosowań.

Kontynuacja prac w drugim czytaniu nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (pierwotny druk nr 1144) to kolejny punkt bieżącego posiedzenia Izby. Projekt dostosowuje przepisy regulujące nadzór nad spółdzielczych kasami oszczędnościowo-kredytowymi do potrzeb małych kas, prowadzących działalność o ograniczonym zasięgu i słabszej pozycji na rynku. W obowiązujących przepisach były dotąd przewidziane wyłącznie środki nadzoru adekwatne do funkcjonowania kas o dużych rozmiarach. Na konieczność zróżnicowania zasad z uwagi na wielkość kas i zasięg ich działalności kredytowo-depozytowej zwrócił uwagę w 2015 r. Trybunał Konstytucyjny. Projekt wprowadza ustawową definicję „małej kasy” – spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, której suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekraczała 20 mln zł, a średnioroczna liczba członków w ostatnim roku obrotowym nie przekraczała 10 tys. osób. Małe kasy mają zostać zobowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o spełnieniu i utracie tego statusu, jak również o tym, że nie wyrażają woli posiadania takiego statusu w kolejnym roku obrotowym. Projekt zakłada zmianę art. 60 ustawy, dotyczącego nadzoru KNF nad kasami i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową. Wnioskodawcy proponują, by nadzór ten był adekwatny do stopnia skomplikowania prowadzonej przez kasy działalności i skali występującego ryzyka. Projektowana nowelizacja przewiduje, że czynności podejmowane przez KNF w ramach nadzoru nad działalnością małych kas zostaną ograniczone w stosunku do pozostałych. Jednocześnie projekt wyłącza możliwość dokonywania określonych czynności przez małe kasy, m.in. wydawania pieniądza elektronicznego, udzielania pożyczek i kredytów na okres dłuższy niż 3 lata, bądź 5 lat, gdy są one przeznaczone na cele mieszkaniowe. Projekt realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 lipca 2015 r. w sprawie o sygnaturze K41/12, w którym Trybunał uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą przepis art. 60 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w zakresie, w jakim nie ogranicza środków nadzoru KNF nad działalnością małych kas. Pracująca nad projektem Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki polegające m.in. na: zmianie delegacji do wydawania szczególnych zasad rachunkowości kas uwzględniającej specyfikę małych kas jako element wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Sprawozdanie z prac Komisji przedstawiła posłanka Gabriela Masłowska. W związku ze zgłoszonymi na tym etapie poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji Finansów Publicznych w celu ich zaopiniowania.

Izba przeprowadziła drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (pierwotny druk nr 1213). Projekt uchyla obowiązek ogłaszania wezwań, związanych z nabywaniem akcji spółek publicznych, uregulowany w art. 72 ustawy o ofercie publicznej. Zdaniem wnioskodawców proponowana regulacja przyczyni się do stworzenia bardziej efektywnego i konkurencyjnego rynku przejęć w Polsce i tym samym zwiększy efektywność gospodarczą spółek publicznych. W ocenie autorów projektu rezygnacja z obowiązku ogłaszania wezwań nie będzie równoznaczna z umożliwieniem „cichego” przejmowania kontroli nad spółkami publicznymi, bowiem na akcjonariuszach spoczywa obowiązek notyfikacyjny związany z nabywaniem znacznych pakietów akcji spółek publicznych. Pierwsze czytanie zostało przeprowadzone w Komisji Finansów Publicznych, która zaproponowała jego przyjęcie z poprawkami o charakterze legislacyjnym. Na forum Sejmu przedstawił je poseł Jerzy Bielecki. Do trzeciego czytania projektu posłowie przystąpią w bloku głosowań.

W drugim czytaniu Sejm pracował nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rzecznikach patentowych (pierwotny druk nr 1138). Jego główny cel to zniesienie stawek minimalnych pobieranych przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynności określonych w umowach zawartych z klientami. Stawki minimalne pozostaną wyłącznie na potrzeby ustalania i zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędem Patentowym orzekającym w postępowaniu spornym. Zmiana jest konieczna, bo Komisja Europejska uznała, że polskie przepisy ograniczają swobodę przedsiębiorczości i transgranicznego świadczenia usług przez rzeczników patentowych. Dlatego zaproponowano całkowite zniesienie stawek minimalnych w umowach między klientem a rzecznikiem patentowym. Zdaniem wnioskodawców dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych sprawi, że rzecznicy patentowi będą mogli konkurować ze sobą ceną za usługę. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Paweł Kobyliński. Trzecie czytanie projektu odbędzie się bloku głosowań.

