Log In

Spotkanie informacyjne dotyczące II etapu reformy rynku bilansującego

Blisko 600 przedstawicieli sektora energetycznego uczestniczyło w zorganizowanym w dniu 9 marca br. w formie zdalnej spotkaniu informacyjnym, dotyczącym II etapu reformy rynku bilansującego. Organizatorami wydarzenia było Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

W czasie spotkania, Paweł Pikus, Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w MKiŚ oraz Andrzej Midera, Dyrektor ds. Operacji Rynkowych w Departamencie Zarządzania Systemem w PSE S.A., przedstawili zaktualizowany zakres i harmonogram wdrażania II etapu reformy rynku bilansującego w zakresie prac legislacyjnych, prac nad Warunkami Dotyczącymi Bilansowania oraz dostosowania systemów informatycznych.

Przypomnijmy, że I etap reformy rynku bilansującego został wdrożony w dniu 1 stycznia 2021 r. Obecnie rozpoczynają się intensywne prace na jak najszybszym wdrożeniem II etapu reformy.

Podstawą dyskusji nad rozwiązaniami II etapu reformy rynku bilansującego jest Koncepcja zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego w Polsce. Podstawę prawną dla wdrożenia ww. reformy stanowią:

  • Pakiet Czysta Energia (CEP) –  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE;
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (EBGL);
  • zobowiązania złożone przez PL w procesie notyfikacji KE wdrożenia rynku mocy (RM), oblikowanej w listopadzie 2019 r.

Reforma rynku bilansującego ma za zadanie poprawę efektywności integracji z rynkiem europejskim poprzez m.in. zapewnienie zgodności grafików handlowych z uwarunkowaniami technicznymi pracy jednostek je realizujących czy stworzenie zachęt wspierających inwestycje w elastyczność po stronie odbioru i wytwarzania.

Ze względu na ogromne zainteresowanie uczestnictwem w spotkaniu, było ono równolegle transmitowane na żywo oraz zostało zarejestrowane i udostępnione na kanale PSE w serwisie YouTube.

Na koniec marca br. zostały zaplanowane spotkania branżowe, mające na celu omówienie propozycji i uwag do rozwiązań zawartych w ww. Koncepcji.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px