Log In

Podsumowanie 79. posiedzenia Sejmu

Sejm podczas 79. posiedzenia (11-13 lipca) zdecydował m.in. o wzmocnieniu ochrony gospodarstw domowych, samorządów i odbiorców wrażliwych przed skutkami wzrostu cen prądu, utworzeniu od 2025 r. systemu kaucyjnego dla opakowań po napojach oraz zakazał sprzedaży napojów energetycznych nieletnim. Izba uchwaliła także ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej oraz rozszerzyła krąg osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych leków o dzieci i młodzież oraz osoby, które ukończyły 65. rok życia.

Uchwalone ustawy

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wzmacnia ochronę gospodarstw domowych i tzw. odbiorców wrażliwych przez wysokimi cenami energii elektrycznej. Uchwalone rozwiązania przewidują m.in. zwiększenie rocznego limitu zużycia prądu objętego zamrożeniem cen na poziomie z 2022 r. z 2000 kWh do 3000 kWh dla gospodarstw domowych, 2600 kWh do 3600 kWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i z 3000 kWh do 4000 kWh dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników. Cena maksymalna energii elektrycznej dla samorządów, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i tzw. odbiorców wrażliwych (np. szkół, szpitali) zostanie obniżona do poziomu 693 zł/MWh. Projekt został wniesiony przez Radę Ministrów jako pilny.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 litra i metalowe puszki o pojemności do 1 litra. Podczas sprzedaży produktów w tych opakowaniach doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję, puste opakowanie będzie trzeba odnieść do sklepu. Nie będzie wymagane okazywanie paragonu potwierdzającego wcześniejsze zapłacenie kaucji. System kaucyjny będą tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje w opakowaniach. Obowiązkowo uczestniczyć będą w nim sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, mniejsze placówki będą mogły do systemu przystąpić na zasadzie dobrowolności.

Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw wprowadza zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryny (tzw. energetyków) osobom poniżej 18. roku życia oraz zakazuje ich sprzedaży na terenie szkół i innych jednostek oświatowych oraz w automatach. Producenci tego rodzaju napojów będą obowiązani umieścić na opakowaniach informację „Napój energetyczny” w ramce o rozmiarach nie mniejszych niż 1/10 opakowania. Do ustawy wprowadzono także przepisy dotyczące programu Sportowe Talenty.

Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej tworzy ramy prawne dla zapewnienia szczególnej opieki osobom, które ukończyły 75. rok życia. Celem uchwalonych przepisów jest, jak napisano uzasadnieniu projektu, między innymi „przemodelowanie geriatrii w stronę podejścia środowiskowego”, w którym świadczenia medyczne realizowane są w pobliżu miejsca zamieszkania seniora. W skład tworzonego systemu opieki geriatrycznej wchodzić będą szpitalne oddziały geriatryczne wskazane w wojewódzkim planie działania szczególnej opieki geriatrycznej, nowo tworzone centra zdrowia 75 plus oraz podstawowa opieka zdrowotna. Ustawa określa minimalne standardy liczby łóżek w oddziałach geriatrycznych oraz standardy dotyczące minimalnej i maksymalnej liczby osób zamieszkujących obszar działania centrum zdrowia.

