Log In

Tchórzewski: chcemy, żeby elektrociepłownie powstawały w mniejszych miejscowościach

Chcemy, żeby elektrociepłownie były budowane w mniejszych miastach powiatowych, a nawet w ośrodkach gminnych – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Podczas odbywającego się w Warszawie Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon minister Tchórzewski zapowiedział, że rząd planuje szereg nowych narzędzi, które będą rozwijać kogenerację w mniejszych miejscowościach.

„Chcemy doprowadzić do tego, żeby elektrociepłownie były budowane w mniejszych miastach powiatowych, a nawet w ośrodkach gminnych. Żeby tam były budowane sieci, które zmniejszą niską emisję” – mówił Tchórzewski. Dodał przy tym, że w rozwój kogeneracji resort chce mocno zaangażować władze lokalne „poprzez odpowiednie wsparcie tego typu inwestycji”.

Minister podkreślił, że jednym z priorytetów będzie rozwój kogeneracji wytwarzającej ciepło z odpadów. „Chcemy doprowadzić do zwiększenia wykorzystania odpadów komunalnych, w tym osadów ściekowych i odpadów przemysłowych, które często definiowane są jako niebezpieczne” – mówił Tchórzewski.

Według niego część z tych odpadów mogłaby być przetworzona termicznie na paliwa alternatywne. „To także wpisywałoby się w budowę energetyki rozproszonej, która jest tańsza, bo nie podnosi kosztów przesyłowych. A dodatkowo te odpady mogłyby być wykorzystywane bliżej miejsca ich powstania” – wyjaśnił minister energii.

Tchórzewski zwrócił też uwagę na możliwość zagospodarowania odpadów kalorycznych, których obecnie zgodnie z prawem nie można przetwarzać na paliwa alternatywne i składować. W ocenie ministra rozwiązaniem tego problemu mogłoby być lokalne wykorzystanie tych odpadów w ramach klastrów energii co wpisywałoby się jednocześnie w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

„Przygotowujemy w tej chwili zmiany przepisów umożliwiających zagospodarowanie odpadów na cele energetyczne będących nośnikami energii, które wpisują się w politykę miksu energetycznego Polski” – zaznaczył Tchórzewski.

„Chcemy stworzyć warunki do zagospodarowania tych odpadów m.in. poprzez ustawę o kogeneracji, która da możliwość budowania tych elektrociepłowni, a więc i ciepła, i energii lokalnie” – mówił Tchórzewski.

Przyjęty przez rząd, 27 listopada projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji zakłada m.in. zastąpienie obecnego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (opartego na tzw. systemie świadectw pochodzenia) – efektywnym ekonomicznie systemem, który będzie wspierał  budowę nowych mocy wytwórczych w kogeneracji. System ten oparty będzie w znacznej mierze na procedurze aukcyjnej. Proponowany mechanizm ma gwarantować inwestorom, którzy wygrali w aukcji, stałą premię do ceny energii elektrycznej. Aby zapewnić stabilność wsparcia oraz długofalowe planowanie działań inwestycyjnych związanych z wysokosprawną kogeneracją, zaproponowano, że wsparcie zostanie udzielone na 15 lat

Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji odbywać się będzie w następujących kategoriach:

– istniejących i zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MW) oraz małych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW) – w ramach wniosku o wypłatę premii gwarantowanej;
– nowych i znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MW) – w ramach aukcji;
– nowych i znacznie modernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW) – w ramach naboru;
– istniejących i zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW) – w ramach wniosku o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej.

Wspierane będzie wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, jedynie w tych instalacjach, które wprowadzą ciepło użytkowe wytworzone w tym samym procesie do sieci ciepłowniczej. Kryterium to zrealizuje najważniejszy cel mechanizmu, tj. zmniejszenie zjawiska niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę jakości powietrza.

Warunkiem uzyskania wsparcia na energię elektryczną – wytworzoną,  wprowadzoną do sieci i sprzedaną – będzie wprowadzanie do sieci ciepłowniczej co najmniej 70 proc. ciepła użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracyjnej. W przypadku jednostek wprowadzających do sieci mniej niż 70 proc. wytworzonego ciepła – wsparciem objęta będzie energia elektryczna w proporcji odpowiadającej udziałowi ciepła wprowadzonego do sieci w cieple wytworzonym.

Warunek współpracy z publiczną siecią ciepłowniczą nie obejmie jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW oraz istniejących i zmodernizowanych jednostek opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego (o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 MW).

Obecny mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (oparty na tzw. systemie świadectw pochodzenia) wygaśnie z końcem 2018 r. Nowe rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px