Log In

Pierwszy dzień 78. posiedzenia Sejmu – podsumowanie

W porządku prac Sejmu podczas pierwszego dnia 78. posiedzenia znalazły się prace nad uproszczeniem systemu stawek VAT oraz utworzeniem Funduszu Polskiej Nauki mającego wspierać komercjalizację badań naukowych. Posłowie dyskutowali też o rozwiązaniach prawnych niezbędnych w razie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy.

 I czytania

Zwiększeniu możliwości inwestycyjnych polskich przedsiębiorców ma służyć nowy typ spółki kapitałowej, zaproponowany przez rząd w projekcie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Chodzi o prostą spółkę akcyjną, która ma połączyć zalety spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej i jawnej. Propozycja wpisuje się w wpisuje się w Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Sejm pracował także nad rządową propozycją nowej matrycy VAT. Prosty, przejrzysty i przyjazny system powinien ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Efektem uproszczenia będą także zmiany samych stawek podatku. Przykładowo – pieczywo i ciastka będą objęte jedną, obniżoną do 5 proc., stawką VAT. Obecnie jest to 5, 8 lub 23 proc. w zależności od daty przydatności do spożycia. Zaproponowano też niższy VAT na smoczki, pieluszki i wózki dziecięce (spadek z 8 do 5 proc.), natomiast wzrosnąć ma stawka podatku na owoce morza (z 5 do 23 proc.). W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu. O jego dalszych losach posłowie zdecydują w bloku głosowań.

Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami jest modyfikacja zasad i trybu wymiany informacji podatkowych. Sejm skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych.

Izba zajęła się też przygotowaniami na wypadek bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Wśród propozycji przedstawionych w rządowym przedłożeniu są m.in. przepisy dotyczące zasad pobytu w Polsce obywateli brytyjskich. Zgodnie z projektem, będą oni mieli czas do 31 grudnia 2020 r. na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na terenie RP. Posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Celem projektu nowelizacji Kodeksu karnego jest z kolei usprawnienie postępowania karnego, przy zachowaniu gwarancji procesowych stron, w szczególności oskarżonego, oraz zasady rzetelnego procesu. Proponowane przez rząd rozwiązania mają umożliwić rezygnację ze zbędnego formalizmu procesowego. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu. Izba podejmie decyzję w bloku głosowań.

II czytania

Wprowadzenie nowego mechanizmu finansowania badań naukowych oraz ich komercjalizacji zakłada rządowy projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Ma to być jeden ze sposobów rozwiązania  problemu niskiej komercjalizacji pomysłów, które powinny być zastosowane w produkcji innowacyjnych i konkurencyjnych produktów. Do projektu zgłoszono poprawki, w związku z czym Sejm ponownie skierował go do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie rozpatrzyli w drugim czytaniu pakiet projektów ustaw dotyczących sytuacji kombatantów i osób represjonowanych. Proponowane zmiany mają m.in. służyć objęciu zakresem ustawy o kombatantach żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w latach 1949-1959, z przyczyn politycznych, w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach rud uranu. Sejm, w związku ze zgłoszeniem poprawek, skierował projekt ponownie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Rządowy projekt zmian w Prawie o ruchu drogowym oraz w Kodeksie karnym ma na celu przeciwdziałanie procederowi polegającemu na fałszowaniu wskazań liczników przebiegu pojazdu. Proponowane przepisy wypełniają lukę w prawie, która powoduje, że nie jest możliwe ustalenie sprawcy oszustwa polegającego na fałszowaniu wskazań licznika, gdy oferowany pojazd nie pochodzi od pierwszego właściciela. W związku ze zgłoszeniem poprawek Sejm skierował projekt ponownie do Komisji Infrastruktury.

Sejm rozpatrzył stanowisko komisji do rządowego projektu zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym. Projekt dotyczy zapewnienia skutecznego wykonywania rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. W czasie II czytania złożono do projektu poprawki, w związku z czym został ponownie skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie dyskutowali o rządowej propozycji zmiany zasad funkcjonowania instytucji doradcy restrukturyzacyjnego. Nowelizacja ma służyć m.in. wzmocnieniu nadzoru nad działalnością doradców restrukturyzacyjnych, a także zwiększeniu przejrzystości systemu ich powoływania. W czasie II czytania zgłoszono do projektu poprawki, w związku z czym Sejm skierował go do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Sejm zajął się także zmianami w Regulaminie Izby w związku z ustanowieniem nowego organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Projekt zakłada odpowiednie dostosowanie przepisów Regulaminu Sejmu dotyczących jego powoływania i odwoływania, udziału Prezesa UODO w posiedzeniach Sejmu i udzielania mu głosu. Sejm skierował dokument do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych tworzy podstawy do wyznaczenia podmiotu publicznego, który realizowałby usługi związane z systemami teleinformatycznymi służącymi do poboru opłat elektronicznych. Do projektu zgłoszono poprawki, w związku z czym Sejm skierował go do Komisji Infrastruktury.

Podczas pierwszego dnia 78. posiedzenia Sejmu przedstawiona została także informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwały. W związku ze zgłoszeniem poprawek Sejm ponownie skierował dokument do Komisji ds. Unii Europejskiej.

Pozostałe prace Sejmu

Sejm zapoznał się z przedstawiona przez prezes Trybunału Konstytucyjnego informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK w 2017 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px