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługiwać będzie osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz osobom, które ukończyły 65. rok życia. Wykaz bezpłatnych produktów zostanie ogłoszony w obwieszczeniach refundacyjnych. Dotychczas prawo do bezpłatnych leków przysługiwało osobom, które ukończyły 75. rok życia. Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw jest wynikiem kompleksowego przeglądu obowiązujących przepisów dotyczących refundacji. Ustawa, jak podano w uzasadnieniu projektu, przyczyni się również do zwiększenia produkcji leków lub substancji czynnych w Polsce, w konsekwencji podnosząc bezpieczeństwo lekowe naszego kraju. Zmieni się m.in. sposób tworzenia budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, usprawnione zostanie procedowanie wniosków refundacyjnych. Termin ogłaszania kolejnego obwieszczenia refundacyjnego zostanie wydłużony z 2 do 3 miesięcy. Podstawa limitu finansowania wzrośnie z 15 proc. do 25 proc, co wpłynie na obniżenie dopłat do leków ze strony pacjentów. Zmianie ulegną także niektóre zasady realizacji recept. Pacjent będzie mógł otrzymać maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która jest niezbędna do 120-dniowego okresu stosowania. Obecnie okres ten wynosi 180 dni. W przypadku przepisania leków do stosowania w okresie dłuższym niż 120 dni, recepta będzie mogła zostać zrealizowana po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę. Ustawa uprawnia do bezpłatnego zaopatrzenia się w leki kobiety w okresie połogu. Dotychczas prawo to przysługiwało jedynie kobietom w ciąży.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje skrócenie okresu amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat odpowiednio do 5 lub 10 lat. Adresatami nowelizacji są mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenach z wysokim bezrobociem i o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca. Uchwalone przepisy dają im możliwość indywidualnego ustalania stawek amortyzacyjnych dla budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wprowadzanych po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych. Objęta indywidualną stawką amortyzacyjną nieruchomość musi znajdować się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, przy czym dochód na mieszkańca gminy jest niższy niż 80 proc. dochodu na mieszkańca w skali kraju. Dopuszczalny okres amortyzacji zależeć będzie od wysokości przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie i nie będzie mógł być krótszy niż 10 lat dla nieruchomości znajdujących się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 150 proc. do 200 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz nie krótszy niż 5 lat – w przypadku powiatów o stopie bezrobocia wynoszącej powyżej 200 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw wzmacnia systemową ochronę małoletnich przed skrzywdzeniem. Nowelizacja podwyższa także standardy uczestnictwa małoletnich w procedurach sądowych. Ustawa wprowadza zmiany w kilku aktach prawnych. Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym polegają m.in. na doprecyzowaniu przepisów o reprezentacji małoletniego, przy jednoczesnej zmianie terminologii: obecnie obowiązujący termin „kurator” zostanie zastąpiony określeniem „reprezentant dziecka”. Ustawa modyfikuje też przepisy dotyczące kuratora osoby niepełnosprawnej, m.in. określając, że celem ustanowienia kuratora jest wsparcie przy prowadzaniu określonej sprawy, wszystkich spraw lub spraw określonego rodzaju, nie zaś pomoc w ich prowadzeniu. Wybierając kuratora dla osoby niepełnosprawnej sąd będzie obowiązany uwzględnić jego umiejętność komunikacji z tą osobą, rozumienie jej potrzeb, znajomość sposobu jej funkcjonowania i napotykanych barier oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Nowelizacja określa także zasady wysłuchiwania małoletnich w postępowaniu cywilnym, co ma zapewnić im właściwe warunki, minimalizujące stres. Przeprowadzenie wysłuchania będzie uzależnione od zgody małoletniego.
Uchwalona ustawa przewiduje także wprowadzenie standardów ochrony małoletnich. Będzie je musiał wprowadzić każdy podmiot zarządzający placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, artystyczną, medyczną, sportową, religijną, turystyczną, do której uczęszczają, w której przebywają lub mogą przebywać małoletni, na organizatorów działalności o takim charakterze a także organizatorzy działalności związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich, podmiot prowadzący usługi noclegowo – hotelarskie oraz turystyczne. Wszystkie te placówki lub prowadzący wymienione działalności, muszą posiadać ustalone procedury ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. W ustawie wprowadzono ponadto procedurę analizowania zdarzeń, w wyniku których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkich obrażeń ciała (tzw. analizy poważnych przypadków – (ang. Serious Case Reviews – SCR).

Sejm ustanowił 10 września Narodowym Dniem Polskich Dzieci Wojny. Preambuła uchwalonej ustawy głosi, że święto ustanowiono „w hołdzie Polskim Dzieciom Wojny, które mimo traumy, jakiej doświadczyły za przyczyną hekatomby II wojny światowej, zbrodniczych działań okupantów niemieckich i sowieckich, potrafiły dźwigać ze zgliszcz naszą wspólną Ojczyznę oraz w dowód respektu i wdzięczności za ich wysiłek”.

Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw m.in. rozszerza katalog ubezpieczeń, które oferuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i umożliwia większej liczbie firm korzystanie z jej usług. Ustawa zawiera także przepisy zwiększające kontrolę antykoncentracyjną w sieciach aptek. Zgodnie z nimi niedozwolone będzie przejęcie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez podmiot nieuprawniony oraz jeśli podmiot przejmujący kontrolę jest wspólnikiem w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub jest członkiem grupy kapitałowej, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne. Zakaz obowiązywać będzie nie tylko na etapie udzielania zezwolenia na prowadzenie apteki, ogólnodostępnej, ale przez cały okres jej prowadzenia.

Ustawa o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego przewiduje udzielanie dotacji budżetowych spółkom prowadzącym działalność w tych dziedzinach. Będą one przeznaczone na pokrycie świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom korzystającym z systemu osłon socjalnych. Ustawa wciela w życie postanowienia umowy społecznej, poprzedzającej przygotowywane przekazanie węglowych aktywów wytwórczych oraz kopalń węgla brunatnego do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Ustawa przewiduje m.in., że odchodzący z pracy górnicy węgla brunatnego i pracownicy sektora elektroenergetycznego, którym do nabycia praw emerytalnych zostało nie więcej niż cztery lata, będą mogli przejść na urlopy górnicze lub energetyczne, zachowując prawo do 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia naliczanego jak za urlop wypoczynkowy. Osoby z co najmniej 5-letnim stażem pracy, które nie będą mogły skorzystać z urlopów przedemerytalnych, otrzymają jednorazowe odprawy pieniężne w wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia.

Ustawa o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ma na celu uproszczenie niektórych interwencji w formie płatności. Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 do 5 ha użytków rolnych będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie. Wprowadzona przez ustawę płatność dla małych gospodarstw zastąpi wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, a jej wysokość płatności wyniesie 225 euro na hektar. Płatność nowego rodzaju będzie przyznawana na wniosek uprawnionego rolnika.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw usprawnia wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także doprecyzowuje przepisy regulujące obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Zmieni się sposób liczenia czynszu dzierżawnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), co zmniejszy wpływ na jego wysokość wahających się cen pszenicy. Ułatwienia dotyczyć będą także dzierżawy gruntów najniższej klasy na cele związane z pozyskiwaniem energii oraz przekazywania przez KOWR Lasom Państwowym gruntów, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej, z przeznaczeniem na lasy oraz na potrzeby gospodarki leśnej. Ustawa umożliwi także udzielanie przez KOWR pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego np. na inwestycje drogowe. Ustawa wprowadza także ułatwienia w obrocie nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, wyłączając stosowanie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w stosunku do nieruchomości rolnych, w których powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 0,3 ha.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych ułatwi gminom nabywanie własności nieruchomości, które są w ich władaniu od co najmniej 20 lat i są drogami ogólnodostępnymi o utwardzonej powierzchni, po których odbywa się ruch pojazdów i pieszych, przeznaczone są do korzystania przez nieokreśloną liczbę użytkowników, stanowią uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, są funkcjonalnie zbliżone do dróg publicznych i połączone z nimi. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, wprowadzane rozwiązania dotyczą w szczególności terenów górskich i podgórskich, położonych na terenie dawnego zaboru austriackiego.

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji będą uprawnione do zakupu biletów miesięcznych imiennych, uprawniających do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej z ulgą 49%, tj. identyczną jak w przypadku biletów jednorazowych.

Ustawa o rewitalizacji rzeki Odry ma przyczynić się do zapewnienia odpowiednich zasobów wodnych i poprawy jakości wody w rzece, m.in. przez realizację inwestycji mających poprawić lub przywrócić właściwe funkcjonowanie środowiska naturalnego. Uchwalona ustawa przewiduje m.in. określenie szczegółowych zasad i warunków przygotowania inwestycji w obszarze środowiska oraz inwestycji o charakterze przeciwpowodziowym, przeciwsuszowym i związanych z oczyszczaniem ścieków oraz zapewnia wsparcie finansowe dla nich. Ponadto usprawnione zostaną procedury administracyjne dla inwestycji, co w efekcie przyspieszy ich realizację. Usprawnienia obejmą m.in. wykonane przyrządów pomiarowych do zwiększonej kontroli odprowadzanych ścieków zawierających chlorki i siarczany oraz systemów retencyjno-dozujących, wstrzymujących zrzut zasolonych ścieków podczas suszy.
 
