Log In

Podsumowanie pierwszego dnia 82. posiedzenia Sejmu

Nowi posłowie, hołd dla Jana Pawła II, Małgorzata Gosiewska wicemarszałkiem, a także: stop zatorom płatniczym, znakowanie żywności wolnej od GMO, ochrona przed wzrostem cen prądu – tym między innymi zajmowali się posłowie we środę, pierwszego dnia 82. posiedzenia Sejmu. Izba rozpoczęła obrady od uzupełnienia swojego składu. 16 posłów złożyło ślubowania, obejmując w ten sposób mandaty zwolnione w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ten sposób obsadzono 16 z 18 wakujących dotychczas mandatów, w dwóch pozostałych przypadkach procedura jest w toku.

W przyjętej przez aklamację uchwale posłowie uczcili 20. rocznicę wizyty w Sejmie i w Senacie św. Jana Pawła II. Ponadto w porannych głosowaniach Izba wybrała poseł Małgorzatę Gosiewską na stanowisko wicemarszałka Sejmu. W składzie Prezydium Sejmu zastąpiła ona europoseł Beatę Mazurek.

W pierwszym dniu posiedzenia Sejm odbył sześć I oraz dziewięć II czytań projektów ustaw. 

I czytania. Początek prac parlamentarnych

Sytuację finansową mniejszych firm ma poprawić ustawa o ograniczeniu tzw. zatorów płatniczych. Dzięki proponowanym przez rząd rozwiązaniom skróci się czas oczekiwania firm na zapłatę za  dostarczone towary i usługi, zarówno w transakcjach z podmiotami publicznymi, jak i dużymi przedsiębiorcami. Na podmioty opóźniające uregulowanie swoich zobowiązań Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta będzie mógł nakładać kary administracyjne. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. 

Posłowie debatowali w I czytaniu nad projektem ustawy o systemie instytucji rozwoju. Rząd proponuje stworzenie Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Powstanie w ten sposób zintegrowany system instytucji, obecnie działających w pięciu kluczowych obszarach: inwestycje, bankowość, ubezpieczenia eksportowe, handel zagraniczny oraz rozwój przedsiębiorczości. Rząd chce m.in. stworzyć wspólny  portal internetowy, a także wspólny punkt kontaktowy dla inwestorów, co ułatwi ich pozyskiwanie. Nad projektem będą teraz pracować Komisje Finansów Publicznych oraz Gospodarki i Rozwoju.

Więcej czasu dla przedsiębiorców na składanie poprawek i wyjaśnień do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i inne ułatwienia dla podmiotów uczestniczących w handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych proponuje rząd w projekcie ustawy, którego I czytanie odbyło się w środę. Projekt nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Odbiurokratyzowanie i uszczelnienie systemu obrotu olejem opałowym przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Po przeprowadzeniu I czytania Sejm skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych i Komisji Infrastruktury.

Procedura upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej będzie uproszczona i usprawniona – rząd w projekcie nowelizacji Prawa upadłościowego proponuje odciążenie sądów, tak aby mogły skupić się na bardziej złożonych sprawach związanych z restrukturyzacją i upadłością przedsiębiorców. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zastąpi Komisję Nadzoru Audytowego (KNA). Rząd w projekcie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym proponuje przekazanie nowemu podmiotowi kompetencji kontrolnych w stosunku do firm audytorskich. PANA będzie też mogła prowadzić postępowania administracyjne i nakładać kary w przypadkach, w których usługi audytorskie podlegają nadzorowi publicznemu. Projekt ustawy trafił do Komisji Finansów Publicznych.

II czytania

W pierwszym dniu posiedzenia Sejm przeprowadził też II czytania szeregu projektów ustaw.

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, przewidujący usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądami cywilnymi został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia złożonych w II czytaniu poprawek.

Łatwiejsze podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększenie możliwości inwestycyjnych polskich przedsiębiorców ma nastąpić dzięki wprowadzeniu do obrotu prawnego nowego rodzaju spółki kapitałowej: prostej spółki akcyjnej (PSA). Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych ze zgłoszonymi poprawkami trafi do komisji ds. zmian w kodyfikacjach, która przedstawi dodatkowe sprawozdanie.

Sejm w II czytaniu debatował też nad poselskim projektem nowelizacji ustaw o podatku akcyzowym, o efektywności energetycznej oraz o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Celem nadrzędnym proponowanych zmian jest ochrona szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw przed skutkami podwyżek cen prądu. Projekt określa zakres beneficjentów oraz mechanizm stabilizacji cen. III czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Kolejne dwa projekty dotyczą zwłaszcza producentów i przetwórców żywności. Dobrowolnie znakowanie żywności od GMO przewiduje projekt rządowy, który po II czytaniu i zgłoszeniu poprawek trafił z powrotem do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Grupa posłów proponuje z kolei utworzenie Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Proponowana nowelizacja ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych ma za zadanie wspierać producentów oraz przetwórców rzepaku, rzepiku, soi, lnu i konopi. Sejm rozpatrzy projekt w bloku głosowań.

Nowelizacja ustawy o odpadach zakłada m.in. że prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie. Sejm po przeprowadzeniu II czytania projektu skierował go do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która rozpatrzy wniesione poprawki.

Mobilne kontrole techniczne autobusów i ciężarówek umożliwi nowelizacja Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Rządowa propozycja wprowadzająca w życie dyrektywę UE zostanie rozpatrzona przez Sejm w III czytaniu.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o pracowniczych programach emertytalnych zobowiązuje pracownicze towarzystwa emerytalne do wprowadzenia systemu zarządzania, kontroli wewnętrznej, planów awaryjnych oraz dokumentowania własnej oceny ryzyka. Propozycja rządu realizuje dyrektywę UE. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zarekomendowała Izbie przyjęcie zgłoszonych w II czytaniu poprawek.

Sejm przeprowadził też II czytanie projektu ustawy w związku ze spodziewanym brexitem. Nowe przepisy potwierdzają, że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące europejskiego nakazu aresztowania będą stosowane także w okresie przejściowym, do czasu wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.

Uchwały

Posłowie przyjęli uchwałę upamiętniającą 20. rocznicę wizyty św.Jana Pawła II w Sejmie i Senacie 11 czerwca 1999 r. Oddali w niej hołd Papieżowi Polakowi i przypomnieli jego przesłanie. Św. Jan Paweł II „pozostaje aktualnym wzorcem dla kształtowania relacji – opartych na prawdzie, miłości i pokoju we współczesnym społeczeństwie” – podkreślił Sejm w uchwale przyjętej przez aklamację.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px