Log In

Podsumowanie 80. posiedzenia Sejmu

Podczas 80. posiedzenia (28 lipca) Sejm m.in. ustanowił patronów 2024 r., znowelizował Prawo Oświatowe oraz ustawę o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE. Izba rozpoczęła też prace legislacyjne nad obywatelskim projektem ustawy „Chrońmy dzieci”. Sejm chwilą ciszy uczcił pamięć Władysława Żabińskiego, zmarłego posła X, I i II kadencji.

Uchwalone ustawy

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich. Jak wskazano w uzasadnieniu wniesionego przez Prezydenta projektu, celem ustawy jest „zagwarantowanie rzeczywistego zastosowania wyrażonej w art. 133 ust. 3 Konstytucji zasady współdziałania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem w obszarze polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie której znajdują się sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”. Prezydent podkreślił, że znowelizowane przepisy będą miały zastosowanie podczas sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE, które zgodnie z planem przypada w pierwszym półroczu 2025 r. Ustawa zobowiązuje Radę Ministrów do przedkładania Prezydentowi propozycji kandydatur na stanowiska: członka Komisji Europejskiej; członka Trybunału Obrachunkowego; sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE; rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE; członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego; członka Komitetu Regionów oraz dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Prezydent może w ciągu 21 dni wyrazić zgodę albo odmówić zgody na desygnowanie kandydatów. Kandydatury na powyższe stanowiska oraz na stanowisko Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy UE podlegają także opiniowaniu przez organ właściwy na podstawie Regulaminu Sejmu.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw przewiduje utworzenie nowych jednostek w systemie oświaty: branżowych centrów umiejętności (BCU). Będą one ogólnopolskimi ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania, a ich zadaniem będzie zaangażowanie poszczególnych branż w rozwój umiejętności oraz wspieranie współpracy między kształceniem zawodowym a biznesem i pracodawcami. Do zadań BCU należeć będą m.in. przygotowanie do uzyskania kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej oraz ich certyfikowanie w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. BCU będą mogły być zakładane i prowadzone m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje branżowe właściwe dla danej dziedziny zawodowej i przez ministrów właściwych dla zawodów.

Stanowiska Senatu

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Jedna z przyjętych poprawek przewiduje, że odbiorcy wiadomości SMS o treści wskazującej na smishing (tj. podszywanie się pod inny podmiot w celu nakłonienia odbiorcy np. do przekazania danych osobowych lub instalacji oprogramowania) będą mogli nieodpłatnie przekazać ją do Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT NASK). Inna z poprawek przewiduje zastrzeżenie posługiwania się wyrażeniem „#RP” dla podmiotów publicznych.

Posłowie przyjęli także poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, m.in. rozszerzające przepis zobowiązujący sędziów do szkoleń w sprawach dzieci np. przez określenie minimalnego czasu takich szkoleń oraz uszczelniające system kontroli nad instytucjami zobowiązanymi do wdrożenia standardów ochrony osób małoletnich.

Sejm przyjął także poprawki do ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.
Izba przyjęła poprawkę Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw przewidującą, że studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Sejn przyjął też część poprawek Senatu do ustaw: o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw; o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw; o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych oraz o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Posłowie odrzucili poprawki Senatu do ustaw: o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw; o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych oraz o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.

Sejm odrzucił uchwały Senatu odrzucające ustawy: o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 oraz niektórych innych ustaw.

Drugie czytania

Sejm przeprowadził II czytania komisyjnego projektu uchwały w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2022 r. oraz komisyjnego projektu uchwały w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2022 r. Izba skierowała oba projekty do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Pierwsze czytanie

Sejm rozpoczął prace legislacyjne nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe. Projekt, jak wskazano w uzasadnieniu, ma na celu wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli w społecznym organie szkoły (radzie rodziców) w zakresie skutecznego sprzeciwiania się niepożądanym treściom kierowanym do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje. Zgodnie z projektem, dyrektor szkoły nie będzie mógł wyrazić zgody na prowadzenie przez organizację społeczną działań na terenie placówki bez uzyskania szczegółowych informacji o planowanej aktywności. Informacje te będzie następnie przekazywał do rady szkoły i rady rodziców w celu uzyskana opinii. Warunkiem prowadzenia działań przez organizację lub stowarzyszenie na terenie placówki będzie wyrażenie przez te organy pozytywnej opinii. Udział w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenia lub inne organizacje wymagać będzie pisemnej zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia. Wymóg uzyskania opinii nie będzie dotyczyć zajęć organizowanych i prowadzonych w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, w ramach zadań realizowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, przez organizację harcerską objętą honorowym patronatem Prezydenta działającą na terytorium Polski oraz przez Polski Czerwony Krzyż. Sejm skierował projekt do prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Podjęte uchwały

Sejm podjął uchwały o ustanowieniu roku 2024 Rokiem: Marka Hłaski, Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Romualda Traugutta, Wincentego Witosa, Kazimierza Wierzyńskiego, Melchiora Wańkowicza, Rodziny Ulmów, Zygmunta Miłkowskiego i Polskich Olimpijczyków.

Izba dokonała też zmian w składach osobowych komisji sejmowych oraz wybrała nowy skład osobowy Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px