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy, według uzasadnienia projektu, jest usprawnienie procedur inwestycyjnych na etapach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowania i realizacji inwestycji. Przepisy ustawy dotyczą w szczególności inwestycji o charakterze liniowym (drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych). Podczas prac legislacyjnych do projektu dodano przepisy dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów, w tym ułatwiające proces związany z nakazem usunięcia odpadów przemieszczonych nielegalnie oraz podnoszące kary administracyjne. Ustawa usprawni także realizację projektów energetyki jądrowej dzięki zmianom dotyczącym wykonywania umów na roboty budowlane.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku uporządkowuje i usprawnia funkcjonowanie instytucji rynku finansowego w szczególności przez eliminację barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienie nadzoru nad tym rynkiem oraz ochronę klientów instytucji finansowych, akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach publicznych. Usprawniona będzie też realizacja obowiązków nadzorczych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Ustawa o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej rozszerza grupę ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego uprawnionych do wyznaczania przedstawicieli strony samorządowej w Komisji Wspólnej. Włączone do niej zostaną Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) i Związek Samorządów Polskich (ZSP). Zmieni się też sposób wyznaczania przedstawicieli strony samorządowej w Komisji Wspólnej.

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw pozwolą AMW na efektywniejszą realizację zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa: zakup sprzętu wojskowego i usług z przeznaczeniem na wyposażenie Sił Zbrojnych RP oraz prowadzenie inwestycji na terenach wojskowych. Uatrakcyjnione zostaną także zasady pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami reguluje przepisy dotyczące amatorskiego poszukiwania zabytków w Polsce m.in wyłącza z niego miejsca pozostające pod ochroną konserwatorską oraz miejsca pochówków, kaźni i pomniki zagłady. W dotychczasowym stanie prawnym poszukiwanie zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych (np. detektorów metalu) wymagało pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków – poszukiwania bez dopełnienia tej formalności uznawane były za przestępstwo. Uchwalone przepisy przewidują instytucję zgłaszania poszukiwań. W tym celu powstanie specjalna aplikacja mobilna, która będzie również informować o strefach wyłączonych z poszukiwań. Przepisy nowelizacji nakładają na osoby poszukujące zabytków także inne obowiązki, m.in. obowiązek niezwłocznego zgłoszenia i zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, który może być uznany za zabytek czy też obowiązek przerwania poszukiwań w przypadku odkrycia trzech zabytków archeologicznych na obszarze do 100 metrów kwadratowych, szczątków ludzkich lub przedmiotów i substancji zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi. Niezgłoszenie poszukiwań stanowić będzie wykroczenie, natomiast przestępstwem będzie prowadzenie poszukiwań na terenach objętych zakazem. Ustawa przewiduje także możliwość przyznawania nagród za znaleziska archeologiczne.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych wprowadza mechanizm korygujący nadmierną nierównowagę finansów publicznych wyznaczaną przez odpowiedni poziom wysiłku fiskalnego, który zastąpi dotychczasowy mechanizm korekty zawarty w stabilizującej regule wydatkowej. Ustawa zapewnia też szczególne traktowanie wydatków obronnych, tzw. klauzulę obronną. Sejm zdecydował także o przyjęciu poprawki podwyższającej świadczenia pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych do wysokości najniższej emerytury.

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw zastępuje w obowiązujących przepisach określenia „paraolimpijski” określeniami „paralimpijski”. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, zmiana podyktowana jest wymogami oraz standardami międzynarodowymi narzuconymi przez Międzynarodowy Komitet Paralimpijski.

Sejm wyraził ustawowe zgody na ratyfikację: Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Tajlandii, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli 14 grudnia 2022 r. oraz Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Malezji, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli 14 grudnia 2022 r.

