Log In

Podsumowanie drugiego dnia obrad 4. posiedzenia Sejmu

W czwartek 23 stycznia, w drugim dniu 4. posiedzenia Sejm przyjął m.in. dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczy uczczenia 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau oraz upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Druga uchwała dotyczy upamiętnienia 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej. Obydwie zostały przyjęte przez aklamację. Ponadto Izba uchwaliła 10 ustaw, które będą teraz przedmiotem prac Senatu. Są to m.in. ustawa okołobudżetowa, służąca realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 oraz nowela ustawy o działach administracji rządowej tworząca dwa nowe działy – Aktywów Państwowych i Klimatu. Sejm rozpatrzył także poprawki Senatu do uchwalonych ustaw. Wśród nich nowelę ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Ustawy trafią teraz do podpisu Prezydenta. 5. posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 12 – 14 lutego.

Podjęte przez Sejm uchwały

Uchwała w sprawie uczczenia 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Szczegóły w komunikacie: Uchwała Sejmu w związku z 75. rocznicą wyzwolenia Auschwitz-Birkenau

Uchwała w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej. Więcej informacji w komunikacie: Uchwała Sejmu upamiętniająca 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Uchwalone ustawy, które będą przedmiotem prac Senatu

Izba uchwaliła ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, zwaną potocznie okołobudżetową. Jest ona ściśle związana z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

Sejm uchwalił nowelę ustawy o działach administracji rządowej. Jej głównym celem jest dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań. Ustawa tworzy dwa nowe działy – Aktywów Państwowych i Klimatu. Ponadto przesuwa kompetencje odnośnie działań promocyjnych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Izba uchwaliła nowelizację ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, mającą usprawnić nadzór nad jej funkcjonowaniem i m.in. pionizację struktury Inspekcji.

Sejm uchwalił ustawę o Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa oraz ustawę o ochronie roślin przed agrofagami. Nowe przepisy zawierają m.in. regulacje, których celem jest ograniczenie ryzyka zawleczenia do Polski nowych agrofagów, wirusów, bakterii, grzybów, organizmów grzybopodobnych, nicieni, owadów i roztoczy, atakujących rośliny.

Uchwalono także nowelę ustawy – Prawo budowlane, upraszczającą i przyspieszającą proces budowlany. Wprowadza ona m.in. podział projektu budowlanego na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

Została uchwalona również nowela ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która powierza Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zadania w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów na wszystkich etapach obrotu: produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem noweli jest wdrożenie działania „dobrostan zwierząt”. Nowe przepisy zakładają, że rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy, np. zwiększając powierzchnię przypadającą na zwierzę o co najmniej 20 proc. ponad wymogi minimalne, albo dając zwierzętom dostęp do pastwiska lub wybiegu.

Izba uchwaliła nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która zakłada m.in. możliwość dofinansowania działań związanych z poprawą bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. wielkiej płyty oraz budynków komunalnych.

Uchwalona została nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze, doprecyzowująca zapisy nowelizacji ustawy z 11 lipca 2014 r. odnośnie przepisów, które należy stosować do postępowań administracyjnych wszczętych przed 31 grudnia 2014 r. i dotychczas niezakończonych, dotyczących udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, z wyłączeniem złóż węglowodorów.


Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do uchwalonych ustaw. Dokumenty trafią do podpisu Prezydenta

Sejm odrzucił uchwałę Senatu ws. odrzucenia w całości nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu uporządkowanie zagadnień ustrojowych związanych ze statusem sędziego SN, sądów powszechnych, wojskowych oraz administracyjnych, a także organów samorządu sędziowskiego oraz organów sądów. Nowelizacja wprowadza także m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Proponuje też odejście od przedstawicielskiego modelu samorządu sędziowskiego, usprawnienie procedury nominacyjnej sędziów, dostosowanie przepisów regulujących delegacje sędziów przez prezesów sądów apelacyjnych do zasady losowego przydziału spraw i zasady niezmienności składu sędziowskiego.

Sejm odrzucił poprawki Senatu dotyczące nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa ta dotyczy zmiany zakresu usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych.

Sejm odrzucił poprawkę Senatu dotyczącą ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej. Założeniem ustawy jest ustanowienie 19 lutego Dniem Nauki Polskiej dla uznania dokonań polskich naukowców. W uznaniu wybitnych osiągnięć Mikołaja Kopernika wybrano dzień jego urodzin. Celem święta jest m.in. uznanie dokonań polskich naukowców i dostrzeżenie fundamentalnej roli nauki w tworzeniu cywilizacji.

Izba przyjęła poprawki Senatu dotyczące nowelizacji ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotyczą one przedłużenia terminu sprawozdawczości dot. odpadów, m.in. dla firm i samorządów, a także wprowadzenia obliga sporządzania ewidencji odpadów w przypadku awarii Bazy Danych Odpadowych (BDO).

I czytania

Sejm kontynuował rozpatrywanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego. Projekt dotyczy przywrócenia uprawnienia do deputatu węglowego finansowanego z dotacji budżetowej byłym pracownikom kopalni lub zakładów górniczych posiadającym do niego prawo na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, którym to uprawnienie zostało zabrane lub zawieszone przez zarządy spółek węglowych i przedsiębiorstw górniczych.

Posłowie kontynuowali również I czytanie projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt dotyczy przyznania osobom, które przez co najmniej 10 lat były członkami ochotniczej straży pożarnej dodatku do emerytury w wysokości 20 zł za każdy udokumentowany rok, podczas którego ubezpieczeni brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Inne decyzje Izby

Sejm przyjął przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Dokument stanowi podsumowanie dokonań w obszarze przeciwdziałania przemocy wraz z opisem działań realizowanych przez poszczególne resorty, samorządy oraz organizacje pozarządowe.

Izba przyjęła również przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r.”. Dokument ten stanowi podsumowanie szczegółowych statystyk dotyczących wypadków drogowych i ich przyczyn.

Ponadto Izba przyjęła uchwałę w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, powołując w jej skład 17 posłów. Dokonano także zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Na wniosek klubu Prawo i Sprawiedliwość posłowie zapoznali się z informacją bieżącą w sprawie programu Mały ZUS Plus, Pakietu Przyjazne Prawo oraz innych ułatwień dla przedsiębiorców. Przedstawiciele rządu odpowiadali również na pytania posłów dotyczące m.in.  nowego modelu psychiatrii dziecięcej oraz walki z afrykańskim pomorem świń.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px