Izba przeprowadziła drugie czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (pierwotny druk nr 807). Zakłada on, że projekty ustaw będą badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak czytamy w uzasadnieniu sektor MŚP jest objęty tymi samymi regulacjami co duże przedsiębiorstwa i korporacje. Zarówno poziom skomplikowania przepisów podatkowych, jak i nadmiar obowiązków administracyjno-formalnych oddziałuje na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w znacznie większym stopniu niż na przedsiębiorstwa duże. W związku z powyższym Prezydent zaproponował wprowadzenie zasady, aby wszystkie projekty aktów normatywnych, dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekt zakłada, że rezultat tych badań będzie obowiązkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu normatywnego. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił poseł Paweł Lisiecki. W związku z poprawką zgłoszoną podczas drugiego czytania projekt został ponownie skierowany do Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Posłowie zajęli się też w pierwszym czytaniu rządowym projektem nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1183). Projekt wchodzi w skład tzw. pakietu 100 zmian dla firm, który stanowi pierwszy etap realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, przyjętego przez rząd 16 lutego 2016 r. W projekcie szczególny nacisk położono na przyspieszenie procedur administracyjnych, ograniczenie nadmiernego formalizmu oraz upowszechnianie partnerskich relacji między administracją a obywatelami. W rezultacie wprowadzono kilka nowych zasad postępowania administracyjnego, takich jak: zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate), reguła rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony, zasada pewności prawa, zasada bezstronności i równego traktowania oraz zasada proporcjonalności działań administracji. Projekt ma umożliwić np. mediację administracyjną, która będzie mogła być prowadzona zarówno między stronami, przy udziale organu, jak i pomiędzy organem i stroną. Proponowane przepisy wprowadzają szybszy tryb załatwiania spraw nieskomplikowanych (postępowanie uproszczone). Zmiany przewidziano też w obszarze kar administracyjnych. Organ będzie mógł wziąć pod uwagę m.in. okoliczności sprawy i stopień winy, by kary były bardziej adekwatne do naruszeń prawa. Przewidziano też możliwość odstępowania od nakładania kar – zwłaszcza wtedy, gdy waga naruszenia prawa jest znikoma. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariusz Haładyj. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

W pierwszym czytaniu Sejm pracował też nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 1185). Głównym celem zmian jest usprawnienie i ułatwienie dochodzenia należności. Proponowane rozwiązania mają poprawić płynność finansową przedsiębiorstw, oraz przeciwdziałać zatorom płatniczym, uznawanym za jedną z podstawowych barier rozwoju gospodarczego. Projekt wprowadza przepisy zwiększające pewność zapłaty należności, które uwzględniają zwłaszcza takie etapy jak: zaciągnięcie zobowiązania, dochodzenie zapłaty, zabezpieczenie roszczenia. Nowe regulacje mają zwiększyć też możliwości prawidłowej oceny wiarygodności płatniczej kontrahenta oraz poprawią skuteczność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Proponowane zmiany stanowią element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, który jest pierwszym etapem realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, przyjętego przez rząd 16 lutego 2016 r. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariusz Haładyj. Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu proponuje skierowanie projektu do dalszych prac w Komisjach: Gospodarki i Rozwoju oraz Finansów Publicznych. W bloku głosowań posłowie podejmą decyzję dotyczącą dodatkowego skierowania projektu do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W porządku dzisiejszych obrad znalazło się też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji przepisów Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1186). Zgodnie z jego głównym założeniem sprawcy przestępstw pozbawieni będę korzyści osiągniętych z popełnienia czynu zabronionego. Jak podkreśla rząd proponowane rozwiązania z jednej strony uderzą w oszustów gospodarczych działających wbrew zasadom uczciwej konkurencji, z drugiej – zapewniają ochronę przedsiębiorcom przed przestępcami udającymi biznesmenów. Nowe regulacje mają też uniemożliwić czerpanie korzyści z nielegalnie zdobytych majątków. Zmiany dotyczą m.in. konfiskaty rozszerzonej. Projekt zakłada, że sprawca będzie musiał wykazać legalność posiadanego majątku w ostatnich 5 latach. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w drodze głosowania.

Posłowie rozpoczęli w pierwszym czytaniu prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 1062). Projekt zakłada zmiany w procedurze powoływania członków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Obecnie to sejmiki wojewódzkie wybierają siedmioosobowe rady nadzorcze WFOŚiGW, a te z kolei powołują zarządy. W proponowanym projekcie rady nadzorcze mają liczyć po pięć osób. Powoływać miałby je minister środowiska spośród przedstawicieli wyznaczonych przez wojewodę oraz NFOŚiGW – łącznie czterech. W skład wchodziłby też jeden przedstawiciel samorządu. W radach WFOŚiGW pozostałby zatem wiceprzewodniczący, którego wskazywałyby sejmik. Rada miałaby wybrać zarząd funduszu, który z trzech osób zostałby zmniejszony do dwóch. W ramach proponowanych zmian ministrowi środowiska ma przysługiwać możliwość wyznaczania przedstawicieli do rad nadzorczych wojewódzkich funduszy, gdyby uprawnione do tego podmioty tego nie dokonały. Wnioskodawcy uzasadniają proponowane zmiany chęcią zmniejszenia kosztów funkcjonowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także przyspieszenia i uproszczenia procedur powoływania ich członków, a w efekcie usprawnienia pracy tych organów. Projekt uzasadnił poseł Wojciech Skurkiewicz. W dyskusji został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.