Stanowiska Senatu

Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu oraz do ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw.

Drugie czytanie

Sejm rozpatrywał w II czytaniu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje utworzenie nowych jednostek w systemie oświaty: branżowych centrów umiejętności (BCU). Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, BCU będą ogólnopolskimi ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania, a ich zadaniem będzie zaangażowanie poszczególnych branż w rozwój umiejętności oraz wspieranie współpracy między kształceniem zawodowym a biznesem i pracodawcami. Działania BCU będą wspierać współpracę pracodawców z organizatorami kształcenia zawodowego, upowszechniać innowacyjne rozwiązania oraz wspierać innowacje w kształceniu zawodowym, uzupełniając istniejącą ofertę kształcenia i szkolenia zawodowego. Wśród zadań BCU znajdzie się m.in. przygotowanie do uzyskania kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej oraz ich certyfikowanie w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Pierwsze czytanie

Izba rozpoczęła rozpatrywanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wnioskodawcy proponują zobowiązanie podmiotu leczniczego do ustalenia na nowo wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, który uzyskał kwalifikacje zawodowe powodujące zaliczenie pracownika do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy po 1 lipca. Obecnie ustalanie poziomów najniższego wynagrodzenia zasadniczego ma następować tylko raz w roku, w stałej dacie 1 lipca. Projekt przewiduje także podwyższenie określonego w załączniku do ustawy współczynnika pracy dla czterech z dziesięciu grup zawodowych.

Informacje i sprawozdania

Sejm zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2022 r. W podjętej uchwale Sejm przyjął sprawozdanie oraz udzielił Radzie Ministrów absolutorium.

Izba zapoznała się też ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2022 r. przedstawionym przez Prezesa NBP.

Sejm przyjął również przedstawione przez Prezesa Rady Ministrów dokumenty: „Informację o poręczeniach gwarancjach udzielonych w 2022 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego” oraz „Informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2022 r.”.

Izba zapoznała się ze Sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2022 roku oraz Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2022 r. oraz z informacją o działalności Rady Mediów Narodowych w 2022 r. Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła projekty uchwał, w których wnosi o przyjęcie obu dokumentów.

Podjęte uchwały

Sejm podjął uchwały w 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej oraz w sprawie oddania hołdu mieszkańcom polskich wsi w 80. rocznicę niemieckiego mordu w Michniowie.

Izba zmieniła także swój regulamin. Podjęta uchwała umożliwi Komisji Kultury i Środków Przekazu wystąpienie do Marszałka Sejmu z wnioskiem o przyjęcie maksymalnie czterech (a nie, jak dotychczas, dwóch) dodatkowych projektów uchwał w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby lub wydarzenia. W wyniku podjęcia uchwały dany rok będzie mógł mieć do dziewięciu patronów (obecnie może być ich najwyżej siedmiu). Uchwała zawiera także przepis przejściowy, umożliwiający zwiększenie liczby patronów już w 2024 r.

Wnioski o uchylenie immunitetu

Sejm nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów Marka Kuchcińskiego i Zbigniewa Ziobry.

Pozostałe decyzje Sejmu

Sejm nie powołał członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu nieletnich poniżej lat 15 wobec nieuzyskania przez zgłoszonych kandydatów wymaganej większości głosów.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca przedstawiona na wniosek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczyła fałszywych zarzutów o napływie migrantów do Polski i przedstawienia realnie prowadzonej polityki wizowej oraz migracyjnej w celu zapewnienia Polakom bezpieczeństwa.

Pytania w sprawach bieżących dotyczyły m.in. działań ministerstwa w sferze odbudowy Ukrainy, zatrudnienia w spółkach skarbu państwa, braku weryfikacji progów dochodowych, które obowiązują przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych, likwidacji oddziałów szpitalnych, kolejnego wykazu refundowanych leków od 1 lipca br. i wprowadzenia wielu nowych leków oczekiwanych przez środowiska pacjentów i lekarzy oraz niskich zarobków pracowników budżetówki w kontekście wysokiej inflacji.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px