Log In

2. posiedzenie Sejmu (2024)

Podczas 2. posiedzenia Sejm m.in. uchwalił ustawę okołobudżetową na rok 2024, przeprowadził II czytanie projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej i powołał Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Izba powołała też kolejną komisję śledczą, której zadaniem będzie m.in. zbadanie czynności podejmowanych z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus.

Uchwalone ustawy

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (okołobudżetowa) ma na celu jest dostosowanie regulacji prawnych zawartych w wybranych ustawach do projektu ustawy budżetowej na rok 2024. W ustawie zawarto m.in. przepisy umożliwiające podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli, w tym nauczycieli początkujących i nauczycieli przedszkolnych, a także wzrost wydatków na opiekę psychiatryczną, diagnostykę i leczenie chorób rzadkich i onkologicznych pacjentów do 18. roku życia, a także diagnostykę i leczenie onkologiczne pozostałych pacjentów. Ustawa przewiduje także brak waloryzacji kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, co oznacza, że w roku 2024 nie będzie podwyżek wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a także m.in. uposażeń posłów i senatorów.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uchwalone przepisy mają na celu dostosowanie prawa do uchwalonych w 2023 r. przepisów wydłużających maksymalny termin prowadzenia studiów doktoranckich z dnia 31 grudnia 2023 r. na dzień 31 grudnia 2024 r. Ta forma prowadzenia studiów obowiązywała do czasu reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki wprowadzonej w 2018 r. Dzięki nowelizacji do uczestników studiów doktoranckich w 2024 r. będą stosowane – oprócz nadal obowiązujących – także niektóre wcześniej obowiązujące w zakresie tych studiów przepisy, które miały z mocy prawa wygasnąć z końcem 2023 r.  Ustawa daje także ministrowi właściwemu do spraw nauki i szkolnictwa wyższego możliwość odwołania pierwszego rektora nowo utworzonej uczelni publicznej w przypadku naruszania przepisów prawa. Co do zasady pierwszy rektor uczelni powoływany jest przez ministra na okres roku albo na podstawie przepisów ustawy tworzącej uczelnię na okres ustalony w tej ustawie.

Powołanie Prezesa UODO

Sejm powołał Mirosława Wróblewskiego na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe uchwały

Sejm podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Izba wyraziła zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyny określone we wniosku przedłożonym przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie, podjęła też uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej oraz uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Drugie czytanie

Sejm przeprowadził II czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Pozostałe decyzje Sejmu

Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza oraz wniosek o odwołanie wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Sejm na wniosek Klubu Prawo i Sprawiedliwość zapoznał się z informacją bieżącą „w sprawie systemowego naruszania Konstytucji RP i podstawowych zasad ustrojowych przez rząd Donalda Tuska oraz popierającą go większość parlamentarną, zwłaszcza poprzez bezprawne przejęcie mediów publicznych, bezprawne zatrzymanie i pozbawienie wolności Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz próbę nielegalnego odwołania prokuratora krajowego”.

Adresowane do przedstawicieli rządu pytania posłów w sprawach bieżących dotyczyły m.in. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, wyłączenia najcenniejszych obszarów leśnych z wycinki i zwiększenia powierzchni parków narodowych, planów rządu wobec instytutów powołanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, głównych kierunków działań Ministerstwa Obrony Narodowej, objęcia ochroną taryfową spółdzielni usługowych jako odbiorców paliwa gazowego zobowiązanych do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych, rozporządzenia dotyczącego tymczasowej liberalizacji handlu między Unią Europejską a Ukrainą do 2025 r. i związanych z nim negocjacji na poziomie unijnym oraz zmniejszenia finansowania terapii dla osób ze spektrum autyzmu.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px