W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzył rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (druk nr 1195). Jego zasadniczy cel to reforma Głównego Urzędu Miar (GUM). Zgodnie z proponowanymi zmianami zadaniem Głównego Urzędu Miar będzie wspieranie i inspirowanie rozwoju krajowego przemysłu przez transfer technologii. GUM stanie się partnerem dla przedsiębiorców. Będzie dzielił się z nimi swoim know-how oraz dostępem do unikalnej wiedzy technologicznej. GUM ma odpowiadać na zapotrzebowanie przemysłu i inicjować z nim wspólne projekty. Przewidywane rozwiązania są częścią Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (100 zmian dla firm – pakiet ułatwień dla przedsiębiorców). Reforma Głównego Urzędu Miar obejmie także utworzenie Rady Metrologii, która będzie odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad GUM. Realny wpływ na priorytety działań i funkcjonowanie GUM zyskają przedsiębiorcy, którzy będą  reprezentowani w Radzie (1/3 członków). Do kompetencji Rady należeć będzie m.in. opiniowanie rocznych planów i sprawozdań z działalności GUM. Rada zyska również prawo wglądu do dokumentacji administracji miar oraz  uczestniczenia w procesie wyboru  prezesa GUM. Do Rady wejdą przedstawiciele nauki (1/3 członków) oraz przedstawiciele instytucji państwowych zaangażowanych w kwestie metrologii (1/3 członków). Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariusz Haładyj. Projekt trafił do dalszych prac w Komisjach: Edukacji Nauki i Młodzież oraz Gospodarki i Rozwoju.

Posłowie rozpoczęli prace nad rządową propozycją zmian w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1181). Projektowane zmiany mają usprawnić zarządzanie kadrami w sądach powszechnych. Dotyczą m.in. zasad powoływania i odwoływania dyrektorów sądów oraz ich zastępców i zasad podległości służbowej dyrektorów sądów. Projekt w sposób jednoznaczny oddziela funkcje z zakresu administracji sądowej, związane z wykonywaniem zadań orzeczniczych, należących do kompetencji prezesa sądu, od czynności administracyjnych należących do kompetencji dyrektora sądu. Z uwagi na znaczenie i zakres zadań wykonywanych przez dyrektorów sądów, przewidywane jest wprowadzenie zmian w zakresie podległości służbowej dyrektora sądu. Zwierzchnikiem dyrektora sądu będzie minister sprawiedliwości, natomiast prezes sądu będzie wykonywał w stosunku do dyrektora sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla ministra. Dyrektor sądu będzie powoływany przez ministra sprawiedliwości, a przy jego  odwołaniu minister nie będzie związany katalogiem przypadków, które do tej pory były wskazane w ustawie. W imieniu rządu projekt przedstawił na forum Sejmu Patryk Jaki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W dyskusji został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Izba zajmie się nim w bloku głosowań.

Posłowie kontynuowali w drugim czytaniu prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (pierwotny druk nr 1167). Zgodnie z nim weterani będą mieli prawo do otrzymania i noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami stopni wojskowych, co będzie wyrazem uznania dla ich niezłomnej postawy i zasług w walce o niepodległość Polski. Wnioskodawcy podkreślają, że w ten sposób nasze państwo uhonoruje członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej, tj. m.in. Żołnierzy Wyklętych, Powstańców Warszawskich, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Projekt zakłada, że członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej będzie miał prawo do jednorazowego, bezpłatnego otrzymania ubioru mundurowego na własność oraz jego noszenia w określonych sytuacjach wraz z oznakami stopni wojskowych. Elementy ubioru mundurowego, okoliczności i sposób jego noszenia wraz z oznakami stopni wojskowych oraz jego wzór zostałyby określone w rozporządzeniu przez szefa resortu Obrony Narodowej. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej przedstawił poseł Waldemar Andzel. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania w bloku głosowań.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o pomocy społecznej (druk nr 908) to ostatni punkt dzisiejszych obrad. Zakłada on zwolnienie uczestników Powstania Warszawskiego z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Zgodnie z projektem koszt pobytu kombatantów uczestniczących w Powstaniu Warszawskim w domu pomocy społecznej pokrywany będzie w 50 proc. przez gminę w ramach realizacji jej zadań własnych, zaś pozostała kwota miałaby pochodzić ze środków budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Projekt będący inicjatywą grupy posłów KP Platforma Obywatelska uzasadnił poseł Marcin Święcicki. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px